Detall de Procediments

Programa d'ajudes a empreses ordinàries per la contractació indefinida de personal amb diversitat funcional o discapacitat procedents d'enclavaments laborals (foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional 2021 LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa d'ajudes a empreses ordinàries per la contractació indefinida de personal amb diversitat funcional o discapacitat procedents d'enclavaments laborals (foment de l'ocupació de persones amb discapacitat o diversitat funcional 2021 LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació).

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquest programa és establir incentius per a afavorir la inserció de les persones amb diversitat funcional o discapacitat en el mercat ordinari de treball, a través d'enclavaments laborals, per a afavorir el trànsit des de l'ocupació en els CEO i possibilitar l'accés a aquests de noves persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses col·laboradores que, durant 2021, contracten amb caràcter indefinit persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat amb dificultats especials, procedents d'un enclavament laboral regulat en el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer.

  Requeriments

  Requisits generals:

  1. Poden ser beneficiaris de les ajudes previstes en aquest decret els CEO inscrits en el Registre de centres especials d'ocupació de la Comunitat Valenciana i les empreses ordinàries que complisquen els requisits i les actuacions que estableix el decret que aprova les bases reguladores i convoca aquestes ajudes per a l'exercici 2020, i desenvolupen l'activitat en centres de treball situats en territori de la Comunitat Valenciana.

  2. No podran ser beneficiàries de les ajudes regulades en el decret que aprova les bases reguladores i convoca aquestes ajudes per a l'exercici 2021 les persones o entitats incurses en els supòsits que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (DOGV núm. 276, de 18 de novembre).

  3. Tampoc podran ser beneficiàries de les ajudes les entitats que no reunisquen els requisits que estableix el Reglament UE 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (DOUE L 187, de 26.06.2014), en particular les empreses en crisi o les que estiguen subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú, segons el que preveu la disposició addicional tercera d'aquest decret.

  4. Les entitats beneficiàries han de disposar d'un pla d'igualtat en vigor, en els supòsits en què hi estiguen obligades, d'acord amb el que es disposa en els articles 14 i 45 de l'LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE núm. 71, de 23 de març), degudament visat, d'acord amb el que es disposa en l'article 4 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes (DOGV núm. 4474, de 4 d'abril).

  Requisits específics:

  1. S'entendrà per enclavament laboral el contracte entre una empresa del mercat ordinari de treball, anomenada empresa col·laboradora, i un CEO per a la realització d'obres o serveis que tinguen relació directa amb l'activitat normal d'aquesta i per a la realització de la qual el personal amb diversitat funcional o discapacitat del CEO es desplaça temporalment al centre de treball de l'empresa col·laboradora, amb els requisits i les condicions que estableix el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l'ocupació de les persones amb diversitat funcional o discapacitat.

  2. Perquè la contractació per una empresa ordinària de personal procedent d'un enclavament resulte subvencionable, serà necessari que la incorporació d'aquest treballador o treballadora a l'enclavament laboral haja sigut comunicada a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació en el termini d'un mes des de la seua contractació en aquest.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les empreses col·laboradores que, d'acord amb el que regula el Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, contracten amb caràcter indefinit el personal de l'enclavament amb diversitat funcional o discapacitat que presente especials dificultats per a l'accés al mercat ordinari de treball, d'acord amb el que disposa l'article 6.2.a o b d'aquest reial decret, tindran dret a les ajudes següents:

  a) Subvenció equivalent al 50 % de l'SMI corresponent a l'exercici 2021, inclosa la part proporcional de pagues extraordinàries, per cada any de manteniment obligatori del lloc i per cada contracte de treball subscrit a jornada completa. Si el contracte fora a temps parcial, la subvenció es reduirà proporcionalment segons la jornada de treball pactada.

  Aquesta subvenció podrà ser destinada per l'empresa col·laboradora, totalment o parcialment, a serveis de suport del treballador/a.

  La intensitat de l'ajuda no superarà el 75 % dels costos subvencionables.

  b) Subvenció per adaptació del lloc de treball i eliminació de barreres arquitectòniques. Aquesta subvenció, compatible amb l'anterior ajuda i que podrà arribar als 1.803 € per treballador/a amb diversitat funcional o discapacitat contractada, es destinarà a l'adaptació dels llocs de treball o dotació d'equips de protecció personal necessaris per a evitar accidents laborals al personal amb diversitat funcional o discapacitat contractat, o eliminar barreres o obstacles que impedisquen o dificulten el treball del personal amb diversitat funcional o discapacitat. Si aquesta ajuda no la sol·licita l'empresa, la podrà sol·licitar la mateixa treballadora o treballador.

  La intensitat màxima de l'ajuda és del 100 % dels costos subvencionables.

  Justificació i pagament:

  1. Una vegada dictada la resolució de concessió de les ajudes per la subscripció de contractes de treball a què es refereix el present títol, es lliurarà l'import total de l'ajuda reconeguda a cada entitat beneficiària.

  2. El pagament de les ajudes per adaptació de llocs de treball requerirà l'aportació, abans del 30 d'octubre de 2021, dels justificants que acrediten l'efectivitat de la despesa i del pagament realitzat, en els mateixos termes que estableix l'apartat 3 de l'article 22.

  3. Abans que es dicte la proposta de resolució de pagament, l'entitat beneficiària ha de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que té, d'acord amb el que disposa l'apartat 4 de l'article 7 del present decret, i acreditar estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, d'acord amb el que disposa l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  4. Així mateix, s'ha de presentar la declaració final de finançament, segons el model normalitzat, subscrita per qui represente legalment l'entitat, que acredite altres possibles subvencions que haja pogut percebre per a finançar les accions subvencionades. Quan les activitats hagen sigut finançades amb la subvenció i, a més, amb fons propis o altres subvencions o recursos, i d'acord amb el que estableix l'apartat 4 de l'article 30 de la Llei 38/2003, general de subvencions, s'haurà d'acreditar l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons a les activitats subvencionades.

  5. Correspon a la persona titular de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o l'òrgan en què delegue, el reconeixement de l'obligació i la proposta de pagament d'aquestes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  1. Les sol·licituds d'ajudes s'han de presentar en el termini màxim d'un mes, comptat des de la data de contractació objecte de l'ajuda, i tindran com a data límit el 30 d'octubre de 2021.

  2. Les sol·licituds d'ajudes pel manteniment de contractes indefinits formalitzats o transformats el novembre o desembre de 2020, s'han de presentar en el termini de l'1 al 26 de febrer de 2021.

  3. Les sol·licituds d'ajudes per contractacions produïdes en l'exercici 2020, però abans de la publicació d'aquest decret, s'han de presentar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest en el DOGV.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21444

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació general:

  a) Acreditació de la representació legal de la persona que presenta la sol·licitud d'ajuda, llevat que aquesta representació ja estiga implícita en la sol·licitud o conste presentada anteriorment.

  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model facilitat a aquest efecte, excepte si s'ha presentat amb anterioritat davant de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació i no ha experimentat cap variació; en aquest cas, s'ha d'indicar el compte en què s'ha d'efectuar l'ingrés i s'ha d'especificar, en tot cas, a quina ajuda o ajudes correspon.

  En el cas de presentació de dades de domiciliació bancària noves, s'ha d'aportar un certificat de l'entitat bancària acreditatiu de la titularitat del compte.

  c) Declaració responsable subscrita per la representació legal del fet que l'entitat beneficiària no incorre en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions i, en concret, que no es troba en el supòsit de l'article 13.2.g de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquesta declaració responsable es troba inclosa en la mateixa sol·licitud general de subvencions.

  d) Declaració responsable acreditativa que l'entitat beneficiària reuneix els requisits que estableix el Reglament 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26/06/14), modificat pel REGLAMENT (UE) 2020/972, DE LA COMISSIÓ, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013, pel que fa a la pròrroga d'aquest, i el Reglament (UE) núm. 651/2014, pel que fa a la pròrroga d'aquest, i els ajustos pertinents (DOUE L 215/3, de 7.07.2020), i per tant, no es troba incursa en cap de les causes d'exclusió incloses en aquest reglament i recollides en la disposició addicional tercera del decret que aprova les bases reguladores i convoca aquestes ajudes per a l'exercici 2021.

