Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions per a la realització d'activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d'acció exterior a l'empara de la Resolució de 6 de juliol de 2021 de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen aquestes ajudes.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions per a la realització d'activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d'acció exterior a l'empara de la Resolució de 6 de juliol de 2021 de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen aquestes ajudes.

  Objecte del tràmit

  Subvencionar la realització d'activitats formatives i de difusió la finalitat de la qual siga la divulgació en la Comunitat Valenciana de coneixements relatius a la Unió Europea, la participació ciutadana a la Unió Europea, i qualsevol altre aspecte relacionat directament amb la Unió Europea o amb l'acció exterior de la Comunitat Valenciana, tant respecte de països de fora de la Unió Europea com d'organismes internacionals.

  Per al present exercici es consideren prioritàries les següents temàtiques:
  · Conferència sobre el Futur d'Europa.
  · Pacte Verd Europeu.
  · Europa adaptada a l'era Digital.
  · Desenvolupament del Pilar Europeu de drets socials.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries les entitats públiques i les associacions i altres entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes, així com les cooperatives

  Requeriments

  Les entitats sol·licitants hauran de reunir els requisits establits en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i en els articles 18 i concordants del Reial decret 887/2006 de desenvolupament del Reglament de la llei general de subvencions.
  Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions hauran de complir les obligacions establides en l'article 4 de les bases reguladores i en la convocatòria.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La subvenció vindrà determinada pel pressupost establit i s'adjudicarà a les entitats beneficiàries, seguint l'ordre de puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració establits en l'article 6 de les bases reguladores, fins que s'esgote el crèdit pressupostari assignat a la línia de subvenció.

  L'import a concedir a cada entitat beneficiària ascendirà a la totalitat de les despeses subvencionables de l'activitat, quantitat que no podrà superar els 10.000,00 €, per sol·licitud, sense que en cap cas puga ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada.

  Per raons d'eficàcia i eficiència administrativa, s'estableix un import mínim subvencionable de 1.000,00 €, sent desestimades les sol·licituds que no aconseguisquen aquest import.

  El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació per la persona beneficiària de la realització de l'actuació subvencionada.
  No s'admetran abonaments a compte ni pagaments anticipats, en els termes previstos en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'un mes des de l'endemà al de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9125 de 12/07/2021)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'haurà d'acompanyar a la sol·licitud un programa detallat de l'actuació a realitzar, i pressupost estimat de les despeses que es preveja realitzar, d'aquesta convocatòria, on figure una descripció desglossada i detallada per partides, dels costos corresponents, i indicació, en el seu cas, d'altres fonts de finançament, tant en forma de fons propis com de cofinançament per altres entitats públiques o privades, havent de quedar degudament acreditada aquest cofinançament, segons el model de l'annex.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ I DIFUSIÓ EN MATÈRIA DE LA UNIÓ EUROPEA I D'ACCIÓ EXTERIOR. PROGRAMA D'ACTUACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  KO

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució del procediment de concessió de subvencions, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'haja dictada, en el termini d'un mes des de l'endemà al de la seua notificació o publicació, d'acord amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21810

  Informació adicional

  Les sol·licituds per a l'obtenció d'aquestes subvencions es presentaran de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) accedint al procediment corresponent a aquesta convocatòria. Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud, s'haurà de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

  Les sol·licituds realitzades per via diferent a la indicada es tindran per no presentades, en virtut dels articles 14.2 i 16.8 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Els criteris objectius d'atorgament i les valoracions que es tindran en compte per a la concessió de les subvencions seran els següents:
  a) Qualitat tècnica, viabilitat econòmica i innovació de l'activitat, fins a 11 punts.
  Per a això, es tindran en compte els següents aspectes:
  - L'adequació de l'activitat als objectius de la subvenció i a les prioritats específiques establides en la convocatòria, fins a 3 punts.
  - La coherència, la claredat i la proporcionalitat del pressupost aportat amb l'objecte de l'acció, fins a 3 punts.
  - L'aportació de mitjans personals i materials propis de l'entitat beneficiària, fins a 2 punts.
  - El cofinançament de l'activitat per altres entitats, públiques o privades, degudament acreditades, fins a 1 punt.
  - El plantejament innovador, fins a 1 punt.
  - La paritat en el quadre de professorat o persones conferenciants, fins a 1 punt.

