Detall de Procediments

Presentació sol·licituds al servei d'informació bàsica i atenció especialitzada a persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció: ATLAS
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació sol·licituds al servei d'informació bàsica i atenció especialitzada a persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció: ATLAS

  Objecte del tràmit

  Possibilitar la presentació de sol·licituds per a optar a l'oferta d'acció concertada en matèria de serveis socials especialitzats en el sector d'igualtat en la diversitat i, en concret, al servei d'informació bàsica i atenció especialitzada a persones migrants, refugiades i sol·licitants de protecció: ATLAS

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Segons el marc normatiu vigent a la Comunitat Valenciana, podran sol·licitar i participar en el règim d'acció concertada de serveis socials les entitats d'iniciativa social que complisquen els requisits legals i reglamentaris establits.

  2. Es consideren com a entitats d'iniciativa social les fundacions, associacions, organitzacions de voluntariat i altres entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats de serveis socials. Així mateix, es consideren incloses les societats cooperatives qualificades d'entitats sense ànim de lucre d'acord amb la seua normativa específica.

  Requeriments

  D'acord amb el que es disposa en l'article 7 del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, podran sol·licitar i accedir al règim d'acció concertada les entitats d'iniciativa social prestadores de serveis socials que complisquen els requisits:

  a) Estar degudament inscrites en el Registre d'Entitats, Centres i Serveis de la Conselleria competent en matèria de serveis socials.
  b) Segons la Disposició Transitòria Tercera del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana:

  b.1) Tindre una experiència mínima d'un any en l'atenció a persones i la gestió de serveis, dins del sector d'atenció social en el col·lectiu al qual es dirigeix l'acció concertada.
  b.2) Que la totalitat del personal que presta els seus serveis dispose de la titulació, habilitació, homologació o certificació de les capacitats professionals i formació adequada per a l'acompliment de les tasques a realitzar.
  b.3) Tindre almenys una tercera part del personal de la plantilla del servei un grau d'experiència acreditada de, com a mínim, dos anys en aquest sector.
  b.4) Tindre almenys la meitat del personal de la plantilla del servei una relació contractual de caràcter indefinit. En el supòsit de serveis de nova creació, aquest requisit s'exigirà de manera prèvia al moment de la formalització del concert.
  b.5) Tindre l'establiment i les seues instal·lacions autorització municipal d'obertura d'activitat, conformement a la legislació de règim local. Aquest requisit no serà necessari en cas que l'espai estiga cedit per una administració pública, i en aquest cas, només hauran d'acreditar la cessió d'ús del bé immoble. En el supòsit de serveis de nova creació, aquest requisit s'exigirà de manera prèvia al moment de l'inici del servei, segons s'estableix en l'Annex V.

  c) Trobar-se al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
  d) Acreditar o estar en condicions de disposar d'un certificat de qualitat del servei. Les entitats que no puguen acreditar aquest requisit hauran de complir el que s'estableix en la disposició transitòria cinquena del Decret 181/2017.
  e) Acreditar la titularitat de l'espai físic en el qual es presta el servei o la disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència del concert, així com l'autorització de l'entitat o persona titular del local per a la prestació del servei. En cas que la titularitat o la disponibilitat fora per un període inferior a la vigència del concert, aquest requisit es tornarà a exigir en el moment de la finalització d'aqueixa disponibilitat. En cas de serveis de nova creació, aquest requisit s'exigirà de manera prèvia al moment de l'inici del servei, segons s'estableix en l'annex V.
  f) No estar incursa en les prohibicions que estableix l'article 8 del citat Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9168 / 7.9.2021. Termini del 8/9/2021 al 7/10/2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La documentació que han de presentar les entitats per a cada servei per al qual sol·liciten participar en el procediment de concertació serà la següent:

  a) Escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acte fundacional, en què faça constar la finalitat de l'entitat.
  b) Certificat acreditatiu de l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat en el qual es decideix la participació en el procediment de selecció i, si escau, autorització a la persona representant legal per a la presentació de la sol·licitud.
  c) Targeta d'Identificació Fiscal.
  d) Document d'alta de domiciliació bancària, signat electrònicament per la persona representant legal de l'entitat, amb el compte designat per a la percepció de concerts socials, emplenant el formulari que s'adjunta al tràmit, llevat que el compte designat ja estiguera donada d'alta en la Generalitat.
  e) Memòria explicativa de l'activitat a desenvolupar, amb referència expressa, entre altres aspectes, als objectius generals i específics, els programes d'intervenció, el perfil de les persones usuàries, els recursos materials i humans amb els quals es dota el servei i la seua capacitat prevista (apartat L del del formulari corresponent al servei a concertar).
  f) Plantilla prevista amb què comptaria el servei, el seu organigrama i horaris. Relació de professionals i personal, indicació del nom i cognoms dels seus components, lloc de treball, titulació o qualificacions professionals, descripció de funcions, tipus de relació laboral dels mateixos amb l'entitat titular, antiguitat, nombre d'hores diàries o setmanals de dedicació de cadascuna d'elles, horaris i funcions a realitzar (apartats M, N i O del formulari corresponent al servei a concertar).
  g) Resolucions d'administracions públiques que acrediten l'experiència en el sector de l'entitat sol·licitant.
  h) Títols o certificats que acrediten la titulació, capacitats professionals o formació del personal del servei.
  i) Certificats que acrediten l'experiència del personal del servei en el sector que es concerta.
  j) Contractes que acrediten que la meitat del personal d'atenció directa del programa té una relació contractual de caràcter indefinit, conforme a l'apartat d) establit en la disposició transitòria tercera del Decret 181/2017. Els contractes hauran de presentar-se, com a màxim, abans de la data de formalització del concert si l'entitat resultara adjudicatària. En tot cas, s'emplenarà la declaració responsable sobre la plantilla del programa que consta en l'apartat J del formulari corresponent al servei a concertar).
  k) Documentació acreditativa de la titularitat de l'espai físic en el qual es presta el servei o la disponibilitat per qualsevol títol jurídic vàlid per un període no inferior al de la vigència del concert, així com de l'autorització de l'entitat o persona titular del local per a la prestació del servei (apartat G del formulari corresponent al servei a concertar). Per a entitats que sol·liciten per primera vegada la concertació de programes i per a programes de nova implantació aquest requisit s'exigirà amb anterioritat a la formalització del concert, havent de presentar l'entitat en el moment de la sol·licitud la declaració responsable en tal sentit que consta en l'apartat H del formulari corresponent al servei a concertar. En cas que la titularitat o la disponibilitat fora per un període inferior a la vigència del concert o en el supòsit de serveis de nova creació, declaració responsable que establisca el compromís d'existir sempre un espai físic adequat, segons el que s'estableix en l'annex V, on prestar el servei durant la vigència del concert (apartat H del formulari corresponent al servei a concertar).
  l) Acreditació que el local o locals on es prestarà el servei i les seues instal·lacions compten amb autorització municipal d'obertura d'activitat. Per a entitats que sol·liciten per primera vegada la concertació de programes i per a programes de nova implantació aquest requisit s'exigirà amb anterioritat a la formalització del concert, havent de presentar l'entitat en el moment de la sol·licitud la declaració responsable en tal sentit que consta en l'apartat K del formulari corresponent al servei a concertar.
  m) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda estatal i autonòmica i de les obligacions amb la Seguretat Social, en el cas que no haja autoritzat la consulta interactiva d'aquesta documentació.
  n) Certificat de qualitat del servei, expedit en data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Les entitats que no puguen acreditar aquest requisit hauran de presentar declaració responsable en la qual es comprometen a complir el que s'estableix en la disposició transitòria cinquena del Decret 181/2017 (apartat I del formulari corresponent al servei a concertar).
  o) Declaració responsable de l'entitat de no estar incursa en cap causa de prohibició per a concertar (apartat F del formulari corresponent al servei a concertar).
  p) Els documents acreditatius dels mèrits que s'invoquen i que s'indiquen en l'article 10 de l'Annex I de la convocatòria, acompanyats del corresponent índex. (apartat Q de l'annex IV o V, segons corresponga).

  2. Durant la fase d'instrucció l'Administració incorporarà d'ofici el certificat o document acreditatiu de la inscripció de l'entitat titular en el Registre d'Entitats, Centres i Serveis de la Conselleria competent en matèria de serveis socials, amb data d'inscripció en aquest, per a acreditar l'antiguitat.

