Comunicació de la data de realització d'accions de vigilància i control de les instal·lacions subjectes a autoritzacions ambientals integrades.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2405640
|
Codi GVA: 21486
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Comunicació a la direcció general competent en matèria de qualitat i educació ambiental de la data de realització d'accions de vigilància i control de les instal·lacions subjectes a autoritzacions ambientals integrades a les quals es fa referència en l'article 75 de la Llei 6/2014, de 25 de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Disposició addicional novena de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, en la redacció que en fa l'article 89 la Llei 3/2020, de 30 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió...

Saber més
Normativa
 • Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental.

Requisits

Estar degudament inscrites en el Registre d'entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental de la Comunitat Valenciana i acreditades per a l'exercici d'aquestes funcions, de conformitat amb el Decret 22/2015, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es regulen les funcions i el Registre...

Saber més

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

La comunicació s'ha de presentar amb almenys set dies d'antelació al dia de realització de l'acció concreta de vigilància i control de les instal·lacions que es pretén comunicar.

Documentació
S'ha de presentar la comunicació, per registre d'entrada, en els llocs que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i preferentment en el que s'ha indicat en l'apartat anterior.
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar la...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se