Detall de Procediments

Línia de Finançament "FININVAL- FVR. Suport a empreses estratègiques afectades per la COVID19 "
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Línia de Finançament "FININVAL- FVR. Suport a empreses estratègiques afectades per la COVID19 "

  Objecte del tràmit

  Atorgament de finançament en forma préstecs ordinaris, subordinats o participatius a societats mercantils de caràcter estratègic, en situació de feblesa financera, la seu social de la qual, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat es trobe radicat en la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els beneficiaris del finançament bonificat seran empreses de naturalesa privada que operen en els sectors de l'oci, l'hostaleria, la restauració, el transport i la indústria (amb codis de CNAE-2009 10 a 33, 49 a 53, 55, 56 i 93); i tinguen caràcter d'empreses estratègiques per a la Comunitat Valenciana.

  A aquest efecte, es consideraran estratègiques aquelles empreses que i) siguen tractores o transversals per al conjunt de sectors d'activitat, ii) representen un percentatge elevat de l'activitat econòmica i l'ocupació en una demarcació geogràfica concreta, o iii) incorporen al procés de producció actius intangibles no reemplaçables a curt termini.

  Requeriments

  1. Estar en disposició de comptar amb totes les llicències, autoritzacions, i permisos necessaris per a l'execució del projecte i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.

  2. El beneficiari acreditarà estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social, anteriors a 31 de desembre de 2019.

  3. El beneficiari no estarà subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

  4. El beneficiari no es trobarà en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

  5. No estar a 31 de desembre de 2019 en situació d'empresa en crisi entesa, d'acord amb el que s'estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d'exempció per categories.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds podran presentar-se des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de l'IVF.

  · Es podran presentar sol·licituds fins al 30 de juny de 2021 o fins que s'esgote el pressupost indicat en l'apartat primer d'aquesta Convocatòria.

  · Per a general coneixement l'IVF publicarà en la seua pàgina web la data en la qual es tancarà aquesta convocatòria per la circumstància expressada en el paràgraf anterior.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  KO

  Impresos associats

  [ANNEX I] LÍNIA DE FINANÇAMENT FININVAL- FVR. SUPORT A EMPRESES ESTRATÈGIQUES AFECTADES PER LA COVID19

  [ANNEX II] DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL COMPLIMENT DELS REQUISITS PER A SER BENEFICIARI. LÍNIA DE FINANÇAMENT DEL FONS VALENCIÀ DE RESILIÈNCIA - FININVAL

  DECLARACIÓ D'AJUDES

  AUTORITZACIÓ PER A TRAMITAR UNA SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT DE LA LÍNIA DE FINANÇAMENT "RESISTIR" DAVANT L'INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.