Detall de Procediment

Procediment d'Acreditació d'Infermers/es.

Codi SIA: 2406171
Codi GVA: 21534
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Habilitació per a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà de les infermeres i els infermers en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Existeixen dues vies alternatives: A) Justificar una experiència professional mínima d'un any en l'àmbit indicat a continuació B) Superar el curs d'adaptació impartit per l'EVES.

Observacions

Observacions

NOTA ACLARIDORA No hauran de presentar sol·licitud telemàtica per a ser acreditades, ja que se'ls acreditarà d'ofici, quan es dicte i publique la resolució posterior a la data en què reunisquen els requisits per a això: A) Les persones que presten serveis com a infermer/a en: a.Els departaments de salut directament gestionats per la Conselleria. b.Les concessions sempre que siga personal estatutari. El personal laboral sí que haurà de presentar aquesta sol·licitud telemàtica. c.Els Consorcis Hospitalaris del Sistema Valencià de Salut. d.Els serveis centrals i les direccions territorials de la Conselleria. B) Les infermeres i infermers que superen el corresponent curs d'adaptació impartit per l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut.

Requisits

Requisits

A) Per a aquelles persones que acrediten una experiència professional mínima d'un any com a infermera o infermer: Titulació: Per a cures generals: Títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent. Per a cures especialitzades: els requerits per als cuidats generals i titulació d'infermera/o especialista, segons article 1 del RD 450/2005 de 22 d'abril. Experiència professional: Experiència mínima d'1 any com a infermera o infermer B) Per als infermers i infermeres que realitzen el corresponent curs d'adaptació impartit per l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut: Titulació: Per a cures generals: Títol de Grau en Infermeria, Diplomatura en Infermeria o Ajudant Tècnic Sanitari, o equivalent. Per a cures especialitzades: els requerits per als cuidats generals i titulació d'infermera/o especialista, segons article 1 del RD 450/2005 de 22 d'abril.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

A) Aquelles persones que acrediten una experiència professional mínima d'un any com a infermera o infermer: 1.- Les infermeres i els infermers amb activitat professional en: a) Entitats de titularitat pública amb personalitat jurídica pròpia: - Adscrites a la conselleria competent en sanitat. - Alienes a la conselleria competent en sanitat. b) Els centres, serveis o establiments sanitaris següents: - Els gestionats per ens titulars de contractes de gestió del servei públic sanitari en règim de concessió administrativa en els departaments de salut del sistema valencià de salut. - Els concertats per la conselleria competent en sanitat. - Els de titularitat privada, degudament autoritzats per la conselleria competent en sanitat i inscrits en el registre autonòmic de la Comunitat Valenciana de conformitat amb la normativa d'aplicació, que contracten professionals per compte d'altri. 2.- Les i els professionals que exerceixen la seua activitat per compte propi, amb l'oportuna autorització sanitària de la conselleria competent en sanitat, així com inscripció en el registre procedent d'acord amb la normativa d'aplicació. S'exclou d'aquest procediment a les infermeres i els infermers que presten serveis en institucions del sector públic directament dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que s'acreditaran d'ofici. B) Infermers i infermeres que desitgen cursar el corresponent curs d'adaptació impartit per l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Decret 145/2020, de 25 de setembre, del Consell, de regulació del procediment d'acreditació per a la indicació, l'ús i l'autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà de les infermeres i els infermers en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • Reial decret 640/2014, de 25 de juliol, pel qual es regula el Registre Estatal de Professionals Sanitaris.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Formularis documentació

