TECE - Sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en municipis. Pla CONVIURE. Convocatòria 2021.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2414693
|
Codi GVA: 21862
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 01-07-2021

Fins 28-07-2021

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Articular la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en municipis de la Comunitat Valenciana de conformitat amb el que es disposa en l'Ordre 4/2021, d'11 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
01-07-2021 al 28-07-2021
Observacions

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

 

a) Obres de rehabilitació, renovació, ampliació o adequació d'edificis del patrimoni municipal de caràcter social, administratiu, de serveis, cultural o històric.

En el cas de renovació haurà de justificar-se tècnicament la impossibilitat de realitzar la rehabilitació de l'edifici.

b) Adequació de l'entorn construït mitjançant l'actuació en espais públics com a carrers, places o zones d'esplai i esbarjo.

c) Redacció de l'estratègia local de rehabilitació.

 

TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES:

 

El termini per a executar les obres no podrà excedir de 36 mesos, comptats des de la data de publicació de la resolució de concessió de l'ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si, per causes alienes a l'entitat beneficiària o promotora de l'actuació, el termini anterior no es compleix, podrà incrementar-se el termini d'execució fins a un màxim de sis mesos, prèvia sol·licitud degudament justificada.

En el cas que l'obra no estiga acabada en els terminis límits anteriors, es podrà procedir a la denegació de les ajudes.

 

INFORME DE SUPERVISIÓ DEL PROJECTE

 

D'acord amb l'articule 164 h) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Hisenda Pública, del Sector Instrumental i de Subvencions, modificada pel decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, quan l'actuació subvencionada requerisca projecte segons l'article 2 del Reial decret 1000/2010 de 5 d'agost sobre visat col·legial obligatori, es podrà requerir la presentació del visat col·legial en lloc de l'informe de l'oficina de supervisió.

 

INCOMPATIBILITATS DE LES AJUDES.

1. No podran obtindre aquestes ajudes les parts beneficiàries que ja ho siguen per a la mateixa actuació com a resultat d'altres convocatòries d'ajudes de la conselleria competent en matèria de rehabilitació.

 

2. La sol·licitud és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts públiques o privades per a la implementació de l'estratègia. No obstant això, l'import de la subvenció a concedir no podrà ser d'una quantia tal que, aïlladament o juntament amb altres subvencions públiques que amb el mateix objecte puguen rebre les parts

beneficiàries d'aquestes ajudes, supere el cost previst de l'actuació. En el cas que es done aquesta circumstància, es reduirà l'import de la subvenció a concedir fins a arribar a aquest límit.

Normativa
 • Ordre 4/2021, d'11 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en municipis mitjançant el Pla...
 • Resolució de 23 de desembre de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 4/2021, d'11 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual...

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Podran ser beneficiàries, i per tant sol·licitants de les ajudes, les administracions locals i altres entitats del sector públic d'àmbit local que posseïsquen la titularitat patrimonial de l'immoble, o justifiquen estar en disposició d'adquirir-lo, en el qual es proposa la rehabilitació de...

Saber més
Requisits

L'entitat local, en la seua qualitat de beneficiària de la subvenció, queda obligada al compliment de les obligacions previstes en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, i també a les que deriven de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació

Les sol·licituds es presentaran telemàticament per les administracions locals i altres entitats de dret públic d'àmbit local, per mitjà del representant legal, mitjançant els impresos normalitzats, degudament emplenats i dins del període contemplat en la corresponent convocatòria.

Cada entitat local només podrà presentar una sol·licitud i la seua presentació comportarà l'acceptació incondicionada de les fitxes establides en la present ordre.

L'avaluació i selecció de les sol·licituds es realitzarà tenint en compte, exclusivament, la documentació aportada, i s'atribuirà a cadascuna de les sol·licituds una puntuació d'acord amb els criteris de valoració establits en aquestes bases.

En el termini d'un mes després del dia en què acabe el termini de presentar les sol·licituds d'ajudes es publicarà en la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica el llistat de sol·licituds, indicant aquelles que estan completes, incompletes (assenyalant la documentació que falta per aportar o esmenar), o sol·licituds no admeses a tràmit, tenint aquestes publicacions el caràcter de notificació a l'efecte d'aquesta ordre.

En el cas que per motius justificats no poguera publicar-se aquest llistat en el termini assenyalat, es comunicarà en la citada web la seua nova data de publicació.

Completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits, s'ordenaran de major a menor puntuació, atesos els criteris de baremació inclosos en aquestes bases, i s'elaborarà el llistat de sol·licituds que resultaran adjudicatàries de les ajudes, en funció de la partida pressupostària destinada a aquestes ajudes que s'establisca en la convocatòria d'ajudes.

En cas d'igualtat de puntuació, prevaldrà la sol·licitud amb el número més baix de registre telemàtic d'entrada.

