Detall de Procediments

Comunicació de canvi de situació de la modalitat dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionats amb la COVID-19, per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat. Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació de canvi de situació de la modalitat dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionats amb la COVID-19, per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat. Treball.

  Objecte del tràmit

  Comunicació a l'autoritat laboral, que haja dictat la resolució corresponent a l'ERTO per causa de Força Major (FM) del qual és titular l'empresa, del canvi de situació de la modalitat d'ERTO per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ derivada d'una modulació de les restriccions sanitàries que els facen situar-se en impediment d'activitat des d'una limitació a aquesta, o viceversa.


  * IMPORTANT:

  2. Podeu obtindre més informació si accediu al Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball (l'enllaç del qual està disponible en l'apartat de "Normativa" d'aquest tràmit) i també a través dels enllaços disponibles en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit de la Guia Prop.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses amb una situació de la modalitat d'ERTO per impediment o limitació que es veja modificada per restriccions i mesures de contenció sanitària han de comunicar a l'autoritat laboral el canvi de situació produït.

  Requeriments

  1) És imprescindible disposar d'un ERTO FM per LIMITACIÓ O IMPEDIMENT autoritzat en vigor per a poder sol·licitar la seua transformació a tenor de la modificació de les mesures sanitàries.

  (Vegeu tràmit denominat "Sol·licitud de tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionada amb la COVID-19, per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat. Treball.", cuyo enlace directo está disponible en el apartado "Enlaces")


  2) Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La comunicació del pas de la situació d'ERTO-FM COVID-19 de LIMITACIÓ a la d'IMPEDIMENT, o viceversa, es pot presentar des del 27 de GENER de 2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El procediment s'iniciarà mitjançant una COMUNICACIÓ de l'empresa dirigida a l'autoritat laboral competent (segons el model normalitzat que hi ha disponible com a FORMULARI WEB en el mateix tràmit telemàtic) acompanyada de:

  - Una RELACIÓ NOMINAL de totes les persones treballadores afectades.

  Per a eixa relació nominal es recomana utilitzar el formulari denominat "Annex I - Relació de treballadors", disponible com a imprés associat a aquest tràmit.

  No obstant això, pot optar-se per utilitzar el model de relació nominal del SEPE o bé un altre document que continga les dades mínimes necessàries.


  * IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament han d'estar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que els subscriguen.

  Impresos associats

  [ANNEX I] RELACIÓ DE TREBALLADORS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  PRESENTACIÓ TELEMÀTICA de la COMUNICACIÓ mitjançant el formulari web indicat, omplit degudament i signat per l'empresa o el seu representant legal, al qual cal afegir la documentació necessària restant.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROCIMLIM&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21468

  Tramitació

  1. La presentació de la comunicació i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe al qual s'acaba d'indicar.
  2. Per a fer-ho, heu de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - El sistema Clave-signatura de l'Estat només per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el formulari web de comunicació, annexar la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu 'Enllaços').
  5. Respecte a la DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR:
  - És recomanable que reuniu tots els documents que cal annexar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran d'enviar-se en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que el/s subscriga o subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * I en l'apartat "Impresos associats" (a més d'en el tràmit telemàtic mateix) hi ha models normalitzats i omplibles de tots o alguns d'aquests documents. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents per annexar i els possibles formats o extensions (PDF, DOC, ODT, XLS, ODS, ZIP, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los.
  6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents
  Si continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * QÜESTIÓ IMPORTANT:

  Qualsevol VARIACIÓ DE LES MESURES AUTORITZADES, especialment la referida a la finalització anticipada de l'aplicació d'aquestes, siga parcial o total, ha de NOTIFICAR-SE a l'autoritat laboral que haja dictat la resolució de constatació de la força major i al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) abans que siga efectiva, d'acord amb el que preveu l'article 22.1.d del Reial decret 625/1985, de 2 d'abril.

  L'incompliment d'aquesta obligació podria ser constitutiu d'infracció administrativa de caràcter greu, de conformitat amb el que disposa l'article 22.13 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.

  Enllaços

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant de l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.

  Registre de representants de l'ACCV.

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat.

  Carpeta Ciutadana

  Sol·licitud de tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionada amb la COVID-19, per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat. Treball.

  Apartat ERO/ERTO de l'àrea de TREBALL de la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Informació sobre COVID-19 publicada per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - A) NORMATIVA ESTATAL I EUROPEA
  - Reial decret 262/1985, de 23 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'expedients de regulació d'ocupació (BOE núm. 57, de 07/03/1985).
  - Articles 47 i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
  - Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE núm. 23, de 27/01/2021).
  - Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball (BOE núm. 233, de 29/09/2021).
  - Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball (BOE núm. 313, de 30/12/2021).
  - B) NORMATIVA AUTONÒMICA
  - Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7533, de 26/05/2015).
  - Instrucció de 21 d'abril de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sobre la inclusió de les persones treballadores fixes discontínues en els expedients de regulació temporal d'ocupació previstos en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020 (DOGV núm. 8796, de 23/04/2020).

  Llista de normativa

  A) NORMATIVA ESTATAL

  Vegeu Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre

  Vegeu Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener

  Vegeu Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre

  Vegeu Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre

  B) NORMATIVA AUTONÒMICA

  Vegeu el Decret 77/2015, de 22 de maig.

  Vegeu la Instrucció de 21 d'abril de 2020 (persones treballadores fixes discontinues).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.