Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció, com a demandant d'habitatge, en el Registre de Demanda d'Habitatge de la Comunitat Valenciana, modificació de la inscripció i baixa en el Registre de Demanda d'Habitatge.

Codi SIA: 2409082
Codi GUC: 21712
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT des de 01-10-2021
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte del tràmit és: - La inscripció com a demandant d'habitatge en el Registre de Demanda d'Habitatge de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de facilitar l'accés a habitatge protegit o del patrimoni públic de la Generalitat Valenciana, en qualsevol modalitat i règim d'ús o accés. - La modificació de les dades dades inscrites en Registre per al seu seguiment i actualització. - La inscripció de la baixa en el Registre. La baixa de la inscripció en el registre comportarà el tancament de la fulla registral.

Observacions

1. La declaració responsable farà efecte des del dia de la presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les administracions públiques. 2. La inscripció en el Registre de demanda d'habitatge no atribueix a la unitat de convivència drets oposables davant de tercers, manca d'efectes substantius civils o mercantils i no prejutja en cap cas la resolució del procediment administratiu. 3. La inexactitud, la falsedat o l'omissió de les dades de caràcter essencial, la falta d'acreditació o l'incompliment del deure de comunicar les modificacions, quan d'això resulte l'incompliment dels requisits exigits per a la inscripció, donarà lloc a la impossibilitat d'exercir el dret i a la baixa de la unitat de convivència del Registre de demanda d'habitatge. La inscripció de la unitat de convivència en el Registre de demanda d'habitatge implicarà l'obertura d'un full registral i tindrà una vigència de dos anys a comptar de la data d'inscripció. La unitat de convivència podrà sol·licitar la renovació de la inscripció dins del termini de vigència. La no renovació en el termini assenyalat suposarà la baixa d'ofici del registre. Enllaç sol·licitud i Consulta d'inscripció en el Registre de Demanda d'Habitatge de la Comunitat Valenciana: http://www.evha.es/portal/valenciano/solicitud-reg-demandantes.php

Requisits

La sol·licitud d'inscripció es realitzarà mitjançant declaració responsable, degudament emplenada, a través de mitjans electrònics. A la sol·licitud d'inscripció s'adjuntaran, degudament emplenats i signats, els impresos d'autorització per a la representació i declaració responsable i autorització per a la consulta interactiva de dades dels membres de la unitat de convivència majors de 16 anys. A requeriment de l'Administració en qualsevol moment o amb caràcter previ a la proposta d'adjudicació, si escau, haurà d'aportar-se la següent documentació acreditativa: 1. Per a l'acreditació de les dades identificatives: a) El document acreditatiu de la identitat de la persona representant i dels altres integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys. b) El llibre de família. c) El certificat d'empadronament o d'arrelament amb data d'alta de totes les persones integrants de la unitat de convivència. 2. Per a l'acreditació dels requisits econòmics de totes les persones integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys: a) L'última declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques de totes les persones integrants de la unitat de convivència o, en el cas de no estar obligat a presentar-la, certificació del Ministeri d'Hisenda de no haver-la presentat, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut. b) Informe de vida laboral. c) En cas de persones treballadores per compte d'altri: certificat d'ingressos del centre de treball dels últims 12 mesos o nòmines dels últims 12 mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud o certificat de bases de cotització, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social. d) En cas de persones treballadores per compte propi: pagaments fraccionats de l'IRPF, en els models normalitzats corresponents. e) En cas de desocupació: certificat expedit pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, amb indicació dels ingressos percebuts durant els 12 últims mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. f) En cas de percebre una prestació econòmica de l'acció protectora de la seguretat social: certificació emesa per l'organisme competent, amb indicació de la quantia concedida durant els 12 últims mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud o certificat negatiu, en el seu cas. 3. Per a l'acreditació de la necessitat d'habitatge: a) Títol de propietat o dret d'ús o gaudi d'un habitatge i sentència judicial d'assignació com a habitatge habitual al cònjuge després del procés de separació, divorci o nul·litat matrimonial o d'extinció d'unitats de fet. b) En cas d'habitar un habitatge llogat, el contracte d'arrendament i l'últim rebut pagat de la renda. c) Certificat de béns immobles del Cadastre de totes les persones integrants de la unitat de convivència. d) Certificat del Registre de la Propietat sobre les dades referents a béns immobles de totes les persones integrants de la unitat de convivència. 4. Per a l'acreditació de les situacions d'especial vulnerabilitat: a) Família monoparental o monomarental: títol expedit segons la normativa. b) Família nombrosa: Títol de família nombrosa. c) Dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial o administrativa que així ho acredite. d) Víctimes de tràfic d'éssers humans o d'un delicte d'odi: resolució judicial que així ho acredite. e) Víctima del terrorisme: documentació administrativa que acredite fefaentment aquesta circumstància. f) Diversitat funcional o discapacitat superior al 33%: resolució del grau de discapacitat emesa per la Conselleria competent en matèria de diversitat funcional, on conste el grau i la data de caducitat, o resolució de l'INSS d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa. g) Dependència: resolució de situació de dependència emesa per l'òrgan competent. h) Persona asilada o refugiada: resolució de concessió del dret d'asil o de la protecció subsidiària. i) Persones menors de 25 anys que hagen estat sota la guarda o tutela de la Generalitat: resolució de cessament de mesures emesa per la Conselleria competent. j) Persones sota la guarda o tutela de les administracions públiques en acolliment familiar: resolució emesa per la Conselleria competent. k) Persones afectades per processos de desnonament o llançament: documentació bancària o judicial que així ho acredite. l) Persones trans: documentació administrativa que així ho acredite, de conformitat amb la normativa aplicable. 5. En tot cas, en aquells casos en els quals els documents acreditatius a aportar es troben o hagen sigut elaborats per una administració pública, l'administració actuant podrà consultar o recaptar, directament, aquests documents en les condicions establides en l'article 21 del present Decret.