El termini màxim per a resoldre i publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució de concessió d'ajudes, que posarà fi al procediment, serà de sis mesos comptats des de l'endemà a la publicació de la resolució de convocatòria d'ajudes. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i publicat resolució expressa, els interessats podran entendre desestimada la seua sol·licitud, sense perjudici del que s'estableix en l'article 23 de la Llei 39/20015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La resolució de concessió d'ajudes es publicarà en el portal de www.gva.es, així com en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substituirà a la notificació individual de la resolució, conforme al que es preveu en l'article 45.1.b de la legislació del procediment administratiu comú.

Criteris de valoració

Per a determinar la prioritat de les sol·licituds, aquestes es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació:

1. En funció de la necessitat d'intervenció en l'entorn urbà

a) Segons la dimensió de l'entitat local:

- de 0 a 500 habitants: 10 punts

- de 501 a 2.000 habitants: 8 punts

- de 2.001 a 5.000 habitants: 6 punts

- de 5.001 a 10.000 habitants: 4 punts

- de 10.001 a 15.000 habitants: 2 punts

- de 15.001 a 20.000 habitants: 1 punt

 

b) Per estar en risc de despoblació: 10 punts

S'entendrà que un municipi està en risc de despoblació si, el dia d'inici del termini de presentació de sol·licitud d'ajudes, el municipi està inclòs en l'última resolució de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'assigna el fons de cooperació municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana.

c) Si l'àrea d'intervenció es troba majoritàriament dins de l'àrea qualificada pel Visor d'Espais Urbans Sensibles com a «espai urbà sensible » el dia d'inici del termini de presentació de sol·licitud d'ajudes: 10 punts.

 

2. En funció de les ajudes concedides, en el seu cas, per la conselleria competent en rehabilitació a l'entitat local:

 

a) Les entitats locals que no hagen rebut aquesta ajuda en qualsevol de les dues convocatòries anteriors: 30 punts.

No es tindrà en compte com a ajuda rebuda per a l'aplicació d'aquest criteri haver sigut subvencionada únicament l'estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït.

b) Les entitats locals que no siguen beneficiàries d'una ajuda directa en matèria d'actuacions urbanes que conste com a línia nominativa, en la mateixa anualitat pressupostària de la convocatòria d'aquestes ajudes, de la conselleria competent en rehabilitació: 20 punts.

 

3. En funció de la qualitat de l'estratègia:

- Qualitat de les fitxes per a una estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït. Fins a 10 punts.

- Qualitat de l'estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït, en cas de presentar-la. Fins a 5 punts.

- Capacitat de la proposta estratègica de dinamitzar socioeconòmicament l'entorn. Es tindran en compte qüestions com el cofinançament del projecte, la cogestió de la futura activitat, la pertinència de l'activitat en l'entorn, la seua capacitat de permanència, etc. Fins a 5 punts.

 

4. En funció de l'actuació proposada:

- Qualitat urbana, arquitectònica i constructiva. Fins a 20 punts.

- Governança participativa: codisseny de la intervenció en la fase de diagnòstic, ideació i disseny; seguiment i avaluació participada durant la intervenció o la implementació; models de gestió participada de l'edifici o d'algun espai; xarxes i sinergies comunitàries; etc. Fins a 10 punts.

- Inclusió: accessibilitat universal en l'edifici i/o espai públic; vitalitat dels espais i escala de proximitat; adaptabilitat a la diversitat i flexibilitat; foment de l'autonomia en l'ús; benestar i confort. Fins a 10 punts

- Sostenibilitat: estalvi energètic i reducció de contaminació ambiental; foment de l'economia circular; millora de la resiliència. Fins a 10 punts.

Òrgans de tramitació
Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

Formularis

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda s'iniciarà a partir de l'1 de juliol de 2021 i finalitzarà el dia 28 de juliol de 2021, inclusivament. (DOGV núm. 9109 de 17/06/2021).

 

L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

Documentació
1. La documentació a aportar per a la sol·licitud de les ajudes serà la següent: a) Imprés normalitzat de sol·licitud d'ajudes on es reflectiran les dades següents: - Dades de l'administració local o entitat de dret públic sol·licitant. - Dades del representant: cognoms i nom, NIF, i també...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de clicar en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, on la persona que tramite l'ajuda deurà dispose d'un certificat electrònic emés pels prestadors de serveis autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

  Resolució

  Quantia i cobrament
  ACTUACIONS SUBVENCIONABLES 1.Podran formar part del cost subvencionable: a) El cost de la redacció de les fitxes per a l'elaboració d'una estratègia local de rehabilitació de l'entorn construït, fins a un màxim de 3.000 euros per sol·licitud si és la primera vegada que es presenta i fins a un...
  Saber més
  Obligacions
  1. Les parts beneficiàries queden obligades a: a) Inscriure en el registre de la propietat la limitació que l'immoble objecte de la intervenció arquitectònica serà de propietat pública i es destinarà a fins socials en un període mínim de 50 anys des de la finalització de les obres, excepte acord...
  Saber més
  Observacions

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Òrgans resolució
  Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica
  Sancions
  Els establits per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236 de 02/10/2015).