Detall de Procediments

Votació i elecció de les candidatures a les vocalies del Consell Valencià LGTBI, presentades per les entitats que tinguen entre els seus fins la defensa dels interessos de les persones LGTBI i per les persones professionals que hagen destacat en el seu treball i la seua qualitat d'expertes en l'àmbit LGTBI.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Votació i elecció de les candidatures a les vocalies del Consell Valencià LGTBI, presentades per les entitats que tinguen entre els seus fins la defensa dels interessos de les persones LGTBI i per les persones professionals que hagen destacat en el seu treball i la seua qualitat d'expertes en l'àmbit LGTBI.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar la votació de les candidatures presentades a les vocalies del Consell Valencià LGTBI corresponents als apartats e) i f) de l'article 11 del Decret 101/2020, de 7 d'agost, del Consell, de desenvolupament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI. DOGV 8884, de 17 d'agost de 2020:

  e) Dotze persones en representació de les associacions que tinguen entre els seus fins la defensa dels interessos de les persones LGTBI i que compten amb seu en la Comunitat Valenciana.

  f) Dues persones professionals que hagen destacat en el seu treball i la seua qualitat d'expertes en l'àmbit LGTBI.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats LGTBI.

  Requeriments

  Només podran emetre vot les entitats que figuren en l'annex de la Resolució del director general d'Igualtat en la Diversitat, d'11 de març de 2021, publicada en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la votació telemàtica de les vocalies del Consell ValencianoLGTBI serà des del dia 3 al dia 16 de juny de 2021, tots dos inclusivament, segons Resolució del Director General d'Igualtat en la Diversitat de data 2 de juny de 2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La votació haurà de presentar-se a través del formulari específic associat al present tràmit.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Criteris de votació de les candidatures:

  1. Solament podran emetre vots les entitats que consten en la Resolució d'11 de març de 2021 per la qual es publica el llistat definitiu d'entitats LGTBI, a l'efecte de l'elecció de les vocalies del Consell Valencià LGTBI.

  2. Per a les vocalies en representació de les entitats LGTBI, de l'apartat e de l'article 11 del Decret 101/2020, de 7 d'agost, cada entitat podrà votar del llistat proposat com a màxim a huit persones. A més, la votació haurà de ser paritària, és a dir, s'haurà de votar almenys a la meitat de les dones del total de persones votades.

  3. Per a les vocalies en representació de persones professionals en l'àmbit LGTBI, de l'apartat f de l'article 11 del Decret 101/2020,de 7 d'agost, cada entitat podrà votar del llistat proposat com a màxim a dues persones, i la votació haurà d'incloure almenys a una dona.

  L'article 15.3 del Decret 101/2020, de 7 d'agost, estableix els criteris de selecció de les candidatures votades a les vocalies, que són els següents:

  "3. Les vocalies de l'apartat e de l'article 11 seran les dotze més votades, tenint en compte els següents condicionants: el nombre de dones serà un mínim de sis, una entitat no podrà tindre més de dues representants triades, almenys hi haurà per a cada província dues persones representants d'entitats amb seu principal en aquesta, i s'estableix almenys -si hi ha candidatures- una persona proposada per entitats de familiars LGTBI, de famílies LGTBI, i que actuen principalment en l'àmbit de l'esport, la joventut i les persones majors.
  4. Les vocalies de l'apartat f de l'article 11 seran les dues més votades, sempre que almenys una d'elles siga dona.
  5. Per a les vocalies de l'apartat e de l'article 11, en cas d'empat a l'hora de realitzar l'ordenació de les votacions se seguiran els següents criteris en aquest ordre: pertinença a entitats menys representades en els llocs anteriors, ser dona i tindre menor edat.
  6. Per a les vocalies de l'apartat f de l'article 11, en cas d'empat a l'hora de realitzar l'ordenació de les votacions se seguiran els següents criteris en aquest ordre: ser dona i tindre menor edat.
  La Direcció General d'Igualtat en la Diversitat, tenint en compte els criteris els apartats anteriors realitzarà una proposta de designació de les vocalies, amb les seues corresponents suplències."

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Presidenta del Consell Valencià LGTBI, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la seua publicació. Així mateix, amb caràcter potestatiu podrà interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació, davant la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Tot això de conformitat amb el que s'estableix en els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puguen exercitar, si escau, qualsevol altre que estimen procedent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21772

  Informació adicional

  La votació es presentarà, exclusivament, per via telemàtica en el següent enllaç:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&idioma=es&idProcGuc=21772&idCatGuc=PR&login=c

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 101/2020, de 7 d'agost, del Consell, de desenvolupament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones LGTBI (DOGV 8884, de 17 d'agost de 2020)
  - Resolució de 2 de juny de 2021, del Director General d'Igualtat en la Diversitat, per la qual s'estableix el termini i forma de la votació telemàtica a les candidatures a vocalies del Consell Valencià LGTBI
  - Resolució de 2 de juny de 2021 del Director General d'Igualtat en la Diversitat per la qual s'estableixen les candidatures a les vocalies del Consell Valencià LGTBI
  - Resolució del Director General d'Igualtat en la Diversitat per la qual es publica el llistat definitiu d'entitats LGTBI , a l'efecte de l'elecció de les vocaliías del Consell Valencià LGTBI

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 101/2020 de desenvolupament de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de laGeneralitat, d'igualtat de les persones LGTBI

  Vegeu Resolució de 2 de juny de 2021, del Director General d'Igualtat en la Diversitat per la qual s'estableix el termini i forma de votació telemàtica a les candidatures a vocalies del Consell Valencià LGTBI

  Vegeu Resolució de 2 de juny de 2021, del Director General d'Igualtat en la Diversitat pero la qual s'estableixen les candidatures a le vocalies del Consell Valencià LGTBI

  Vegeu Resolució del Director General d'Igualtat en la Diversitat per la qual es publica el llistat definitiu d'entitats LGTBI, a l'efecte de l'elecció de les vocalies del Consell Valencià LGTBI

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.