Detall de Procediment

Consulta sobre la necessitat de sotmetre un projecte a avaluació d'impacte ambiental.

Codi SIA: 2862294
Codi GUC: 21684
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Obtindre un informe en relació amb el sotmetiment d'un projecte a la normativa en matèria d'avaluació d'impacte ambiental de projectes. Aquest tràmit és, en tot cas, potestatiu i té com a fi aclarir dubtes sobre la inclusió d'un projecte concret en l'àmbit de la normativa vigent en matèria d'avaluació d'impacte ambiental de projectes (vegeu l'apartat de normativa).

Requisits

En el cas en què el projecte es desenvolupe en l'àmbit d'un espai de la Xarxa Natura 2000, amb caràcter previ a la formulació de la consulta, s'ha d'obtindre la valoració preliminar de repercussions sobre la XN2000 (segons el Decret 60/2012, de 5 d'abril, pel qual es regula el règim especial d'avaluació i d'aprovació, autorització o conformitat de plans, programes i projectes que puguen afectar la Xarxa Natura 2000). Si no s'aporta juntament amb la consulta, l'informe de l'òrgan ambiental s'emetrà condicionat al sentit de la valoració esmentada. - Per a la resta de projectes no desenvolupats en un espai Xarxa Red Natura 2000, no s'exigeix cap requisit previ.

Qui pot sol·licitar-ho?

La consulta la pot fer el titular o promotor del projecte o l'òrgan substantiu en l'aprovació o autorització de l´esmentat projecte

Normativa del procediment

 • Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'impacte ambiental (DOCV núm. 1021, de 08/03/1989).
 • Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució de la Llei 2/1989 (DOCV núm. 1412, de 30/10/90).
 • Decret 32/2006, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'impacte ambiental (DOCV núm. 5218, de 14/03/06).
 • Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (DOGV núm. 296, d'11/12/13).

Termini

En qualsevol moment.

Documentació

La consulta s'ha d'acompanyar d'una breu memòria descriptiva del projecte, que abordarà les principals característiques del projecte en relació amb els llindars d'aplicació de la normativa en matèria d'avaluació d'impacte ambiental i, en tot cas, ha de determinar: - La identitat del promotor del projecte: nom/raó social, NIF/CIF, correu electrònic. - La localització del projecte i la qualificació/classificació del sòl. - Quina instal·lació, infraestructura o procés es desenvoluparà. - Quina tecnologia o tècnica s'aplica. Com a exemple (i sense caràcter exhaustiu): si és un procés químic, s'hi ha d'indicar la reacció (matèries primeres, tipus de reacció -no necessàriament la fórmula-, productes obtinguts); si s'indica que s'empra un forn, s'hi ha d'indicar el tipus (combustió, elèctric, etc.), la temperatura de funcionament, si funciona tipus batch o en continu, si disposa de sistema d'evacuació de gasos; si és una línia elèctrica, s'hi ha d'indicar si és aèria o subterrània i la tensió; etc. - El paràmetre que definisca la característica principal del projecte en relació amb la seua tipologia i d'acord amb els annexos de la normativa, ja que, en cas contrari, no es pot comparar la magnitud. Com a exemple (i sense caràcter exhaustiu): la capacitat productiva d'una indústria ceràmica s'expressarà en tones a l'any; la capacitat d'una instal·lació ramadera, en nombre de places; les perforacions, en metres de profunditat; la tensió elèctrica, en kV i, en el cas de línies, la longitud en km; etc. Podrà aportar-se documentació justificativa de qualsevol aspecte indicat en la memòria, sempre que contribuïsca a la determinació de la necessitat o no d'avaluació d'impacte ambiental del projecte.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Normativa

 • Vegeu el Decret 32/2006, de 10 de març (modifica el Decret 162/1990).
 • Vegeu la Llei 2/1989, de 3 de març.
 • Vegeu la Llei 21/2013, de 9 de desembre.
 • Vegeu el Decret 162/1990, de 15 d'octubre (reglament d'execució de la Llei 2/1989).

Procés de tramitació

A través del següent enllaç, s'accedeix a la web de tramitació: https://ovica.gva.es/oficina_tactica/#/tramita/25117/25686/procedimientos

Observacions

A tractar-se d´un acte de tràmit no qualificat, no resulta susceptible de recurs.

Termini màxim

Segons el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, tres mesos

Esgota via administrativa