Detall de Procediments

Justificació convocatòria subvenciones entitats locals per a projectes d'inversió en matèria d'equipament, projectes d'obres i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació convocatòria subvenciones entitats locals per a projectes d'inversió en matèria d'equipament, projectes d'obres i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives.

  Objecte del tràmit

  Aportació de la documentació per a la justificació de les subvencions concedides a entitats locals convocades per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives mitjançant Resolució d'1 de juliol de 2020. (DOGV 8858- 16/07/2020)

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Aquelles entitats locals que hagen sigut beneficiàries de les subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats locals en concepte inversió en matèria d'equipament, projectes d'obres i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives., incloses en l'Annex I la Resolució de 16 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen les subvencions per a entitats locals per a projectes d'inversió en matèria d'equipament, proyecttos d'obra i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives convocades per a l'exercici 2020, (DOGV 8985-29/12/2020)

  Requeriments

  La justificació es farà efectiva segons el que es disposa en el Resolc Dècim de la RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions per a entitats locals per a projectes d'inversió en matèria d'equipament, projectes d'obres i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives (DOGV 8858-16/07/2020) i l'article 16 de l'ORDRE 3/2020, de 17 d'abril de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a projectes d'inversió en matèria d'equipament i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives.(DOGV 8796-23/04/2020)

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini màxim de justificació de les subvencions serà d'1 mes, a comptar des de la data de finalització de l'activitat subvencionada, i en tot cas abans del 15 de febrer de 2021.

  L'incompliment del requisit de justificació en termini de les subvencions concedides o la justificació insuficient podrà donar lloc a la revocació o a la minoració de la subvenció, amb exigència, en el seu cas, del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes i l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Amb caràcter general.
  a) Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries (hisenda estatal i autonòmica) i enfront de la Seguretat Social.
  Per a això, el sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social a través de certificats telemàtics,
  de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. Els qui no atorguen aquesta autorització hauran d'aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent de les citades obligacions.

  b) Declaració responsable de no ser deutor per resolució de procediment de reintegrament de subvencions.

  Subvencions per a equipament i projecte d'obra.
  Factures reglamentàries segons la normativa vigent, o certificat expedit per l'o el secretari local en el qual consten les quantitats aplicades a fi de la subvenció, amb detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, unitats i imports parcials.
  Aquestes quantitats han de trobar-se, almenys, en situació d'obligacions reconegudes o en fase de licitació, i així haurà de fer-se constar en el certificat.

  Subvencions concedides per a reforma de centres.
  Certificació d'obra expedida per l'o el tècnic competent i de conformitat amb el projecte presentat.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions de concessió dictades pels òrgans competents de la Conselleria amb competència en matèria de serveis socials posaran fi a la via administrativa i contra aquestes es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua notificació o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, li recomanem que accedisca a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la subvenció o a l'àrea personal.

  En cas de continuar amb problemes pot remetre un correu a: generalitat_en_red@gva.es

  El suport d'incidències, d'aquest correu, estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8.00 h a 15.00 h.

  Informació adicional

  Les sol·licituds es presentaran per via telemàtica, en la seu electrònica de la Generalitat www.sede.gva.es.

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=dgm_apd_sugus&version=1&login=c&idioma=va&idcatguc=pr&idprocguc=19028

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Les entitats beneficiàries de la subvenció queden obligades a:

  a) Les establides en l'article 14 de la Llei 38/2003 de 23 de novembre, General de Subvencions. (BOE 18/11/2003)
  b) Les establides en l'article 4 de l'Ordre 3/2020 de 17 d'abril de 2020. (DOGV 8796- 23/04/2020)
  c) Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció durant l'exercici 2020 i, en tot cas, abans del termini establit per a la justificació.
  d) Comunicar a l'òrgan concedent la concessió de subvencions o ajudes de qualsevol ens públic o privat per a la mateixa finalitat i en aquest cas, es realitzarà l'oportuna modificació de la valoració i resolució de l'òrgan concedent.
  e) Sotmetre's a les actuacions d'inspecció i comprovació de la veracitat de les dades aportades i de la destinació donada als fons rebuts, així com les de control financer que corresponguen a la Intervenció General i les previstes en la legislació per als perceptors de fons públics.
  f) Mantindre l'actuació objecte de subvenció en adequades condicions de conservació i manteniment per un període mínim 5 anys en cas d'adquisició d'equipament i
  g) Deixar constància expressa de la condició d'actuació subvencionada per la Generalitat en qualsevol relació amb tercers.

  Sancions

  1. La concurrència d'alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, donarà lloc a la resolució de la subvenció concedida, amb pèrdua total o parcial del dret al cobrament d'aquesta.
  2. La persona que ostente la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials serà la competent per a resoldre la subvenció concedida en el cas d'incompliment de les seues obligacions per part de l'entitat beneficiària, i en particular, quan no realitzara l'activitat que va motivar la concessió de la subvenció o deixara de reunir els requisits necessaris per a ser beneficiària, o quan s'incompliren -sense causa que ho justifique- les restants condicions establides en la present ordre de bases. Es produirà la pèrdua del dret al cobrament, total o parcial, de la subvenció en el supòsit de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  3. Procedirà el reintegrament de la quantitat percebuda i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció, fins hui en què s'acorde la procedència del reintegrament d'acord amb el que es disposa en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a les especialitats previstes en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com en els següents suposats, garantint, en tot cas, el dret d'audiència a l'entitat interessada:
  a) Quan es destine la quantitat percebuda a altres finalitats diferents de l'objecte de l'ajuda.
  4. En la tramitació del procediment de reintegrament, es garantirà, en tot cas, el dret d'audiència a la persona interessada.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 3/2020, de 17 d'abril de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a projectes d'inversió en matèria d'equipament i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives. (DOGV 8796 de 23/4/2020).
  - RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions per a entitats locals per a projectes d'inversió en matèria d'equipament, projectes d'obres i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives. (DOGV 8858- 16/07/2020)
  - RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es modifica la Resolució d'1 de juliol de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions per a entitats locals per a projectes d'inversió en matèria d'equipament, projectes d'obres i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives apara l'exercici 2020.(DOGV 8946-06/11/2020)

  - RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen les subvencions per a entitats locals per a projectes d'inversió en matèria d'equipament, projectes d'obra i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives convocades per a l'exercici 2020. (DOGV 8985-29/12/2020)

  Llista de normativa

  Veure RESOLUCIÓ per la qual es convoquen, per a l'exercici 2020, subvenciones per a entitats locals per a projectes d'inversió en matèria d'equipament, projectes d'obres i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives

  Vegeu RESOLUCIÓ per la qual es modifica la Resolució d'1 de juliol de 2020 de convocatoria de subvencions per a entitats locals per a projectes d'inversió en matèria d'equipament, projectes d'obres i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives per a l'exercici 2020.

  Vegeu RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2020, per la qual es concedeixen les subvencions per a entitats locals per a projectes d'inversió en matèria d'equipament, projectes d'obra i obres en l'àmbit de la igualtat i les polítiques inclusives convocades per a l'exercici 2020, i se'n dona publicitat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.