Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions destinades a entitats i associacions sense ànim de lucre i ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'actuacions sobre exhumació i identificació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura, durant l’exercici 2023.

Codi SIA: 2401969
Codi GUC: 21414
Organisme: Presidència de la Generalitat
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-06-2023
29-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

  • Esmena/Aportació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta resolució és la convocatòria per a l’exercici pressupostari 2023 de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per al finançament de projectes destinats a la realització d'actuacions de localització, verificació, delimitació de fosses, exhumació, identificació, custòdia i reinhumació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista en fosses situades en el territori de la Comunitat Valenciana, en el marc del que disposa la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. Els projectes presentats podran comprendre totes o només algunes de les fases referides, i totes aquestes s’han de desenvolupar en el marc del que estableix el Protocol d'actuació en exhumació de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura, publicat mitjançant l’Ordre PRE 2568/2011, de 26 de setembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 23 de setembre de 2011, pel qual s'ordena la publicació en el Boletín Oficial del Estado del Protocol d'actuació en exhumacions de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura (BOE núm. 232, de 27.09.2011).

Requisits

Només s'admetrà una única sol·licitud per cada una de les entitats i associacions sense ànim de lucre i entitats locals de la Comunitat Valenciana, amb independència que cada entitat o organització sol·licitant puga desenvolupar una o diverses actuacions subvencionables en l'àmbit d'aquesta convocatòria. Així mateix, les entitats beneficiàries de la subvenció han de complir les obligacions que recullen els articles 3 i 13 de l'Ordre 2/2020, de 22 de setembre. En aquells supòsits en què les entitats estiguen legalment obligades a disposar d'un pla d'igualtat, hauran d'acreditar l'aprovació d'aquest.

Qui pot sol·licitar-ho?

a) Les entitats i associacions que reunisquen els requisits següents: - Estar legalment constituïdes i inscrites, a la data de la publicació de la corresponent convocatòria, en el registre que corresponga en funció de la seua naturalesa jurídica. - No tindre fins de lucre. - Tindre, entre els fins institucionals recollits en els seus estatuts, els relacionats amb la realització de les activitats considerades finançables en aquesta resolució de convocatòria. - Tindre seu, oficina oberta permanentment, delegació permanent o domicili social a la Comunitat Valenciana i desenvolupar les activitats objecte d'aquesta ordre a la Comunitat Valenciana. b) Els ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds per a les ajudes convocades mitjançant aquesta convocatòria s'iniciarà el 15 i finalitzarà el 29 de juny de 2023. L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a la inadmissió a tràmit de la sol·licitud.

