Detall de Procediments

Presentació de candidatures de persones representants del col·lectiu LGTBI de manera directa, o a través d'associacions i fundacions, al Consell Valencià LGTBI.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació de candidatures de persones representants del col·lectiu LGTBI de manera directa, o a través d'associacions i fundacions, al Consell Valencià LGTBI.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar la presentació de candidatures al Consell Valencià LGTBI corresponents als apartats e i f de l'article 11.1 del Decret 101/2020, de 7 d'agost, del Consell, de desplegament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI. DOGV 8884, de 17 d'agost de 2020 (Decret 101/2020).

  Concretament, les sol·licituds de candidatures es podran presentar en representació de les associacions que tinguen entre els seus fins la defensa dels interessos de les persones LGTBI i que disposen de seu a la Comunitat Valenciana.

  A títol individual, les persones professionals que hagen destacat en el seu treball i la seua qualitat d'expertes en l'àmbit LGTBI.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  En el cas de les candidatures corresponents a l'apartat e de l'article 11.1 del Decret 101/2020, podran presentar candidatures per a formar part del Consell les entitats, incloses en la llista definitiva que s'indica en l'article 14.2 del Decret 101/2020, publicat en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (inclusio.gva.es).

  En el cas de les candidatures corresponents a l'apartat f de l'article 11.1 del Decret 101/2020, podran presentar-les les persones professionals que hagen destacat en el seu treball i la seua qualitat d'expertes en l'àmbit LGTBI, i les candidatures també podran ser presentades per les entitats incloses en la llista definitiva amb la seua corresponent autorització, d'acord amb l'article 14.3 del Decret 101/2020.

  Requeriments

  Per a la presentació de candidatures per part de les entitats de l'article 11.1.e serà necessari:

  - Que en els seus estatuts es trobe inclosa de manera primordial la defensa dels interessos LGTBI, a més de tindre provada la seua activitat en aquest àmbit.
  -Que figuren en la llista definitiva que s'ha indicat en l'article 14.1 del Decret 101/2020.
  - Que la candidatura que es presente dispose d'un acord de l'òrgan de govern o òrgan corresponent de cada entitat que autoritze la presentació de la candidatura que designe les persones que en formaran part.
  - En la candidatura s'indicarà l'àmbit d'actuació territorial de l'entitat, així com si té una actuació especialitzada en familiars de LGTBI, famílies LGTBI, l'esport, la joventut o les persones majors.

  Per a la presentació de candidatures corresponents a l'article 11.1.f del Decret 101/2020 serà necessari:

  - Que siguen persones professionals que hagen destacat en el seu treball i la seua qualitat d'expertes en l'àmbit LGTBI.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a presentar les candidatures serà d'un mes, a partir de l'habilitació del procediment telemàtic de presentació de candidatures, que serà anunciat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (art. 14.4) (DOGV 9044/18.03.2021). Termini del 19/03/2021 al 19/04/2021.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En el cas de les candidatures de professionals, si és possible, es prefereix la presentació telemàtica. Si no es presenta telemàticament, la candidatura s'haurà de dirigir a la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat i presentar en els llocs indicats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Al mateix temps, s'ha de remetre una còpia d'aquesta presentació, per correu electrònic, a diversitat_participacio@gva.es

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21474

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Totes les candidatures s'han de presentar mitjançant el formulari específic associat a aquest tràmit.

  En el cas de les candidatures individuals:

  La documentació acreditativa de les dades d'identitat i de residència s'ha d'aportar si hi ha una oposició expressa a la consulta telemàtica de dades d'identitat i residència. També s'ha d'aportar quan la identitat s'haja d'acreditar mitjançant un passaport o documentació acreditativa de la identitat expedida per les autoritats competents del país d'origen. Aquest document oficial del país d'origen ha d'haver sigut expedit per una autoritat competent del país d'origen i servir a aquest efecte d'identificació, la qual cosa es podrà consultar amb l'autoritat competent.

  Per al cas de candidatures presentades en representació d'entitat:

  En tots els casos, s'ha d'aportar l'acord de l'òrgan de govern que aprova la presentació de la candidatura, així com el document d'acceptació signat pel candidat/a. L'entitat que presente la candidatura ha d'aportar la documentació relativa a la identitat de la persona candidata. Per a les persones amb DNI o NIE, l'entitat podrà aportar una autorització signada, perquè la verifique i acare l'òrgan gestor, de les seues dades d'identitat i residència a través de bases de dades d'altres administracions públiques. Les persones que no disposen de DNI o NIE han d'aportar, en tots els casos, el seu passaport o document oficial del país d'origen.

  Impresos associats

  PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES AL CONSELL VALENCIÀ LGTBI

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada finalitzat el termini de presentació de candidatures, aquestes es publicaran en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria LGTBI.
  Una vegada publicades les candidatures per a les vocalies establides en els apartats e i f de l'article 11.1, en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria LGTBI, s'establirà, mitjançant resolució de la persona titular de la direcció general competent, el termini i la forma de votació telemàtica per part de les entitats que figuren en la llista definitiva a la qual es refereix l'apartat 1 de l'article 14. Només podran emetre vots les entitats que figuren en aquesta llista, tot això conforme als criteris establits en l'article 15 del Decret. Concretament:

  1. Cada entitat podrà votar de la llista proposada per a les vocalies de l'apartat e de l'article 11.1 com a màxim huit persones. A més, la votació ha de ser paritària, és a dir, s'haurà de votar almenys la meitat de les dones del total de persones votades.


  2. Per a les vocalies de l'apartat f de l'article 11, cada entitat podrà votar de la llista proposada com a màxim dues persones, i la votació haurà d'incloure almenys una dona.

  3. Les vocalies de l'apartat e de l'article 11 seran les dotze més votades, tenint en compte els condicionants següents: el nombre de dones serà un mínim de sis, una entitat no podrà tindre més de dues representants triades, almenys hi haurà per a cada província dues persones representants d'entitats amb seu principal en aquesta, i s'estableix almenys -si hi ha candidatures- una persona proposada per entitats de familiars LGTBI, de famílies LGTBI, i que actuen principalment en l'àmbit de l'esport, la joventut i les persones majors.

  4. Les vocalies de l'apartat f de l'article 11.1 seran les dues més votades, sempre que almenys una siga dona.

  5. Per a les vocalies de l'apartat e de l'article 11.1, en cas d'empat a l'hora de fer l'ordenació de les votacions, se seguiran els criteris següents en aquest ordre: pertinença a entitats menys representades en els llocs anteriors, ser dona i ser menor edat.

  6. Per a les vocalies de l'apartat f de l'article 11.1, en cas d'empat a l'hora de fer l'ordenació de les votacions, se seguiran els següents criteris en aquest ordre: ser dona i menor edat.

  7. La direcció general competent en matèria LGTBI, tenint en compte els criteris establits en els punts anteriors, farà una proposta de designació de les vocalies, amb les seues corresponents suplències.

  Les vocalies en representació de les associacions LGTBI, així com de professionals persones expertes en l'àmbit LGTBI, seran nomenades per la Presidència del Consell, a proposta de la direcció general competent en matèria LGTBI després de seguir el procediment establit en els articles 14 i 15.
  Per a cada una de les vocalies del Consell, la Presidència nomenarà de la mateixa manera una persona suplent perquè substituïsca la persona titular en cas d'absència, vacant o malaltia.

  La durada del mandat de les vocalies serà de tres anys, renovable per un període de la mateixa durada. En el cas que hi haja vocalies que formen part del Consell per raó del seu càrrec, la seua condició de vocal es conservarà mentre es mantinguen en el càrrec pel qual van ser designades.

  Mandat renovable per un període de la mateixa durada, tres anys.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La proposta de designació de vocalies del director general d'Igualtat en la Diversitat no posa fi a la via administrativa, per la qual cosa, d'acord amb el que disposa l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra aquesta es podrà interposar un RECURS D'ALÇADA, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant de la Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat, d'acord amb el que preveu l'article 121 de la norma esmentada.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21474

  Tramitació

  En el cas de persones jurídiques o que actuen en representació, la candidatura es presentarà, exclusivament, per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 101/2020, de 7 d'agost, del Consell, de desplegament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI. (DOGV 8884, de 17 d'agost de 2020)


  - Informació pública de l'obertura del termini per a la presentació de candidatures a les vocalies al Consell Consultiu LGTBI de la Comunitat Valenciana (DOGV 9044/18.03.2021)
  - RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL
  ES PUBLICA EL LLISTAT DEFINITIU D'ENTITATS LGTBI, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ
  DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

  Llista de normativa

  VEGEU EL DECRET 101/2020, de 7 d'agost, del Consell, de desplegament de la Llei d'igualtat de les persones LGTBI.

  VEGEU la Informació pública de l'obertura del termini per a la presentació de candidatures a les vocalies al Consell Consultiu LGTBI de la Comunitat Valenciana.

  VEGEU RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT PER LA QUAL ES PUBLICA EL LLISTAT DEFINITIU D'ENTITATS LGTBI, A L'EFECTE DE L'ELECCIÓ DE LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.