Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Camps de Voluntariat Juvenil, Viu la Solidaritat 2022. IVAJ

  Objecte del tràmit

  Camps de Voluntariat Juvenil de la Comunitat Valenciana per a joves de 15 a 30 anys, en els d'estiu, i de 18 a 30 anys, en els de primavera i d'hivern.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Joves que, en iniciar-se el camp de voluntariat que trien, complisquen els requisits marcats en aquest.

  L'edat per a participar en la Comunitat Valenciana és de 15 a 30 anys (hauran de tindre complida l'edat mínima i no superar, al començament del camp, l'edat màxima).

  Requeriments

  -CAMPS DE VOLUNTARIAT EN PRIMAVERA
  - Complir els requisits del camp de voluntariat que trien.
  - Tindre entre 18 i 30 anys al començament del camp.
  - Ser titulars d'un Carnet Jove vigent o haver-lo sol·licitat en una entitat bancària.

  -CAMPS DE VOLUNTARIAT EN ESTIU
  - Complir els requisits del camp de voluntariat que trien.
  - Tindre entre 15 i 30 anys al començament del camp.
  - Residir en la Comunitat Valenciana
  - Ser titulars d'un Carnet Jove vigent o haver-lo sol·licitat en una entitat bancària.
  - Si són menors de 18 anys, adjuntar l'annex II emplenat i signat que es troba en impresos associats.

  -CAMPS DE VOLUNTARIATEN HIVERN
  - Complir els requisits del camp de voluntariat que trien.
  - Tindre entre 18 i 30 anys al començament del camp.
  - Ser titulars d'un Carnet Jove vigent o haver-lo sol·licitat en una entitat bancària.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  INSCRIPCIÓ:
  *Campos a l'estiu:
  Del 3 de maig (a les 9 h.) al 20 de maig de 2022, preferentment en línia a través de la pàgina web:https://ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat
  - A partir de l'1 de juny de 2022, s'obrirà un nou període d'inscripció amb les places vacants en tot el territori nacional i camps de voluntariat internacionals, en el qual les persones interessades podran inscriure's en una altra activitat.

  * Campos a l'hivern:
  Del 7 (a les 9 h.) al 25 de novembre de 2022, preferentment en línia a través de la pàgina web:https://ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Els menors que participen en els camps d'estiu tindran 3 dies, des de la inscripció, per a enviar emplenar i signar l'Annex II denominat: "Sol·licitud d'inscripció"
  - La documentació que sol·licite l'entitat organitzadora de cada camp en el seu cas.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN CAMPS DE VOLUNTARIAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les places i projectes dels camps de voluntariat juvenil en la Comunitat Valenciana estaran, en la web de l'IVAJ, 5 dies abans que comence la inscripció: https://ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat.

  * Camps a la primavera
  La quota per plaça i torn és de 30 euros.

  * Camps a l'hivern
  La quota per plaça i torn és de 30 euros.

  * Camps a l'estiu
  La quota per plaça i torn és de 110 euros.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la seua publicació en el DOGV, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós-administratiu competent, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà al de la seua publicació en el DOGV. Tot això d'acord amb el que preveuen la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú, i Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que les persones interessades puguen interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=216

  Informació adicional

  Aquest procediment, es tramita a través de tràmit telemàtic, requereix certificat electrònic.

  Inici
 • Informació complementària

  DURACIÓ

  Camps en primavera: seran del 15 al 24 d'abril de 2022
  Camps en estiu: juliol i agost
  Camps en 'hivern: seran del 26 de desembre de 2022 al 4 de gener de 2023.


  SERVEIS INCLOSOS

  Els camps de voluntariat juvenil inclouen:
  a) Allotjament en instal·lacions adequades a l'activitat
  b) Alimentació en règim de pensió completa
  c) Formació necessària per al correcte desenvolupament del projecte tècnic
  d) Programa d'oci educatiu, amb activitats d'animació i de tipus cultural que es desenvolupen durant el torn
  e) Assegurança d'accident i de responsabilitat civil

  La cobertura sanitària per malaltia comuna i la despesa farmacèutica, serà per compte de la persona participant.

  El transport d'incorporació al camp i el de retorn al seu domicili, serà a càrrec de la persona participant.

  INCORPORACIÓ Als CAMPS

  Les persones participants hauran d'incorporar-se al lloc indicat el primer dia del camp, amb el DNI o Passaport, targeta sanitària i qualsevol altra documentació que sol·licite l'entitat organitzadora.

  Obligacions

  Les persones participants es comprometran a:
  a) Treballar desinteressadament els dies i hores estipulades en el projecte del camp.
  b) Col·laborar en les activitats d'animació i participar en aquestes.
  c) Contribuir a l'organització general del camp (tasques de neteja, cuina, administració i similars).
  d) Respectar les diferents creences, ideologies i diferències de totes les persones participants del camp.
  e) Romandre en el camp des de l'inici fins al final de l'activitat.
  f) Respectar les normes de règim intern i de convivència, que seran entre altres:
  - Acceptar les indicacions de les persones responsables de l'activitat.
  - Complir els horaris.
  - No utilitzar vehicles particulars durant la celebració del camp de voluntariat.

  L'incompliment de qualsevol aspecte d'aquest compromís, la no realització del treball o la falta dels requisits necessaris previstos en cada projecte podrà donar lloc a la seua exclusió.

  Enllaços

  Web IVAJ Camps de voluntariat juvenil

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució d'1 de març de 2022, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es fa pública la convocatòria de la campanya «Viu la Solidaritat», en la modalitat de Camps de Voluntariat Juvenil, per a l'any 2022. (DOGV 9293, de 08/03/2022).
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'1 de març de 2022, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per la qual es fa pública la convocatòria
  de la campanya «Viu la Solidaritat», en la modalitat de Camps de Voluntariat Juvenil, per a l'any 2022 (DOGV 2022/3287)

  Llista de normativa

  Veuge Resolució d'1 de març de 2022, del director general de l'IVAJ, de la convocatòria de camps de voluntariat juvenil, 2022.

  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'1 de març de 2022, del director general de l'IVAJ, en la modalitat de Camps de Voluntariat Juvenil, per a l'any 2022.

  Inici
 • Tràmits i serveis relacionats

  Secundaris

  Esmena de documentació de camps de voluntariat juvenil, Viu la Solidaritat 2022 (IVAJ)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.