Comunicació de modificació de dades no substancials d'establiments i/o activitats turístiques inscrites en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2414982
|
Codi GVA: 21838
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La comunicació al servei territorial competent dels canvis que no suposen modificacions substancials dels establiments i/o les activitats turístiques inscrites en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

L'òrgan competent per a practicar la inscripció en el Registre ho serà també, quan corresponga, per a modificar o donar de baixa les dades inscrites.

 

Els canvis que no suposen modificacions substancials, només requereixen comunicació prèvia al servei territorial competent, segons el formulari disponible en l'apartat d'impresos associats d'aquest mateix tràmit.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Els titulars dels establiments i/o les activitats turístiques o, si és el cas, el seu representant.

Requisits

No es pot utilitzar el tràmit de comunicació per a posar en coneixement del servei territorial competent qualsevol modificació substancial que afecte la seua activitat, com ara els canvis de capacitat, titularitat o mediadors, incloent-hi els cessaments d'activitat, cas en què s'ha de presentar...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació

Rebuda la comunicació, el servei territorial de turisme competent procedirà a fer els canvis pertinents en el registre.

 

Com que és un tràmit que no requereix resolució, no és procedent indicar cap recurs ni el sentit del silenci.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Formulari de comunicació, disponible en l'apartat d'impresos associats d'aquest mateix tràmit, degudament omplit i signat electrònicament.
Forma de presentació
Telemàtica
La llista amb les persones o entitats interessades es farà, tant per a les persones físiques com jurídiques, per mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i article 21.2...
Saber més

Resolució

Obligacions
Tots els establiments i/o activitats turístiques han de mantindre actualitzada qualsevol informació relativa a aquests.
Sancions
La inexactitud, falsedat o omissió en qualsevol dada que s'adjunte o incorpore al formulari de comunicació tindrà els mateixos efectes que els previstos per a la declaració responsable. Serà aplicable el que disposa la Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de...
Saber més