Detall de Procediments

Procediment permanent, per a l'avaluació i acreditació de la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l'oferta existent de Formació Professional en la Comunitat Valenciana vinculada al Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals, que hagen sigut adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Procediment permanent, per a l'avaluació i acreditació de la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l'oferta existent de Formació Professional en la Comunitat Valenciana vinculada al Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals, que hagen sigut adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.

  Objecte del tràmit

  El present tràmit té per objecte convocar l'avaluació i acreditació d'unitats de competència professional, adquirides per experiència laboral o per vies no formals de formació, a través d'un procediment obert de manera permanent, en el qual s'ofereixen la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l'oferta existent de Formació Professional en la Comunitat Valenciana, vinculada al Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

  DEFINICIONS:
  A l'efecte del present procediment, s'entendrà per:
  a) Competència Professional: el conjunt de coneixements i capacitats que permeten l'exercici de l'activitat professional conforme a les exigències de la producció i l'ocupació.
  b) Qualificació Professional: el conjunt de competències professionals amb significació per a l'ocupació que poden ser adquirides mitjançant vies formals de formació i a través de l'experiència laboral.
  Les qualificacions professionals es recullen en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i poden estar incloses en títols de formació professional i certificats de professionalitat.
  c) Vies formals de formació: Processos formatius el contingut dels quals està explícitament dissenyat en un programa que condueix a una acreditació oficial.
  d) Vies no formals de formació: Processos formatius no conduents a acreditacions oficials.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Dirigida a persones residents en la Comunitat Valenciana, amb experiència laboral i formació no formal suficient en qualsevol de les famílies professionals del Catàleg nacional de qualificacions, però que no disposen de cap títol de Formació Professional o Certificat de Professionalitat relacionat amb aquesta experiència i formació.

  Requeriments

  Les persones que desitgen participar en el procediment hauran de complir els següents requisits:

  1. Nacionalitat: posseir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió, o ser titular d'una autorització de residència, o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establits en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.
  2. Edat: tindre 20 anys complits en el moment de realitzar la inscripció, per a unitats de competència de qualificacions de nivell II i III, i 18 anys per a unitats de competència de qualificacions de nivell I.
  3. Experiència laboral o formació no formal mínima relacionada amb el sector professional en el qual se sol·licite el reconeixement de la competència professional:
  a) Experiència laboral: justificar en els últims 15 anys anteriors a la inscripció en la present convocatòria, per a unitats de competència de nivell II i III, almenys 3 anys, amb un mínim de 2000 hores treballades en total. I per a unitats de competència de nivell I, almenys 2 anys, amb un mínim de 1.200 hores treballades en total.
  b) Formació no formal: justificar en els últims 10 anys anteriors a la inscripció en la present convocatòria, almenys 300 hores per a unitats de competència de nivell II i III, i 200 hores per a unitats de competència de nivell I. En els casos en els quals els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar contemplen una duració inferior, s'hauran d'acreditar les hores establides en aquests mòduls.

  La falta d'acreditació del compliment dels requisits de participació comportarà l'exclusió de la convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Termini obert de manera permanent a partir de la publicació de l'enllaç d'inscripció en la pàgina web de Qualificacions Professionals de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: http://www.ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La persona aspirant, presentarà en la primera entrevista amb una persona assessora, còpia dels documents que a continuació es detallen:

  a) Documentació per a acreditar els requisits de participació

  a.1) Per a l'experiència laboral
  - Com a treballador o treballadora assalariats:
  Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estigueren afiliades, on conste l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació, i
  contracte de Treball o certificació de l'empresa on hagen adquirit l'experiència laboral, en la qual conste específicament la duració dels períodes de prestació del contracte, l'activitat desenvolupada i l'interval de temps en el qual s'ha realitzat aquesta activitat.
  - Com a treballador autònom o per compte propi:
  Certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l'Institut Social de la Marina dels períodes d'alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent i descripció de l'activitat desenvolupada i interval de temps en el qual s'ha realitzat la mateixa, i que haurà de contindre les mateixes dades que els del model DECLARACION AUTÒNOM.
  a.2) Per a la formació no formal
  Una certificació de l'entitat organitzadora en la qual consten els continguts, les hores de formació i la data d'aquesta.

  Les persones candidates que reunisquen els requisits d'experiència laboral o formativa i que no puguen justificar-los mitjançant els documents a dalt assenyalats, si són majors de 25 anys, podran sol·licitar igualment la seua inscripció en el procediment, però en aqueix cas presentaran la justificació de la seua experiència laboral o aprenentatges no formals, mitjançant alguna prova admesa en dret. El personal assessor del procediment estudiarà la documentació i determinaran, si escau la seua inscripció definitiva en aquest.

  a.3) Per a acreditar edat i residència.
  - En cas de ciutadà espanyol: DNI o passaport en vigor
  - En cas de ciutadà comunitari: Certificat de registre de ciutadà comunitari
  - En cas de familiar de ciutadà comunitari: Targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea
  - En cas de ciutadà no comunitari: Autorització de residència o autorització de residència i treball

  En aplicació del que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, les persones sol·licitants es responsabilitzaran de la veracitat de la documentació aportada, podent presentar original o còpia. Si existiren dubtes sobre la veracitat d'alguna còpia, es podrà requerir a la persona participant els documents originals per a comprovar-la.

  Els models per a justificar els requisits de participació es trobaran en la pàgina web de qualificacions professionals: https://ceice.gva.es/es/web/cualificaciones-profesionales

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.