Detall de Procediments

Presentació de candidatures al Consell Valencià LGTBI de persones representants de les entitats LGTBI i persones professionals que hagen destacat en el treball i la seua qualitat d'expertes en l'àmbit LGTBI
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació de candidatures al Consell Valencià LGTBI de persones representants de les entitats LGTBI i persones professionals que hagen destacat en el treball i la seua qualitat d'expertes en l'àmbit LGTBI

  Objecte del tràmit

  Possibilitar la presentació de candidatures al Consell Valencià LGTBI corresponents als apartats f) i g) de l'article 11.1 del Decret 101/2020, de 7 d'agost, del Consell, de desenvolupament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI. DOGV 8884, de 17 d'agost de 2020 (Decret 101/2020), modificat pel Decret 20/2022, de 4 de març, del Consell, de creació de l'Observatori valencià per a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d'odi (DOGV núm. 9303 de 22.03.2022)

  Concretament, les sol·licituds de candidatures es podran presentar en representació de les associacions que tinguen entre els seus fins la defensa dels interessos de les persones LGTBI i que compten amb seu en la Comunitat Valenciana.

  A títol individual les persones professionals que hagen destacat en el seu treball i la seua qualitat d'expertes en l'àmbit LGTBI.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  En el cas de les candidatures corresponents a l'apartat f) de l'article 11.1 Decret 101/2020 podran presentar candidatures per a formar part del Consell, les entitats, incloses en el llistat definitiu referit en l'article 14.2 del Decret 101/2020 publicat en la Web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (inclusio.gva.es)

  En el cas de les candidatures corresponents a l'apartat g) de l'article 11.1 Decret 101/2020 podran presentar-se per les persones professionals que hagen destacat en el seu treball i la seua qualitat d'expertes en l'àmbit LGTBI així com, les candidatures també podran ser presentades per part de les entitats incloses en el llistat definitiu amb la seua corresponent autorització, a tenor de l'article 14.3 Decret 101/2020.

  Requeriments

  Per a la presentació de candidatures per part de les entitats de l'article 11.1. f) serà necessari:

  - Que en els seus estatuts es trobe inclosa de manera primordial la defensa dels interessos LGTBI, a més de tindre provada la seua activitat en aquest àmbit.
  - Que figuren en el llistat definitiu referit en l'article 14.1) del Decret 101/2020.
  - Que la candidatura que es presente compte amb un acord de l'òrgan de govern o òrgan corresponent de cada entitat que autoritze la presentació de la candidatura, designant a les persones que formaran part d'aquesta.
  - En la candidatura s'indicarà l'àmbit d'actuació territorial de l'entitat, així com si té una actuació especialitzada en familiars de LGTBI, famílies LGTBI, esport, joventut, persones majors, o està dedicada de manera primordial a la realitat trans, intersexual, lèsbica o bisexual.
  - La candidatura podrà incloure un màxim de 2 persones, sent dones almenys la meitat, a l'efecte de garantir el principi de paritat de gènere en la representació de les entitats LGTBI en el Consell.
  Per a la presentació de candidatures corresponents a l'article 11.1. f) del Decret 101/2020 serà necessari:
  - Que siguen persones professionals que hagen destacat en el seu treball i la seua qualitat d'expertes en l'àmbit LGTBI.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a presentar les candidatures serà d'un mes, a partir de l'habilitació del procediment telemàtic de presentació de candidatures, que serà anunciat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(Art. 14.4) (DOGV. núm. 9443, de 6 d'octubre de 2022)
  Del 7 d'octubre al 7 de novembre de 2022

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En el cas de les candidatures presentades per persones jurídiques o que actuen en representació, es presentaran, exclusivament, per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas de les candidatures de persona professional presentades de manera individual, si és possible, es presentaren de manera telemàtica. Si no, la candidatura haurà de dirigir-se a la direcció general d'Igualtat en la Diversitat i presentar-se en els llocs indicats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Al mateix temps, es remetrà còpia d'aquesta presentació, per correu electrònic, a diversitat_participacio@gva.es

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21474

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Totes les candidatures hauran de presentar-se mitjançant el formulari específic associat al present tràmit.

  1) En el cas de les candidatures de persona professional presentada de manera individual:

  La documentació acreditativa de les dades d'identitat i de residència haurà d'aportar-se si existeix oposició expressa a la consulta telemàtica de dades d'identitat i residència. També haurà d'aportar-se quan la identitat haja d'acreditar-se mitjançant passaport o documentació acreditativa de la identitat expedida per les autoritats competents del país d'origen. Aquest document oficial del país d'origen haurà d'haver sigut expedit per una autoritat competent del país d'origen i servir a aquest efecte d'identificació, la qual cosa podrà consultar-se amb l'autoritat competent.

  2) Per al cas de les candidatures de persona professional presentada per l'entitat LGTBI:

  A més del que es preveu en l'apartat 1), s'haurà d'aportar l'acord de l'òrgan de govern que autoritze la presentació de la candidatura, designant a les persones que formaran part de la mateixa així com document d'acceptació signat per la persona candidata.

  L'entitat que presente la candidatura haurà d'aportar la documentació relativa a la identitat de la persona candidata. Per a les persones amb DNI o NIE, l'entitat podrà aportar una autorització signada per a la verificació i acarament, per part de l'òrgan gestor, de les seues dades d'identitat i residència a través de bases de dades d'altres administracions públiques. Les persones que no disposen de DNI o NIE, hauran d'aportar, en tots els casos, el seu passaport o document oficial del país d'origen.

