Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de places en les residències juvenils de l'IVAJ per al curs acadèmic 2020/2021, per a joves.

  Objecte del tràmit

  Es convoquen places en les residències juvenils de l'Institut Valencià de la Joventut, per al curs acadèmic 2020/2021, per a joves estudiants i joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Joves que cursen títols oficials de les universitats de la Comunitat Valenciana,
  - Joves que cursen cicles formatius o ensenyaments artístics, ensenyament secundari, batxillerats o estudis universitaris,
  - Joves d'altres nacionalitats que participen en accions o programes europeus o altres programes de cooperació internacional.
  - Joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar.

  Requeriments

  Les persones que sol·liciten plaça han de tindre entre 14 anys i 30 anys en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i complir les condicions descrites en la Resolució.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Els preus mensuals per persona a abonar en cada residència són:

  - Residència juvenil La Florida, d'Alacant: 463,50 € en habitació individual .

  - Residència juvenil Mare de Déu del Lledó, de Castelló de la Plana: 408,00 € en habitació doble d'ús individual.

  - Residència juvenil Sant Crist de la Mar, de Benicarló: 306,00 € en habitació doble.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació serà des de l'endemà de la publicació en el DOGV núm. 8854 de 10/07/2020, fins al 31 de juliol de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds es presentaran preferentment de manera telemàtica, a través del següent enllace
  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=215&version=amp

  Si es fa de manera presencial, les sol·licituds hauran de presentar-se preferentment i amb cita prèvia (http://www.ivaj.gva.es/va/cita-previa) en el Registre de l'IVAJ de València, d'Alacant o de Castelló, en les residències juvenils o:
  - En els registres de qualsevol òrgan administratiu, de l'Administració General de l'Estat, de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes o de les Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars, dels Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  - En les oficines de Correos.
  - En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  - En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  UNITAT TERRITORIAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) - CASTELLÓ
  C/ ORFEBRES SANTALÍNEA, 2
  12005 Castelló de la Plana
  Tel.: 964 558 850
  Fax: 964 558 851

  UNITAT TERRITORIAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) - ALACANT
  RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41
  03002 Alacant
  Tel.: 966 478 100
  Fax: 966 478 109

  INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) - VALÈNCIA
  C/ HOSPITAL, 11
  46001 València
  Tel.: 963 108 570
  Fax: 963 108 501

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=215

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Les sol·licituds estan a la web de l'IVAJ: www.ivaj.gva.es/residencies

  - S'haurà de presentar la sol·licitud signada, i la documentació segons l'annex II.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PLAÇA EN RESIDÈNCIES JUVENILS DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les sol·licituds es presentaran preferentment de manera telemàtica, a través del següent enllace
  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=215&version=amp

  Si es fa de manera presencial, les sol·licituds hauran de presentar-se preferentment i amb cita prèvia (http://www.ivaj.gva.es/va/cita-previa) al Registre de l'IVAJ de València, d'Alacant o de Castelló, en les residències juvenils o en qualsevol dels llocs i mitjans permesos en llei 39/2015.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=215

  Tramitació

  Anar a https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=215&version=amp
  Tramitar amb certificat.

  Informació adicional

  Les sol·licituds s'han de presentar, preferentment, de manera telemàtica, a través de l'enllaç següent
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=215&version=amp

  Inici
 • Informació complementària

  Telèfon d'Informació 012
  www.gva.es

  Enllaços

  Enllaç residències

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2020, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es convoquen places en les residències juvenils de l'IVAJ per al curs 2020/2021, per a joves.
  - Decret 128/2012, de 3 d'agost, del Consell, pel qual es modifica el Decret 209/2001, de 18 de desembre, mitjançant el qual es va fixar el règim i les quanties dels preus públics que ha de percebre l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) (DOGV núm. 6834, de 06/08/2012).

  Llista de normativa

  Veure Resolució de 7 de juliol de 2020, de la convocatòria de places.

  Vegeu el Decret 128/2012, de 3 d'agost, del Consell.

  Vegeu la Correcció d'errors del Decret 128/2012, de 3 d'agost.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.