Detall de Procediments

TECG - Declaració responsable per a l'execució d'actuacions de silvicultura preventiva sobre la vegetació forestal, sempre que estiguen previstes en un pla de prevenció d'incendis forestals vigent (art. 62.2, Llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Declaració responsable per a l'execució d'actuacions de silvicultura preventiva sobre la vegetació forestal, sempre que estiguen previstes en un pla de prevenció d'incendis forestals vigent (art. 62.2, Llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana).

  Objecte del tràmit

  D'acord amb l'article 62.2 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal, de la Comunitat Valenciana, l'autorització administrativa que corresponga sobre qualsevol projecte o actuació pública o privada que tinga per objecte l'execució de projectes o la realització d'obres o instal·lacions que afecten forests o terrenys forestals serà substituïda per una declaració responsable en el cas d'actuacions de silvicultura preventiva sobre la vegetació forestal i en el cas de manteniment d'infraestructures de prevenció d'incendis forestals, sempre que estiguen previstes en un pla de prevenció d'incendis forestals aprovat per l'administració competent.
  Els plans de prevenció d'incendis forestals que preveu la normativa vigent són: plans de prevenció d'incendis forestals de demarcació forestal (PPIFDF), plans de prevenció d'incendis forestals de parcs naturals (PPIFPN) i plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF).
  Es poden consultar els plans de prevenció d'incendis forestals aprovats en la pàgina web següent:
  https://agroambient.gva.es/va/web/prevencion-de-incendios/planificacion

  Mitjançant la presentació d'aquest tràmit, s'entendrà complida l'obligació de notificació prèvia, als 30 dies naturals previs a la iniciació de l'obra o el treball, al director territorial competent en prevenció d'incendis forestals de la Generalitat, que recull el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que cal observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants, en la realització dels treballs següents:
  · Els treballs que requerisquen un projecte d'obres i es realitzen en terreny forestal, en una zona de contigüitat de 100 metres o menys, o hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal.
  · Obres o treballs menors que, pel volum o les característiques que tenen, no requerisquen el preceptiu projecte d'obres i es realitzen en terreny forestal o en una franja confrontant a aquest de 0 a 100 metres, o, en el cas de realitzar-se entre la franja dels 100 a 500 metres, hi haja una continuïtat de combustible susceptible de propagar el foc fins a terreny forestal.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El promotor de l'actuació, que pot ser persona física o jurídica.

  Sobre aquest tema, cal recordar el que disposa l'article 55 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, que disposa "Els propietaris de terrenys forestals i entitats locals de cada demarcació forestal tindran l'obligació d'adoptar i executar les mesures de prevenció de focs forestals incloses en les directrius dels plans locals de prevenció d'incendis forestals de cada un dels ens locals que hi haja en cada demarcació i hauran d'executar els treballs que s'especifiquen en la programació dels plans locals de prevenció d'incendis forestals pel seu compte o mitjançant accions concertades amb l'Administració forestal."

  Requeriments

  Ser titular de la forest o terreny forestal o representar la persona que en siga titular en els termes establits per la legislació del procediment administratiu comú, i que té la disponibilitat dels terrenys.
  La representació podrà acreditar-se mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixe constància fefaent de l'existència segons els termes de la legislació bàsica estatal.
  S'entendrà acreditada la representació davant del sector públic autonòmic mitjançant un apoderament apud acta efectuat per compareixença personal o compareixença electrònica en la corresponent seu electrònica, a través de l'acreditació de la seua inscripció en el Registre electrònic d'apoderaments (REA) o qualsevol altra forma admesa en dret.
  Les actuacions han d'estar previstes en un pla de prevenció d'incendis forestals aprovat i vigent.

  Una vegada presentada la declaració responsable, els treballs no podran començar-se fins que hagen transcorregut 30 dies naturals, en compliment del que disposa el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que cal observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.
  Les actuacions o els treballs es realitzaran d'acord amb les normes tècniques i instruccions incloses en el pla de prevenció d'incendis forestals de demarcació i pla local de prevenció d'incendis forestals (PLPIF), sense perjudici d'altra normativa sectorial que resulte aplicable.
  La planificació en matèria de prevenció d'incendis forestals es pot consultar en l'enllaç següent: https://agroambient.gva.es/va/web/prevencion-de-incendios/planificacion
  Prèviament, si és el cas, s'han d'haver obtingut les autoritzacions o formulat les comunicacions que siguen legalment exigibles per la normativa sectorial aplicable a l'activitat, cas en què s'hauran d'adjuntar a la declaració responsable.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any. En qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat, amb una antelació mínima de 30 dies naturals abans d'iniciar els treballs, en compliment del que disposa el Decret 7/2004, així com una vegada obtingudes les autoritzacions o formulades les comunicacions que siguen legalment exigibles per la normativa sectorial aplicable a l'activitat, i sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les administracions públiques.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en els registres de la direcció territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desarollo Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la província en la qual es durà a terme l'actuació sol·licitada.

  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21668

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés normalitzat de declaració responsable per a l'execució d'actuacions de silvicultura preventiva sobre la vegetació forestal i, en el cas de manteniment d'infraestructures de prevenció d'incendis forestals, sempre que estiguen previstes en un pla de prevenció d'incendis forestals vigent.

