Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes urgents en matèria d'artesania com a conseqüència de la COVID-19 (CMARTE). Pla Resistir. Artesania.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes ajudes urgents de concessió directa als artesans, artesanes i pimes artesanes vinculades amb el món de la festa, afectades per la COVID-19, és garantir el manteniment de l'activitat i la continuïtat dels oficis tradicionals artesans de la Comunitat Valenciana, vinculats directament a eixe món de la festa, i donar suport i reforçar la viabilitat econòmica d'aquestes empreses artesanes afectades per la crisi econòmica generada.

  Aquestes ajudes formen part del Pla Resistir per a donar suport als sectors més afectats per la pandèmia.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes els artesans, artesanes i pimes artesanes:

  - Que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA), actualitzat degudament i expedit per la Generalitat, o document equivalent emès per una administració pública que acredite la seua condició artesana, o que estiguen en condicions d'obtindre'l en la data de finalització del termini de sol·licitud d'aquestes ajudes, en algun dels oficis artesans indicats en l'annex II del Decret Llei 3/2021, sol·licitat en tot cas, abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda;

  - I que, a més, complisquen els requisits que s'indiquen a continuació.


  * IMPORTANT:

  1. Només es concedirà una ajuda per empresa, amb independència dels centres artesans o establiments comercials de què dispose l'empresa, així com dels oficis artesans que tinga reconeguts mitjançant DQA, i aquest reconeixement s'haurà d'haver sol·licitat amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de l'ajuda.

  2. Podran accedir a la condició de beneficiària les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, sense personalitat jurídica pròpia que complisquen la resta de requisits exigits i es troben en la situació que motiva la concessió de la subvenció.
  En aquest cas, hauran de fer-se constar expressament, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió l'import de subvenció a aplicar a cadascun dels membres de l'agrupació, que tindran igualment la consideració de beneficiàries.
  En qualsevol cas haurà de nomenar-se un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació.
  No es podrà dissoldre l'agrupació fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Requeriments

  - Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes han de complir els requisits següents:

  a) Exercir la seua activitat a la Comunitat Valenciana, almenys des de l'1 de març de 2020.

  b) Haver sofrit una reducció d'almenys el 30% dels ingressos en l'exercici 2020 respecte a l'exercici 2019.

  c) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003 i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.


  - Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A) QUANTIA
  - La quantia de l'ajuda ascendirà a un IMPORT MÀXIM de 7.000 EUROS per als artesans i artesanes i pimes artesanes, que complisquen els requisits exigits en el Decret Llei 3/2021, inclosos en algun dels oficis recollits en l'annex II d'eixa norma.
  - En cas de no ser suficient el crèdit disponible per a atendre totes les sol·licituds formulades, es concediran les ajudes a prorrata entre totes aquelles sol·licituds que reunisquen els requisits exigits.
  - Només es concedirà una ajuda per empresa, amb independència dels centres artesans o establiments comercials de què dispose l'empresa, així com dels oficis artesans que tinga reconeguts mitjançant DQA.

  B) LIQUIDACIÓ I PAGAMENT DE LES AJUDES
  La liquidació i pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud.
  L'import de l'ajuda es lliurarà d'una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.

  C) COMPATIBILITAT D'AJUDES
  Vegeu el que es disposa en la base onzena de l'annex I del Decret Llei 3/2021.

  D) MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA
  Vegeu el que es preveu en la base desena de l'annex I del Decret Llei 3/2021.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds S'INICIARÀ el dia 1 DE MARÇ DE 2021 i FINALITZARÀ el dia 15 DE MARÇ DE 2021, ambdòs inclosos. (La convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 9022, de 17/02/2021).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic.


  2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud:

  a) ANNEX a la sol·licitud de subvenció (segons el model normalitzat ANEXMART disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit).

  b) Quan es tracte d'una persona jurídica, documentació acreditativa i identificativa, que consisteix en còpia de l'escriptura de constitució o estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil, així com la targeta d'identificació fiscal.

  c) Declaració responsable relativa als requisits exigits, que inclourà el relatiu a la disminució d'ingressos exigida en la base tercera, apartat 1.b. de l'annex I del Decret Llei 3/2021.(Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció ANEXMART, disponible en el tràmit telemàtic i que també figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  d) Model de domiciliació bancària (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit).
  No serà necessari presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat cap variació; però, en aquest cas, en el corresponent apartat del formulari web de sol·licitud de subvenció (disponible en el tràmit telemàtic) s'ha d'indicar el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquest efecte.

  e) Declaració responsable de les ajudes minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anterior i durant l'exercici fiscal en curs. (Aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit anomenat "Declaració d'ajudes de minimis").

  f) Documentació equivalent al document de qualificació artesana (DQA) actualitzat, emès per una altra administració pública diferent de la Generalitat Valenciana, que acredite la seua condició artesana o justificació d'haver presentat sol·licitud per a obtindre aquest reconeixement.

  g) Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) sobre l'impost d'activitats Econòmiques (IAE), o còpia de l'acta censal.

  h) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha autoritzat la conselleria competent en matèria d'artesania perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), O s'ha OPOSAT a aquesta obtenció respecte de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, haurà de presentar, llavors, els documents acreditatius següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), el certificat que acredite que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat Valenciana.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.

  i) Si en l'Annex a la sol·licitud NO s'ha autoritzat la Conselleria competent en matèria d'artesania perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del domicili fiscal de la persona sol·licitant i dels epígrafs en què figura d'alta en l'IAE, haurà de presentar-se llavors el certificat de l'AEAT acreditatiu de totes dues dades.

  j) Si en en el formulari web de sol·licitud de subvenció s'ha oposat al fet que la Conselleria competent en matèria d'artesania obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de la identitat de la persona sol·licitant o, si es tracta d'una persona jurídica, del seu representant, haurà de presentar-se llavors documentació acreditativa d'aquesta identitat.

  Impresos associats

  [ANEXMART] ANNEX A LA SOL·LICITUD D'AJUDES DIRECTES: ARTESANIA (CMARTE)

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ de MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la convocatòria.

  Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del procediment telemàtic específic habilitat a l'efecte, serà inadmesa.

  2. Aquestes subvencions es concediran de manera directa, en aplicació dels articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per concórrer-hi raons d'interés públic, econòmic, social i humanitari, en virtut dels efectes imprevisibles provocats per la crisi econòmica i sanitària conseqüència de la Covid-19 i de les mesures i limitacions imposades per a contindre la seua expansió en els artesans, artesanes i pimes artesanes vinculats al món de la festa.


  3. ESMENA

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, es requerirà a la persona interessada perquè en el termini de deu dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que renuncia a la seua petició, amb una resolució prèvia que haurà de dictar-se en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu.

  - L'esmena s'efectuarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP anomenat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).


  4. INSTRUCCIÓ

  - La instrucció del procediment correspondrà als serveis territorials competents en matèria de comerç i consum.
  - Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe o farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió per a l'òrgan competent per a resoldre.


  5. RESOLUCIÓ

  - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball o òrgan en el qual delegue.

  - La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se la beneficiària.

  - Es denegaran aquelles sol·licituds que no aconseguisquen el reconeixement com artesà o artesana mitjançant el Document de Qualificació Artesana (DQA) o document equivalent.

  - El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de TRES MESOS des de la data de finalització del termini establit per a la presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.

  - La resolució contindrà informació de l'import previst de l'ajuda en equivalent de subvenció bruta, així com del seu caràcter de minimis, fent referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb els articles 10.1.a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21480

  Tramitació

  1. La presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  Per a això, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació C.Valenciana).
  - El sistema clave signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  - I, en general, tots aquells acceptats per la Plataforma @firma.
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i firmar el formulari web, annexar la documentació omplida i signada digitalment que calga aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana. Hi ha unes instruccions per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'enllaç).
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia
  En cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerc_ajudes@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Les consultes sobre aquestes ajudes han d'enviar-se a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es

  Obligacions

  Vegeu el que es disposa en la base novena de l'annex I del Decret Llei 3/2021.

  Enllaços

  Preguntes freqüents (FAQs) i una altra informació sobre aquestes ajudes en la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

  Registre de Representants de l'ACCV

  Registre electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat

  Carpeta Ciutadana

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a un expedient obert d'AJUDES de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania

  Obtenció i renovació del document de qualificació artesana (DQA) i inscripció en el Directori d'indústries artesanes del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana. Artesania.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

  - Comunicació de la Comissió. Exemple de declaració sobre la informació relativa a la condició de pime d'una empresa (DOUE C 118, de 20/05/2003).

  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).

  - Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1 de 24/12/2013).

  - Annex I - Definició de pime, del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187, de 26/06/2014).

  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm.7464, de 12/02/2015).

  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500, de 08/04/2015).
  - Decret Llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 (DOGV núm. 9022, de 17/02/2021).
  - Resolució de 23 de setembre de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es resol la concessió de les ajudes previstes en el Decret llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19. Expedient tipus CMARTE. (DOGV nº 9182, de 27/09/2021)
  - Correcció d'errades de la Resolució de 23 de setembre de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es resol la concessió de les ajudes previstes en el Decret llei 3/2021, de 12 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19. Expedient tipus CMARTE. (DOGV nº 9184, de 29/09/2021).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret Llei 3/2021, de 12 de febrer

  Vegeu Resolució de 23 de setembre de 2021 (denegació)

  Veure correcció d'errors Resolució 23 de setembre de 2021(concessió i denegació)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.