  e) Declaració responsable del fet que l'import de les subvencions sol·licitades sobre la base d'aquest decret en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere els límits que estableix la disposició addicional tercera del decret que aprova les bases reguladores i convoca aquestes ajudes per a l'exercici 2021.

  f) Pla d'igualtat, degudament visat per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, o l'òrgan competent per a l'avaluació i validació d'aquest, i en vigor, o en defecte d'això, declaració responsable, en model normalitzat, de no estar subjecte a l'obligació de disposar d'un pla d'igualtat, segons el que estableix l'article 45 de l'LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, modificat pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, en el treball i l'ocupació.

  En el cas que el pla d'igualtat, degudament visat i en vigor, ja estiga en poder de l'òrgan instructor, han de comunicar aquesta circumstància, per a la qual cosa han de fer constar la data de presentació i l'expedient de destinació i així no resultarà necessari tornar-lo a presentar.

  g) Declaració responsable de la persona que representa legalment l'entitat sol·licitant de les ajudes acreditativa que ha informat les persones de les quals aporta dades o documentació, relativa entre altres coses, al tipus i el grau de diversitat funcional o discapacitat, dels aspectes següents:

  · La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del procediment.

  · La possibilitat que l'Administració faça consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres aspectes, la veracitat d'aquestes.

  · Del dret d'oposició que l'assisteix al fet que l'Administració tracte les seues dades, cas en què haurà de comunicar aquesta oposició a l'Administració als efectes oportuns.

  Així mateix, en el cas que aquesta consulta requerisca per llei una autorització de la persona les dades de la qual es consultaran, l'entitat sol·licitant de les ajudes disposa d'aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment.

  Aquesta declaració figura inclosa en la sol·licitud general de subvencions.


  Documentació específica:

  1. Còpia del contracte o els contractes de treball subscrits amb persones amb diversitat funcional o discapacitat, degudament comunicat al centre d'ocupació de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  2. Comunicat d'alta del personal amb diversitat funcional o discapacitat contractat en la Seguretat Social. En cas de transformació de contractes, comunicat de variació de dades del personal contractat.

  3. Documentació acreditativa del tipus i grau de diversitat funcional o discapacitat, d'acord amb el que estableix la disposició addicional segona del present decret, que permeta comprovar que es tracta de personal amb especials dificultats d'accés al mercat ordinari de treball, segons els requisits exigits per a aquestes ajudes.

  4. Informe d'adequació al lloc de treball, emés pels equips multiprofessionals del corresponent centre de valoració i orientació de discapacitats de la conselleria amb competències en matèria de serveis socials. A falta d'aquest informe, s'ha d'aportar la còpia de la sol·licitud presentada telemàticament, en el centre de valoració i orientació de discapacitats corresponent.

  5. Declaració responsable que la contractació no incorre en cap de les causes d'exclusió i incompatibilitats recollides en l'article 34 del present decret.

  6. Per a les ajudes d'adaptació de llocs i eliminació de barreres arquitectòniques, memòria descriptiva de les necessitats d'adaptació o dotació de mitjans de protecció personal, amb la indicació del cost que té, així com pressupostos o factures proforma i, si escau, projecte tècnic.

  7. Contracte subscrit entre l'empresa col·laboradora i el centre especial d'ocupació, en els termes i les condicions establits per l'article 5 del Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, mitjançant el qual es formalitze l'enclavament laboral, així com pròrrogues d'aquest.

  8. Còpia de la comunicació a la Subdirecció General d'Ocupació de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació d'aquest contracte i les seues possibles pròrrogues, en el termini d'un mes des de la signatura.

  9. Llista de personal amb diversitat funcional o discapacitat seleccionat pel centre especial d'ocupació per a la incorporació a l'enclavament laboral en què consten les dades del treballador o treballadora per la contractació del qual se sol·licita l'ajuda i la data d'aquesta incorporació.

