Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'ajudes al sector del taxi de la Comunitat Valenciana afectat per la COVID-19

  Objecte del tràmit

  Concessió d'ajudes directes a les persones titulars d'autoritzacions de taxi radicades a la Comunitat Valenciana, per a pal·liar les despeses ocasionades amb la pandèmia COVID-19 i la reducció d'ingressos que ha ocasionat la disminució de la mobilitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones titulars d'autoritzacions del taxi radicades a la Comunitat Valenciana a data de sol·licitud de l'ajuda.

  Requeriments

  - Ser el titular de l'autorització tipus VT, visada i en vigor, per a la qual se sol·licita l'ajuda.
  - Reunir els requisits exigits per al titular de l'autorització, d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 13/2017, de 8 de novembre, del taxi de la Comunitat Valenciana.
  - Estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries i de seguretat social.
  - No incórrer en cap de les prohibicions que preveu l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import de l'ajuda es determinarà dividint la dotació global màxima (4.750.000,00 euros) pel nombre total d'autoritzacions declarades pel seu titular que complisquen els requisits establits i seran 3.000 euros la quantia màxima que pot percebre cada una d'aquestes, fins a un màxim de 18.000 euros per titular.

  L'import de l'ajuda s'entregarà d'una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió, mitjançant una transferència bancària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació d'instàncies és de 15 dies hàbils i comença a les 9 hores de l'endemà de la publicació de l'ordre en el DOGV núm. 9922, de 17/2/2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En el formulari telemàtic de la sol·licitud s'han d'omplir les dades de la persona sol·licitant de l'ajuda i de la persona representant, si és el cas. En els camps habilitats a aquest efecte la persona sol·licitant, per si mateixa o a través de representant:
  - Autoritzarà l'Administració la consulta de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. En cas contrari, cal aportar la documentació acreditativa del compliment d'aquestes obligacions.
  - Mitjançant una declaració responsable, es comprometrà expressament el compliment dels requisits que exigeix per al titular de l'autorització l'article 8 la Llei 13/2017, de 8 de novembre, del taxi de la Comunitat Valenciana, i la resta de requisits exigits per la normativa reguladora en matèria de subvencions.

  Aquesta ajuda està sotmesa al RÈGIM DE MINIMIS, d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. A aquest efecte, la persona sol·licitant o el seu representant ha de presentar una declaració responsable sobre altres ajudes minimis (subjectes a aquest reglament o a altres reglaments de minimis) concedides en l'exercici fiscal corrent i en els dos exercicis anteriors, així com sobre altres ajudes concedides pels mateixos costos subvencionables.

  Han d'aportar, a més, els següents documents associats a la sol·licitud:
  a) Model de domiciliació bancària. Document obligatori.
  b) Declaració d'ajudes. Document obligatori.
  c) Acreditació de la persona representant, si és el cas.

  Impresos associats

  ACREDITACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER A LA SOL·LICITUD D'AJUDES AL SECTOR DEL TAXI DE LA COMUNITAT VALENCIAN AFECTAT PEL LA COVID-19

  DECLARACIÓ D'AJUDES

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La sol·licitud s'ha de presentar de manera telemàtica, per a la qual cosa cal utilitzar l'assistent de tramitació electrònica de la Generalitat Valenciana. Juntament amb la sol·licitud, s'han d'aportar els impresos associats obligatoris correctament omplits i la resta de documentació que si siga procedent en cada cas.

  La instrucció del procediment correspondrà a la Subdirecció General de Transport.

  - Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor formularà la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre, amb la indicació del nombre d'autoritzacions que compleixen els requisits i l'import total proposat.

  - La resolució de concessió es notificarà a cada beneficiari, determinarà la quantia concedida i incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a les quals calga subjectar-se.

  - El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 3 mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat ni notificat cap resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.

  - La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a partir de l'endemà de notificar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCV, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estime procedent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21394

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible:
  - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/

  2. Si ja disposeu de certificat digital, podeu accedir fent clic en "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre.

  3. Respecte dels documents que cal annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat que, després d'omplir-se, HA DE SIGNAR-SE DIGITALMENT. Per a això, l'Autoritat Certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas.

  4. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça per a veure si podeu solucionar el vostre problema. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Aquesta subvenció es concedeix de manera directa, en aplicació del que preveu l'article 168.1.C de la Llei 1/2015 d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per concórrer raons d'interés econòmic, social i humanitari, en virtut de les circumstàncies que van provocar la declaració de l'estat d'alarma en tot el territori nacional mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

  Obligacions

  1. Les persones beneficiàries quedaran obligades a sotmetre's a la normativa sobre supervisió, seguiment i control de subvencions, així com a facilitar tota la informació que requerisca l'òrgan gestor de la subvenció. Igualment, quedaran, en tot cas, subjectes a les obligacions que imposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  2. A més, han de complir amb les obligacions següents:
  a) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca l'òrgan instructor d'aquest procediment.
  b) Complir les obligacions de transparència que estableix l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut durant un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a deu mil euros.
  c) Les persones jurídiques hauran de publicitar en la seua pàgina web, si en tenen, l'obtenció d'aquesta ajuda.
  d) Sotmetre's a les actuacions de control financer que preveuen els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.

  Enllaços

  CL@VE-PERMANENT

  Pàgina web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7500, de 08/04/2020).
  - DECRET 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques. (DOGV núm. 8153, de 20/10/2017)
  - Llei 13/2017, de 8 de novembre, de la Generalitat, del taxi de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8167, de 10/11/2017)
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013)
  - Reglament (UE) núm. 2020/972 de la Comissió, de 2 de juliol de 2020 pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 pel que fa a la seua pròrroga i el Reglament (UE) núm. 651/2014 pel que fa a la seua pròrroga i els ajustos pertinents.
  - Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021.
  (DOGV núm.8987, de 31-12-2020)
  - ORDRE 1/2021, de 15 de febrer, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, d'aprovació de les bases reguladores i convocatòria d'ajudes al sector del taxi de la Comunitat Valenciana per la Covid-19 (DOGV núm. 9022, de 17-02-2021)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu la Llei 2/2015, de 2 d'abril.

  Vegeu el Decret 128/2017, de 29 de setembre.

  Vegeu la Llei 13/2017, de 8 de novembre.

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013.

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 2020/972, de la Comissió, de 2 de juliol de 2020.

  Vegeu la Llei 4/2020, de 30 de desembre.

  Vegeu l'Ordre 1/2021, de 15 de febrer.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.