  b) Impacte, repercussió, rellevància i interés objectiu de l'activitat a desenvolupar, fins a 10 punts. Per a això, es tindran en compte els següents aspectes:
  - Formulació clara i precisa dels objectius i dels resultats esperats, fins a 2 punts.
  - Notorietat de les persones intervinents o participants previstes, fins a 2 punts.
  - Repercussió territorial i/o internacional de les activitats programades, fins a 2 punts.
  - Persones beneficiàries (nombre aproximat d'assistents, procedència social, cultural i geogràfica), fins a 2 punts.
  - Mitjans emprats per a la difusió de l'activitat, fins a 1 punt.
  - Transcendència en els mitjans de comunicació de l'activitat prevista, fins a 1 punt.

  c) Experiència, trajectòria i especialització de l'entitat sol·licitant en activitats similars a les que es presenten, fins a 5 punts.
  Per a això, es tindran en compte els següents aspectes:
  - Equip humà responsable de l'organització de l'activitat i dedicació, fins a 3 punts.
  - Activitats desenvolupades en els últims 3 anys en l'àmbit de la Unió Europa o d'organismes internacionals, fins a 2 punts.

  Obligacions

  1. Les entitats beneficiàries estan subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques i, en particular, a les quals fa referència l'article 14 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, així com, en el seu cas, a les exigències que determina la normativa vigent en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  2. Les entitats beneficiàries estan obligades a realitzar les activitats subvencionades en els termes de la resolució de concessió, i a justificar la seua realització en els terminis establits en aquesta resolució. En particular, estan obligades a:
  a) Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de les subvencions en l'exercici que corresponga a la convocatòria i dins del termini que en ella es determine.
  b) Acreditar, davant l'òrgan concedent, la realització de l'actuació o actuacions que fonamenten la concessió de la subvenció.
  c) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat en relació amb les subvencions concedides.
  d) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, amb indicació expressa de l'import de les subvencions reeixides, dels conceptes als quals es destinaran i de si cobreixen el cent per cent (100%) del cost real de l'actuació o actuacions.
  Aquesta comunicació haurà d'efectuar-se tan prompte com es tinga coneixement de l'obtenció de la subvenció, i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts, d'acord amb el que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
  e) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, de conformitat amb el que es preveu en l'apartat 7 de l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i els articles 22 i 23 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
  f) No alterar la finalitat de les subvencions i complir les obligacions que estableix la legislació vigent per als perceptors de fons públics.
  g) Facilitar la inspecció i el control del departament del Consell competent a fi de conéixer qualsevol aspecte de l'activitat objecte de la subvenció, en els termes previstos en l'article 169 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
  h) Justificar l'ajuda, davant l'òrgan concedent, en els termes i terminis previstos en la respectiva convocatòria.
  i) Conservar els documents justificatius de la subvenció rebuda, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de comprovació i control.
  j) Deixar constància expressa de la condició d'activitat subvencionada per la Generalitat en qualsevol relació amb terceres persones, amb inclusió dels logotips que els proporcione l'òrgan concedent.
  k) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
  l) Complir les obligacions derivades de la Llei 12/2018, de 24 de maig, de la Generalitat, de publicitat institucional per a l'interés ciutadà i la concepció col·lectiva de les infraestructures públiques.
  m) Disposar d'un pla d'igualtat, en el cas que els siga exigible d'acord amb la legislació que els siga aplicable. En el cas de no ser exigible es justificarà la concurrència de les causes de no obligatorietat.

  Sancions

  L'incompliment total o parcial dels requisits i obligacions establides en les bases reguladores i la resta de normativa aplicable podrà comportar, prèvia audiència a l'entitat beneficiària, deixar sense efecte la subvenció concedida o la seua minoració, en cas d'incompliment parcial de l'actuació o justificació per quantia inferior a la concedida.

  En particular, seran causes d'incompliment les següents:
  a) Incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció.
  b) Incompliment de l'obligació de justificació en els termes establits, o justificació insuficient o fora de termini.
  c) Incompliment de les mesures de difusió contingudes en l'apartat quart de l'article 18 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i en l'article 4, apartat segon, lletra j, del Decret de bases reguladores.
  En cas d'incompliment parcial dels objectius o de justificació insuficient, l'import a percebre per l'entitat beneficiària es veurà reduït de manera proporcional, atés el grau d'objectius complits i la part justificada adequadament.

  També procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins hui en què s'acorde la procedència del reintegrament en els casos establits com a causa de reintegrament en l'article 37 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

  El règim sancionador aplicable serà el previst en els articles 173 a 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 16/2021, de 19 de maig, del president de la Generalitat, pel qual aproven les bases reguladores de les subvencions de la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d'acció exterior.
  - Resolució de 6 de juliol de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions per a la realització d'activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d'acció exterior.

  Llista de normativa

  DECRET 16/2021, de 19 de maig, del president de la Generalitat, pel qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d'acció exterior

  RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2021, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, subvencions per a la realització d'activitats de formació i difusió en matèria de la Unió Europea i d'acció exterior.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.