Detall de Procediment

Línia de Finançament "FININVAL- FVR. Suport a empreses estratègiques afectades per la COVID19 "

Codi SIA: 2410575
Codi GUC: 21748
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES (IVF)
Termini de sol·licitud:
19-05-2022
-
01-06-2022
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Atorgament de finançament en forma préstecs ordinaris, subordinats o participatius a societats mercantils de caràcter estratègic, en situació de feblesa financera, la seu social de la qual, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat es trobe radicat en la Comunitat Valenciana.

Observacions

L'import destinat a FININVAL per a l'execució d'aquesta línia de finançament serà de 21.500.000 euros, procedent de les següents partides pressupostàries: a) 12.500.000 euros del Pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2021 en el projecte financer amb codi PT170000 i denominació FININVAL- Aportació al Fons Valencià de Resiliència dins del capítol VIII del programa 612.60, Despeses diverses, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. b) 6.250.000 euros del Pressupost de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2022 en el projecte financer amb codi PT170000 i denominació FININVAL- Aportació al Fons Valencià de Resiliència dins del capítol VIII del programa 612.60, Despeses diverses, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. c) 2.750.000 euros de fons existents en altres instruments de FININVAL.

Requisits

1. Estar en disposició de comptar amb totes les llicències, autoritzacions, i permisos necessaris per a l'execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient. 2. El beneficiari acreditarà estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social, anteriors a 31 de desembre de 2019. 3. El beneficiari no estarà subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú. 4. El beneficiari no es trobarà en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 5. No estar a 31 de desembre de 2019 en situació d'empresa en crisi entesa, d'acord amb el que s'estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d'exempció per categories.

Interessats

Els beneficiaris del finançament bonificat seran empreses de naturalesa privada que operen en els sectors de l'oci, l'hostaleria, la restauració, el transport i la indústria en general; i tinguen caràcter d'empreses estratègiques per a la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, es consideraran estratègiques aquelles empreses que i) siguen tractores o transversals per al conjunt de sectors d'activitat, ii) representen un percentatge elevat de l'activitat econòmica i l'ocupació en una demarcació geogràfica concreta, o iii) incorporen al procés de producció actius intangibles no reemplaçables a curt termini.

Normativa del procediment

Termini

Les sol·licituds podran presentar-se des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de l'IVF. · Es podran presentar sol·licituds fins a l'1 de juny de 2022 o fins que s'esgote el pressupost indicat en l'apartat primer d'aquesta Convocatòria. l'IVF publicarà en la seua pàgina web la data en què es tancarà aquesta convocatòria per la circumstància manifestada en el paràgraf anterior. (DOGV nº 9342, de 18/05/2022)

