Detall de Procediments

Convocatòria de 12 beques d'un any (prorrogable a 2) per a la realització de pràctiques professionals de diferents modalitats en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme el 2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de 12 beques d'un any (prorrogable a 2) per a la realització de pràctiques professionals de diferents modalitats en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme el 2021.

  Objecte del tràmit

  Les beques que regula aquesta resolució tenen com a objecte completar i desenvolupar la formació acadèmica de persones joves titulades universitàries a través de la realització de pràctiques professionals, en les tasques relacionades amb la promoció lingüística i les titulacions corresponents que siguen adequades per a adquirir formació complementària i especialització.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Es convoquen 12 beques per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística, de les modalitats següents:


  · 3 beques de la modalitat B. Traducció al valencià o del valencià
  · 3 beques de la modalitat C. Traducció a l'anglés o de l'anglés
  · 2 beques de la modalitat D. Dret
  · 3 beques de la modalitat G. Comunicació audiovisual
  · 1 beca de la modalitat H. Publicitat

  En el cas que no hi haja candidats suficients per a cobrir les beques oferides d'una modalitat, la comissió avaluadora pot assignar aquestes vacants a una altra modalitat seguint l'ordre establit a continuació.

  De la mateixa manera, en el cas que, una vegada assignades les beques, es produïsca una vacant i no hi haja candidats en la borsa de la modalitat corresponent, d'acord amb l'article 10.7 de l'ordre de bases, la Direcció General podrà assignar la beca vacant a una altra modalitat, seguint l'ordre establit en aquest punt, sempre que tinga borsa amb candidats.

  L'ordre a seguir per a l'assignació de les beques vacants entre modalitats en les dues situacions anteriors és:

  - Si la vacant es produeix en la modalitat B, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: C, D, G i H.
  - Si la vacant es produeix en la modalitat C, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: B, D, G i H.
  - Si la vacant es produeix en la modalitat D, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: G, H, B, i C.
  - Si la vacant es produeix en la modalitat G, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: H, B, C i D.
  - Si la vacant es produeix en la modalitat H, s'assignarà segons l'ordre de les modalitats següent: G, B, C i D.

  Requeriments

  Les persones sol·licitants han de tindre, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, aquests requisits:

  a) No ser major de trenta-cinc anys.
  b) Estar en possessió del títol de grau que indica l'article 4 de l'ordre de bases per a cada modalitat, o una titulació equivalent d'acord amb els plans d'estudis vigents, i que no hagen passat més de cinc anys des que el va obtenir. Els títols per a cada modalitat són:

  · Modalitat B: Filologia Catalana
  · Modalitat C: Filologia Anglesa o Traducció i Interpretació
  · Modalitat D: Dret
  · Modalitat G: Comunicació Audiovisual
  · Modalitat H: Publicitat

  c) Estar en possessió del certificat de nivell C2 de coneixements de valencià expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalents, d'acord amb el que estableix l'Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.
  d) No haver sigut beneficiari de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a trenta-sis mesos.
  e) No estar incurs en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari, establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  No podran optar a aquestes beques les persones que, en el moment de publicar-se la convocatòria, ja estiguen gaudint d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que concórreguen a la mateixa beca de què estan gaudint o que queden menys de dos mesos perquè finalitze.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  L'import de la beca és de 1.088,43 € (mil huitanta-huit euros amb quaranta-tres cèntims) bruts mensuals, de conformitat amb la Resolució de 5 de febrer de 2021, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableix la quantitat mensual de percepció en l'exercici 2020 i la quantitat inicial de percepció per a l'exercici 2021, de les beques sotmeses a l'àmbit d'aplicació del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell.

  Aquesta quantitat inicial de 1.088,43 euros per a 2021 haurà de ser incrementada anualment, si s'escau, aplicant el mateix increment global previst per a la despesa del sector públic valencià en la llei de pressupostos de cada any, d'acord amb el que disposa l'article 17.1 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell.

  La quantia de la beca es pagarà a la persona beneficiària d'acord amb el que disposa l'article 7 de l'ordre que aprova les bases reguladores. Sobre aquest import haurà de realitzar-se la retenció a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i les altres que, si escau, corresponguen, així com la cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre.

  PAGAMENT
  L'import de les beques es paga mensualment, quan la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme certifica que el treball s'ha realitzat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir, del 02/06/2021 al 22/06/2021. (DOGV núm. 9097 de 01/06/2021)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones aspirants a obtenir una beca han de presentar les sol·licituds i la informació requerida exclusivament per via electrònica i d'acord amb el que indica l'article 8 de les bases reguladores.

  La persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica, per mitjà d'un certificat reconegut per a ciutadans emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o del DNI electrònic.

  Amb la sol·licitud, s'han d'emplenar de forma íntegra els formularis del currículum disponibles en la seu electrònica, a fi de poder obtenir la baremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum a partir de la informació que s'hi aporta.

  El formulari de sol·licitud incorpora una declaració responsable per mitjà de la qual el o la sol·licitant manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades incloses en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són certes i que posseeix la documentació que ho acredita, i queda a disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció posteriors que es consideren oportuns. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o manifestació de la declaració responsable esmentada, i també la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinaran la impossibilitat de continuar en la convocatòria.

  El formulari de la sol·licitud està disponible en el lloc web de la Generalitat Valenciana: www.gva.es. Hi ha informació detallada i l'enllaç a la sol·licitud en la pàgina de beques de la Direcció General: https://ceice.gva.es/web/dgplgm/beques.