Qui pot sol·licitar-ho?

- En els casos d'inscripció i modificació, podrà realitzar el tràmit qualsevol persona física que represente a la unitat de convivència. - En el cas de baixa en el Registre de Demanda el tràmit es realitzarà per la persona representant de la unitat de convivència, mitjançant sol·licitud signada per totes les persones majors d'edat i menors emancipades que formen part d'aquesta. Es considerarà unitat de convivència a la persona o grup de persones físiques que convisquen o tinguen la intenció de conviure de manera habitual i permanent en el mateix habitatge, amb independència que tinguen o no relació de parentiu. Cada persona només podrà formar part d'una unitat de convivència, amb excepció de les persones menors d'edat a càrrec que convisquen amb tots dos progenitors en règim de custòdia compartida.

Normativa del procediment

  • Decret 106/2021, de 6 d'agost, del Consell, del Registre d'habitatge de la Comunitat Valenciana i del procediment d'adjudicació d'habitatges (DOGV núm. 9173, de 14.09.2021).

Termini

La inscripció i la baixa en el Registre pot sol·licitar-se en qualsevol moment. La modificació de dades Registre ha de comunicar-se en el termini d'un mes des que es produïsca la seua variació. NOTA: Els demandants, a mesura que hagen de renovar la seua inscripció, hauran de fer-ho a través d'aquest procediment. Els altres tindran un termini de sis mesos per a inscriure's en el nou registre. El termini finalitza el dia 31 de març. A partir d'aqueix dia només existirà el nou registre de demandants.

Documentació

La sol·licitud d'inscripció s'ha de fer mitjançant una declaració responsable, degudament omplida, a través de mitjans electrònics. A la sol·licitud d'inscripció s'han d'adjuntar, degudament omplits i signats, els impresos d'autorització per a la representació i una declaració responsable i autorització per a la consulta interactiva de dades dels membres de la unitat de convivència majors de 16 anys. A requeriment de l'Administració, en qualsevol moment o amb caràcter previ a la proposta d'adjudicació, si és el cas, haurà d'aportar-se la següent documentació acreditativa: 1. Per a acreditar les dades identificatives: El document acreditatiu de la identitat de la persona representant i dels altres integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys. b) El llibre de família. El certificat d'empadronament o d'arrelament amb data d'alta de totes les persones integrants de la unitat de convivència. 2. Per a l'acreditació dels requisits econòmics de totes les persones integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys: L'última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de totes les persones integrants de la unitat de convivència o, en el cas de no tindre obligació de presentar-la, un certificat del Ministeri d'Hisenda de no haver-la presentada, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut. b) Informe de vida laboral. c) En cas de persones treballadores per compte d'altri: certificat d'ingressos del centre de treball dels últims 12 mesos o nòmines dels últims 12 mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud o certificat de bases de cotització, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social. d) En cas de treballadors i treballadores per compte propi: pagaments fraccionats de l'IRPF, en els models normalitzats corresponents. e) En cas de desocupació: certificat expedit pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, amb la indicació dels ingressos percebuts durant els 12 últims mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. En cas de percebre una prestació econòmica de l'acció protectora de la Seguretat Social: un certificat emés per l'organisme competent, amb la indicació de la quantia concedida durant els 12 últims mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud o un certificat negatiu, si és el cas. 3. Per a l'acreditació de la necessitat d'habitatge: El títol de propietat o dret d'ús o gaudi d'un habitatge i la sentència judicial d'assignació com a habitatge habitual al cònjuge després del procés de separació, divorci o nul·litat matrimonial o d'extinció d'unitats de fet. b) En cas d'habitar un habitatge llogat, el contracte d'arrendament i l'últim rebut pagat de la renda. c) Certificat de béns immobles del cadastre de totes les persones integrants de la unitat de convivència. El certificat del Registre de la Propietat sobre les dades referents a béns immobles de totes les persones integrants de la unitat de convivència. 4. Per a l'acreditació de les situacions d'especial vulnerabilitat: a) Família monoparental o monomarental: títol expedit segons la normativa. b) Família nombrosa: títol de família nombrosa. c) Dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial o administrativa que així ho acredite. d) Víctimes de tràfic d'éssers humans o d'un delicte d'odi: resolució judicial que així ho acredite. e) Víctima del terrorisme: documentació administrativa que acredite fefaentment aquesta circumstància. f) Diversitat funcional o discapacitat superior al 33 %: resolució del grau de discapacitat emesa per la conselleria competent en matèria de diversitat funcional, en què conste el grau i la data de caducitat, o resolució de l'INSS d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa. g) Dependència: resolució de situació de dependència emesa per l'òrgan competent. h) Persona asilada o refugiada: resolució de concessió del dret d'asil o de la protecció subsidiària. i) Persones menors de 25 anys que hagen estat sota la guarda o tutela de la Generalitat: resolució de cessament de mesures emesa per la conselleria competent. j) Persones sota la guarda o tutela de les administracions públiques en acolliment familiar: resolució emesa per la conselleria competent. k) Persones afectades per processos de desnonament o llançament: documentació bancària o judicial que així ho acredite. l) Persones trans: documentació administrativa que així ho acredite, de conformitat amb la normativa aplicable. 5. En tot cas, en els casos en què els documents acreditatius que cal aportar es troben o hagen sigut elaborats per una administració pública, l'administració actuant podrà consultar o recaptar, directament, aquests documents en les condicions que estableix l'article 21 d'aquest decret.

