Detall de Procediment

Oferta concertada en la modalitat Viu l'Hivern, per a estades de 2023-2024

Codi SIA: 210561
Codi GUC: 214
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ
Termini de sol·licitud: OBERT
(06-04-2023
30-04-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Proporcionar les instal·lacions de l'IVAJ a entitats prestadores de serveis a la joventut per al compliment dels seus objectius així com oferir els serveis d'acampada a grups juvenils i entitats per a la pràctica d'activitats de caràcter cultural i recreatiu Serveis que s'ofereixen Estades de tardor i hivern: - Del 22 de setembre de 2023 al 31 de maig de 2024.

Requisits

El número de les places sol·licitades no podrà ser inferior a 15. Les persones participants, exclòs l'equip d'animació, tindran edats compreses entre els 7 i els 30 anys al començament de l'estada. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d'edat es podrà incrementar fins als 35 anys. Cap participant podrà romandre més de 15 nits de forma continuada en la mateixa instal·lació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar l'ús de les instal·lacions objecte de la present convocatòria les associacions juvenils, els grups escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius, associacions socioculturals i altres entitats públiques, i també els grups de joves que organitzen activitats d'oci educatiu. Una mateixa entitat no podrà presentar més de tres sol·licituds. El número de les places sol·licitades no podrà ser inferior a 15.

Normativa del procediment

Termini

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 9569 de data 05/04/2023 i fins a un mes abans del començament de l'estada. És a dir des del dia 06/04/2023 al 30/04/2024

Documentació

Les sol·licituds es formalitzaran en un imprés normalitzat: l'annex III, Sol·licitud programa Oferta Concertada, havent d'emplenar tots els apartats Si a les sol·licituds presentades els faltara documentació, es requerirà als interessats perquè en el termini de 10 dies hàbils esmenen o completen la documentació de manera telemàtica, mitjançant aquest enllaç: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19158 Aportació de documentació per les entitats adjudicatorias o interessats: a) Dins dels 10 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la notificació de l'adjudicació de les places: b) Per a formalitzar les adjudicacions, les entitats beneficiàries han de fer un primer pagament en concepte de reserva, en el termini de 7 dies naturals i remetre a l'IVAJ copia del justificant bancari. - Resguard de l'ingrés de 10,00 € per persona en el cas d'estada en els albergs o de 1,50 € per persona i dia,en el cas d'estades en campaments. - Imprés de la reserva signada per la persona representant, amb la liquidació dels pagaments a efectuar i els terminis establits - Acreditació de la persona que subscriu la sol·licitud com a representant . Si no autoritza la consulta de la seua identitat, haurà d'aportar fotocòpia autenticada del DNI. c) 15 dies naturals abans del començament de l'estada: - Resguard del pagament de la totalitat de la reserva - Relació dels integrants de l'equip d'animació - Relació de participants Tota la documentació requerida, es presentarà telemàticament.

Presentació

Telemàtica
Per a iniciar el tràmit telemàtic, heu de clicar en la icona "Tramitar amb certificat". Heu de disposar d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es), o DNI electrònic. A continuació, heu de seguir els passos següents per a la tramitació: 1. "Cal saber": breu explicació dels passos que s'han de seguir per a completar el procés. Començar. 2. Completar el formulari de dades generals amb els camps obligatoris. Enviar. 3. "Documentar": cal tindre en compte que: -Des de "sol·licitud" "annexa document", es pot descarregar el formulari corresponent. - Guardar el formulari en l'equip i omplir-lo. - Annexar. 4. En l'apartat "Pagar" no s'ha de fer cap actuació. 5. Registrar el formulari presentat. 6. Guardar el formulari signat i registrat com a document vàlid davant de l'Administració.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Les sol·licituds es presentaran telemàticament, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV 9569 de data 05/04/2023 i fins a un mes abans del començament de l'estada. Oferta Concertada VIU L’HIVERN: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=214&version=amp

òrgans de tramitació

Quantia i cobrament

La quota per persona és la indicada en Annex VIII. Procediment de cobrament: Aportació de documentació: -Dins dels 7 dies naturals a partir de l'endemà de la notificació de l'adjudicació de les places: a)Resguard de l'ingrés de 10,00 € per persona en el cas dels albergs o de 1,50€ per persona i dia en el cas dels campaments. b)Imprés de la reserva, amb la liquidació dels pagaments a efectuar en els terminis establits, signada per la persona representant de l'entitat. El pagament de la resta de l'import es farà almenys 15 dies naturals abans de la data de començament de l'activitat. Quinze dies naturals abans del començament de l'estada: *Resguard del pagament de la totalitat de la reserva *Relació de les persones integrants de l'equip d'animació. *Relació de les persones participants.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa