Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Campanya Viu la Solidaritat: camps de voluntariat juvenil 2020 IVAJ. SUSPESA

  Objecte del tràmit

  Es convoquen places, dirigides a joves, residents a la Comunitat Valenciana, per a participar en la campanya "Viu la Solidaritat", en el programa dels camps de voluntariat juvenil de la Comunitat Valenciana, d'altres comunitats autònomes i de països estrangers, en les convocatòries de primavera, estiu i hivern.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar plaça els joves residents a la Comunitat Valenciana que, en iniciar-se l'activitat, complisquen els requisits del camp de voluntariat que trien.

  L'edat per a participar en els camps organitzats a la Comunitat Valenciana és de 15 a 30 anys (han de tindre complida l'edat mínima i no superar, al començament de l'activitat, l'edat màxima assenyalada en cada camp).

  En els camps organitzats en altres comunitats autònomes i pel Servei Voluntari Internacional (SVI), les edats seran les que fixe la comunitat autònoma o l'entitat organitzadora de cada camp.

  Requeriments

  - Ser jove resident a la Comunitat Valenciana que, en iniciar l'activitat, complisca els requisits que marque el camp de voluntariat que trien.

  - L'edat per a participar en els camps organitzats a la Comunitat Valenciana és de 15 a 30 anys. Els joves participants han de tindre complida l'edat mínima i no superar, al començament de l'activitat, l'edat màxima assenyalada en cada camp.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  CAMPS ORGANITZATS A LA COMUNITAT VALENCIANA:
  - Camps de primavera i hivern: la quota per plaça i torn és de 30 euros.
  - Camps d'estiu: la quota per plaça i torn és de 110 euros.

  CAMPS ORGANITZATS EN ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES I PEL SERVEI VOLUNTARI INTERNACIONAL (SVI):
  L'import d'aquests camps serà el que establisca la comunitat autònoma o l'entitat organitzadora, i s'ha d'ingressar en el compte bancari que s'indique en el seu moment.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  INSCRIPCIÓ:

  Els camps de voluntariat de primavera i estiu, modalitats A i B, han sigut suspesos per la situació generada per l'evolució de la pandèmia per la Covid-19.

  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/17/pdf/2020_2931.pdf

  Campos de primavera:
  Serà del 3 al 16 de març. Es podrà fer on line a través de la web http://ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat, presencialment en les oficines IVAJ d'Alacant, Castelló i València o per correu electrònic: voluntariat_ivaj@gva.es.
  Realitzada la inscripció i abonada la quota, no serà possible el canvi de plaça.

  Campos d'estiu:
  Serà del 27 d'abril (a les 9 h) fins al 18 de maig, exclusivament on line a través de la web http://ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat. Durant aquest període no es podrà ocupar més d'una plaça. Passat aquest període, les persones interessades podran inscriure's en una altra activitat.
  El pagament de la quota es realitzarà en la web a través del sistema TPV; si no es fa, es podrà entendre que ha desistit de la plaça.
  Realitzada la inscripció i abonada la quota, no serà possible el canvi de plaça.

  Campos d'hivern:
  Els camps de voluntariat d'hivern, modalitats C, han sigut suspesos per la situació generada per l'evolució de la pandèmia per la Covid-19.

  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9104.pdf

  Serà del 9 al 20 de novembre, exclusivament online a través de la web http://ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat. El pagament de la quota es realitzarà en la web a través del sistema TPV; si no es fa, es podrà entendre que la persona sol·licitant ha desistit de la plaça.
  Realitzada la inscripció i abonada la quota, no serà possible el canvi de plaça.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En els camps de primavera, es podrà fer en línia a través del web http://ivaj.gva.es/va/viu-la-solidaritat, presencialment en les oficines IVAJ d'Alacant, Castelló i València, o per correu electrònic: voluntariat_ivaj@gva.es.
  - Carrer Hospital, 11, de València
  - Carrer Rambla Méndez Núñez, 41, d'Alacant
  - Carrer Orfebres Santalínea, 2, de Castelló de la Plana

  En els camps d'estiu i d'hivern exclusivament en línia a través del web
  http://ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://ivaj.gva.es/va/viu-la-solidaritat

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Hi ha 3 dies des de la inscripció per a presentar:
  a) La documentació que sol·licite l'entitat organitzadora de cada camp.
  b) L'autorització signada de la mare, el pare o tutor/a en les sol·licituds de menors d'edat.

  Si en la inscripció es manifesta l'oposició al fet que l'IVAJ realitze les consultes preceptives, caldrà aportar també en aquest termini de 3 dies:
  a) Fotocòpia compulsada del DNI, passaport o targeta d'identificació d'estranger
  b) Document acreditatiu de la residència d'àmbit territorial
  c) Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual

  Si no presenta la documentació en 3 dies, es podrà entendre que ha desistit de la plaça i no originarà cap dret a ocupar-la ni a la devolució de la quota.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN CAMPS DE VOLUNTARIAT

  [ANNEX III] FITXA SANITÀRIA. CAMPS DE VOLUNTARIAT

  [ANNEX IV] RENÚNCIA DE PLAÇA CAMPS DE VOLUNTARIAT

  [ANNEX V] SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ. CAMPS DE VOLUNTARIAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La llista de places i projectes dels camps de voluntariat juvenil a la Comunitat Valenciana s'exposaran, com a mínim, 5 dies abans de la inscripció, en el web de l'IVAJ: ivaj.gva.es/viu-la-solidaritat.

  Les d'altres comunitats autònomes i l'estranger s'exposaran a mesura que es dispose d'aquestes, en el web de l'IVAJ: ivaj.gva.es/viu-la-solidaritat.

  Inici
 • Informació complementària

  DURACIÓ

  Camps de primavera:
  els camps organitzats a la Comunitat Valenciana es duran a terme del 10 al 20 d'abril.

  Camps d'estiu:
  els camps organitzats a la Comunitat Valenciana tindran lloc, preferentment, durant els mesos de juliol i agost, i tindran una duració entre 10 i 15 dies naturals, excepte en els casos en què, per les característiques pròpies de l'activitat, s'aconselle una duració diferent.
  Els camps organitzats en altres comunitats autònomes i per l'SVI es desenvoluparan, preferentment, durant els mesos de juliol i agost, i la duració dependrà de la comunitat autònoma o entitat organitzadora de cada camp.

  Camps d'hivern
  Els camps organitzats a la Comunitat Valenciana es realitzaran entre el 26 de desembre de 2020 i el 4 de gener de 2021.

  SERVEIS INCLOSOS

  En els camps organitzats a la Comunitat Valenciana s'inclou:
  a) Allotjament dels joves en instal·lacions adequades a la fi de l'activitat
  b) Pensió completa
  c) Formació necessària per al correcte desenvolupament del projecte
  d) Programa d'oci educatiu, amb activitats d'animació i de tipus cultural
  e) Assegurança d'accident i de responsabilitat civil

  Els camps de voluntariat juvenil organitzats en altres comunitats autònomes i pel Servei Voluntari Internacional es regiran per les seues pròpies normatives; en aquest cas, l'IVAJ actuarà com a enllaç entre els joves i la comunitat autònoma o l'entitat organitzadora del camp, i no serà responsable de les admissions definitives, dels canvis de dates, de les suspensions de torns, i tampoc del tipus d'allotjament, alimentació, hores de treball, organització del temps lliure ni de la devolució de la quota.

  La cobertura sanitària per malaltia comuna, així com la despesa farmacèutica, serà per compte de la persona participant.

  El transport d'incorporació als camps de voluntariat juvenil, així com el de retorn als seus domicilis, serà a càrrec dels participants.

  INCORPORACIÓ ALS CAMPS

  Les persones participants s'han d'incorporar al lloc indicat el primer dia del camp, i han de portar DNI, targeta sanitària i qualsevol altra documentació que sol·licite la comunitat autònoma o entitat organitzadora.

  Quant als camps en l'estranger, la persona participant haurà de consultar, en qualsevol oficina de l'INSS, la correspondència d'assistència sanitària amb el règim establit a Espanya. En cas que no hi haja correspondència, s'haurà d'obtindre la cobertura sanitària que es necessite en aquest país.


  * RENÚNCIA DE PLAZA I SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ DE QUOTA
  (Consulteu web de l'IVAJ)

  Obligacions

  Els participants en els camps de voluntariat juvenil es comprometran a:
  a) Treballar desinteressadament els dies i les hores estipulades en el projecte del camp.
  b) Col·laborar en el desenvolupament de la programació de les activitats d'animació i participar en aquestes.
  c) Contribuir a l'organització general del camp (tasques de neteja, cuina, administració i similars).
  d) Respectar les diferents creences, ideologies i diferències de les persones participants.
  e) Romandre en el camp des de l'inici fins al final de l'activitat.
  f) Respectar les normes de règim intern i de convivència pròpies de cada camp, que seran, entre altres, les següents:
  - Acceptar les indicacions de les persones responsables de l'activitat.
  - Complir els horaris en general.
  - No utilitzar vehicles particulars durant la realització del camp de voluntariat.

  L'incompliment, per part d'algun participant, de qualsevol aspecte d'aquest compromís podrà donar lloc a la seua exclusió de l'activitat.

  La no realització, per part d'algun participant, del treball tècnic o la falta dels requisits necessaris previstos en cada projecte tècnic podrà donar lloc a la seua exclusió de l'activitat.

  Enllaços

  Web IVAJ Camps de voluntariat juvenil

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2020, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es fa pública la convocatòria de la campanya «Viu la solidaritat», en la modalitat de camps de voluntariat juvenil, per a l'any 2020.
  - RESOLUCIÓ de 14 d'abril de 2020, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual s'acorda la suspensió de les convocatòries A i B dels camps de
  Voluntariat Juvenil per a l'any 2020, de la campanya «Viu la solidaritat».
  - RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2020, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual s'acorda la suspensió de la convocatòria C dels camps de voluntariat juvenil per a l'any 2020, de la campanya «Viu la solidaritat»

  Llista de normativa

  Convocatòria camps de voluntariat juvenil

  Suspensió de les convocatòries A i B dels camps de voluntariat juvenil

  Suspensió de la convocatòria C dels camps de voluntariat juvenil

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.