Documentació

La sol·licitud es formalitzarà i presentarà en el model normalitzat contingut en l'annex I de la present resolució. En aquest model s'haurà de marcar amb una X tant les declaracions responsables com la documentació que s'aporta. Juntament amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació següent: 1. Un PLA D'INTERVENCIÓ detallat per fases per a la realització del projecte que es realitzarà que podrà tindre caràcter plurianual i comprendre totes o algunes de les actuacions següents: localització, verificació, delimitació de fosses, exhumació, identificació, custòdia i reinhumació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura, tot això en el marc del que disposa la Llei 14/2017. Les actuacions anteriors s'han de desenvolupar d'acord amb el que disposa l'Ordre PRE/2568, de 26 de setembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 23 de setembre de 2011, pel qual s'ordena la publicació en el Boletín Oficial del Estado del Protocol d'actuació en exhumacions de víctimes de la Guerra Civil i la dictadura (BOE núm. 232, de 27.09.2011). Ha d'anar signat per la persona que represente legalment l'entitat o associació sense ànim de lucre, o la persona titular de l'alcaldia presidència de l'ajuntament, que ha de detallar, com a mínim: a) Els objectius que es volen aconseguir amb el desenvolupament de cada una de les actuacions incloses en el projecte presentat, detallat per les fases que aquest abaste, i el nombre de cossos que s'exhumaran amb caràcter provisional. b) El calendari precís de compliment i els terminis d'execució previstos, tant per al projecte en conjunt com per a cada una de les actuacions proposades en particular. c) El nom i nivell de responsabilitat de les persones que, des de l'entitat sol·licitant, es facen càrrec d'assegurar l'adequat compliment i la completa execució de l'activitat o les activitats que s'indiquen en el programa. d) Cal detallar de manera expressa la qualificació personal de l'equip de treball i justificar la capacitat tècnica per a dur a terme la fase d'investigació arqueològica dels que vagen a fer directament els treballs de camp per a la localització i exhumació de les fosses de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura, així com l'equip de treball de la fase d'investigació. Aquests treballs tindran la consideració d'actuacions arqueològiques i s'ajustaran al que disposa l'esmentada Ordre PRE/2568, de 26 de setembre, i el Decret 107/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de regulació de les actuacions arqueològiques a la Comunitat Valenciana. e) Declaració responsable que en les actuacions que es realitzaran s'adoptaran les màximes garanties de rigor científic i es respectaran les normes del procediment administratiu, que s'ajustaran als protocols d'actuació aplicables en cada una de les fases, així com que se sol·licitaran els permisos preceptius d'intervenció arqueològica i aquells altres que siguen procedents. f) Qualsevol altra documentació o informació addicional que es considere convenient o necessària per a l'adequada valoració dels criteris d'avaluació que estableixen les bases reguladores i el resolc nové d'aquesta convocatòria. En aquest sentit, es farà constar en el document que es presente el criteri la valoració del qual es proposa. No es valoraran els aspectes que no s'hagen acreditat degudament. 2. Un document, degudament signat pel representant legal de l'entitat o associació sense ànim de lucre sol·licitant o per la persona titular de l'alcaldia presidència de l'ajuntament, en el qual figure una descripció desglossada i detallada dels costos corresponents tant al projecte en conjunt com a cada una de les fases que preveja. 3. Còpia dels estatuts de l'associació o organització sense ànim de lucre sol·licitant així com certificació de la inscripció en el registre corresponent, en funció del tipus d'entitat o organització de què es tracte. En el supòsit de variació de les dades de la persona que tinga la representació legal de l'entitat que conste en el registre, s'ha d'acreditar de manera fefaent la nova representació legal. 4. Declaració responsable del representant legal de l'entitat o l'associació sense ànim de lucre sol·licitant, en la qual s'assumisca el compromís que aquesta entitat o organització aportarà la quantitat necessària per a sufragar la part del cost del pla d'actuació o actuacions que no quede coberta ni amb la subvenció que puga atorgar-se en virtut de la convocatòria ni amb altres ajudes públiques o privades que es puguen obtindre. En el cas que el sol·licitant siga una entitat local, s'ha d'aportar un certificat que acredite la resolució o l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat local per a formular la sol·licitud de la subvenció, en què s'ha de fer constar expressament l'import sol·licitat i la consignació de l'import total de les actuacions en el pressupost de l'entitat sol·licitant. Aquest imprés l'ha d'omplir i signar electrònicament la persona que exercisca les funcions de secretaria de l'entitat local. 5. Declaració responsable del representant legal de l'associació o organització sense ànim de lucre sol·licitant, i per a les entitats locals, de la persona titular de la presidència de la corresponent entitat local o de l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament, en la qual s'assumisca el compromís de donar l'adequada publicitat al finançament que puga obtindre's en l'àmbit de la convocatòria, en qualsevol promoció que s'efectue de l'actuació o les actuacions subvencionables. 6. En la sol·licitud es farà constar l'IBAN del compte bancari en la qual es pretén cobrar la subvenció. Si el compte no està donat d'alta per a relacionar-se econòmicament amb la Generalitat, haurà de tramitar-se l'alta d'aquesta mitjançant el tràmit automatitzat previst en l'article 5 de l'Ordre 2/2022 de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancaris de les persones físiques i jurídiques que s'indiquen econòmicament amb la Generalitat.

Presentació

Telemàtica
La presentació de sol·licituds i la documentació annexa s'ha de fer únicament de manera telemàtica fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina. Els impresos associats a la sol·licitud de subvenció són models autocompletables. - Tant la sol·licitud com la resta de documents que s'han de presentar s'han de signar electrònicament. Per a això, l'entitat sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada; en la pàgina web de la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados, es troba la informació sobre les signatures digitals admeses i les instruccions per a la tramitació telemàtica de la sol·licitud i posteriors aportacions de documentació, si és el cas.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Una vegada presentada la sol·licitud de subvenció, si aquesta no reuneix els requisits assenyalats en la legislació bàsica de procediment administratiu comú, o no s'acompanya de la documentació que resulte exigible o es considere necessària per a resoldre, es requerirà l'entitat interessada perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició. No obstant això i segons estableix l'article 28.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), els interessats podran aportar al procediment "qualsevol altre document que estimen convenient". 2. Els requeriments, així com qualsevol altre que poguera realitzar-se, tindran lloc mitjançant una notificació electrònica. La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics perquè aquesta via resulta obligatòria per a l'interessat. 3. L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment és la direcció general competent en matèria de memòria democràtica, que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de dictar la resolució. 4. Les sol·licituds admeses a tràmit seran avaluades per una comissió de valoració, que elevarà proposta motivada de resolució a la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de memòria democràtica.

