Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Camps de Voluntariat Juvenil, Viu la Solidaritat 2021. IVAJ

  Objecte del tràmit

  Places per a joves residents en la Comunitat Valenciana, per a participar en els Camps de Voluntariat Juvenil de la Comunitat Valenciana a l'estiu i a l'hivern

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Joves residents en la Comunitat Valenciana que, en iniciar-se el camp de voluntariat que trien, complisquen els requisits marcats en aquest.

  L'edat per a participar en la Comunitat Valenciana és de 15 a 30 anys (hauran de tindre complida l'edat mínima i no superar, al començament del camp, l'edat màxima).

  Requeriments

  - Residir en la Comunitat Valenciana.
  - Complir els requisits del camp de voluntariat que trien.
  - Tindre entre 15 i 30 anys al començament del camp de voluntariat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  INSCRIPCIÓ:

  * Camps a l'estiu (per problemes tècnics s'ha endarrerit la inscripció):
  Del 4 (a les 9 h) al 25 de maig (a les 14.30 h), només es podrà apuntar a un camp de voluntariat, i exclusivament a través de la web:
  https://ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat

  Després del 25 de maig podran inscriure's en més camps, exclusivament a través de la web, si queden places.

  * Camps a l'hivern:
  Del 8 (a les 9 h) al 19 de novembre, exclusivament a través de la web:
  https://ivaj.gva.es/es/viu-la-solidaritat

  Si no es fa el pagament, es dona per desistit. Una vegada pagat, no serà possible el canvi de plaça.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Hi ha 3 dies, des de la inscripció, per a enviar al correu voluntariat_ivaj@gva.es:
  - Sol·licitud d'inscripció. En les sol·licituds de menors d'edat, l'autorització ha d'estar signada (apartat E de la sol·licitud) per mare, pare o tutor/a.
  - Fitxa sanitària
  - Justificant de pagament per import de 110 € efectuat en el núm. de compte ES17 2038 6159 966400001236.

  * Si es manifesta l'oposició al fet que l'IVAJ realitze les consultes preceptives, haurà de presentar, en 3 dies, des de la inscripció:
  a) Fotocòpia compulsada del DNI, passaport o targeta d'identificació d'estranger.
  b) Document acreditatiu de la residència d'àmbit territorial.
  c) Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.

  * Si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança, es podran realitzar actuacions per a aclarir-la.

  *Si no es presenta la documentació en termini, s'entendrà que ha desistit de la plaça.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN CAMPS DE VOLUNTARIAT

  [ANNEX III] FITXA SANITÀRIA. CAMPS DE VOLUNTARIAT

  [ANNEX IV] RENÚNCIA DE PLAÇA CAMPS DE VOLUNTARIAT

  [ANNEX V] SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ. CAMPS DE VOLUNTARIAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les places i projectes dels camps de voluntariat juvenil en la Comunitat Valenciana estaran, en la web de l'IVAJ, 5 dies abans que comence la inscripció: https://ivaj.gva.es/va/viu-la-solidaritat

  * Camps a l'estiu
  La quota per plaça i torn és de 110 euros.

  * Camps a l'hivern
  La quota per plaça i torn és de 30 euros.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la seua publicació en el DOGV, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós-administratiu competent, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà al de la seua publicació en el DOGV. Tot això d'acord amb el que preveuen la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú, i Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que les persones interessades puguen interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú

  Inici
 • Informació complementària

  DURACIÓ

  Camps a l'estiu:
  Els camps es realitzaran al juliol i agost, i tindran una duració entre 10 i 15 dies naturals, excepte que s'aconselle una duració diferent.

  Camps a l'hivern:
  Aquests camps seran del 26 de desembre de 2021 al 4 de gener de 2022.

  SERVEIS INCLOSOS

  Els camps de voluntariat juvenil inclouen:
  a) Allotjament en instal·lacions adequades a l'activitat
  b) Alimentació en règim de pensió completa
  c) Formació necessària per al correcte desenvolupament del projecte tècnic
  d) Programa d'oci educatiu, amb activitats d'animació i de tipus cultural que es desenvolupen durant el torn
  e) Assegurança d'accident i de responsabilitat civil

  La cobertura sanitària per malaltia comuna i la despesa farmacèutica, serà per compte de la persona participant.

  El transport d'incorporació al camp i el de retorn al seu domicili, serà a càrrec de la persona participant.

  INCORPORACIÓ ALS CAMPS

  Les persones participants hauran d'incorporar-se al lloc indicat el primer dia del camp, amb el DNI, targeta sanitària i qualsevol altra documentació que sol·licite l'entitat organitzadora.

  Obligacions

  Les persones participants es comprometran a:
  a) Treballar desinteressadament els dies i hores estipulades en el projecte del camp.
  b) Col·laborar en les activitats d'animació i participar en aquestes.
  c) Contribuir a l'organització general del camp (tasques de neteja, cuina, administració i similars).
  d) Respectar les diferents creences, ideologies i diferències de totes les persones participants del camp.
  e) Romandre en el camp des de l'inici fins al final de l'activitat.
  f) Respectar les normes de règim intern i de convivència, que seran entre altres:
  - Acceptar les indicacions de les persones responsables de l'activitat.
  - Complir els horaris.
  - No utilitzar vehicles particulars durant la celebració del camp de voluntariat.

  L'incompliment de qualsevol aspecte d'aquest compromís, la no realització del treball o la falta dels requisits necessaris previstos en cada projecte podrà donar lloc a la seua exclusió.

  Enllaços

  Web IVAJ Camps de voluntariat juvenil

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 13 d'abril de 2021, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut, per la qual es fa pública la convocatòria de la campanya «Viu la solidaritat», en la modalitat de camps de voluntariat juvenil, per la l'any 2021 (DOGV 9065, de 20/04/2021).

  Llista de normativa

  Vore Resolució de 13 d'abril de 2021, del director general de l'IVAJ, de la convocatòria de camps de voluntariat juvenil, 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.