Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'oferta d'habitatge de la Comunitat Valenciana

Codi SIA: 2409083
Codi GVA: 21714
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT des de 01-10-2021
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la inscripció dels habitatges protegits, tant de promoció pública com privada, i els habitatges del patrimoni públic de la Generalitat Valenciana en l'inventari d'habitatges de protecció pública, per a procedir a cedir-los o adjudicar-los en qualsevol de les modalitats previstes. - L'habitatge que s'inscriga ha d'haver obtingut la cèdula de qualificació definitiva i complir amb les condicions d'habitabilitat, qualitat i adequació funcional establides en la normativa aplicable. - L'adjudicació de l'habitatge oferit serà motiu de baixa del Registre d'oferta, una vegada formalitzada.

Requisits

Requisits

Tindre inscrit l'habitatge en el Registre d'oferta d'habitatge de la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona física o jurídica, pública o privada, propietària o promotora d'un habitatge protegit de promoció pública o privada, o del patrimoni públic de la Generalitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Decret 106/2021, de 6 d'agost, del Consell, del Registre d'habitatge de la Comunitat Valenciana i del procediment d'adjudicació d'habitatges (DOGV núm. 9173, de 14/09/2021).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

La inscripció pot sol·licitar-se en qualsevol moment.

Formularis documentació

En el cas que la sol·licitud es realitze a través de representant, haurà d'omplir-se i aportar-se en el tràmit l'annex d'autorització per a la representació.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La persona física o jurídica propietària o promotora d'un habitatge de promoció privada comunicarà la seua voluntat d'inscriure l'habitatge en el Registre d'oferta a través de mitjans electrònics i segons els models que estaran a la seua disposició en la seu electrònica de la Generalitat. Per a tramitar la sol·licitud és necessari disposar del certificat de l'ACCV o bé de cl@ve permanent (pot obtindre informació addicional en l'apartat d'informació complementària). La sol·licitud pot realitzar-se a través de representant, per a això s'haurà d'emplenar i signar l'imprés d'autorització per a la representació i, una vegada signat, escanejar-lo i adjuntar-lo al tràmit. Així mateix, pot realitzar la seua sol·licitud de manera presencial en les direccions territorials de la Vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica: DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA ALACANT Av. Aguilera, 1- entreplanta 03007 Alacant DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA CASTELLÓ Av. de Mar, 16 12003 Castelló DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA VALÈNCIA C/ Gregori Gea, 27 46009 València Horari d'atenció: de 9 a 14 hores. 1) Accedir mitjançant sistema electrònic d'identificació a la plataforma de tramitació electrònica disponible en l'enllaç corresponent. 2) Completar el contingut de la comunicació amb les dades requerides. 3) Signar i registrar electrònicament la comunicació.

Normativa

Normativa

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. La persona física o jurídica propietària o promotora d'un habitatge de promoció privada comunicarà la seua voluntat d'inscriure l'habitatge en el Registre d'oferta a través de mitjans electrònics i segons els models que estaran a la seua disposició en la seu electrònica de la Generalitat. La inscripció en el Registre d'oferta d'habitatge comportarà la incorporació de l'habitatge a la secció d'habitatges de promoció pública o privada respectiva, i permetrà la seua participació en els procediments d'adjudicació a unitats de convivència inscrites en el Registre de demanda d'habitatge. 2. La inscripció dels habitatges de promoció privada tindrà efecte des de la data de la comunicació. 3. La inscripció no atribuirà a la persona propietària o promotora drets oposables davant de tercers diferents dels inherents a la mateixa inscripció. Mancarà d'efectes substantius civils o mercantils. 4. La inscripció en el Registre d'oferta d'habitatge tindrà un termini de vigència indefinit a comptar de la data de la inscripció i fins que es produïsca la baixa efectiva.

Obligacions

Obligacions

1. Les persones físiques o jurídiques propietàries o promotores que facen la inscripció hauran de comunicar les variacions sobrevingudes de les dades consignades en la sol·licitud d'inscripció per a l'actualització corresponent en el termini màxim d'un mes des que es produïsca la variació. 2. Els canvis de titularitat d'habitatges inscrits s'hauran de comunicar en el termini màxim d'un mes. 3. La no comunicació de la variació de dades que consten en la inscripció serà motiu de baixa en el registre d'oferta sense perjudici de les sancions que puguen correspondre derivades de l'aplicació de la legislació vigent. 4. Quan en exercici de les facultats de comprovació, control i inspecció l'Administració detecte dades no actualitzades, errònies o falses, les modificarà d'ofici i les comunicarà a la persona interessada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa