Detall de Procediments

Votació i elecció de les candidatures a les vocalies del Consell Valencià del Poble Gitano, presentades per les entitats del moviment associatiu gitano.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Votació i elecció de les candidatures a les vocalies del Consell Valencià del Poble Gitano, presentades per les entitats del moviment associatiu gitano.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar la votació de les candidatures presentades a les vocalies del Consell Valencià del Poble Gitano corresponents als apartats g, h, i, i j) de l'article 7 del Decret 5/2019, de 25 de gener, del Consell, pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano (DOGV 8476, de 31 de gener de 2019):

  g) Sis persones representants de les organitzacions del moviment associatiu gitano l'àmbit d'actuació del qual siga autonòmic o com a mínim en dues províncies.
  h) Deu persones representants de les organitzacions del moviment associatiu gitano amb àmbit territorial municipal, comarcal o supracomarcal.
  i) Dues persones representants d'organitzacions de dones gitanes o seccions de dones en organitzacions del moviment associatiu gitano.
  j) Dues persones representants d'organitzacions de la joventut gitana o de seccions juvenils en organitzacions del moviment associatiu gitano.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats del moviment associatiu gitano.

  Requeriments

  Només podran emetre vots en cada apartat les entitats que figuren en l'annex de la Resolució del director general d'Igualtat en la Diversitat, per la qual es publica la llista definitiva d'entitats del moviment associatiu gitano, a l'efecte de l'elecció de les vocalies del Consell Valencià del Poble Gitano, publicada el 13.01.2020, en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  http://www.inclusio.gva.es/ca/web/igualdad-diversidad/consell-valencia-del-poble-gitano/-/asset_publisher/hw8OzBvnHDZ1/content/resolucio-del-director-general-d-igualtat-en-la-diversitat-per-la-qual-es-publica-el-llistat-definitiu-d-entitats-del-moviment-associatiu-gitano-a-l-e?redirect=http%3A%2F%2Fwww.inclusio.gva.es%2Fca%2Fweb%2Figualdad-diversidad%2Fconsell-valencia-del-poble-gitano%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hw8OzBvnHDZ1%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la votació telemàtica de les vocalies del Consell Valencià del Poble Gitano serà des del dia 1 fins al 15 de febrer de 2021 (tots dos inclusivament), segons Resolució del director general d'Igualtat en la Diversitat de data 28 de gener de 2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La votació s'ha de presentar mitjançant el formulari específic associat a aquest tràmit.

  Impresos associats

  MODEL NORMALITZAT PER A LA VOTACIÓ DE CANDIDATURES AL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Per a la votació de candidatures a vocalies en representació d'entitats d'àmbit d'actuació autonòmic o en més d'una província:

  1. Solament podran emetre vots les entitats l'àmbit d'actuació de les quals siga autonòmic, i que consten en la Resolució d'aquesta Direcció General de data 13 de gener de 2020, per la qual es publica el llistat definitiu d'entitats del moviment associatiu gitano, a l'efecte de l'elecció de les vocalies del Consell Valencià del Poble Gitano, publicada en la mateixa data.

  2. Només es podrà votar fins a un màxim de quatre vocalies per entitat amb dret a emetre vot, i s'haurà de votar al mateix nombre de dones i homes o amb una diferència d'un, en cas de ser imparell.

  Per a la votació de candidatures a vocalies en representació d'entitats d'àmbit territorial municipal, comarcal o supracomarcal:

  1. Solament podran emetre vots les entitats amb àmbit territorial municipal, comarcal o supracomarcal, i que consten en la Resolució d'aquesta Direcció General de data 13 de gener de 2020, per la qual es publica en el llistat definitiu d'entitats del moviment associatiu gitano, a l'efecte de l'elecció de les vocalies del Consell Valencià del Poble Gitano, publicada en la mateixa data.

  2. Només es podrà votar fins a un màxim de set vocalies per entitat amb dret a emetre vot, i s'haurà de votar al mateix nombre de dones i homes o amb una diferència d'un, en cas de ser imparell.


  Per a la votació de candidatures a vocalies en representació d'entitats de dones gitanes o seccions de dones en entitats del moviment associatiu gitano:

  1. Solament podran emetre vots les entitats l'àmbit de les quals siga la dona gitana, així com les entitats que tinguen seccions de dones gitanes reconegudes en els seus estatuts, i que consten en la Resolució d'aquesta Direcció General de data 13 de gener de 2020, per la qual es publica en el llistat definitiu d'entitats del moviment associatiu gitano, a l'efecte de l'elecció de les vocalies del Consell Valencià del Poble Gitano, publicada en la mateixa data.

  2. Només es podrà votar fins a un màxim de tres vocalies per entitat amb dret a emetre vot.

  Per a la votació de candidatures a vocalies d'àmbit juvenil:

  1. Solament podran emetre vots les entitats l'àmbit de les quals siga la joventut gitana, així com les entitats que tinguen seccions juvenils gitanes reconegudes en els seus estatuts, i que consten en la Resolució d'aquesta Direcció General de data 13 de gener de 2020, per la qual es publica en el llistat definitiu d'entitats del moviment associatiu gitano, a l'efecte de l'elecció de les vocalies del Consell Valencià del Poble Gitano, publicada en la mateixa data.

  2. Només es podrà votar fins a un màxim de dues vocalies per entitat amb dret a emetre vot, sent la votació paritària.

  L'article únic del Decret 75/2020 que modifica al Decret 5/2019, estableix els criteris de selecció de les candidatures votades a les vocalies, que són els següents:

  "3. Una vegada realitzada la votació establida en l'apartat anterior, les vocalies corresponents a l'article 7, apartat 1, subapartat g, seran les sis més votades, amb la restricció que cada organització podrà tindre un nombre màxim de vocalies segons el nombre d'organitzacions que presenten candidatures, tal com queda a continuació:
  a) Si es presenten candidatures de només una organització: fins a un màxim de sis vocalies.
  b) Si es presenten candidatures de dues organitzacions: fins a un màxim de tres vocalies per organització.
  c) Si es presenten candidatures de tres, quatre o cinc organitzacions: fins a un màxim de dues vocalies per organització.
  d) Si es presenten candidatures de sis o més organitzacions: fins a un màxim d'una vocalia per organització.

  4. Les vocalies corresponents a l'article 7, apartat 1, subapartat h seran les deu més votades, tenint en compte les següents restriccions:
  a) En cas de pertànyer a federacions, el conjunt de vocalies vinculades a una mateixa federació o fundació no podrà ser major del 50% del total, excepte si no existeixen més candidatures, i en aquest cas no s'aplicarà el percentatge
  b) Almenys hi haurà un 20% de vocalies que representen a entitats que tenen la seua actuació dins de cada província. En cas que hi haguera alguna província sobre la qual no hi haguera aqueix mínim de candidatures, es podran triar d'altres províncies.

  5. Les vocalies corresponents a l'article 7, apartat 1, subapartat i seran les dues més votades de dues entitats diferents i d'àmbit d'actuació territorial diferent, sempre que existisquen candidatures per a això. Si no, seran directament les dues més votades.

  6. Les vocalies corresponents a l'article 7, apartat 1, subapartat j seran les dues més votades de dues entitats diferents i d'àmbit d'actuació territorial diferent, sempre que existisquen candidatures per a això. Si no, seran directament les dues més votades.

  7. En cas d'empat a l'hora de realitzar l'ordenació de les votacions a les quals es refereixen els apartats 4, 5 i 6, se seguiran els següents criteris en aquest ordre: pertinença a entitats menys representades en els llocs anteriors, ser dona i tindre menor edat.

  8. La direcció general competent en igualtat i inclusió del Poble Gitano, tenint en compte els criteris establits en els apartats anteriors i el compliment del mínim del 50% de dones i del 60% de persones gitanes, realitzarà una proposta de designació de les vocalies, amb les seues corresponents suplències, que serà elevada a la presidència d'aquest Consell.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, presidenta del Consell Valencià del Poble Gitano, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de publicar-se. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar un recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Tot això, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que les persones interessades en puguen exercir, si és el cas, qualsevol altre que estimen procedent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21434

  Informació adicional

  La votació s'ha de presentar, exclusivament, per via telemàtica en l'enllaç següent:
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21434&version=amp

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 5/2019, de 25 de gener, del Consell, pel qual es crea el Consell Valencià del Poble Gitano (DOGV número 8476, de data 31.01.2019).
  - Decret 75/2020, de 17 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 5/2019 (DOGV número 8865, de data 24.07.2020).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.