Justificació de les ajudes concedides al sector del transport públic discrecional de viatgers amb autobús per carretera de la Comunitat Valenciana afectat per la COVID-19.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2409994
|
Codi GVA: 21746
Descarregar informació
Termini obert

Des de 24-05-2021

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aportació de documentació addicional i de documentació per a la justificació de les subvencions concedides al sector del transport públic discrecional de viatgers amb autobús per carretera de la Comunitat Valenciana afectat per la COVID-19.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
24-05-2021
Normativa
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08-04-2015).
 • Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques (DOGV núm. 8153, de 20-10-2017)
 • Decret llei 8/2021, de 7 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i convocatòria d'ajudes per a empreses del sector del transport públic discrecional de viatgers amb autobús per carretera de la Comunitat Valenciana afectades econòmicament per la COVID-19 (DOGV núm. 9084, de...
 • ORDRE 1/2023, de 8 de febrer, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'estableixen els mecanismes per a confirmar la utilització de les ajudes per als fins previstos, concedides a l'empara del Decret llei 8/2021 (DOGV núm. 9534, de 15-02-2023)

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Persones físiques o petites i mitjanes empreses, o els seus representants legals, beneficiàries de les ajudes concedides a l'empara del Decret llei 8/2021, de 7 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i convocatòria d'ajudes per a empreses del sector del transport públic...

Saber més
Requisits

Haver rebut el pagament de l'ajuda com a persona física o jurídica beneficiària de les ajudes concedides a empreses del sector del transport públic discrecional de viatgers amb autobús per carretera de la Comunitat Valenciana afectades econòmicament per la COVID-19.

Com es tramita

Procés de tramitació

S'ha d'accedir a l'Administració en línia, lloc en el qual el ciutadà s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, adjuntar els documents electrònics aportats pel sol·licitant o requerits a la seua sol·licitud d'esmena, i, finalment, s'ha de registrar d'entrada a través del registre telemàtic.

 

La documentació s'incorporarà a l'expedient obert i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en aquesta matèria, que procedirà en conseqüència.

Sol·licitud

Termini
Des de 24-05-2021

El termini per a la presentació de la documentació serà de tres mesos, a comptar des de la data d'entrada en vigor de l'ORDRE 1/2023, de 8 de febrer, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'estableixen els mecanismes per a confirmar la utilització de...

Saber més
Documentació
Per a la justificació de les ajudes, els beneficiaris hauran d'aportar la documentació especificada en l'article 5 de l'ORDRE 1/2023, de 8 de febrer, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'estableixen els mecanismes per a confirmar la utilització de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb...
Saber més