  Quan es faça públic el resultat de la baremació inicial dels mèrits detallats en el currículum, la comissió avaluadora ha d'assenyalar també el nombre de sol·licitants que hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits, i també el termini per a fer-ho. Aquesta documentació és la següent:

  a) Titulació exigida.
  b) Expedient acadèmic compulsat, amb la nota mitjana oficial.
  c) Documentació acreditativa de tots els mèrits al·legats en el currículum.
  d) Si és el cas, la documentació que acredite trobar-se en algun dels supòsits establits en l'apartat 2 de l'article huité, que determinen la preferència de la concessió de la beca en cas d'empat en la valoració.
  Tots els documents han de ser originals o fotocòpies compulsades.

  En aquesta presentació dels documents, si algun sol·licitant presenta algun imprés o alguna documentació per qualsevol altre mitjà que no siga la seu electrònica de la Generalitat o bé en un registre diferent del Registre General de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, ho ha de comunicar a la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça serveideplanificacio@gva.es. El correu ha de contindre escanejada la documentació presentada, amb el registre d'entrada alternatiu.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud.

  - Per a examinar les sol·licituds de les beques, es constituirà una comissió avaluadora, composta com estableix l'article 9 de l'ordre de les bases reguladores.

  - Aquesta comissió es reuneix en 20 dies des de l'acabament del termini de presentació: selecciona i ordena tots els aspirants provisionalment d'acord amb la puntuació obtinguda en l'autobaremació inicial, i publica la llista provisional, que indica quins candidats han de presentar la documentació. També indica que, si no ho fan, es considera que desisteixen. Aquesta llista provisional es publica durant 10 dies hàbils en www.gva.es.

  En aquests 10 dies, s'hi poden fer al·legacions, que s'adrecen a la comissió avaluadora.

  - La comissió avaluadora estudia les al·legacions i publica la llista definitiva del barem, que obri un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions i cita els aspirants a la prova/entrevista.

  - Proves i entrevistes.

  - Es publica la llista definitiva amb les puntuacions totals obtingudes, que obri un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions. Inclou les sol·licituds desestimades.

  - Per acabar, fa la proposta de resolució, que conté els beneficiaris i una borsa de reserva.

  - El termini màxim per a notificar la resolució és de tres mesos comptador des del final del termini de presentació de sol·licituds.

  - La resolució de concessió la dicta, per delegació, el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, i es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte, que posa fi a la via administrativa, pot ser objecte de recurs potestativament en reposició o bé s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en el termini i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:

  a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21774

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  1. Els criteris que s'han d'aplicar per a la baremació de les sol·licituds són els que estableix detalladament l'article 11 de les bases reguladores. Són els següents:

  A. Expedient acadèmic: inclou l'expedient acadèmic (fins a 10 punts) i altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió (fins a 3 punts).
  B. Coneixements de valencià (fins a 1,5 punts): es valoren els certificats expedits per la JQCV de Llenguatge administratiu, Llenguatge als mitjans de comunicació i Correcció de textos.
  C. Coneixement d'idiomes de la Unió Europea (fins a 1 punt): cada nivell superat, d'acord amb el MCER, val 0,20 punts.
  D. Coneixements addicionals: experiència professional (fins a 2 punts) i cursos de formació directament relacionats amb l'objecte de la beca (fins a 4 punts).
  E. Altres mèrits (fins a 2 punts): màster directament relacionat amb l'objecte de la beca i coneixement d'aplicacions informàtiques d'anàlisi documental.
  F. Entrevista (fins a 7 punts).

  2. En cas d'empat, es resoldrà a favor de la persona que ha acreditat el reconeixement de l'òrgan competent de tindre acreditada una diversitat funcional, ser víctima de violència de gènere o d'accions terroristes, de conformitat amb la normativa vigent que siga aplicable en cada un d'aquests supòsits. En els altres casos d'empat, així com quan persistisca en els casos de diversitat funcional, víctimes de violència de gènere o d'accions terroristes, es considera primer el candidat o candidata que tinga la màxima puntuació obtinguda per apartats del barem, en aquest ordre: E, A, D, C, B, F.

  Obligacions

  1. El becari o becària ha d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social abans de dictar-se la proposta de resolució de concessió de la beca, segons l'article 14.1.e de la Llei 38/2003, general de subvencions. Per això, autoritza l'Administració per a obtindre aquesta informació directament, en subscriure el model de sol·licitud.

  2. La persona beneficiària de la beca està obligada a incorporar-se al departament que se li indique en el termini establit, a realitzar l'activitat que motiva la concessió durant el període establit i a guardar la confidencialitat dels assumptes en què intervinga, i també a complir les obligacions establides tant en l'article 14 de la Llei general de subvencions com en la convocatòria.

  3. La persona beneficiària està obligada a acceptar la concessió de la beca i a renunciar a qualsevol altra beca simultània de què gaudisca.

  4. Finalitzat el termini de duració de la beca, i amb l'informe favorable del tutor o tutora, s'expedirà la certificació d'aptitud i aprofitament a favor del becari o becària.

  5. Durant el període de la beca, la persona beneficiària haurà d'exercir les pràctiques amb un horari màxim de 30 hores setmanals, que es distribuiran de la forma en què les organitze el tutor o tutora de l'òrgan on col·labore.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 87/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals a les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (DOGV núm. 7945, de 28/12/2016).
  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques.
  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques.
  - Resolució de 27 de maig de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual convoca dotze beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. (DOGV 9097, d'01/06/2021)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig

  Vegeu l'Ordre 87/2016, de 21 de desembre (bases reguladores)

  Vegeu la Resolució de 27 de maig de 2021 (convocatòria)

  Llistat de seguiment

  Es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i les puntuacions inicials.

  Es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i les baremacions.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.