Declaració responsable per a l'execució d'actuacions de silvicultura preventiva sobre la vegetació forestal, sempre que estiguen previstes en un pla de prevenció d'incendis forestals vigent (art. 62.2, Llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana)

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 2408844
|
Codi GVA: 21668
Descarregar informació
Termini obert

Des de 27-04-2021

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

D'acord amb l'article 62.2 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal, de la Comunitat Valenciana, l'autorització administrativa que corresponga sobre qualsevol projecte o actuació pública o privada que tinga per objecte l'execució de projectes o la realització d'obres o instal·lacions que...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
27-04-2021
Observacions

- Una vegada presentada la declaració responsable, els treballs no podran començar-se fins que hagen transcorregut 20 dies naturals, en compliment del que es disposa en l'article 144 del reglament de la Llei Forestal, aprovat per Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell. - Si el sol·licitant...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

El promotor de l'actuació, que pot ser persona física o jurídica. Sobre aquest tema, cal recordar el que disposa l'article 55 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, que disposa "Els propietaris de terrenys forestals i entitats locals de cada demarcació forestal...

Saber més
Requisits

Ostentar la titularitat de la muntanya o terreny forestal o representar a la persona que ostente aquesta titularitat en els termes establits per la legislació del procediment administratiu comú, i que ostenta la disponibilitat dels terrenys. La representació podrà acreditar-se mitjançant...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Es pot presentar durant tot l'any, en qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat i amb, almenys, 20 dies naturals previs a la iniciació de l'obra o treball, en compliment del que es disposa en els articles 141 al 144 i Annex IX, del reglament de la Llei Forestal, aprovat per Decret...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 27-04-2021

- Es pot presentar durant tot l'any. En qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat i amb, almenys, 20 dies naturals previs a la iniciació de l'obra o treball, en compliment del que es disposa en els articles 141 al 144 i Annex IX, del reglament de la Llei Forestal, aprovat per Decret...

Saber més
Documentació
Imprés normalitzat de declaració responsable per a l'execució d'actuacions de silvicultura preventiva sobre la vegetació forestal i, en el cas de manteniment d'infraestructures de prevenció d'incendis forestals, sempre que estigueren previstes en un pla de prevenció d'incendis forestals vigent. ...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Sancions
Les que preveu la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, i la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, amb independència de les responsabilitats penals, civils o d'un altre ordre en què pogueren incórrer els infractors.