Documentació

1. Les sol·licituds de finançament s'han de presentar amb la documentació següent: a) Imprés de sol·licitud, segons el que indica el formulari de la sol·licitud de finançament incorporat a l'annex I de la convocatòria. b) Proposta tècnica de finançament. Aquest document ha de detallar les característiques del finançament sol·licitat a l'IVF, amb l'especificació de l'import que cal finançar, la naturalesa dels instruments financers seleccionats per l'empresa d'entre els considerats en els articles 12 i 13 d'aquesta convocatòria, així com el termini i la manca del finançament. La proposta tècnica de finançament ha de detallar de manera exhaustiva la destinació del finançament sol·licitat a l'empara d'aquesta convocatòria. c) Identificació del sol·licitant: i) S'ha d'aportar fotocòpia del DNI, el passaport o la targeta de residència del representant legal de l'empresa sol·licitant, juntament amb la fotocòpia de l'escriptura d'apoderament. A més, s'ha d'incorporar a la sol·licitud la fotocòpia de l'escriptura de titularitat real i l'escriptura de constitució de la societat. ii) Si la societat mercantil forma part d'un grup, s'hauran d'identificar les empreses del grup en un organigrama que haurà d'incloure els percentatges de participació de cada societat. d) En cas que el domicili social de la societat mercantil que sol·licita el finançament estiga situat fora de la Comunitat Valenciana, s'ha d'aportar la documentació que acredite que l'empresa disposa d'un establiment de desenvolupament d'activitat en territori valencià. e) Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari del finançament i del compromís exprés del compliment de les obligacions que, en cas de resultar-ne beneficiari, correspondrien al sol·licitant, segons consta en l'annex II. f) Detall d'altres ajudes rebudes i/o sol·licitades, procedents de qualsevol administració o entitat pública, nacional o internacional, amb especificació del règim d'ajuda al qual s'acullen, la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant. La relació ha d'indicar expressament quines ajudes corresponen a les mateixes despeses elegibles que les incloses en el projecte empresarial el finançament del qual se sol·licita, segons consta en l'annex III. g) Comptes anuals depositats en el registre, corresponents als dos exercicis 2018, 2019 i 2020. h) Declaracions de l'Impost de Societats corresponents als dos últims exercicis tancats abans de la sol·licitud de finançament. i) Declaracions resum-anual de l'Impost sobre el Valor Afegit (model 390) corresponents als exercicis 2020 i 2019. j) Declaracions trimestrals de l'IVA (model 303) corresponents a l'últim trimestre de 2019, els quatre trimestres de 2020 i les relatives als trimestres de 2021 tancats amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament. k) Última declaració disponible d'operacions amb terceres persones (model 347). l) Distribució per any de venciment de les obligacions financeres, incloses les que resulten de préstecs atorgats per les administracions públiques en el marc de la seua activitat de promoció econòmica. m) Comptes anuals depositats en el registre corresponents a l'exercici 2021. Si, en la data de la sol·licitud, l'empresa no disposa encara dels estats financers tancats de l'exercici 2021, ha d'aportar el balanç i el compte de pèrdues i guanys previsionals corresponents a l'exercici esmentat. A aquest efecte, s'entén per estats financers de l'exercici 2021 aquells la data de tancament dels quals es produeix entre el 30 de juny de 2021, inclòs, i el 30 de juny de 2021, exclòs. n) Si forma part d'un grup d'empreses, definit segons l'article 42 del Codi de Comerç, obligat a elaborar estats financers consolidats, ha d'adjuntar també els comptes anuals consolidats del grup, corresponents als últims dos exercicis tancats. Si, en la data de la sol·licitud, el grup no disposa encara d'estats financers consolidats per a l'exercici 2020, ha d'aportar el balanç i el compte de pèrdues i guanys previsionals consolidats, corresponents a l'exercici esmentat. o) Informe actualitzat de riscos emés per la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE). p) Pla de viabilitat elaborat per un expert independent amb experiència professional acreditada en la matèria, que acredite que el sol·licitant, en l'escenari central i més probable plantejat en l'anàlisi prospectiva per a les principals variables que sustenten el pla de viabilitat, acredita capacitat per a atendre els venciments del préstec. q) Informe acreditatiu del caràcter estratègic de la societat per a l'economia valenciana, en què es destaquen les externalitats positives per a l'economia valenciana que es deriven de l'activitat desenvolupada pel sol·licitant. r) Auditoria legal completa de l'empresa, elaborada per un expert independent amb experiència acreditada en la matèria, i centrada en el grau de compliment normatiu del sol·licitant, el compliment dels criteris d'elegibilitat, especialment els relacionats amb la condició d'empresa en crisi, així com en totes les contingències que puguen afectar el grau d'endeutament de la companyia. s) En cas d'acollir-se a la modalitat d'ajudes que tenen per objecte sufragar part dels costos fixos no coberts a causa de la suspensió o reducció de l'activitat empresarial ocasionada pel brot de COVID-19, el sol·licitant aportarà un informe d'elegibilitat, elaborat per expert independent amb experiència professional acreditada en la matèria.

Forma presentació

Informació tramitació

La sol·licitud de finançament es realitzarà mitjançant els formularis d'emplenament electrònic previstos en la convocatòria sent obligatòria la seua presentació en línia a través dels mitjans disponibles en la pàgina web de l'IVF, gestor de FININVAL (https://prestamos.ivf.es), amb signatura i registre electrònic.

òrgans de tramitació

Organismes

Òrgans resolució

Organismes

Quantia i cobrament

L'import nominal de les inversions realitzades conjuntament pel FVR per a donar suport a la solvència del beneficiari, incloent l'atorgament dels préstecs sènior, els préstecs participatius o qualsevol altra de les mesures contemplades en aquesta convocatòria, no podrà ser inferior a 2.000.000 euros, ni superior a 25.000.000 euros.