Detall de Procediments

Ajudes urgents, per concessió directa, a persones treballadores per COMPTE D'ALTRI afectades amb suspensió del contracte per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a conseqüència de l'emergència sanitària causada per la COVID-19 (Decret 18/2021, de 29 de gener). Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del servici

  Ajudes urgents, per concessió directa, a persones treballadores per COMPTE D'ALTRI afectades amb suspensió del contracte per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a conseqüència de l'emergència sanitària causada per la COVID-19 (Decret 18/2021, de 29 de gener). Treball.

  Objecte del servici

  Facilitar informació sobre les ajudes urgents, per concessió directa, a persones treballadores per compte d'altri afectades amb suspensió del contracte per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a conseqüència de l'emergència sanitària causada per la COVID-19.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA:
  a) Un màxim de 300,00 euros per persona beneficiària en el cas que hagen sigut perceptores de prestació per desocupació associada a ERTO COVID-19 en els mesos de gener i febrer del 2021.

  b) Un màxim de 150,00 euros per persona beneficiària en el cas que hagen sigut perceptors de prestació per desocupació associada a ERTO COVID-19 durant el mes de gener o durant el mes de febrer de 2021.

  - Els crèdits que finançaran aquestes ajudes ascendeixen a 17.000.000,00 d'euros.
  - La dotació pressupostària prevista podrà ser incrementada mitjançant un decret del Consell, sense que això implique l'obertura d'un nou termini, ni l'inici d'un nou còmput per a resoldre.
  Els eventuals augments sobrevinguts en el crèdit disponible possibilitaran que es dicten resolucions de concessió complementàries per a aquelles persones que, complisquen tots els requisits, però no hagen sigut beneficiàries d'aquesta ajuda.

  PAGAMENT:
  el pagament de les ajudes s'entregarà d'una sola vegada i es farà mitjançant una transferència al corresponent compte bancari de les persones beneficiàries que haja facilitat el SEPE.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Aquestes ajudes es concedeixen DE MANERA DIRECTA (sense que siga procedent una convocatòria pública), en concórrer raons d'interés social i humanitari, a totes les persones treballadores en les quals concórreguen els requisits establits i tinguen caràcter singular, derivat del caràcter excepcional i únic de la situació d'emergència originada per la pandèmia de la COVID-19 i de la inajornable necessitat de pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària sobre les persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la crisi sanitària per la COVID-19.

  - El procediment s'impulsarà d'ofici en tots els seus tràmits.

  - FASES del procediment:

  1) Correspon la TRAMITACIÓ I GESTIÓ de les ajudes a la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral (DGTBSL).

  2) La DGTBSL recaptarà del Servei de Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA), del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), i de qualsevol altra administració o entitat pública, la informació estrictament necessària per a atorgar les ajudes. Les dades obtingudes només podran ser utilitzades per a la concessió d'aquestes ajudes i totes les persones que intervinguen en el procediment estaran subjectes al deure de confidencialitat al qual es refereix l'article 5.1.f del Reglament (UE) 2016/679.


  3) Rebuda la documentació necessària per a procedir a la concessió d'aquestes ajudes, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en farà el processament.

  4) RESOLUCIÓ
  - L'òrgan competent per a la concessió de les subvencions serà la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral (DGTBSL).
  - La resolució de concessió determinarà la llista de persones beneficiàries i indicarà la quantia de l'ajuda.
  - La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i la llista de les persones beneficiàries en la pàgina web de la Generalitat Valenciana (www.gva.es), en l'apartat corresponent a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant d'aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que disposen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense perjudici que la persona interessada hi puga presentar qualsevol altre recurs que estime pertinent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Seran beneficiàries les PERSONES FÍSIQUES que reunisquen els requisits que s'indiquen a continuació.

  Requeriments

  Seran beneficiàries les persones físiques que reunisquen els requisits següents:

  a) Tindre la condició de persones treballadores per compte d'altri. Es considerarà que tenen aquesta condició les persones que es troben incloses dins de l'àmbit d'aplicació del text refós de l'Estatut dels Treballadors, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.
  b) Que el codi de compte de cotització a la Seguretat Social del centre de treball on presten els seus serveis corresponga al codi d'una província a la Comunitat Valenciana.
  c) Que siguen perceptores de prestació per desocupació deguda a la suspensió temporal del contracte de treball, de manera total, a conseqüència d'un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o de força major derivades de la COVID-19.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Aquestes ajudes es concedeixen de manera directa i NO HAN DE PRESENTAR CAP DOCUMENT les possibles persones beneficiàries.

  Inici
 • Informació complementària

  - Els dubtes o consultes sobre aquestes ajudes 2021 es resoldran exclusivament mitjançant el correu electrònic: dgtbsl_covid19@gva.es

  - Està disponible una CONSULTA WEB PERSONES BENEFICIÀRIES d'aquestes ajudes 2021 (vegeu enllaços directes a ella en els apartats "Enllaços" i "Llista de seguiment").

  Obligacions

  Són obligacions de les persones beneficiàries:
  a) Facilitar totes les dades i la informació relacionades amb l'ajuda concedida que els requerisca la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
  b) Comunicar a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball qualsevol incidència que es produïsca en relació amb la suspensió del seu contracte de treball o amb l'ERTO en el qual es troben incloses.
  c) Si escau, procedir al reintegrament dels fons percebuts.
  d) Sotmetre's a les actuacions de control financer que preveuen els articles 113 i següents de la Llei 1/2015, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.

  Enllaços

  Vegeu CONSULTA WEB PERSONES BENEFICIÀRIES d'aquestes ajudes

  Apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea de Treball de la pàgina web de la Conselleria

  Informació sobre aquestes ajudes publicada per la Conselleria competent en matèria de Treball en la pàgina web de GVA sobre la COVID-19

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret llei 2/2021, de 29 de gener, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a treballadors i treballadores, empreses i treballadors i treballadores autònomes, per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia per la COVID-19 (DOGV núm. 9008bis, de 29/01/2021).
  - Decret 18/2021, de 29 de gener, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a treballadors i treballadores afectats per un ERTO derivat de la crisi sanitària per la COVID-19 (DOGV núm. 9009, de 01/02/2021).
  - Resolució de 5 de maig de 2021, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es dicta la Instrucció núm. 1 sobre l'aplicació del Decret 18/2021, de 29 de gener, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes per a treballadors i treballadores afectats per un ERTO derivat de la crisi sanitària per la COVID-19.
  - Decret Llei 17/2021, de 10 de desembre, del Consell, d'increment de la dotació prevista pel Decret llei 2/2021, de 29 de gener, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a treballadors i treballadores, empreses i treballadors i treballadores autònoms, per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia per la covid-19 (DOGV núm. 9235, de 15/12/2021).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret llei 2/2021, de 29 de gener, del Consell

  Vegeu Decret 18/2021, de 29 de gener, del Consell

  Vegeu Resolució de 5 de maig de 2021 - Instrucció núm. 1

  Vegeu Decret Llei 17/2021, de 10 de desembre, del Consell

  Llistat de seguiment

  Vegeu CONSULTA WEB PERSONES BENEFICIÀRIES d'aquestes ajudes

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.