  10. Comunicació a la Subdirecció General d'Ocupació de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació de la incorporació d'aquest personal a l'enclavament laboral, i data d'aquesta, en el termini d'un mes des de l'inici.

  11. Declaració responsable del compliment de la normativa sobre inclusió laboral de persones amb diversitat funcional o discapacitat o l'exempció d'aquesta obligació, de conformitat amb el que disposa l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat.

  12. En el cas de les ajudes per a l'adaptació de llocs de treball, i de conformitat amb el que estableix l'article 31 de la Llei 38/2003, general de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en la normativa reguladora de contractes del sector públic per al contracte menor d'obres o subministraments, l'entitat beneficiària ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdores, amb caràcter previ a la contracció de la despesa, llevat que, per les característiques especials de les despeses subvencionables, no existisca en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministren o presten, les quals s'han d'aportar juntament amb la sol·licitud de subvenció.

  L'elecció entre les ofertes presentades, que s'ha de presentar amb la sol·licitud, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència, i economia i responsabilitat social, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

  13. Declaració responsable acreditativa que les contractacions representen un increment net del nombre de persones ocupades en l'empresa col·laboradora en comparació amb la mitjana dels dotze mesos previs, o, en defecte d'això, el lloc o els llocs han d'haver quedat vacants arran de la dimissió de la persona, de la seua diversitat funcional o discapacitat, de la seua jubilació per motius d'edat, de la reducció voluntària del temps de treball o del seu acomiadament disciplinari procedent i no com a resultat del seu acomiadament.

  14. Informe de plantilla mitjana del personal en situació d'alta (TGSS) acreditatiu que la contractació objecte d'ajuda representa un increment net del nombre de persones ocupades en l'empresa col·laboradora en comparació amb la mitjana dels dotze mesos previs, si és el cas.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX I] ENCLAVAMENTS LABORALS

  DECLARACIONS RESPONSABLES ENCALVAMENTS LABORALS

  [ANNEX II] MEMÒRIA ADAPTACIÓ DE LLOCS / ELIMINACIÓ DE BARRERES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà pel procediment de concessió directa, d'acord amb el que es disposa en els articles 160 i 168.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  2. El procediment s'iniciarà, per a cada tipus d'ajuda, d'ofici, amb la publicació íntegra d'aquest decret en la Base de dades nacional de subvencions i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el procediment que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  3. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a la Subdirecció General d'Ocupació del Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  4. La competència per a conéixer les sol·licituds formulades i resoldre-les correspon a la persona titular de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o a l'òrgan en el qual delegue.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Si es detectara alguna de les infraccions tipificades en el títol IV de la Llei general de subvencions, se seguirà el procediment d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  De conformitat amb l'article 35 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, la Llei de transparència i bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, l'incompliment del que disposa l'apartat 1 de l'article 6 podrà comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, amb el previ procediment sancionador que se sotmetrà al que disposa el títol III de la Llei 2/2015.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21444

  Tramitació

  La presentació de sol·licituds, segons aquest decret, suposa que l'entitat sol·licitant presta consentiment perquè LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació puga sol·licitar la informació estrictament necessària dels òrgans competents de la Seguretat Social per a comprovar les altes, les baixes, els manteniments i les incidències de l'entitat que sol·licita les ajudes.
  Una vegada rebuda la sol·licitud, juntament amb la documentació complementària, l'òrgan instructor comprovarà si reuneix els requisits i requerirà, si escau, l'aportació de la documentació que falte, per a la qual cosa atorgarà un termini de 10 dies per a l'esmena.

  Transcorregut aquest termini sense que l'entitat haja esmenat o presentat la documentació requerida, es dictarà la resolució que considerarà que el sol·licitant ha desistit de la seua petició i ordenarà l'arxivament de l'expedient.

  La competència per a conéixer i resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o a l'òrgan en el qual delegue.

  El procediment s'iniciarà d'ofici, mitjançant la publicació íntegra del present decret en la Base de dades nacional de subvencions, així com la publicació íntegra del Decret i de l'extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el procediment establit en els articles 17 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Informació adicional

  1. Les sol·licituds d'ajudes s'han de presentar en el termini màxim d'un mes, comptat des de la data de contractació objecte de l'ajuda, i tindran com a data límit el 30 d'octubre de 2021.

  Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica, bé a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es), a través del procediment habilitat a aquest efecte, o bé a través de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació http://labora.gva.es/va/centres-especials-d-ocupacio, en l'enllaç a la seu electrònica que hi ha associat a cada ajuda publicada. Per a això, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut de representant d'entitat (persones jurídiques), bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), en el supòsit de persones autoritzades en el Registre de representants.
  Les sol·licituds, que ha de fer la persona representant legal de l'entitat, s'han d'acompanyar de la documentació preceptiva, general i específica, per a la qual cosa s'han d'utilitzar, si és el cas, els models normalitzats disponibles en la pàgina web de LABORA.

  La presentació de la sol·licitud comportarà l'autorització de la sol·licitant perquè LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació obtinga directament l'acreditació de les seues dades d'identitat, en cas de persona física, i de la representació legal, en el cas de persona jurídica, així com del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, que preveu l'article 19 del Reglament de la Llei general de subvencions, de manera que no és necessari aportar les corresponents certificacions ni la documentació identificativa.

  No obstant això, la persona sol·licitant o la representant legal podrà denegar o revocar aquest consentiment efectuant una comunicació escrita a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació en aquest sentit. En aquest supòsit, s'ha de presentar la documentació identificativa de la persona sol·licitant, així com els certificats originals positius de la Tresoreria General de la Seguretat Social, acreditatius del fet d'estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

  Quant a l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries, d'acord amb el que disposa l'art. 18 del Reglament de la Llei general de subvencions, la persona sol·licitant podrà autoritzar expressament LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a l'obtenció directa d'aquesta informació, autorització que consta en la mateixa sol·licitud general de subvencions.

  A falta d'aquesta autorització expressa, hauran de presentar els certificats originals positius de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de l'Institut Valencià d'Administració Tributària.

  La presentació de sol·licituds, segons aquest decret, suposa que l'entitat sol·licitant presta consentiment perquè LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació puga sol·licitar la informació estrictament necessària dels òrgans competents de la Seguretat Social per a comprovar les altes, les baixes, els manteniments i les incidències de l'entitat que sol·licita les ajudes.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  No hi ha criteris de valoració de les sol·licituds, ja que la concessió d'aquestes es tramita pel procediment de concessió directa, per data i hora de sol·licitud.

  Obligacions

  Obligacions generals:

  1. Les beneficiàries han de complir les obligacions generals que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i altres normes de general aplicació i, a més, en particular: 1. Complir les obligacions de transparència que estableix la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7500, de 8 d'abril), en cas que l'entitat perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o de subvenció pública, sempre que arriben, com a mínim, a la quantitat de 5.000 €. Sense perjudici del que s'ha dit amb anterioritat, qualsevol entitat beneficiària que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per un import superior a 10.000 euros, ha de donar la publicitat adequada a aquesta, i ha d'indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionades. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les pàgines web corresponents. En cas que no disposen de pàgina web en què puguen fer aquesta publicitat, poden complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

  2. Les entitats definides com a CEO han de fer constar el seu caràcter de "centre especial d'ocupació qualificat pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació", mitjançant el cartell indicador corresponent en cada un dels centres de treball propis situats a la Comunitat Valenciana. Així mateix, i en els supòsits de prestació de serveis en centres de treball aliens, el personal ha d'acreditar que pertany al centre especial d'ocupació en què està donat d'alta mitjançant la identificació en uniformes de treball.
  3. Les entitats beneficiàries han de tindre la comptabilitat separada d'ingressos i despeses relatives als projectes subvencionats.
  4. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, en relació amb el que estableixen els articles 91 a 93 del Reglament de la Llei 38/2003, aprovat pel Reial decret 887/2006, i amb el que estableix l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  5. Les empreses ordinàries que s'acullen a les ajudes regulades en el títol III d'aquest decret han d'acreditar el compliment de la normativa sobre inserció laboral de persones amb diversitat funcional o discapacitat, o l'exempció d'aquesta obligació, de conformitat amb el que disposa l'article 7 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat.
  6. Els CEO han de comunicar a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en un termini no superior a 30 dies, qualsevol alteració o modificació que es produïsca en relació amb la definició com a CEO; entre altres, els canvis de titularitat, la forma jurídica, les activitats, el domicili social, l'obertura de nous centres de treball, etc.
  7. Els CEO han de mantindre els contractes subscrits amb les persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat un mínim de tres mesos i comunicar amb caràcter mensual, en els deu primers dies naturals de cada mes, i en model normalitzat, qualsevol variació produïda en la plantilla, molt especialment les baixes produïdes amb anterioritat al manteniment del període mínim exigible de tres mesos i les baixes per acomiadaments disciplinaris o per causes objectives, reconegudes o declarades improcedents, així com baixes per acomiadaments col·lectius i variacions de jornada.


