Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes directes destinades a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Donar suport al finançament del capital circulant de les pimes vinculades a l'oci nocturn de la Comunitat Valenciana, com a mesura temporal per a donar una resposta eficaç a la crisi econòmica ocasionada per la necessària posada en marxa de mesures encaminades a salvaguardar la salut pública i en resposta a la propagació de la pandèmia originada per la COVID-19.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn de la Comunitat Valenciana, que, a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds, reunisquen les següents condicions o requisits:

  Requeriments

  CONDICIONS
  1. Ser persones físiques o jurídiques explotadores dels establiments públics que s'indiquen en l'apartat següent. S'entendrà per persona explotadora la que es dedique a l'explotació econòmica de l'activitat d'oci nocturn en l'establiment públic objecte de subvenció, que podrà ser la mateixa titular de la llicència d'obertura i activitat o, si no és el cas, la propietària, arrendatària o la que en té la titularitat jurídica per qualsevol títol vàlid en dret.

  2. Explotar alguna de les següents tipologies d'establiments públics d'oci nocturn.

  Locals tipologia A: pub, café cantant, café concert, café teatre.

  Locals tipologia B: discoteques, sales de ball, sales de festa

  3. REQUISITS
  a) Si la sol·licitud d'ajuda és presentada per una persona física, aquesta haurà de figurar d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA), així com en l'Impost d'Activitats Econòmiques. En el cas de no estar subjecte al RETA, cal justificar-ho aportant la documentació corresponent.
  b) Si la sol·licitud és presentada per una persona jurídica, ha d'estar donada d'alta en el Cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
  c) La persona sol·licitant ha d'acreditar que tenia la condició de persona explotadora de l'activitat objecte de subvenció a data de 17 d'agost de 2020 i que aquesta condició es manté en la data de presentació de sol·licitud de l'ajuda.
  d) No incórrer en cap de les prohibicions que preveu l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a excepció feta del que estipula l'apartat d de l'article 5 del Decret llei 4/2021.
  e) Complir amb tot el que s'estableix i que els siga aplicable per la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiment públics i la resta de normativa d'espectacles públics, activitats recreatives i activitats socioculturals que els siga aplicable, especialment:

  - Disposar de llicència d'obertura atorgada per l'ajuntament corresponent o de documentació equivalent per al seu funcionament, d'acord amb el que preveu la referida Llei 14/2010, i cal acreditar que el domicili de la llicència d'activitat o declaració responsable coincideix amb la declaració censal de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  - Que no li haja sigut imposada cap sanció ferma en via administrativa per incompliment de la normativa d'espectacles públics que li impedisca exercir l'activitat en algun moment entre el 17 d'agost de 2020 i la data en què finalitze el termini per a sol·licitar les ajudes que preveu aquest decret.

  - Que no ha sigut sancionat per sentència ferma per incompliment de les normes establides per al control de la pandèmia provocada per la COVID-19.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA DE L'AJUDA
  - Per a les persones o entitats beneficiàries de la TIPOLOGIA A: pubs, cafés-cantant, cafés concerte, cafés teatre.
  La quantia de l'ajuda serà de 7.000 euros
  Per a les persones o entitats beneficiàries de la TIPOLOGIA B, discoteques, sales de ball, sales de festa.
  La quantia de l'ajuda serà de 28.500 euros.

  FORMA DE PAGAMENT
  La liquidació i el pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud i aprovada la corresponent resolució de concessió.

  L'import de l'ajuda s'entregarà d'una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.

  DISTRIBUCIÓ DE LES AJUDES

  1. L'import global màxim de les ajudes que es concediran mitjançant el decret 29/2021 modificat pel decret 93/2021 serà de 12.8.000.000 euros, que tindrà el següent desglossament per tipus de persona o entitat beneficiària:
  1.1. Per a les ajudes dirigides a les persones o entitats beneficiàries corresponents a la tipologia A indicada en l'apartat 2 de l'article 2 del Decret 29/2021 modificat pel Decret 93/2021 es destinarà un import global màxim de 6.025.000,00 euros euros.
  1.2. Per a les ajudes dirigides a les persones o entitats beneficiàries corresponents a la tipologia B indicada en l'apartat 2 de l'article 2 Decret 29/2021 modificat per Decret 93/2021 es destinarà un import global màxim de 6.775.000,00 euros.
  1.3. En el supòsit de no esgotar-se el crèdit pressupostari destinat a atendre les sol·licituds presentades per les persones o entitats beneficiàries corresponents a les tipologies A o B abans indicades, el sobrant podrà destinar-se a augmentar l'import global màxim d'aquella tipologia l'estimació inicial de la qual resulte insuficient per a atendre les sol·licituds que disposen d'un informe favorable i estiguen condicionades a disposar de més consignació pressupostària.

  CONTROL I REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS

  1. Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta, els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. En particular, serà procedent el reintegrament total de l'ajuda en el supòsit de falsedat de les declaracions responsables presentades.

  2. De conformitat amb l'apartat d de l'article 35 de la Llei 2/2015, 2 d'abril, de la Generalitat, l'incompliment del que es disposa en la lletra e de l'article 13 del Decret 29/2021 podrà comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, previ procediment sancionador que se sotmetrà al que disposa el títol III de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat.

  3. El que es disposa en els apartats anteriors serà aplicable sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 12.00 hores del 2 de març de 2021 i finalitzarà a les 12.00 hores del 2 d'abril de 2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  TOTS ELS FORMULARIS SÓN ACCESSIBLES EN LA PLATAFORMA https://formulariosturisme.gva.es

  És obligatòria la presentació de la següent documentació per via electrònica:

  ------Formularis que es GENEREN OBLIGATÒRIAMENT EN LA PLATAFORMA https://formulariosturisme.gva.es

  - Formulari de sol·licitud d'ajuda directa (omplir i signar electrònicament)

  - Formulari de declaracions responsables (omplir i signar electrònicament), formulari que conté, entre altres aspectes exigibles en aplicació d'aquest decret, tant la declaració responsable sobre altres ajudes de minimis com sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc.

  -----FORMULARIS ACCESSIBLES EN https://formulariosturisme.gva.es I EN AQUEST MATEIX TRÀMIT EN L'APARTAT DE FORMULARIS ASSOCIATS:

  - Formulari de model de domiciliació bancària de Turisme Comunitat Valenciana (plantilla normalitzada) que cal omplir i signar electrònicament.

  - Formulari de representació, obligatori en cas d'atorgament de la representació per a fer aquest tràmit, (plantilla normalitzada), degudament omplit i signat de manera manual.

  La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a Turisme Comunitat Valenciana per a recaptar, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte, excepte oposició expressa de la persona interessada, informació sobre:

  a. La identitat de la persona sol·licitant i, si és el cas, del seu representant.
  b. La vida laboral, en el cas que la persona sol·licitant siga treballadora per compte propi o persona autònoma, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social.
  c. El compliment dels requisits exigits a les persones beneficiàries.

  Impresos associats

  REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DE TRÀMITS D'AJUDES DIRECTES OCI NOCTURN COVID-19

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La presentació de la sol·licitud i de la documentació que cal aportar per a l'obtenció de l'ajuda s'ha de fer únicament a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte de la plataforma de tramitació electrònica de GVA.

  Qualsevol sol·licitud presentada seguint una altra via diferent de presentació, serà inadmesa.

  INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT

  1. La instrucció del procediment correspondrà a l'Àrea de Competitivitat Turística de Turisme Comunitat Valenciana, que comptarà amb la col·laboració de les unitats administratives de la resta d'àrees de l'entitat, així com les de la Direcció General de Turisme, tant dels serveis centrals com dels serveis territorials, i de les unitats administratives de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública que així es determinen en la instrucció que dicte la persona titular de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana en aplicació i execució del Decret 29/2021.

  2. Una vegada siguen examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe en què farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà, a través de la persona titular de la Direcció de Turisme Comunitat Valenciana, la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre.

  3. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què s'haja de subjectar el treballador o treballadora autònom, pime o una altra entitat beneficiària.

  4. Es podran dictar resolucions que afecten part de les persones o entitats sol·licitants, a mesura que aquestes completen la totalitat de la documentació exigida.

  5. Les resolucions de concessió de les ajudes regulades en el Decret 29/2021 s'adoptaran en aplicació de la Resolució de 20 de gener de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, sobre delegació de les competències de promoció, foment i ajudes derivades de Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics en favor de Turisme Comunitat Valenciana, i es consideraran dictades per l'òrgan delegant.

  6. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida.

  7. La resolució contindrà informació de l'import que preveu l'ajuda en equivalent de subvenció bruta, així com el seu caràcter de minimis, i s'hi farà referència expressa al títol i a la publicació del reglament en el DOUE.

  MITJANS DE NOTIFICACIÓ

  La resolució de concessió o denegació es notificarà a la persona o entitat sol·licitant en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es publicarà en la web institucional de Turisme Comunitat Valenciana, en l'apartat corresponent a les ajudes 2021, tal com estableix la legislació bàsica de procediment administratiu comú, així com en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de subvencions concedides.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes des de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 10, 44 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=TURISME_AYUDAS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21512

  Tramitació

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a tramitar-lo.

  Una vegada ja estiguen generats els formularis en la plataforma de formularis de TCV, la persona interessada ha de guardar els formularis generats en el seu ordinador per a poder aportar-los al tràmit quan inicie la tramitació electrònica de la sol·licitud.

  VIES D'ACCÉS A LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE LES SOL·LICITUDS:

  1. Des de la plataforma de formularis de TCV, es pot accedir directament a la tramitació electrònica de la sol·licitud en la plataforma de tramitació electrònica de GVA.

  2. Accés a la tramitació electrònica de la Generalitat, mitjançant el botó tramitar amb certificat d'aquest mateix tràmit.
  TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD EN LA PLATAFORMA DE TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE LA GENERALITAT

  Abans d'iniciar la tramitació electrònica, comproveu que l'ordinador disposa del sistema operatiu i el navegador que s'indiquen en l'apartat de requisits de la llista de preguntes freqüents de la plataforma de tramitació de la Generalitat:

  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia

  Si es fa la tramitació amb un certificat digital, utilitzant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat:

  https://sede.gva.es/es/sede_certificados

  Si, durant la tramitació, teniu problemes d'accés o de funcionament, reviseu de nou la llista de preguntes freqüents per a veure si podeu solucionar el problema.

  En el cas que continueu necessitant ajuda, envieu un correu electrònic a:

  generalitat_en_red@gva.es

  si es tracta d'un problema informàtic,

  o a prop@gva.es

  si necessiteu fer una consulta sobre el funcionament de la plataforma de tramitació de la Generalitat.

  En qualsevol cas, aporteu en el correu la informació que s'indica en l'apartat "Ajuda" de la llista de preguntes freqüents de la plataforma de tramitació de la Generalitat per a facilitar la vostra atenció.

  Inici
 • Informació complementària

  1. Aquestes subvencions es concediran de manera directa, perquè concorren raons d'interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d'aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les motiven.

  2. De conformitat amb l'article 30.7 de la Llei general de subvencions, la concessió d'aquestes subvencions no requerirà cap justificació més que la relativa als requisits que s'indiquen l'article 5 del Decret 48/2020, sense perjudici dels controls que s'efectuen amb posterioritat, que s'estendran a la totalitat de persones o entitats beneficiàries.

  3. La tramitació i gestió d'aquestes ajudes s'encarrega a Turisme Comunitat Valenciana.

  QUAN ES CONSIDERA QUE UNA SOL·LICITUD ESTÀ COMPLETA

  1. No es considerarà correctament presentada una sol·licitud ni se'n podrà iniciar la tramitació si aquesta no va acompanyada de la documentació requerida en l'apartat 1 de l'article 8 del Decret 29/2021.

  2. A aquest efecte, la persona o entitat sol·licitant, una vegada haja presentat la sol·licitud, mentre estiga obert el termini per a presentar sol·licituds podrà tornar a accedir al tràmit de sol·licitud d'ajudes 2021 introduint el codi d'expedient que va rebre en el justificant de registre d'entrada la primera vegada que va fer el tràmit de sol·licitud d'ajudes 2021.

