Detall de Procediments

EMPCOV 2021. Suport a la viabilitat d'empreses i persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID-19 (aquesta actuació s'aplica en el marc dels fons estructurals com a resposta de la Unió Europea a la pandèmia)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  EMPCOV 2021. Suport a la viabilitat d'empreses i persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID-19 (aquesta actuació s'aplica en el marc dels fons estructurals com a resposta de la Unió Europea a la pandèmia)

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, de les ajudes dirigides a donar suport a la viabilitat econòmica de les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadores autònomes de la Seguretat Social afectades per la COVID, per a reforçar la seua continuïtat i possibilitar el manteniment dels seus treballadors.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes:

  a) Les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que, a data de 2 de febrer de 2021, disposen d'almenys un compte de cotització amb persones treballadores en alta en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i l'activitat econòmica de la qual es classifique en algun dels codis CNAE-09 que s'indiquen en aquest apartat.

  b) Les persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que desenvolupen a la Comunitat Valenciana una activitat econòmica classificada en algun dels codis de la CNAE-09.

  CNAE-09 dels beneficiaris als quals es dirigeixen les ajudes:

  5510 Hotels i allotjaments similars
  5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada
  5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes
  5590 Altres allotjaments
  5610 Restaurants i llocs de menjars
  5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments
  5629 Altres serveis de menjars
  5630 Establiments de begudes
  5914 Activitats d'exhibició cinematogràfica
  7911 Activitats de les agències de viatges
  7912 Activitats dels operadors turístics
  7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests
  8230 Organització de convencions i fires de mostres
  9001 Arts escèniques
  9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques
  9003 Creació artística i literària
  9004 Gestió de sales d'espectacles
  9102 Activitats de museus
  9103 Gestió de llocs i edificis històrics
  9311 Gestió d'instal·lacions esportives
  9312 Activitats dels clubs esportius
  9313 Activitats dels gimnasos
  9319 Altres activitats esportives
  9321 Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics
  9329 Altres activitats recreatives i d'entreteniment

  EXCLUSIONS:

  no podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Requeriments

  Vegeu l'apartat anterior.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Autònoms sense treballadors: 600 euros.

  Autònoms amb treballadors: 600 euros (per la seua condició d'autònom) més 600 euros per cada treballador en alta a jornada completa (o 300 euros en cas de jornada parcial).

  Empreses: 600 euros per cada treballador en alta a jornada completa (o 300 en cas de jornada parcial).


  La liquidació i el pagament de les ajudes s'efectuaran una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud i la comprovació feta d'ofici d'acord amb el que es preveu en l'apartat anterior.

  L'import de l'ajuda s'entregarà d'una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.


  La dotació d'aquestes subvencions ascendeix a un import global màxim estimat de 80.000.000 euros, amb la següent territorialització provincial:
  Alacant: 32.700.000 euros.
  Castelló: 9.000.000 euros.
  València: 38.300.000 euros.

  Aquestes ajudes podran finançar-se a càrrec del Programa operatiu FSE 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, mitjançant l'objectiu específic REACT-UE 1, "Donar suport a l'accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball i l'ocupació de qualitat, així com el manteniment de l'ocupació, inclosa l'ocupació juvenil, i l'ocupació als treballadors per compte propi i als emprenedors".

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 4 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 24 hores del dia 17 de febrer de 2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació de la sol·licitud s'ha d'efectuar fent dos tràmits:

  Tràmit u: sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica ni aportació de documentació).

  Tràmit dos: presentació de la sol·licitud: Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

  a) Dades sobre l'ajuda sol·licitada (annex I).

  b) Dades de domiciliació bancària.

  c) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs (annex II), de conformitat amb el que s'indica en la disposició addicional segona.

  c) Formulari relatiu a la representació (annex III), per a l'exclusiu cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant.

  Es pot evitar la presentació d'aquest document sol·licitant la subvenció mitjançant signatura electrònica.

