Detall de Procediment

EMPCOV 2021. Suport a la viabilitat d'empreses i persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID-19 (aquesta actuació s'aplica en el marc dels fons estructurals com a resposta de la Unió Europea a la pandèmia)

Codi SIA: 2402631
Codi GUC: 21472
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(09-02-2021
16-03-2021)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, de les ajudes dirigides a donar suport a la viabilitat econòmica de les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadores autònomes de la Seguretat Social afectades per la COVID, per a reforçar la seua continuïtat i possibilitar el manteniment dels seus treballadors.

Observacions

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes: a) Les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que, a data de 2 de febrer de 2021, disposen d'almenys un compte de cotització amb persones treballadores en alta en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i l'activitat econòmica del qual es classifique en algun dels codis de la CNAE-09 que s'indiquen en l'annex. b) Les persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que desenvolupen a la Comunitat Valenciana una activitat econòmica classificada en algun dels codis de la CNAE-09 que s'indiquen en l'annex. Impacte previst: 60.000 (empreses i autònoms). Quantia/pressupost: La dotació d'aquestes subvencions ascendeix a un import global màxim estimat de 80.000.000 euros, amb la següent territorialització provincial: Alacant: 32.700.000 d'euros. Castelló: 9.000.000 d'euros València: 38.300.000 d'euros.

Requisits

Vegeu l'apartat anterior.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes: a) Les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que, a data de 2 de febrer de 2021, disposen d'almenys un compte de cotització amb persones treballadores en alta en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i l'activitat econòmica de la qual es classifique en algun dels codis CNAE-09 que s'indiquen en aquest apartat. b) Les persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que desenvolupen a la Comunitat Valenciana una activitat econòmica classificada en algun dels codis de la CNAE-09. CNAE-09 dels beneficiaris als quals es dirigeixen les ajudes: 5510 Hotels i allotjaments similars 5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada 5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes 5590 Altres allotjaments 5610 Restaurants i llocs de menjars 5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments 5629 Altres serveis de menjars 5630 Establiments de begudes 5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica 7911 Activitats de les agències de viatges 7912 Activitats dels operadors turístics 7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests 8230 Organització de convencions i fires de mostres 9001 Arts escèniques 9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques 9003 Creació artística i literària 9004 Gestió de sales d'espectacles 9102 Activitats de museus 9103 Gestió de llocs i edificis històrics 9311 Gestió d'instal·lacions esportives 9312 Activitats dels clubs esportius 9313 Activitats dels gimnasos 9319 Altres activitats esportives 9321 Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics 9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment EXCLUSIONS: no podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Normativa del procediment

  • DECRET 17/2021, de 29 de gener, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes a empreses i persones treballadores autònomes dels sectors de l'hostaleria, tant allotjament com restauració, agències de viatge, activitats artístiques, recreatives i d'oci, per la COVID-19 (DOGV núm. 9011, de 02/02/2021).
  • DECRET LLEI 2/2021, de 29 de gener, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a treballadors i treballadores, empreses i treballadors i treballadores autònomes, per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia per la COVID-19 (DOGV núm. 9008, de 29/01/2021).
  • RESOLUCIÓ D'11 DE FEBRER DE 2021, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ, PER LA QUAL ES DICTA LA INSTRUCCIÓ NÚM. 1 SOBRE L'APLICACIÓ DEL DECRET 17/2021, DE 29 DE GENER, DEL CONSELL, D'APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I CONCESSIÓ DIRECTA D'AJUDES A EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES DELS SECTORS DE L'HOSTALERIA, TANT ALLOTJAMENT COM RESTAURACIÓ, AGÈNCIES DE VIATGE, ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'OCI, PER LA COVID-19.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 4 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 24 hores del dia 17 de febrer de 2021.

Documentació

La presentació de la sol·licitud s'ha d'efectuar fent dos tràmits: Tràmit u: sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica ni aportació de documentació). Tràmit dos: presentació de la sol·licitud: Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent: a) Dades sobre l'ajuda sol·licitada (annex I). b) Dades de domiciliació bancària. c) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs (annex II), de conformitat amb el que s'indica en la disposició addicional segona. c) Formulari relatiu a la representació (annex III), per a l'exclusiu cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant. Es pot evitar la presentació d'aquest document sol·licitant la subvenció mitjançant signatura electrònica. És recomanable sol·licitar la subvenció mitjançant signatura electrònica, bé pròpia o mitjançant l'autorització en el Registre de representants (a través del procediment Inscripció en el Registre de representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, ACCV, https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp), perquè amb això s'evita haver d'efectuar comprovacions que podrien donar lloc a possibles requeriments i influir negativament sobre la data criteri i alentir el pagament de l'ajuda. Si no disposeu de signatura electrònica podeu sol·licitar-la seguint les indicacions que apareixen en la pàgina https://www.accv.es/ o en els procediments: - Sol·licitud de certificats reconeguts d'entitat (signatura electrònica persones jurídiques) emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3008), o - Sol·licitud de certificats reconeguts (signatura electrònica persones físiques) per a ciutadans, emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2324).

