Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Reconeixement de responsabilitat i pagament voluntari de sancions en matèria d'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES

  Objecte del tràmit

  Procedir, per part del presumpte responsable, al reconeixement de la responsabilitat i/o el pagament voluntari de la sanció, en els procediments sancionadors que es tramiten en matèria d'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició d'interessades en l'expedient sancionador i hagen sigut assenyalades en aquest com a presumptes responsables, o els seus representants.

  Requeriments

  - Ser persona física o jurídica assenyalada en l'expedient sancionador com a presumpta responsable.
  - En el supòsit de pagament voluntari, a més de l'anterior requisit, serà necessari que hi haja una proposta de sanció únicament de caràcter pecuniari o que s'haja proposat, a més, una altra sanció de caràcter no pecuniari i aquesta última haja resultat improcedent, de manera que quede vigent únicament la proposta de sanció pecuniària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el supòsit de reconeixement de responsabilitat, una vegada iniciat el procediment. En el supòsit de pagament voluntari, pel presumpte responsable de la sanció corresponent, en qualsevol moment amb anterioritat a la resolució del procediment.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  AQUESTA OPCIÓ NOMÉS ÉS VÀLIDA PER A PERSONES FÍSIQUES:

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 963866000
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SAN_PAGO_VOLUNTARIO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21570

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El document de sol·licitud de reconeixement de responsabilitat i/o pagament voluntari, associat al corresponent tràmit (formulari SOLPAVO).
  En el supòsit de persona física, se us haurà remés juntament amb l'acord d'incoació/iniciació de l'expedient sancionador.

  Impresos associats

  [SOLPAVO] SOL·LICITUD DE PAGAMENT VOLUNTARI I/O RECONEIXEMENT DE LA RESPONSABILITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  a. Tramitació PRESENCIAL: (Opció de tramitació, NOMÉS vàlida per a persones físiques):
  1. Juntament amb l'acord d'incoació/iniciació de l'expedient sancionador, es remetrà a l'interessat el document de reconeixement de responsabilitat i/o pagament voluntari de la sanció.
  2. L'interessat indicarà l'opció triada o les dues, i remetrà aquesta sol·licitud degudament omplida a l'organisme competent.
  3. L'òrgan gestor, una vegada rebuda la documentació, procedirà a l'enviament del document d'ingrés de sanció proposada amb les deduccions que, si escau, corresponguen, el justificant de les quals, una vegada s'haja realitzat el pagament, es remetrà a l'Administració.
  4. Una vegada rebuda la documentació correctament, l'organisme competent es procedirà a dictar resolució finalitzadora del procediment, que es notificarà a les persones interessades.

  B. Tramitació TELEMÀTICA:
  1. A través de la icona "Tramitar amb certificat", es pot accedir a l'inici del tràmit de reconeixement de responsabilitat i pagament voluntari i omplir el formulari.
  En l'apartat D d'aquest formulari, s'han d'omplir tots els camps (dades que consten en l'acord d'iniciació que se us remetrà amb la finalitat d'identificar clarament l'expedient).
  2. Realitzar el pagament corresponent i remetre el justificant al centre gestor
  3. Una vegada rebuda la documentació correctament, l'organisme competent es procedirà a dictar resolució finalitzadora del procediment que es notificarà a les persones interessades.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SAN_PAGO_VOLUNTARIO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21570

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL
  CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat abans.
  Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada
  basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la
  llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de
  persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones
  jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una
  altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en
  el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual
  està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana
  de la persona que ho presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en 'Com es tramita telemàticament?' o en l'enllaç 'TRAMITAR AMB CERTIFICAT'
  (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar
  la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar, realitzar la presentació
  telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent.
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE S'HAN D'ANNEXAR, si escau:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre
  ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i
  s'han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat 'Quina documentació s'ha de presentar?' hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat 'IMPRESOS ASSOCIATS' (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir
  de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en
  aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s'han de crear o recaptar per la
  persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les
  extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Tant en el supòsit de reconeixement de responsabilitat com en el supòsit de pagament voluntari de sancions que tinguen únicament caràcter pecuniari, l'òrgan competent per a resoldre el procediment aplicarà reduccions, d'almenys el 20 % sobre l'import de la sanció proposada, que són acumulables entre si.

  Les reduccions esmentades han d'estar determinades en la notificació d'iniciació del procediment i la seua efectivitat està condicionada al desistiment o la renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

  El percentatge de reducció previst en aquest apartat podrà ser incrementat reglamentàriament.

  Enllaços

  Registre de Representants de l'ACCV

  Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  Aportació de documentació i al·legacions en procediments SANCIONADORS en matèria d'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  - Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Vegeu la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.