  3. Quan haja acabat el termini de presentació de sol·licituds, podreu esmenar d'ofici qualsevol omissió o bé fer-ho durant el tràmit d'esmena que us òbriga l'òrgan instructor, en els dos casos, ÚNICAMENT a través del tràmit electrònic d'aportació de documents a un expedient d'ajudes obert en Turisme Comunitat Valenciana, en l'enllaç de tramitar amb certificat d'aquest tràmit disponible en l'enllaç web:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20174

  4. A conseqüència de l'anterior, la data i hora en la qual la sol·licitud es considere completa determinarà la posició d'aquesta en l'ordre de prelació de les sol·licituds presentades

  PROTECCIÓ DE DADES

  Caldrà ajustar-se al que estableix l'article 15 de Decret 29/2021.

  POTESTAT DE VERIFICACIÓ

  D'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i en l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, l'òrgan gestor podrà verificar les dades manifestades per les persones interessades amb la finalitat de comprovar-ne l'exactitud.

  La potestat de verificació inclou verificar la identitat de la persona sol·licitant o, si és el cas, del representant legal i consultar les següents dades, que consten en la Base de dades nacional de subvencions (BDNS): les subvencions i ajudes que li han sigut concedides, incloses aquelles a les quals s'aplica la regla de minimis, i que la persona sol·licitant no està inhabilitada per a percebre subvencions.

  COMPATIBILITAT DE LES AJUDES

  1. La percepció d'aquestes ajudes és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el decret 21/2021. Aquesta compatibilitat està condicionada al fet que l'import de les ajudes, aïlladament o en concurrència amb altres, no supere el cost de l'activitat subvencionada.

  2. Només s'admet una sol·licitud per persona o entitat sol·licitant, llevat que aquesta explote econòmicament més d'un establiment públic d'oci nocturn dels que s'especifiquen en l'apartat 2 de l'article 2 del Decret 29/2021, supòsit en el qual podrà presentar una sol·licitud per establiment. En aquest cas, el màxim d'ajuda per persona o entitat beneficiària no podrà superar els 100.000 euros, sense perjudici de la limitació de la quantia corresponent a les ajudes de minimis.


  DRET DE LA COMPETÈNCIA

  Caldrà ajustar-se al que estableix la disposició addicional tercera del Decret 29/2021.

  Criteris de valoració

  El criteri per a la concessió de la subvenció, fins a esgotar el crèdit disponible, serà el de l'ordre de prelació de les sol·licituds presentades, ordre que vindrà determinat pel moment de la presentació de la sol·licitud, dins dels termes fixats en l'apartat 1 de l'article 7 del Decret 29/2021.

  Obligacions

  A més del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones beneficiàries:

  a) Destinar les ajudes rebudes a cobrir capital circulant i despeses laborals de l'activitat realitzada per la persona o entitat sol·licitant o les que haja tingut o haja d'assumir a conseqüència de la suspensió de l'activitat motivada per les restriccions aplicades amb motiu de la pandèmia ocasionada per la COVID-19. Aquestes despeses han d'haver-se realitzat des de l'1 de gener i fins al 31 de desembre de 2021, i hauran de ser justificades per la persona o l'entitat perceptora de l'ajuda, previ requeriment de Turisme Comunitat Valenciana.

  b) Mantindre l'activitat econòmica objecte de la subvenció durant sis mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l'ajuda, aspecte que s'ha d'acreditar davant de Turisme Comunitat Valenciana de la manera següent:

  - En el cas que la persona o entitat perceptora de l'ajuda siga una persona treballadora autònoma, aquesta haurà de figurar d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a la data anteriorment indicada, així com comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic. En el cas de no estar subjecte al RETA, cal justificar-ho aportant la documentació corresponent.

