Reclamacions i recursos relatius al procediment selectiu d'ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, Escoles Oficials d'Idiomes, Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2405455
|
Codi GVA: 21492
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Presentar les següents reclamacions i recursos relatius al procediment selectiu d'ingrés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, Escoles Oficials d'Idiomes, Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional

- Reclamació a les llistes provisionals de persones admeses i excloses

- Reclamacions a les llistes provisionals de persones admeses en les proves extraordinàries d'idiomes

- Recurs de reposició a les llistes definitives de persones admeses i excloses davant la direcció general de Personal Docent

- Recurs d'alçada contra els actes i decisions del tribunal en la fase d'OPOSICIÓ davant la direcció general de Personal Docent

- Recurs d'alçada contra les puntuacions definitives de la fase de CONCURS davant la direcció general de Personal Docent

- Recurs d'alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades davant la direcció general de Personal Docent

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Normativa
 • ORDRE 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i...

A qui va dirigit

Ciutadania

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació dependrà del tipus de reclamació o recurs a presentar:

 

- Reclamació a les llistes provisionals de persones admeses i excloses: 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes. Del 16 de febrer de 2021 a l'1 de març de 2021.

- Reclamacions a les llistes provisionals de persones admeses en les proves extraordinàries d'idiomes:10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes. Del 16 de febrer de 2021 a l'1 de març de 2021.

- Recurs de reposició a les llistes definitives de persones admeses i excloses davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les llistes. Del 29 d'abril de 2021 al 28 de maig de 2021.

- Recurs d'alçada contra els actes i decisions del tribunal en la fase d'OPOSICIÓ davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les puntuacions de cada tribunal. Primer dia d'obertura del tràmit 8 de juliol de 2021, últim dia el 9 d'agost de 2021. El termini d'un mes vindrà determinat per la data de publicació de cada tribunal.

- Recurs d'alçada contra les puntuacions definitives de la fase de CONCURS davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les puntuacions de cada tribunal. Primer dia d'obertura del tràmit 16 de juliol de 2021, últim dia el 19 d'agost de 2021. El termini d'un mes vindrà determinat per la data de publicació de cada tribunal.

- Recurs d'alçada contra les llistes de persones aspirants seleccionades davant la direcció general de Personal Docent: un mes comptat des de l'endemà al de la publicació de les llistes. Del 27 de juliol de 2021 al 26 d'agost de 2021.

Documentació
Si la RECLAMACIÓ està relacionada amb persones en situacions de violència de gènere, de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere o de diversitat funcional i és necessari entregar documentació que acredite aquestes situacions, aquesta s'haurà d'entregar en un tràmit...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

Saber més

Resolució

Òrgans resolució