Detall de Procediments

Sol·licitud d'incorporació efectiva i aplicació dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a les persones AMB CONTRACTE FIX-DISCONTINU o a les quals fan treballs fixos i periòdics que es repetisquen en dates certes (Disposició addicional tercera de l'RD-Llei 11/2021). Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'incorporació efectiva i aplicació dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a les persones AMB CONTRACTE FIX-DISCONTINU o a les quals fan treballs fixos i periòdics que es repetisquen en dates certes (Disposició addicional tercera de l'RD-Llei 11/2021). Treball.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar a l'autoritat laboral la incorporació efectiva i aplicació de l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a les persones amb contracte fix-discontinu o a les quals fan treballs fixos i periòdics que es repetisquen en dates certes.

  * IMPORTANT: podeu obtindre més informació si accediu al Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig (l'enllaç del qual està disponible en l'apartat de "Normativa" d'aquest tràmit), especialment en la disposició addicional tercera, i també a través dels enllaços disponibles en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit de la Guia Prop.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les EMPRESES que, a conseqüència de les restriccions i mesures de contenció sanitària, no incorporen a les persones amb contracte fix-discontinu o a les quals fan treballs fixos i periòdics que es repetisquen en dates certes, per no poder desenvolupar activitat efectiva en el període teòric de crida*, i que hagen d'incorporar i aplicar a aquestes persones treballadores l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) vigent a data d'entrada en vigor del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, o autoritzat amb posterioritat, i mantindre-les en aquesta situació fins que tinga lloc la seua reincorporació efectiva o, en el seu cas, fins a la data d'interrupció de la seua activitat.


  * NOTA: de conformitat amb la disposició addicional tercera de l'RD-Llei 11/2021, el període teòric de crida és el corresponent al treball efectiu desenvolupat per cadascuna de les persones referides entre l'1 de juny i el 30 de setembre de 2019.

  En el supòsit en què la contractació de la persona treballadora s'haja produït amb posterioritat al 30 de setembre de 2019, es prendrà com a referència el mateix període teòric de crida corresponent a l'exercici 2020.

  Requeriments

  Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La SOL·LICITUD d'incorporació efectiva i aplicació de l'ERTO a les referides persones afectades es pot presentar DES DEL 01 de JUNY de 2021.

  Les empreses tenen un termini de quinze dies des de l'afectació per a sol·licitar davant l'autoritat laboral competent la incorporació efectiva i aplicació a aquestes persones de l'ERTO i per a tramitar davant l'entitat gestora la sol·licitud col·lectiva de prestacions per desocupació.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El procediment s'inicia mitjançant la presentació per l'empresa de la documentació següent:

  1.- SOL·LICITUD D'INCORPORACIÓ I APLICACIÓ a l'ERTO dirigida a l'autoritat laboral competent (segons el model normalitzat disponible com a FORMULARI WEB en el mateix tràmit telemàtic).

  2.- Una RELACIÓ NOMINAL de totes les persones treballadores fixes-discontínues afectades en l'ERTO. (Es recomana utilitzar el document denominat "Annex I - Relació de persones treballadores fixes-discontínues afectades", disponible com a imprés associat a aquest tràmit).

  Impresos associats

  ANNEX - PERSONES TREBALLADORES FIXES-DISCONTÍNUES AFECTADES (DA 3a RDL 11/2021)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  PRESENTACIÓ TELEMÀTICA de la SOL·LICITUD mitjançant el formulari web indicat, omplit degudament i signat per l'empresa o el seu representant legal, al qual cal afegir la documentació necessària restant.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROCAPD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21808

  Tramitació

  1. La presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de fer MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - El sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, en queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  4. Clicant en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura en color roig en l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el formulari web de sol·licitud, annexar la documentació omplida i signada digitalment que cal aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, i d'aquesta manera obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la vostra carpeta ciutadana (vegeu "Enllaços").
  5. Respecte de la DOCUMENTACIÓ QUE CAL ANNEXAR:
  - És recomanable que reuniu tots els documents que heu d'annexar, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i s'hi han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * I en l'apartat "Impresos associats" (a més del mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents. Si hi ha un model normalitzat, el document s'ha de presentar en aquest i, si no n'hi ha, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los.
  6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia
  Si continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Registre de representants de l'ACCV.

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat.

  Carpeta ciutadana

  Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant de l'Autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.

  Apartat ERO/ERTO de l'àrea de TREBALL de la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

  Informació sobre COVID-19 publicada per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - A) NORMATIVA ESTATAL I EUROPEA
  - Reial decret 262/1985, de 23 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'expedients de regulació d'ocupació (BOE núm. 57, de 07/03/1985).
  - Articles 47 i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
  - Directiva 98/59/CE, de 20 de juliol de 1998, del Consell. Aproximació de les legislacions dels estats membres que es refereixen als acomiadaments col·lectius (DOUE núm. 225, de 12/08/1998).
  - Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada (BOE núm. 261, de 30/10/2012).
  - Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (BOE núm. 162, de 07/07/2012).
  - Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE núm. 134, de 13/05/2020).
  - Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE núm. 259, de 30/09/2020).
  - Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE núm. 23, de 27/01/2021).
  - Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms (BOE núm. 127, de 28/05/2021).
  - B) NORMATIVA AUTONÒMICA
  - Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7533, de 26/05/2015).
  - Instrucció de 21 d'abril de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sobre la inclusió de les persones treballadores fixes discontínues en els expedients de regulació temporal d'ocupació previstos en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020 (DOGV núm. 8796, de 23/04/2020).

  Llista de normativa

  A) NORMATIVA ESTATAL

  Vegeu el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre

  Vegeu el Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març

  Vegeu el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril

  Vegeu el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig

  Vegeu el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre

  Vegeu el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener

  Vegeu el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig

  B) NORMATIVA AUTONÒMICA

  Vegeu el Decret 77/2015, de 22 de maig

  Vegeu la Instrucció de 21 d'abril de 2020 (persones treballadores fixes discontinues).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.