  És recomanable sol·licitar la subvenció mitjançant signatura electrònica, bé pròpia o mitjançant l'autorització en el Registre de representants (a través del procediment Inscripció en el Registre de representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, ACCV, https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp), perquè amb això s'evita haver d'efectuar comprovacions que podrien donar lloc a possibles requeriments i influir negativament sobre la data criteri i alentir el pagament de l'ajuda.

  Si no disposeu de signatura electrònica podeu sol·licitar-la seguint les indicacions que apareixen en la pàgina https://www.accv.es/ o en els procediments:

  - Sol·licitud de certificats reconeguts d'entitat (signatura electrònica persones jurídiques) emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3008), o

  - Sol·licitud de certificats reconeguts (signatura electrònica persones físiques) per a ciutadans, emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2324).

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DE TRÀMITS DEL PROCEDIMENT EMPCOV 2021

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  En la pàgina web de LABORA (https://labora.gva.es/va/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio) estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

  La presentació de la sol·licitud s'ha d'efectuar fent dos tràmits:

  Tràmit u: sol·licitud de data i franja horària per a presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica).

  Per a sol·licitar l'assignació de data i franja horària per a presentar la sol·licitud, s'ha d'accedir al procediment telemàtic EMPCOV 2021. Suport a la viabilitat d'empreses i persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID-19, en el qual s'haurà de fer clic en l'enllaç Cita prèvia per a la presentació de sol·licitud d'ajudes per al programa EMPCOV 2021.

  En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identificació de l'empresa o persona treballadora autònoma per a la qual se sol·licita l'ajuda (NO del representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte.

  El sistema informarà del termini assignat per a presentar la sol·licitud.

  Tràmit dos: presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica).

  NOTA IMPORTANT:
  A causa dels problemes tècnics en la presentació de les ajudes a empreses i autònoms del programa EMPCOV 2021 i amb la finalitat que puguen completar les seues sol·licituds sense problemes de temps i amb totes les garanties, mantenint la data de criteri que continuarà sent la de la petició de cita prèvia, els terminis assignats a cada sol·licitant per a fer el segon tràmit s'amplien d'ofici en 15 dies hàbils.

  Cada sol·licitant rebrà un correu en què se li comunicarà la nova cita.


  Dins de la franja assignada, s'haurà d'accedir de nou al procediment EMPCOV 2021. Suport a la viabilitat d'empreses i persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID-19, a través del qual s'ha de presentar la sol·licitud i la restant documentació requerida.

  Si el tràmit dos es fa en la franja assignada, el sistema retrotraurà la data de presentació de la sol·licitud al moment en què es va completar el tràmit u. Si la sol·licitud no es presenta completa en el tràmit dos o es fa fora de la franja assignada, la data de presentació de la sol·licitud (data de criteri) serà aquella en què efectivament s'haja presentat completa la sol·licitud.

  Per a fer el tràmit dos s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb el certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (https:// sede.gva.es). La presentació de sol·licituds mitjançant representant requerirà l'autorització prèvia a través del Registre de representants (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/), sense perjudici que, per a l'exclusiu cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant, s'aporte l'annex II.

  Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del que es descriu en aquest article serà inadmesa.

  Només s'admetrà una sol·licitud per empresa o persona treballadora autònoma, en la qual, si és el cas, caldrà indicar els comptes de cotització pels quals se sol·licita l'ajuda.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, s'hi podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_AYUDA_AUTO&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21472

  Tramitació

  Per a la tramitació telemàtica, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (https:// sede.gva.es).

  Informació adicional

  Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment "EMPCOV 2021. Suport a la viabilitat d'empreses i persones treballadores en règim d'autònom afectades per la COVID-19".

  En la pàgina web de LABORA (https://labora.gva.es/va/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio) estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

  Inici
 • Informació complementària

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes:
  a) Les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que, a data de 2 de febrer de 2021, disposen d'almenys un compte de cotització amb persones treballadores en alta en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i l'activitat econòmica del qual es classifique en algun dels codis de la CNAE-09 que s'indiquen en l'annex.
  b) Les persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que desenvolupen a la Comunitat Valenciana una activitat econòmica classificada en algun dels codis de la CNAE-09 que s'indiquen en l'annex.