  Aquest imprés normalitzat s'ha de presentar amb:

  1. En el cas de treballs que requerisquen projecte d'obres: còpia del projecte d'obra, amb tots els documents que el constitueixen. El projecte es pot entregar físicament o enllaçar a una plataforma de descàrrega. Es recomana el portal "magatzem", del Govern d'Espanya i indicar l'enllaç en la declaració, en l'apartat "OBSERVACIONS".
  https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/

  El projecte ha d'incloure la descripció i localització cartogràfica de les obres o treballs, i s'hi han de destacar les activitats que poden comportar risc d'incendis i calendari previst i còpia compulsada del plec de condicions tècniques del projecte, en què es puga constatar el compliment del que disposa el Decret 7/2004.
  .
  2. Per a obres o treballs inferiors que no requerisquen projecte d'obres: una memòria valorada que ha de contindre, com a mínim:
  a) Descripció de l'actuació que es durà a terme, amb la indicació del pla de prevenció d'incendis forestals vigent que preveu aquesta actuació.
  b) Localització cartogràfica de les obres o treballs (polígon, parcel·la, coordenades UTM, etc.), amb la indicació clara de l'actuació. En cas de tramitació electrònica, cal acompanyar-la de l'arxiu cartogràfic digital (kml, shp o similar).
  c) Indicació de les activitats que poden comportar risc d'incendis o afecció a fauna i flora.
  d) Calendari previst de les actuacions.
  e) Destinació dels productes forestals que s'obtindran.
  f) Còpia compulsada del plec de condicions tècniques del projecte, que es podrà substituir per un compromís exprés d'estricta observança de les obligacions que recull el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que cal observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants, en compliment del que disposa el Decret 7/2004.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A l'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DE SELVICULTURA PREVENTIVA SOBRE LA VEGETACIÓ FORESTAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Es pot presentar durant tot l'any, en qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat, amb una antelació mínima de 30 dies naturals abans d'iniciar els treballs, en compliment del que es disposa en el Decret 7/2004.

  - Prèviament, si és el cas, han d'haver-se obtingut les autoritzacions o formulat les comunicacions que siguen legalment exigibles per la normativa sectorial aplicable.

  - Prèviament, si és el cas, s'han d'haver obtingut les autoritzacions o formulat les comunicacions que siguen legalment exigibles per la normativa sectorial aplicable.
  Aquesta declaració responsable no eximeix de la necessitat de dur a terme qualsevol altra tramitació o sol·licitar totes les autoritzacions o permisos que estableix la legislació vigent en la matèria, davant d'aquesta o d'una altra administració, per raó de la naturalesa o ubicació.

  - Presentació de la declaració responsable en imprés normalitzat, que ha de presentar el promotor de l'actuació i ha de contindre, almenys, la identificació en relació amb la planificació aprovada, el tipus d'actuació, així com la informació suficient respecte de la ubicació, l'àmbit d'actuació i les dates previstes d'execució, amb la documentació preceptiva.

  - Durant el termini d'execució, l'administració competent, a través dels tècnics forestals de les direccions territorials i els agents mediambientals, podrà verificar la documentació presentada i, si és el cas, requerir que s'esmene, així com efectuar les visites de comprovació i inspecció que s'estimen convenients.


  No obstant l'anterior i a la vista de possibles riscos extraordinaris no regulats en el condicionat de la declaració responsable, la direcció territorial de la conselleria competent podrà dictar condicions complementàries per a l'execució que, una vegada notificades al promotor, seran d'obligat compliment.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21668

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així els sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21668.

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de forma presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.

  En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de representants (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  - Una vegada presentada la declaració responsable, els treballs no podran començar-se fins que hagen transcorregut 30 dies naturals, en compliment del que disposa el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que cal observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.

  - Si el sol·licitant pretén comercialitzar els productes forestals generats pels treballs, ha d'obtindre el/els codi/s de traçabilitat necessari/s per a la comercialització de productes forestals obtinguts en actuacions no considerades aprofitament forestal:
  https://agroambient.gva.es/va/web/medio-natural/aprovechamientos-forestales

  - La declaració responsable s'entén limitada al contingut i l'àmbit d'aplicació d'aquesta, descrit a l'inici d'aquest tràmit administratiu, sense perjudici d'una altra normativa sectorial que resulte aplicable.
  - Els treballs s'han de desenvolupar atenent el que estableix el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que cal observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.

  - Amb la finalitat de reduir els possibles efectes adversos de les actuacions que es realitzaran sobre la forest i els possibles riscos d'afecció de plagues i malalties, així com prevenció del risc d'incendis, s'atendrà el que estableix l'annex II del Decret 205/2020, d'11 de desembre, del Consell, de regulació dels aprofitaments forestals en forests privades i l'alienació d'aprofitaments forestals en forests gestionades per la Generalitat.

  - Mitjançant la presentació d'aquest tràmit, s'entendrà complida l'obligació de notificació prèvia, als 30 dies naturals previs a la iniciació de l'obra o el treball, al director territorial competent en prevenció d'incendis forestals de la Generalitat, que recull el Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que cal observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.

  Sancions

  Les que preveu la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, i la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, amb independència de les responsabilitats penals, civils o d'un altre ordre en què pogueren incórrer els infractors.

  Enllaços

  Plans de prevenció d'incendis forestals de demarcació.

  Planificació en matèria de prevenció d'incendis forestals.

  Manual de normes de seguretat.

  Material divulgatiu.

  Recomendacions obres terreny forestal.

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de verificació de signatura

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.
  - Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2168, de 21/12/93).
  - Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2520, d'1/6/95).
  - Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals observables en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants [2004/689].
  - Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.
  - DECRET 205/2020, d'11 de desembre, del Consell, de regulació dels aprofitaments forestals en forests privades i l'alienació d'aprofitaments forestals en forests gestionades per la Generalitat. [2020/10904].

  Llista de normativa

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

  Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2168, de 21/12/93).

  Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2520, d'1/6/95).

  Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals observables en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants [2004/689].

  Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana.

  Decret 205/2020, d'11 de desembre, del Consell, de regulació dels aprofitaments forestals en forests privades i l'alienació d'aprofitaments forestals en forests gestionades per la Generalitat. [2020/10904].

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.