Criteris de valoració

Una vegada complides les condicions prèvies exigides, la valoració dels projectes presentats es farà basant-se en els criteris i la ponderació que s'especifiquen en la base setena de l'ordre 2/2020 i que ací es reprodueixen, i es podrà aconseguir un màxim de 100 punts. S'estableix en 50 punts el límit mínim de puntuació total que s'ha d'obtindre per a poder optar a la subvenció. 2. Seran aplicables els criteris següents i la ponderació indicada sobre la puntuació total: a) Existència de familiars vius fins al quart grau, fins a 30 punts. Per a assignar la puntuació corresponent a aquest primer criteri, s'efectuarà una valoració motivada dels aspectes següents: - Nombre i edat dels familiars vius, fins a 15 punts. - Nombre de donants idonis d'ADN per a aportar les màximes garanties possibles en els processos d'identificació, fins a 15 punts. b) Existència de familiars vius diferents dels inclosos en l'apartat anterior, fins a 10 punts. Per a assignar la puntuació corresponent a aquest segon criteri, s'efectuarà una valoració motivada dels aspectes següents: - Nombre i edat dels familiars vius, fins a 5 punts. - Nombre de donants idonis d'ADN per a aportar les màximes garanties possibles en els processos d'identificació, fins a 5 punts. c) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte, fins a 20 punts. Per a assignar la puntuació corresponent a aquest tercer criteri, s'efectuarà una valoració motivada dels aspectes següents: - Metodologia, qualitat del projecte d'actuació arqueològica i les seues fases (localització i/o excavació i exhumació), fins a 5 punts. - Definició dels resultats esperats i calendari, fins a 5 punts. - Recursos humans i materials previstos, fins a 5 punts. - Aportació de mitjans propis, fins a 5 punts. d) Risc de deterioració de les restes de víctimes, o de les zones en les quals es localitzen o, d'acord amb les dades disponibles, es presumeix que puguen localitzar-se restes d'aquestes víctimes desaparegudes, fins a 10 punts. Per a assignar la puntuació corresponent a aquest quart criteri, s'efectuarà una valoració motivada dels aspectes següents: - Contingut tècnic del projecte, fins a 3 punts. - Adequació a l'objectiu proposat, fins a 2 punts. - Calendari de realització, fins a 2 punts. - Descripció de les activitats concretes que es pretenen dur a terme, fins a 3 punts. e) Incidència del projecte, fins a 10 punts. Per a assignar la puntuació corresponent a aquest cinqué criteri, s'efectuarà una valoració motivada dels aspectes següents: - La repercussió territorial, fins a 2 punts. - Les potencials restes de víctimes, fins a 6 punts. - L'interés social i cultural del projecte, fins a 2 punts. f) Col·laboració d'altres entitats i institucions, fins a 10 punts. Per a assignar la puntuació corresponent a aquest sisé criteri, s'efectuarà una valoració motivada dels aspectes següents: - La participació conjunta de diverses entitats en el projecte, fins a 6 punts. - Altres ajudes i col·laboracions, inclòs el cofinançament del projecte per altres entitats diferents de les sol·licitants, fins a 4 punts. g) Projectes amb alguna de les fases ja iniciades (fases definides d'acord amb l'Ordre PRE/2568, de 26 de setembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, de 23 de setembre de 2011) i amb un termini previsible de finalització, fins a 5 punts. h) Experiència, trajectòria i especialització de les entitats i associacions, fins a 5 punts. Per a assignar la puntuació corresponent a aquest últim criteri, s'efectuarà una valoració motivada dels aspectes següents: - Les activitats realitzades en anys anteriors en matèria de recuperació de la memòria democràtica, fins a 1 punt. - Les activitats realitzades en anys anteriors similars a les que es presenten per a la sol·licitud de subvenció, fins a 3 punts. - Altres ajudes i subvencions rebudes durant l'exercici anterior, de manera individual o conjuntament amb altres entitats, fins a 1 punt. 2. En relació amb els criteris a i b de l'apartat anterior, es tindrà en compte la proporció entre el nombre de víctimes de cada fossa i el nombre de familiars vius d'aquestes víctimes. En la documentació o informació justificativa o acreditativa que es presente amb la sol·licitud, s'ha d’indicar expressament el criteri i l’apartat al qual correspon, de manera que la comissió de valoració faça una ponderació adequada en cada un dels criteris.

òrgans de tramitació

Obligacions

Vegeu l’article 3 i 13 de l'Ordre 2/2020, de 22 de setembre, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a actuacions sobre exhumació i identificació de víctimes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura.