A) Aquelles persones que acrediten una experiència professional mínima d'un any com a infermera o infermer: 1.En cas que la interessada o l'interessat preste la seua autorització a l'Administració per a la consulta telemàtica de dades personals, es comprovaran: dades de titulació, d'infermera/o general o especialista, i certificat de vida laboral de la Seguretat Social, segons l'article 28.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. 2.En cas de no autoritzar-ho aportaran els següents documents: 2.1.Fotocòpia compulsada del títol de grau en Infermeria, de Diplomatura en Infermeria o d'Ajudant Tècnic Sanitari o equivalent. Per a l'acreditació en l'àmbit de les cures especialitzades d'infermeria, a més, fotocòpia compulsada del títol d'Infermera/o especialista. 2.2.Certificat de vida laboral de la Seguretat Social com a documentació acreditativa de posseir una experiència professional mínima d'un any com a infermera/o. 3.En tots dos casos, és a dir, tant si s'autoritza com si no s'autoritza la consulta telemàtica de la documentació per l'Administració, d'acord amb el que es disposa en l'article 5.2 del Decret 145/2020, de 25 de setembre, del Consell de regulació del procediment d'acreditació per a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà de les infermeres i els infermers en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, les interessades i els interessats hauran de presentar telemàticament la documentació acreditativa que la seua experiència professional s'ha desenvolupat en l'àmbit de les cures generals, especialitzats o en tots dos tipus de cures. La forma d'acreditació dependrà de si s'han prestat serveis: a) Per compte d'altri: S'aportarà certificat expedit per la institució, empresa o, en el seu cas, empreses ocupadores, especificant-se si la prestació laboral va ser en règim de cures generals o de cures especialitzades. En el supòsit excepcional que resultara materialment impossible presentar aquest certificat, per causes degudament justificades i que hauran d'acreditar-se, es tindrà en compte únicament el certificat de vida laboral de la Seguretat Social, al qual s'haurà d'acompanyar una declaració responsable del temps de serveis prestats en règim de cures generals, de cures especialitzades o de tots dos. b) Per compte propi: S'aportarà declaració responsable sobre el règim de cures d'infermeria proveïts, generals, especialitzats o tots dos. B) Infermers i infermeres que desitgen cursar el corresponent curs d'adaptació impartit per l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut: 1.En cas que la interessada o l'interessat preste la seua autorització a l'Administració per a la consulta telemàtica de dades personals, es comprovaran: dades de titulació, d'infermera/o general o especialista, i de nacionalitat, segons l'article 28.2 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. 2.En cas de no autoritzar-ho aportaran els següents documents: 2.1.Fotocòpia compulsada del títol de grau en Infermeria, de Diplomatura en Infermeria o d'Ajudant Tècnic Sanitari o equivalent. Per a l'acreditació en l'àmbit de les cures especialitzades d'infermeria, a més, fotocòpia compulsada del títol d'Infermera/o especialista. 2.2.Fotocòpia compulsada del DNI o NIE.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

No es requereix el pagament de taxes.

Presentació

Presentació

Telemàtica
A) Aquelles persones que acrediten una experiència professional mínima d'un any com infermera o infermer: Es presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat . 1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Per a això hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: -El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). -I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en: - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en https://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la vostra representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3.- Clicant en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 4.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, en el vostre cas: És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els empleneu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. Per a poder emplenar i signar electrònicament els documents, haureu de descarregar-los en el vostre equip i obrir-los. És un programa gratuït que ve ja inclòs en les últimes versions de Windows. Si el vostre ordinador no disposa del programa, podeu agafar-lo des d'ací, punxant en el botó: IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/es persona/es o entitat/s que ho subscriga/guen. B) Infermers i infermeres que desitgen cursar el corresponent curs d'adaptació impartit per l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut: Poden matricular-se i trobar tota la informació relativa al curs en el portal de l'EVES: https://eves.san.gva.es/web/guest/detalle-cursos?codigo=12208301f&idi=valencia https://eves.san.gva.es/web/guest/formacion

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

A) Aquelles persones que acrediten una experiència professional mínima d'un any com a infermera o infermer: Realitzaran la sol·licitud per internet. Les Direccions Territorials de Sanitat, seran els òrgans encarregats de la tramitació quan el procediment s'inicie a sol·licitud de l'interessat. B) Infermers i infermeres que desitgen cursar el corresponent curs d'adaptació impartit per l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut: S'acreditaran d'ofici per l'administració, una vegada emesa la corresponent certificació per l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut, sense necessitat de sol·licitar l'acreditació. Poden matricular-se i trobar tota la informació relativa al curs en el portal de l'EVES: https://eves.san.gva.es/web/guest/detalle-cursos?codigo=12208301f&idi=valencia https://eves.san.gva.es/web/guest/formacion En tots dos casos, la resolució es dictarà per la persona titular de la conselleria competent en sanitat acreditant a les infermeres i infermers.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Direcció Territorial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de València Direcció Territorial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de Castelló Direcció Territorial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública d'Alacant

Observacions

Observacions

Es podrà interposar, potestativament, un recurs de reposició davant d'aquest mateix òrgan, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu que corresponga, en el termini de dos mesos comptats en els termes ja exposats, d'acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es puga exercitar qualsevol altra via que es considere procedent.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar serà de sis mesos.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Titular de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa