SUG - Aportació documental en la tramitació de subvencions per a l'elaboració d'instruments de planejament de minimització d'impactes territorials (PEMIT).

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2451676
|
Codi GVA: 21694
Descarregar informació
Termini obert

Des de 22-07-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet l'aportació de qualsevol documentació a un expedient de subvencions per a l'elaboració d'instruments de planejament de minimització d'impactes territorials (PEMIT), a iniciativa del sol·licitant; a conseqüència d'un requeriment d'esmena emés per la conselleria, o en la fase de justificació de l'activitat i de les despeses subvencionables.

Per tant, l'objecte de l'aportació de documentació pot ser complementar documentació ja presentada; l'esmena de les deficiències detectades per la conselleria en l'expedient, o la justificació final de la realització de l'activitat subvencionada i de les despeses subvencionables.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
22-07-2022
Normativa
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03 2003).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25-07-2006).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOGV núm. 7464, de 12-02-2015).
 • Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08-04-2015).
 • Extracte de l'Ordre 6/2022, de 18 de juliol, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen les subvencions destinades a ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a l'elaboració d'instruments de planejament de...

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, que hagen presentat la sol·licitud de subvencions per a l'elaboració d'instruments de planejament de minimització d'impactes territorials (PEMIT)

Requisits

Haurà d'incloure's el codi d'expedient de la sol·licitud sobre la qual s'aporte la documentació.

De la mateixa manera, en la documentació aportada haurà de constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient telemàtic al qual fa referència.

Com es tramita

Procés de tramitació

S'ha d'accedir a l'administració en línia, lloc en el qual l'Ajuntament s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, adjuntarà els documents electrònics aportats pel sol·licitant, requerits d'esmena per l'Administració o establits per a la justificació de l'activitat i despeses subvencionables i, finalment, el registrarà d'entrada a través del registre telemàtic.

La documentació s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en la matèria, qui procedirà en conseqüència.

Sol·licitud

Termini
Des de 22-07-2022

Dependrà dels supòsits pels quals es presenta la documentació:

- En el cas d'aportació documental voluntària, no s'estableix termini.

- En el cas d'haver rebut requeriment d'esmena per la conselleria, el termini serà el que s'assenyala en el requeriment.

- En el cas de documentació de justificació, el termini acabarà en la data establida en les bases reguladores de la subvenció o en la convocatòria.

Documentació
- Imprés normalitzat de petició, en qualsevol cas. - Els documents electrònics aportats pel sol·licitant, en el seu cas. - Els documents requerits d'esmena per la conselleria, en el seu cas. - La documentació establida en les bases reguladores o en la convocatòria de les subvencions per a la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb...
Saber més