  - En el cas que la persona o entitat perceptora de l'ajuda siga una persona jurídica, aquesta ha d'estar donada d'alta en el Cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a la data que s'ha indicat anteriorment.

  c) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb l'ajuda concedida, que li requerisca Turisme Comunitat Valenciana.

  d) Comunicar a Turisme Comunitat Valenciana la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

  e) Complir les obligacions de transparència que estableix la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut durant un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 10.000 euros. En concret, hauran de publicitar en la seua pàgina web, si en tenen, l'obtenció d'aquesta subvenció.

  f) Sotmetre's a les actuacions de control financer que preveuen els articles 113 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.

  g) La documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) s'han de conservar durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en les quals estiguen incloses les despeses definitives de l'operació, tal com es defineix en l'article 140.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

  h) La persona o entitat beneficiària estarà subjecta a les normes d'informació i comunicació que estableix el Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Entre aquestes normes, cal destacar que la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclosa en la llista d'operacions que preveu l'article 115, apartat 2, del Reglament esmentat, que es publicarà de manera electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran les persones o entitats beneficiàries, l'operació finançada i l'import de l'ajuda.

  i) Així mateix, la persona o l'entitat beneficiària està subjecta a les normes d'informació i publicitat recollides en el Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014, de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. DOUE-L-2013-82949.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7500 de 08.04.2015)
  - Resolució de 17 d'agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l'adopció de les mesures establides en l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció contra la COVID-19. (DOGV núm. 8885, de 18.08.2020)


  - Reglament (UE) 2020/2221, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de desembre de 2020 pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1303/2013, pel que fa als recursos addicionals i les disposicions d'execució a fi de prestar assistència per a afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de COVID-19 i les seues conseqüències socials i per a preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia (REACT UE). (Diari Oficial de la Unió Europea, L 437, 28 de desembre de 2020)
  - Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència. (BOE núm. 341, de 31/12/2020)
  - Decret 1/2021, de 5 de gener, del president de la Generalitat, pel qual es modifica l'horari nocturn de limitació de la llibertat de circulació de les persones, es prorroga la mesura de restricció de l'entrada i l'eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, i es declara el confinament perimetral de diversos municipis. (DOGV núm. 8989, de 05.01.2021)
  - Resolució de 20 de desembre de 2021, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, sobre delegació de les competències de promoció, foment i ajudes derivades de Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics en favor de Turisme Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 9003, de 22.01.2021)
  - Decret llei 4/2021, de 19 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries per a la concessió d'ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn, per la COVID-19. (DOGV núm. 9026 / 23.02.2021)
  - Decret 29/2021, de 19 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn, per la COVID-19. (DOGV núm. 9027, de 24.02.2021)
  - Decret LLlei 10/2021, de 2 de juliol, del Consell, de modificació del Decret llei 4/2021, de 19 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries per a la concessió d'ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn, per la Covid-19. (DOGV num. 9121 / 06.07.2021)
  - Decret 93/2021, de 9 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 29/2021, de 19 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn, per la Covid-19. (DOGV nº 9125 / 12.07.2021)

  Llista de normativa

  Vegeu text consolidat de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,

  Vegeu text consolidat Reial decret 887/2006,

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013.

  Vegeu el text consolidat de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Vegeu el text consolidat de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat.

  Vegeu la Resolució de 17 d'agost de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Vegeu el Reglament (UE) 2020/2221, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de desembre de 2020.

  Vegeu el text consolidat del Reial decret 36/2020, de 30 de desembre.

  Vegeu el Decret 1/2021, de 5 de gener, del president de la Generalitat.

  Vegeu el Decret llei 4/2021, de 19 de febrer, del Consell.

  Vegeu el Decret 29/2021, de 19 de febrer, del Consell.

  Vegeu Decret- Llei 10/2021, de 2 de juliol, del Consell,

  Vegeu 93/2021, de 9 de juliol, del Consell,

  Llistat de seguiment

  Instruccions per a omplir electrònicament les sol·licituds d'ajudes directes a l'oci nocturn 2021.

  Enllaç a la plataforma FormulariosTurisme.

  FAQ's ajudes directes oci nocturn 2021. Preguntes freqüents convocatòria ajudes directes oci nocturn 2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.