Presentació

Telemàtica
1. La presentació de la declaració responsable d'inscripció en el Registre de demanda d'habitatge suposarà l'adquisició per part de la unitat de convivència de la condició de demandant i la incorporació a la secció de demanda corresponent. La participació efectiva en procediments d'adjudicació d'habitatges inscrits en el Registre d'oferta d'habitatge s'efectuarà en els termes d'aquest decret. La inscripció de l'habitatge s'ha de fer, per mitjans electrònics, a través del tràmit corresponent. Per a tramitar la sol·licitud, és necessari disposar del certificat de l'ACCV o bé de cl@ve permanent (podeu obtindre informació addicional en l'apartat d'informació complementària). La sol·licitud es pot fer a través de representant, per a això s'haurà d'omplir i signar l'imprés d'autorització per a la representació i, una vegada signat, escanejar-lo i adjuntar-lo al tràmit. Així mateix, podeu fer la vostra sol·licitud de manera presencial en l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, per a la qual cosa cal acudir a les vostres oficines en les quals el personal de l'entitat us facilitarà la realització del tràmit. L'horari d'atenció és de 9.00 a 14.00 hores: Oficina València Av. de la Plata, 50 B. 46013 València Tel. 961 207 950 Fax 961 207 890 Oficina Alacant C/ Girona, 4 03001 Alacant Tel.96 593 82 55 Oficina Castelló Av. Germans Bou, 47 12003 Castelló Registre Actius Propis: 964 72 53 52 Registre Habitatge Social: 964 72 53 55 Atenció públic: 9.00 a 14.00 1) Accedir mitjançant sistema electrònic d'identificació a la plataforma de tramitació electrònica disponible en l'enllaç corresponent. 2) Completar el contingut de la declaració responsable amb les dades de la persona representant i de la unitat de convivència. 3) Signar i registrar electrònicament la declaració responsable. Totes les persones integrants de la unitat de convivència majors d'edat o emancipades han de prestar el consentiment a la inscripció. 4) La presentació de la declaració responsable suposarà l'adquisició per part de la unitat de convivència de la condició de demandant. 5) Notificar l'alta en el Registre de demanda: l'alta en el registre es comunicarà a la unitat de convivència a través dels mitjans indicats.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

La sol·licitud s'ha de fer mitjançant una declaració responsable, a través de mitjans electrònics.

òrgans de tramitació

Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA)

Obligacions

La unitat de convivència haurà de comunicar, en el termini d'un mes des de la data en què es produïsca, qualsevol modificació de les dades consignades a través del corresponent procediment de modificació.

Observacions

Contra la resolució que pose fi al procediment d'inscripció, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social, d'acord amb el que disposen els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de 6 mesos a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 21.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana.

Esgota via administrativa

Sancions

No es preveuen sancions, quant a la inscripció o la modificació de dades, excepte la baixa en el Registre per incumplimento sobrevingut dels requisits d'inscripció