  Impresos associats

  [ANNEX V] SOL·LICITUD DE CONCERT SOCIAL PER AL SERVEI D'INFORMACIÓ BÀSICA I ATENCIÓ ESPECIALITZADA A PERSONES MIGRANTS, REFUGIADES I SOL·LICITANTS DE PROTECCIÓ INTERNACIONAL: ATLAS

  AVAL A LA SOL·LICITUD PRESENTADA A LA CONVOCATÒRIA DE CONCERT DEL SERVEI ATLES

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El procediment de sol·licitud s'inicia d'ofici amb la publicació de la corresponent resolució, i s'impulsarà d'ofici en tots els seus tràmits, amb respecte dels principis de transparència, publicitat i no discriminació.

  2. La instrucció dels procediments de concertació correspon a la direcció general amb competències en la igualtat en la diversitat, que s'encarregarà de verificar la documentació presentada en el procediment i la seua baremació, així com l'avaluació tècnica.

  3. Una vegada revisada la documentació, quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanye de la documentació preceptiva, l'òrgan d'instrucció el requerirà perquè esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa en el termini de deu dies hàbils, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes que preveu la legislació de procediment administratiu comú.

  4. La Comissió d'Avaluació és l'encarregada d'elaborar una proposta de resolució, que s'ha de remetre al titular de la Direcció General.

  5. En la mateixa proposta de resolució es reflectiran les sol·licituds a les quals és procedent denegar el concert i es motivarà la causa.

  6. El titular de la direcció general amb competències en matèria d'igualtat en la diversitat, per delegació de la persona titular de la Conselleria i a proposta de la Comissió d'Avaluació, resoldrà sobre la concessió o denegació de concerts socials en un termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i podrà ser recorreguda potestativament en reposició davant de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21775

  Informació adicional

  La presentació de sol·licituds i documentació annexa es realitzarà exclusivament de forma en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es apartat "Serveis" amb la signatura electrònica de l'entitat.
  La sol·licitud de participació en el procediment de concertació s'efectuarà en el formulari específic que s'ofereix en el present tràmit.
  Es presentarà una sol·licitud per cada programa que l'entitat interessa concertar.
  El formulari específic del concert, en pdf, haurà de descarregar-se, emplenar-se i signar-se electrònicament per la persona representant legal de l'entitat abans del seu enviament telemàtic amb la signatura electrònica de l'entitat.

  Inici
 • Informació complementària

  PUBLICACIÓ I EFECTES DEL CONCERT

  1. La resolució que es dicte de concessió i denegació de concerts posa fi al procediment de concertació, i serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, assortint aquesta els efectes de la notificació a les persones interessades, conforme al que es disposa en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  2. Sense perjudici d'això, serà comunicada a les entitats sol·licitants, de manera telemàtica, en l'adreça electrònica que assenyalen en la corresponent sol·licitud.

  Els efectes econòmics del concert seran a partir la data de posada a la disposició de la conselleria concertant del servei concertat, que haurà de produir-se en la data indicada en la resolució de concessió.


  FORMALITZACIÓ DEL CONCERT SOCIAL

  Els concerts socials, producte dels acords d'acció concertada, es formalitzaran en document administratiu, d'acord amb el model fixat com a annex VII en la resolució per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en el sector de la igualtat en la diversitat per als anys 2021-2025, dins del termini de trenta dies a comptar des del següent a la publicació de la resolució de concessió.

  En el referit document de concert es farà constar de manera expressa, els drets i obligacions de les parts, nombre de places i tipologia dels serveis concertats, en el seu cas, règim econòmic, forma de pagament, duració, possibilitat de pròrrogues i causes d'extinció d'aquest.


  DURACIÓ I PRÒRROGA

  El termini de vigència del concert s'iniciarà i finalitzarà en la data que es determine en la resolució de concessió, sense perjudici de la seua possible pròrroga.
  El concert podrà prorrogar-se, de mutu acord, amb anterioritat a la seua finalització i per resolució de la direcció general competent en política migratòria, si concorren les circumstàncies previstes en l'article 35 del Decret 181/2017. La vigència del concert podrà prorrogar-se per un període màxim de dos anys, mitjançant una o successives pròrrogues

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social (DOGV num. 8197 de 23.12.2017).
  - Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8491 de 21.02.2019).
  - RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en el sector de la igualtat en la diversitat per als anys 2021-2025. (DOGV 9168 / 07.09.2021)
  - CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 3 de setembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en el sector de la igualtat en la diversitat per als anys 2021-2025 (DOGV 9178 / 21.09.2021)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 181/2017

  Vegeu RESOLUCIÓ de 3 de setembre de 2021

  Vegeu CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de setembre de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.