  3) Per al cas de les candidatures presentades en representació de l'entitat LGTBI:

  S'haurà d'aportar l'acord de l'òrgan de govern que autoritze la presentació de la candidatura, designant a les persones que formaran part de la mateixa així com document d'acceptació signat per la persona candidata.

  A més, l'entitat que presente la candidatura haurà d'aportar la documentació relativa a la identitat de la persona candidata. Per a les persones amb DNI o NIE, l'entitat podrà aportar una autorització signada per a la verificació i acarament, per part de l'òrgan gestor, de les seues dades d'identitat i residència a través de bases de dades d'altres administracions públiques. Les persones que no disposen de DNI o NIE, hauran d'aportar, en tots els casos, el seu passaport o document oficial del país d'origen.

  Impresos associats

  PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES AL CONSELL VALENCIÀ LGTBI

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada finalitzat el termini de presentació de candidatures, aquestes es publicaran en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria LGTBI.
  Una vegada publicades les candidatures per a les vocalies establides en els apartats f) i g) de l'article 11.1, en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria LGTBI, s'establirà mitjançant resolució de la persona titular de la direcció general competent, termini i forma de votació telemàtica per part de les entitats que figuren en el llistat definitiu al qual es refereix l'apartat 1 de l'article 14. Solament podran emetre vots les entitats que figuren en aquest llistat, tot això conforme als criteris establits en l'article 15 del Decret. Concretament:

  1. Cada entitat podrà votar del llistat proposat per a les vocalies de l'apartat f de l'article 11 com a mínim a la meitat de les candidatures a triar i com a màxim al total. A més, la votació haurà de ser paritària, és a dir, almenys la meitat de les persones votades hauran de ser dones. Per a les vocalies de l'apartat g de l'article 11 cada entitat podrà votar del llistat proposat com a mínim a la meitat de les candidatures a triar i com a màxim al total, i almenys la meitat de les persones votades hauran de ser dones.

  2. Les vocalies de l'apartat f de l'article 11 seran les huit més votades, tenint en compte els següents condicionants: el nombre de dones serà un mínim de quatre, una entitat no podrà tindre més de tres representants, almenys hi haurà per a cada província tres representants d'entitats amb seu principal en aquesta, i sempre que hagen presentat candidatura hi haurà una persona proposada per cadascun dels àmbits sectorials de familiars de LGTBI, famílies LGTBI, esport, joventut i majors, i una persona proposada que represente de manera primordial la realitat trans, la lèsbica, la intersexual i la bisexual.

  3. Les vocalies de l'apartat g de l'article 11 seran les dues més votades, sempre que almenys una d'elles siga dona.

  4. Per a les vocalies de l'apartat e de l'article 11.1, en cas d'empat a l'hora de realitzar l'ordenació de les votacions se seguiran els següents criteris en aquest ordre: pertinença a entitats menys representades en els llocs anteriors, ser dona i tindre menor edat.

  5. Per a les vocalies de l'apartat f de l'article 11.1, en cas d'empat a l'hora de realitzar l'ordenació de les votacions se seguiran els següents criteris en aquest ordre: ser dona i tindre menor edat.

  6. La direcció general competent en matèria LGTBI, tenint en compte els criteris establits en els punts anteriors realitzarà una proposta de designació de les vocalies, amb les seues corresponents suplències.

  Les vocalies en representació de les associacions LGTBI, així com de professionals persones expertes en l'àmbit LGTBI, seran nomenades per la Presidència del Consell, a proposta de la direcció general competent en matèria LGTBI després de seguir el procediment establit en els articles 14 i 15.
  Per a cadascuna de les vocalies del Consell, la Presidència nomenarà de la mateixa forma una persona suplent, perquè substituïsca a la persona titular en cas d'absència, vacant o malaltia.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La proposta de designació de vocalies del director general d'Igualtat en la Diversitat no posa fi a la via administrativa, per la qual cosa d'acord amb el que es disposa en l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra aquesta es podrà interposar recurs d'alçada, en el termini d'un mes des de l'endemà a la notificació, davant la Secretària Autonòmica d'Igualtat i Diversitat, d'acord amb el que es preveu en l'article 121 de l'esmentada norma.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21474

  Tramitació

  En el cas de persones jurídiques o que actuen en representació, la candidatura es presentarà, exclusivament, per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Informació complementària

  La duració del mandat de les vocalies serà de tres anys, renovable per un període de la mateixa duració. En el cas que existisquen vocalies que formen part del Consell per raó del seu càrrec, la seua condició de vocal s'ostentarà mentre es mantinguen en el càrrec pel qual van ser designades.

  Mandat renovable per un període de la mateixa duració, tres anys.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 101/2020, de 7 d'agost, del Consell, de desplegament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI. (DOGV 8884, de 17 d'agost de 2020)


  - Decret 20/2022, de 4 de març, del Consell, de creació de l'Observatori valencià per a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d'odi (DOGV núm. 9303 de 22.03.2022)
  - Resolució del director general d'Igualtat en la Diversitat per la qual es publica el llistat definitiu d'entitats LGBTI, a l'efecte de l'elecció de les vocalies del Consell Valencià LGBTI
  - Informació pública de l'obertura del termini per a presentar candidatures al Consell Valencià LGTBI
  - RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA LLISTAT DEFINITIU D'ENTITATS LGTBI, A l'efecte de l'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

  Llista de normativa

  VEGEU EL DECRET 101/2020, de 7 d'agost, del Consell, de desplegament de la Llei d'igualtat de les persones LGTBI.

  Veure Decret 20/2022

  Vegeu Informació pública de l'obertura del termini per a presentar candidatures al Consell Valencià LGTBI

  RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA EL LLISTAT DEFINITIU D'ENTITATS LGTBI, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.