Observacions

Les resolucions, expresses o presumptes, del procediment de concessió de les subvencions adoptades sobre les sol·licituds d'aquestes subvencions posen fi a la via administrativa i s’hi podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de l’esmentada Llei 39/2015, d'1 d'octubre, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Els criteris per a determinar la quantia individualitzada de la subvenció que corresponga a cada projecte es calcularà d’acord amb les actuacions que cal realitzar en cada fossa en funció dels preus que individualitzaran en les sol·licituds per a cada una de les activitats que poden ser objecte de subvenció: Localització, verificació i delimitació de fosses: Exhumació i identificació Custòdia i reinhumació Altres despeses L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada. Les subvencions seran de quantia variable, determinada proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda en virtut dels criteris de valoració i distribució que estableix el resolc nové d'aquesta convocatòria. Si l'import total de les subvencions calculades de conformitat amb el que disposa el paràgraf anterior fora superior a l'import global màxim destinat a finançar la convocatòria respectiva, la subvenció que es concedirà a cada entitat sol·licitant es determinarà d’acord amb el procediment que estableix el resolc desé, punt 4 d'aquesta convocatòria. PAGAMENT (vegeu el resolc dotzé de la convocatòria) El pagament de les subvencions es farà prèvia justificació de les despeses per l'entitat beneficiària de la realització del projecte per al qual es va concedir la subvenció, íntegrament o en les fases anuals aprovades del projecte, mitjançant una transferència bancària al compte designat per l'entitat beneficiària en la seua sol·licitud. Es podran fer abonaments a compte o pagaments anticipats en els termes que preveu l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, tal com preveu l'article 15.7 de l'Ordre 2/2020, a petició expressa de l'entitat, i s’ha d’indicar degudament en la sol·licitud de subvenció. La no presentació de la justificació de la despesa en el termini fixat comportarà la pèrdua de la subvenció, sense perjudici que es concedisca, amb caràcter previ a l'adopció de qualsevol decisió, el tràmit d'audiència legalment establit.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i publicar les resolucions serà de sis mesos com a màxim, a comptar de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Conclòs aquest termini, sense que s'haja dictat i publicat cap resolució expressa, les entitats interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Termini justificació:
des de: 14-07-2023
fins a: 30-11-2023

Què és i per a què serveix?

Justificació de subvencions destinades a la realització d'actuacions sobre obertura de fosses, exhumacions i accions en compliment de la Llei 14/2017, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en l'exercici 2023.

Termini

El termini màxim per a la presentació de la justificació de la subvenció finalitzarà el 30 de novembre de 2023, termini que no serà ampliable.

Documentació

a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció amb la indicació dels aspectes següents, degudament subscrita per la persona responsable de l’actuació o les actuacions realitzades que, en el cas que l’entitat beneficiària siga un ajuntament o una mancomunitat, haurà de ser la persona titular de la presidència de la mancomunitat de municipis o de l’alcaldia presidència de l'ajuntament, que haurà de contindre: Entitat. Títol del projecte. Contingut previst del projecte. Localització del projecte. Període d'execució. Resum econòmic. Si és el cas, modificacions autoritzades, amb l’explicació de la seua necessitat. Metodologia utilitzada. Actuacions realitzades. Objectius previstos, quantificats en la mesura que siga possible. Resultats obtinguts, quantificats i valorats. Desviacions respecte dels objectius previstos i la seua justificació. Conclusions. b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades que, en el cas que l’entitat beneficiària siga una entitat local, haurà d’estar certificada i signada pel secretari o la secretària, o pel secretari interventor o secretària interventora de l'entitat local interessada, amb el vistiplau del seu president o presidenta, que ha de contindre: - Una llista classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb la indicació del creditor i del document, l’import, la data d’emissió i, si és el cas, la data de pagament. (Segons el model ANNEX I) - Una llista detallada d’altres ingressos o subvencions que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb la indicació de l’import i la procedència. (Segons el model ANNEX II) Beneficiària de la remissió dels justificants de despesa seleccionats. c) Acreditació, en el cas que l'entitat beneficiària siga una entitat local, d'haver presentat el compte general aprovat a la Sindicatura de Comptes.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Què és i per a què serveix?

1. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no es presente la documentació que, d'acord amb aquesta resolució resulte exigible, o es considere necessària per a resoldre, es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’esmentada legislació bàsica de procediment administratiu. 2. Els requeriments als quals es fa referència en aquest resolc, així com qualsevol altre que poguera realitzar-se, es practicaran de manera telemàtica, d'acord amb el que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i segons el procediment establit en els articles 53 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana. 3. Els requeriments ressenyats i altres actes de tràmit es faran de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, en el tràmit específic d'aportació de documentació a un expedient d'ajudes a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, a través de l’enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21414.

Termini

10 dies hàbils.

Presentació