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment "EMPCOV 2021. Suport a la viabilitat d'empreses i persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID-19". En la pàgina web de LABORA (https://labora.gva.es/va/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio) estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per a la tramitació telemàtica, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (https:// sede.gva.es).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

En la pàgina web de LABORA (https://labora.gva.es/va/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio) estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. La presentació de la sol·licitud s'ha d'efectuar fent dos tràmits: Tràmit u: sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica). Per a sol·licitar l'assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud, s'ha d'accedir al procediment telemàtic EMPCOV 2021. Suport a la viabilitat d'empreses i persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID-19, en el qual s'haurà de fer clic en l'enllaç Cita prèvia per a la presentació de sol·licitud d'ajudes per al programa EMPCOV 2021. En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identificació de l'empresa o persona treballadora autònoma per a la qual se sol·licita l'ajuda (NO del representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte. El sistema informarà del termini assignat per a presentar la sol·licitud. Tràmit dos: presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica). NOTA IMPORTANT: A causa dels problemes tècnics en la presentació de les ajudes a empreses i autònoms del programa EMPCOV 2021 i amb la finalitat que puguen completar les seues sol·licituds sense problemes de temps i amb totes les garanties, mantenint la data de criteri que continuarà sent la de la petició de cita prèvia, els terminis assignats a cada sol·licitant per a fer el segon tràmit s'amplien d'ofici en 15 dies hàbils. Cada sol·licitant rebrà un correu en què se li comunicarà la nova cita. Dins de la franja assignada, s'haurà d'accedir de nou al procediment EMPCOV 2021. Suport a la viabilitat d'empreses i persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID-19, a través del qual s'ha de presentar la sol·licitud i la restant documentació requerida. Si el tràmit dos es fa en la franja assignada, el sistema retrotraurà la data de presentació de la sol·licitud al moment en què es va completar el tràmit u. Si la sol·licitud no es presenta completa en el tràmit dos o es fa fora de la franja assignada, la data de presentació de la sol·licitud (data de criteri) serà aquella en què efectivament s'haja presentat completa la sol·licitud. Per a fer el tràmit dos s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb el certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (https:// sede.gva.es). La presentació de sol·licituds mitjançant representant requerirà l'autorització prèvia a través del Registre de representants (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/), sense perjudici que, per a l'exclusiu cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant, s'aporte l'annex II. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del que es descriu en aquest article serà inadmesa. Només s'admetrà una sol·licitud per empresa o persona treballadora autònoma, en la qual, si és el cas, caldrà indicar els comptes de cotització pels quals se sol·licita l'ajuda.

Criteris de valoració

Aquestes subvencions es concediran de manera directa, de conformitat amb l'article 168.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, perquè hi concorren raons d'interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d'aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les motiven.

òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació: la instrucció del procediment correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'ocupació de LABORA.

Obligacions

A més del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries: a) Facilitar totes les dades i tota la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca LABORA. b) Comunicar a LABORA qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. c) Complir les obligacions de transparència que estableix la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut durant un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 10.000 euros. En concret, hauran de publicitar en la seua pàgina web, si en tenen, l'obtenció d'aquesta subvenció. e) Sotmetre's a les actuacions de control financer que preveuen els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.

Observacions

La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, s'hi podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Autònoms sense treballadors: 600 euros. Autònoms amb treballadors: 600 euros (per la seua condició d'autònom) més 600 euros per cada treballador en alta a jornada completa (o 300 euros en cas de jornada parcial). Empreses: 600 euros per cada treballador en alta a jornada completa (o 300 en cas de jornada parcial). La liquidació i el pagament de les ajudes s'efectuaran una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud i la comprovació feta d'ofici d'acord amb el que es preveu en l'apartat anterior. L'import de l'ajuda s'entregarà d'una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió. La dotació d'aquestes subvencions ascendeix a un import global màxim estimat de 80.000.000 euros, amb la següent territorialització provincial: Alacant: 32.700.000 euros. Castelló: 9.000.000 euros. València: 38.300.000 euros. Aquestes ajudes podran finançar-se a càrrec del Programa operatiu FSE 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, mitjançant l'objectiu específic REACT-UE 1, "Donar suport a l'accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball i l'ocupació de qualitat, així com el manteniment de l'ocupació, inclosa l'ocupació juvenil, i l'ocupació als treballadors per compte propi i als emprenedors".

Termini màxim

El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de 3 mesos des de l'entrada de la sol·licitud en la seu electrònica de la Generalitat. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat ni notificat cap resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.

Òrgans resolució

Òrgans de resolució: la competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General de LABORA o l'òrgan en què aquesta delegue.

Esgota via administrativa

Sancions

1. Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta, els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003. En particular, serà procedent el reintegrament total de l'ajuda en el supòsit de falsedat de les declaracions responsables presentades. 2. De conformitat amb l'apartat d de l'article 35 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, la Llei de transparència i bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, l'incompliment del que disposa la lletra c de l'article 10 podrà comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, amb el previ procediment sancionador que se sotmetrà al que disposa el títol III de la Llei 2/2015. 3. El que disposen els apartats anteriors serà aplicable sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.