  Impacte previst: 60.000 (empreses i autònoms).

  Quantia/pressupost: La dotació d'aquestes subvencions ascendeix a un import global màxim estimat de 80.000.000 euros, amb la següent territorialització provincial:
  Alacant: 32.700.000 d'euros. Castelló: 9.000.000 d'euros València: 38.300.000 d'euros.

  Criteris de valoració

  Aquestes subvencions es concediran de manera directa, de conformitat amb l'article 168.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, perquè hi concorren raons d'interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d'aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les motiven.

  Obligacions

  A més del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries:

  a) Facilitar totes les dades i tota la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca LABORA.

  b) Comunicar a LABORA qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

  c) Complir les obligacions de transparència que estableix la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut durant un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 10.000 euros. En concret, hauran de publicitar en la seua pàgina web, si en tenen, l'obtenció d'aquesta subvenció.

  e) Sotmetre's a les actuacions de control financer que preveuen els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.

  Sancions

  1. Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta, els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003. En particular, serà procedent el reintegrament total de l'ajuda en el supòsit de falsedat de les declaracions responsables presentades.

  2. De conformitat amb l'apartat d de l'article 35 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, la Llei de transparència i bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, l'incompliment del que disposa la lletra c de l'article 10 podrà comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, amb el previ procediment sancionador que se sotmetrà al que disposa el títol III de la Llei 2/2015.

  3. El que disposen els apartats anteriors serà aplicable sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.

  Enllaços

  Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, etc.), es pot consultar la convocatòria (EMPCOV 2021) en l'apartat Empreses de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Inscripció en el Registre de representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV).

  Sol·licitud de certificats reconeguts d'entitat (signatura electrònica persones jurídiques) emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

  Sol·licitud de certificats reconeguts (signatura electrònica persones físiques) per a ciutadans, emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

  Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Instruccions per a la tramitació telemàtica.

  Sol·licitud de cita prèvia del programa EMPCOV 2021

  Dubtes i Preguntes freqüents

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 17/2021, de 29 de gener, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes a empreses i persones treballadores autònomes dels sectors de l'hostaleria, tant allotjament com restauració, agències de viatge, activitats artístiques, recreatives i d'oci, per la COVID-19 (DOGV núm. 9011, de 02/02/2021).
  - DECRET LLEI 2/2021, de 29 de gener, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a treballadors i treballadores, empreses i treballadors i treballadores autònomes, per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia per la COVID-19 (DOGV núm. 9008, de 29/01/2021).
  - RESOLUCIÓ D'11 DE FEBRER DE 2021, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ, PER LA QUAL ES DICTA LA INSTRUCCIÓ NÚM. 1 SOBRE L'APLICACIÓ DEL DECRET 17/2021, DE 29 DE GENER, DEL CONSELL, D'APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I CONCESSIÓ DIRECTA D'AJUDES A EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES DELS SECTORS DE L'HOSTALERIA, TANT ALLOTJAMENT COM RESTAURACIÓ, AGÈNCIES DE VIATGE, ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'OCI, PER LA COVID-19.

  Llista de normativa

  Vegeu el DECRET LLEI 2/2021, de 29 de gener, del Consell.

  Vegeu el DECRET 17/2021, de 29 de gener, del Consell.

  RESOLUCIÓ D'11 DE FEBRER DE 2021, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ, PER LA QUAL ES DICTA LA INSTRUCCIÓ NÚM. 1 SOBRE L'APLICACIÓ DEL DECRET 17/2021, DE 29 DE GENER, DEL CONSELL, D'APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I CONCESSIÓ DIRECTA D'AJUDES A EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES DELS SECTORS DE L'HOSTALERIA, TANT ALLOTJAMENT COM RESTAURACIÓ, AGÈNCIES DE VIATGE, ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'OCI, PER LA COVID-19.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.