Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació sol·licituds al Servei Espai de la Memòria LGTBI

  Objecte del tràmit

  Possibilitar la presentació de sol·licituds per a optar a l'oferta d'acció concertada per a promoure i afavorir el coneixement, l'estudi i la investigació sobre la història del col·lectiu LGTBI, mitjançant informació bibliogràfica i documental.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Segons el marc normatiu vigent a la Comunitat Valenciana, podran sol·licitar i participar en el règim d'acció concertada de serveis socials les entitats d'iniciativa social que complisquen els requisits legals i reglamentaris establits.

  2. Es consideren com a entitats d'iniciativa social les fundacions, associacions, organitzacions de voluntariat i altres entitats sense ànim de lucre que realitzen activitats de serveis socials. Així mateix, es consideren incloses les societats cooperatives qualificades d'entitats sense ànim de lucre d'acord amb la seua normativa específica.

  Requeriments

  D'acord amb el que es disposa en l'article 7 del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, podran sol·licitar i accedir al règim d'acció concertada les entitats d'iniciativa social prestadores de serveis socials que complisquen els requisits:

  a) Estar degudament inscrites en el Registre d'Entitats, Centres i Serveis de la conselleria competent en matèria de serveis socials.
  b) Segons la Disposició Transitòria Tercera del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana:

  b.1) Tindre una experiència mínima d'un any en l'atenció a persones i la gestió de serveis, dins del sector d'atenció social que es concerta.

  b.2) Que la totalitat del personal que presta els seus serveis dispose de la titulació, habilitació, homologació o certificació de les capacitats professionals i formació adequada per a l'acompliment de les tasques a realitzar.
  b.3) Tindre almenys una tercera part del personal de la plantilla del servei un grau d'experiència acreditada de, com a mínim, dos anys en aquest sector.
  b.4) Tindre almenys la meitat del personal de la plantilla del servei una relació contractual de caràcter indefinit. En el supòsit de serveis de nova creació, aquest requisit s'exigirà de manera prèvia al moment de la formalització del concert.

  c) Trobar-se al corrent en el pagament de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
  d) Acreditar o estar en condicions de disposar d'un certificat de qualitat del servei. Les entitats que no puguen acreditar aquest requisit hauran de complir el que s'estableix en la disposició transitòria cinquena del Decret 181/2017.
  e) No estar incursa en les prohibicions que estableix l'article 8 del citat Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà al de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 9168 / 07.09.2021. Termini del 8/09/21 al 7/10/21

  PUBLICACIÓ I EFECTES DEL CONCERT

  La resolució que es dicte de concessió i denegació de concerts posa fi al procediment de selecció, i serà objecte de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, assortint aquesta els efectes de la notificació a les persones interessades, conforme al que es disposa en l'article 45 de la Llei 39/2015, de1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  2. Sense perjudici d'això, serà comunicada a les entitats sol·licitants, de manera telemàtica, en l'adreça electrònica que assenyalen en la corresponent sol·licitud.

  Els efectes econòmics del concert seran a partir la data de posada a la disposició de la conselleria concertant del servei concertat.

  FORMALITZACIÓ DEL CONCERT SOCIAL
  Els concerts socials es formalitzaran en un document administratiu dins del termini de trenta dies a comptar des del següent a la publicació de la resolució de concessió.

  En el referit document de concert es farà constar de manera expressa, els drets i obligacions de les parts, nombre de places i tipologia dels serveis concertats, en el seu cas, règim econòmic, forma de pagament, duració, possibilitat de pròrrogues i causes d'extinció d'aquest.


  DURACIÓ I PRORROGA
  El termini de vigència del concert s'iniciarà i finalitzarà en la data que es determine en la resolució de concessió, sense perjudici de la seua possible pròrroga.

  El concert podrà prorrogar-se per un període màxim de dos anys, mitjançant una o successives pròrrogues

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La documentació que han de presentar les entitats per a cada servei per al qual sol·liciten participar en el procediment de concertació serà la següent:

  a) Escriptura o document de constitució, en el seu cas de modificació, estatuts o acte fundacional, en què faça constar la finalitat de l'entitat.
  b) Certificat acreditatiu de l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat en el qual es decideix la participació en el procediment de selecció i, si escau, autorització a la persona representant legal per a la presentació de la sol·licitud.
  c) Targeta d'Identificació Fiscal.
  d) Document d'alta de domiciliació bancària, signat electrònicament per la persona representant legal de l'entitat, amb el compte designat per a la percepció de concerts socials, emplenant el formulari que s'adjunta al tràmit, llevat que el compte designat ja estiguera donada d'alta en la Generalitat.
  e) Memòria explicativa de l'activitat a desenvolupar, amb referència expressa, entre altres aspectes, als objectius generals i específics, els programes d'intervenció, el perfil de les persones usuàries, els recursos materials i humans amb els quals es dota el servei i la seua capacitat prevista (apartat H del formulari de sol·licitud associat al present tràmit).
  f) Plantilla prevista amb què comptaria el servei, el seu organigrama i horaris. Relació de professionals i personal, indicació del nom i cognoms dels seus components, lloc de treball, titulació o qualificacions professionals, descripció de funcions, tipus de relació laboral dels mateixos amb l'entitat titular, antiguitat, nombre d'hores diàries o setmanals de dedicació de cadascuna d'elles, horaris i funcions que realitzen (apartat I, J i K del formulari de sol·licitud associat al present tràmit).
  g) Resolucions o certificacions d'administracions públiques que acrediten l'experiència en el sector de l'entitat sol·licitant.
  h) Títols o certificats que acrediten la titulació, capacitats professionals o formació del personal del servei.
  i) Certificats que acrediten l'experiència del personal del servei en el sector que es concerta.
  j) Contractes que acrediten que la meitat del personal d'atenció directa del programa té una relació contractual de caràcter indefinit, conforme a l'apartat d) establit en la disposició transitòria tercera del Decret 181/2017. Els contractes hauran de presentar-se, com a màxim, abans de la data de formalització del concert si l'entitat resultara adjudicatària. En aquest cas, s'emplenarà la declaració responsable sobre la plantilla del programa que consta en l'apartat J del formulari de sol·licitud associat al present tràmit).
  k) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda estatal i autonòmica i de les obligacions amb la Seguretat Social, en el cas que no haja autoritzat la consulta interactiva d'aquesta documentació.
  l) Certificat de qualitat del servei, expedit en data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Les entitats que no puguen acreditar aquest requisit hauran de presentar declaració responsable en la qual es comprometen a complir el que s'estableix en la disposició transitòria cinquena del Decret 181/2017 (apartat F del formulari de sol·licitud associat al present tràmit).

  m) Declaració responsable de l'entitat de no estar incursa en cap causa de prohibició per a concertar (apartat E del formulari de sol·licitud associat al present tràmit).
  n) Els documents acreditatius dels mèrits que s'invoquen i que s'indiquen en la convocatòria i relació dels mateixos en el formulari de sol·licitud associat al present tràmit.

  2. Durant la fase d'instrucció l'Administració incorporarà d'ofici el certificat o document acreditatiu de la inscripció de l'entitat titular en el Registre d'Entitats, Centres i Serveis de la Conselleria competent en matèria de serveis socials, amb data d'inscripció en aquest, per a acreditar l'antiguitat.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE CONCERT SOCIAL PER AL SERVEI ESPAI DE LA MEMÒRIA LGTBI

  AVAL A LA SOL·LICITUD DE CONCERT SOCIAL PER AL SERVEI ESPAI DE LA MEMÒRIA LGTBI

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.