  8. Els CEO han de prestar, a través de les unitats de suport, els serveis d'ajust personal i social que requerisquen les persones treballadores amb diversitat funcional o discapacitat, segons el que disposa l'article 43 del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat, i d'acord amb el que disposa l'article 15 del Decret 227/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula la qualificació i inscripció dels centres especials d'ocupació en el Registre de CEO de la CV, i amb les instruccions de desplegament que pogueren establir-se, si és el cas, per part de la Direcció General de LABORA Servei Valencià e Ocupació i Formació.


  9. Facilitar tota la informació relacionada amb la subvenció que li requerisca LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  10. Les entitats beneficiàries d'ajudes regulades en aquest decret han de conservar els registres detallats de la informació i la documentació de suport necessàries per a determinar el compliment de totes les condicions que estableix aquest decret i els reglaments europeus aplicables.
  Aquests registres s'han de conservar durant deu anys a partir de la data de concessió de l'última ajuda en virtut del règim.  Obligacions específiques:

  1. Formalitzar els contractes per escrit.
  2. Mantindre l'estabilitat en l'ocupació del personal amb diversitat funcional o discapacitat contractat a l'empara de la present disposició per un període mínim de dos anys.
  En el cas que el personal amb diversitat funcional o discapacitat siga baixa durant aquest període, podrà ser substituït per personal amb les mateixes característiques. La substitució s'ha de realitzar i comunicar a la Subdirecció General d'Ocupació de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en un termini de quinze dies, i s'ha d'afegir al període de manteniment obligatori del contracte el termini transcorregut des de la baixa fins a la seua substitució. Si la baixa es produïra amb anterioritat a la resolució de la concessió, es perdrà el dret a la sol·licitud presentada.
  3. Acreditar el manteniment del lloc amb caràcter anual i durant els dos anys següents, mitjançant la presentació de l'informe de vida laboral corresponent.
  4. Acreditar el compliment de les obligacions de transparència.

  Sancions

  Si es detectara alguna de les infraccions tipificades en el títol IV de la Llei general de subvencions, se seguirà el procediment d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  De conformitat amb l'article 35 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, la Llei de transparència i bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, l'incompliment del que disposa l'apartat 1 de l'article 6 podrà comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, amb el previ procediment sancionador que se sotmetrà al que disposa el títol III de la Llei 2/2015.

  Enllaços

  Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA Servei

  Inscripció en el Registre de representants.

  Informació sobre l'obligatorietat de relacionar-se amb l'Administració electrònicament

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l'ocupació de les persones amb diversitat funcional o discapacitat.
  - Reglament UE 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat.
  - Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social (BOE núm. 289, de 03/12/2013).
  - DECRET 217/2020, de 29 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions públiques destinades al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació (CEO) i enclavaments laborals, i es convoquen les ajudes per a 2021.

  Llista de normativa

  Reial decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l'ocupació de les persones amb diversitat funcional o discapacitat.

  Reglament UE 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del tractat.

  Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social (BOE núm. 289, de 03/12/2013).

  DECRET 217/2020, de 29 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions públiques destinades al foment de l'ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat en centres especials d'ocupació (CEO) i enclavaments laborals, i es convoquen les ajudes per a 2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.