Detall de Procediments

Ajudes extraordinàries destinades a les administracions locals valencianes en matèria de comerç i artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19, per a l'exercici 2021 (CMBONO). Comerç.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes extraordinàries destinades a les administracions locals valencianes en matèria de comerç i artesania per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19, per a l'exercici 2021 (CMBONO). Comerç.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes ajudes és la concessió directa d'ajudes extraordinàries a les entitats locals valencianes per a incentivar accions que promocionen el consum en el comerç local, per a:
  - les despeses corrents relacionades amb l'activitat comercial i artesana derivades de la crisi de la COVID-19,
  - les ajudes a establiments comercials i artesans i associacions professionals comercials i artesanes,
  - I les despeses corrents relacionades amb l'activitat de mercats municipals i mercats de venda no sedentària.


  En concret, es consideraran subvencionables les despeses corrents realitzades per les entitats beneficiàries DES DE L'1 de GENER DE 2021 fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, que siguen DE LES QUE DETERMINA L'ARTICLE 2 del decret d'aprovació de les bases reguladores. (Vegeu més informació en l'apartat "Informació complementària" d'aquest tràmit).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes ÚNICAMENT les següents entitats locals valencianes: AJUNTAMENTS, MANCOMUNITATS i ENTITATS LOCALS MENORS, que complisquen els requisits que s'indiquen a continuació.

  Requeriments

  Les beneficiàries abans indicades han de complir els requisits següents:

  a) Fer l'actuació a la Comunitat Valenciana.

  b) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003 i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

  c) No ser deutora de la Generalitat a causa del reintegrament de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A) IMPORT DE LES AJUDES

  Les ajudes dirigides a les beneficiàries de l'article 5.1 del Decret d'aprovació de les bases reguladores, regulades en l'article 2.1 i 2.2 d'aquesta norma, subvencionaran AMB EL 50 % les despeses realitzades per totes les entitats locals en les actuacions subvencionables, FINS A UN MÀXIM DE subvenció de 150.000 euros.


  B) JUSTIFICACIÓ I FORMA DE PAGAMENT DE LES AJUDES

  La liquidació i el pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la DOCUMENTACIÓ PRESENTADA JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD.

  L'import de l'ajuda s'entregarà d'una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.

  C) COMPATIBILITAT DE LES AJUDES

  Vegeu el que disposa l'article 15 del decret d'aprovació de les bases reguladores.


  D) MINORACIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA

  Vegeu el que estableix l'article 14 del Decret d'aprovació de les bases reguladores.


  E) PLA DE CONTROL

  Vegeu el que preveu l'article 10 del Decret d'aprovació de les bases reguladores.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds S'INICIARÀ el dia 24 DE MAIG DE 2021 i FINALITZARÀ el dia 15 DE SETEMBRE DE 2021, els dos inclusivament. (El Decret de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. ---, de ---/05/2021).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD de subvenció, segons el model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic.

  Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i altra documentació requerida, cal atendre el que preveu l'article 7 del decret de bases reguladores i l'apartat d'aquest tràmit denominat "Com es tramita telemàticament?". - Informació de tramitació".


  2. DOCUMENTACIÓ que s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud:

  a) ANNEX a la sol·licitud de subvenció (segons model normalitzat ANEXBONO disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit).

  b) Declaració responsable relativa als requisits exigits (que està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció ANEXBONO, disponible en el tràmit telemàtic i que figura també com a imprés associat a aquest tràmit).
  En aquesta declaració s'ha d'incloure expressament que les beneficiàries de les ajudes municipals, si és el cas, compleixen els requisits de l'article 5.3 del decret de bases reguladores.

  c) Model de domiciliació bancària (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit).
  No serà necessari presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat cap variació; però, en aquest cas, en el corresponent apartat del formulari web de sol·licitud de subvenció (disponible en el tràmit telemàtic) s'ha d'indicar el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquest efecte.

  d) Justificació de les despeses realitzades, mitjançant la presentació del compte justificatiu amb els corresponents certificats de pagament expedits per la persona interventora o secretària de la corporació en els quals es detallen les actuacions realitzades, basades en la subvenció, amb la indicació de cada una de les despeses incorregudes (amb identificació de la perceptora i del document, el seu import, la data d'emissió i la data de pagament), en què es manifeste expressament que s'ha complit l'objecte de la subvenció. En cap cas se subvencionaran les nòmines del personal propi de les entitats locals.
  * (El compte justificatiu s'ha de presentar segons el model normalitzat MEMOBONO, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic).

  e) Certificat de la persona responsable de la tresoreria o de la intervenció del fet que l'IVA satisfet per l'entitat local no té caràcter compensable o recuperable, si és el cas. (Aquest certificat es presentarà en el model normalitzat CERTJUSTI, disponible en el tràmit telemàtic i com a imprés associat a aquest tràmit).

  f) Acreditació mitjançant declaració responsable detallada de la beneficiària, de l'import, la procedència i l'aplicació dels fons propis i altres subvencions i ingressos amb els quals, a més de la subvenció, hagen sigut finançades les actuacions. (Aquesta declaració s'ha de presentar segons el model normalitzat CERTFINI, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic).

  g) Quan l'import de la despesa subvencionable arribe o supere la quantia de 15.000 euros quan es tracte de subministrament o de serveis, amb IVA exclòs, la beneficiària haurà d'aportar la certificació expedida per la persona interventora o secretària de la corporació que acredite el compliment de la normativa que li siga aplicable en matèria de contractació pública. (Aquesta certificació està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció ANEXBONO, disponible en el tràmit telemàtic i com a imprés associat a aquest tràmit).

  h) Certificat que acredite estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable, emesa per la Sindicatura de Comptes o la conselleria competent, tal com indica l'article 68 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, i l'Acord de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes, publicat el 15 de juny de 2015 en el DOGV.
  (Aquest certificat està inclòs en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció ANEXBONO, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit).

  i) Certificat de l'acord adoptat per l'òrgan competent, en el qual s'expresse la voluntat de sol·licitar la subvenció.

  j) Declaració responsable de la beneficiària de no ser subjecte deutor de la Generalitat per resolució de procedència de reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud de subvenció del tràmit telemàtic).

  Impresos associats

  [ANEXBONO] ANNEX A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ: ENS LOCALS (CMBONO)

  [MEMOBONO] MEMÒRIA CMBONO 2021

  [CERTFINI] CERTIFICAT SOBRE FINANCIACIÓ DE LES ACTUACIONS (ENTITATS LOCALS)

  [CERTJUSTI] CERTIFICAT JUSTIFICATIU DE DESPESES (ENTITATS LOCALS)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ de MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la convocatòria i mitjançant el tràmit establit a aquest efecte.

  * IMPORTANT:

  - Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del procediment telemàtic específic habilitat a aquest efecte serà inadmesa.

  - No es considerarà presentada la sol·licitud fins que s'aporte tota la documentació requerida, tenint en compte que el CRITERI PER A la CONCESSIÓ de la subvenció, fins a esgotar el crèdit disponible, ÉS EL DEL MOMENT DE LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD.

  - La justificació de les despeses efectuades i efectivament pagades s'ha de presentar amb la sol·licitud.


  2. Aquestes subvencions es concediran de manera directa, en aplicació dels articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, perquè hi concorren raons d'interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d'aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que la motiven: la necessitat de donar un suport urgent a la resposta de les administracions locals valencianes en suport al sector comercial i artesà a causa de la crisi sanitària i econòmica de la COVID-19.


  3.3.3. ESMENA

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb el decret del Consell, resulte exigible, es requerirà l'entitat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu.

  - L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).


  4. INSTRUCCIÓ

  - La instrucció del procediment correspondrà als serveis territorials competents en matèria de comerç, artesania i consum.

  - Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor:

  . Emetrà un informe o farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

  . I formularà la proposta de concessió per a l'òrgan competent per a resoldre, tenint en compte que el criteri per a la concessió de la subvenció, fins a esgotar el crèdit disponible, serà el del moment de la presentació de la sol·licitud.

  - El procediment podrà resoldre's de manera parcial, a mesura que les sol·licitants presenten la totalitat de la documentació exigida.


  5. RESOLUCIÓ

  - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Conselleria competent en matèria de comerç, artesania i consum, o l'òrgan en el qual delegue.

  - La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se la beneficiària.

  - Com ja s'ha indicat, el procediment podrà resoldre's de manera parcial, a mesura que les sol·licitants presenten la totalitat de la documentació exigida.

  El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de TRES MESOS des de la data de finalització del termini establit per a la presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat ni notificat cap resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.


  6. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT

  - La justificació de les despeses efectuades i efectivament pagades s'ha de presentar amb la sol·licitud.

  La liquidació i el pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud.

  L'import de l'ajuda s'entregarà d'una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de notificar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb els articles 10.1.a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21710

  Tramitació

  1. La presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS es pot fer MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat.
  Per a això, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana).
  - El sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, en queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/els formulari/s web, annexar la documentació omplida i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible amb el número d'expedient obert, en la vostra carpeta ciutadana (vegeu "Enllaços").
  Per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica, hi ha unes instruccions en la pàgina web de la Conselleria (vegeu "Enllaços").
  4. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i s'han d'incorporar les signatures digitals de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic), hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots els documents o alguns d'aquests, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document s'ha de presentar en aquest i, si no n'hi ha, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los.
  6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia
  Si continueu necessitant ajuda, notifique-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerc_ajudes@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  DESPESES SUBVENCIONABLES


  A) Es consideraran susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L'1 de GENER de 2021 fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.


  B) TIPUS DE DESPESES:

  1. En cas de BENEFICIÀRIES DE MENYS DE 30.000 HABITANTS de l'article 5.1 del decret de bases reguladores

  Es consideraran subvencionables les següents despeses corrents realitzades per les beneficiàries de l'article 5.1 del Decret d'aprovació de les bases reguladores, de menys de 30.000 habitants, d'acord amb les dades de l'últim cens aprovat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en la data de publicació del decret esmentat:

  a) Despeses en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal propi, de les persones comerciants i empleades, i del públic en general, en mercats municipals, mercats de venda no sedentària i altres espais en què es desenvolupa activitat comercial, excloent-ne la realització d'altres activitats per part de les entitats locals.

  b) Despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili, tant en material i programari informàtic com en lloguer de vehicles o contractació de personal. Igualment, serà subvencionable la contractació d'empreses de distribució per a la realització d'aquest servei.

  c) Despeses destinades a l'impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia dels comerços i empreses artesanes del municipi.

  d) Despeses destinades a permetre l'obertura al públic dels mercats municipals o dels mercats de venda no sedentària, com per exemple publicitat, retolació, senyalització, megafonia, vigilància, seguretat, neteja i altres directament relacionades amb aquesta activitat.

  e) El suport mitjançant subvencions a les empreses* comercials i artesanes de la localitat o àmbit territorial corresponent de:

  - Les despeses corrents relacionades amb la COVID-19, en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal en els establiments comercials.

  - Les despeses corrents necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l'impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia.

  - Les despeses corrents relacionades amb l'activitat comercial, com per exemple lloguers de locals, assegurances, subministraments i altres directament relacionades amb aquesta activitat.


  * IMPORTANT:

  Quan les convocatòries d'ajudes realitzades per les entitats locals vagen dirigides a empreses municipals de diferents sectors econòmics, només es consideraran susceptibles de suport les concedides a empreses de caràcter comercial o artesà, i, en concret, quan les beneficiàries siguen persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, segons es determinen en cada tipus d'ajuda d'entre les següents, i que:

  - Exercisquen l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, exclusivament en alguna de les activitats següents:

  . CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.

  . IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions:
  Agrupació 64, excepte 646 i l'epígraf 647.5.
  Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655.

  - Si són micropimes, han d'exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana en el grup 478 del CNAE o en el grup 663 de l'IAE.

  - Cal estar en possessió del document de qualificació artesana (DQA) actualitzat degudament i expedit per la Generalitat, o un document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana.


  f) El suport mitjançant subvencions a les associacions empresarials comercials o artesanes de la localitat o àmbit territorial corresponent, a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l'impuls de la digitalització del comerç, la implantació i l'accés a plataformes de venda en línia, així com les accions de foment del consum en comerç local.

  g) El suport mitjançant subvencions de foment del consum en el comerç local (bons de comerç).


  2. En cas d'ENTITATS LOCALS VALENCIANES DE MÉS DE 30.000 HABITANTS

  Les entitats locals valencianes de més de 30.000 habitants, d'acord amb les dades de l'últim cens aprovat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en la data de publicació del decret d'aprovació de les bases reguladores, NOMÉS podran accedir a aquestes ajudes pel suport que hagen donat mitjançant subvencions de foment del consum en el comerç local (bons de comerç).


  C) DESPESES NO SUBVENCIONABLES

  - No es consideraran susceptibles de suport les ajudes concedides per les entitats locals, destinades a compensar la reducció d'ingressos de les empreses beneficiàries de les ajudes, sinó les destinades a subvencionar les despeses corrents realitzades per aquestes pimes comercials o artesanes.

  - Únicament seran subvencionables les despeses externes realitzades per les entitats locals i no les que hagen sigut realitzades per personal propi de l'administració local sol·licitant.

  Criteris de valoració

  D'acord amb el que disposa l'article 9 del Decret d'aprovació de les bases reguladores, el CRITERI PER A LA CONCESSIÓ de la subvenció, fins a esgotar el crèdit disponible, ÉS EL DEL MOMENT DE LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD.

  A aquest efecte, no es considerarà presentada la sol·licitud fins que s'aporte tota la documentació requerida.

  El procediment es podrà resoldre de manera parcial, a mesura que les entitats sol·licitants presenten la totalitat de la documentació exigida.

  Obligacions

  Vegeu l'article 13 del Decret d'aprovació de les bases reguladores.

  Sancions

  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal als subjectes que en siguen responsables i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica ajudes conselleria competent en matèria de comerç, artesania i consum.

  Registre de representants de l'ACCV.

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat.

  Carpeta ciutadana.

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania.

  Apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea de comerç de la pàgina web de la Conselleria.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm.7464 de 12/02/15).
  - Decret 64/2021, del Consell, de 14 de maig, d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes extraordinàries a les administracions locals valencianes en matèria de comerç i artesania per a pal·liar els efectes de la COVID-19 (DOGV núm. 9089 bis, de 21/05/2021).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Vegeu el Decret ---/2021, de 14 de maig (bases reguladores i convocatòria).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.