Detall de Procediment

TECE - Sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges o edificis d'habitatges d'entitats locals per a destinar-los a habitatge de lloguer amb finalitats socials. Pla RECUPEREM LLARS. Convocatòria 2021.

Codi SIA:: 2414873
Codi GVA:: 21864
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-07-2021
28-07-2021)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Articular la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges d'entitats locals de municipis de la Comunitat Valenciana per a destinar-les a habitatge de lloguer amb finalitats socials, incloent l'adquisició de l'immoble, en el seu cas, de conformitat amb el que es disposa en l'Ordre 6/2021, de 17 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges o edificis d'habitatges d'entitats locals per a destinar-los a habitatge de lloguer amb finalitats socials mitjançant el pla Recuperem llars i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2021.

Observacions

Observacions

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES a) Actuacions prèvies necessàries per a escometre l'adequació de l'habitatge o l'immoble. b) Obres de rehabilitació, renovació, ampliació o adequació d'edificis del patrimoni municipal destinades a aconseguir les condicions que cal d'habitabilitat de l'habitatge. En el cas de renovació haurà de justificar-se tècnicament la impossibilitat de realitzar la rehabilitació de l'edifici. c) Qualsevol intervenció destinada a millorar elements comuns en el cas de tractar-se d'una intervenció en un edifici complet. d) Adquisició de l'immoble prèvia a la rehabilitació, si escau. INFORME DE SUPERVISIÓ DEL PROYECTE D'acord amb l'article 164.h de la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la hisenda pública, del sector instrumental i de subvencions, modificada pel Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, quan l'actuació subvencionada requerisca projecte segons l'article 2 del Reial decret 1000/2010 de 5 d'agost sobre el visat col·legial obligatori, es podrà requerir la presentació del visat col·legial en lloc de l'informe de l'oficina de supervisió. TERMINI PER A EXECUTAR LES OBRES El termini per a executar les obres de rehabilitació no podrà excedir els vint-i-quatre mesos, comptats des de la data de publicació de la resolució de concessió de l'ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Si, per causes alienes a l'entitat beneficiària o promotora de l'actuació, el termini anterior no s'haguera de complir, podria incrementar-se fins a un màxim de sis mesos, amb sol·licitud prèvia ben justificada. En el cas que l'obra no estiga acabada en els terminis límits anteriors es podrà procedir a la denegació de les ajudes. Les obres no podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes. INCOMPATIBILITAT D'AYUDES 1. No podran obtenir aquestes ajudes les parts beneficiàries que ja ho siguen per a la mateixa actuació com a resultat d'altres convocatòries d'ajudes de la conselleria competent en matèria de rehabilitació. 2. La sol·licitud és compatible amb la percepció de subvencions procedents d'altres fonts públiques o privades per a la implementació de l'estratègia. No obstant això, l'import de la subvenció a concedir no podrà ser d'una quantia tal que, aïlladament o juntament amb altres subvencions públiques que amb el mateix objecte puguen rebre les parts beneficiàries d'aquestes ajudes, supere el cost previst de l'actuació. En el cas que es donara aquesta circumstància es reduiria l'import de la subvenció a concedir fins a aconseguir aquest límit.

Requisits

Requisits

L'entitat local, en la seua qualitat de beneficiària de la subvenció, queda obligada al compliment de les obligacions previstes en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, i també a les que deriven de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i altres obligacions concordants. Els habitatges o els edificis que s'acullen al present programa hauran de tindre una antiguitat superior a 30 anys. Es prendrà com a data de construcció de l'immoble la que figure en la informació cadastral, llevat que es justifique documentalment una altra data de finalització de la construcció diferent de la reflectida en el cadastre.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries, i per tant sol·licitants de les ajudes, les administracions locals i altres entitats del sector públic d'àmbit local que posseïsquen la titularitat patrimonial de l'immoble, o justifiquen estar en disposició d'adquirir-lo, en el qual es proposa la rehabilitació.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • ORDRE 6/2021, de 17 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges o edificis d'habitatges d'entitats locals per a destinar-los a habitatge de lloguer amb finalitats socials mitjançant el pla «Recuperem llars» i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2021. (DOGV núm. 9113 de 23/06/2021).
  • Resolució, de 23 de desembre de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant Ordre 6/2021, de 17 de juny, de la Vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges o edificis d'habitatges d'entitats locals per a destinar-los a habitatge de lloguer amb finalitats socials mitjançant el Pla recuperem llars i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2021.(DOGV num. 9246, de 30/12/2021)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de la sol·licitud s'iniciarà a partir del día 1 de juliol de 2021 i finalitzarà el dia 28 de juliol de 2021, inclusivament. (DOGV núm. 9113 de 23/06/2021) L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

Formularis documentació

1. La documentació a aportar per a la sol·licitud de les ajudes serà la següent: a) Imprés normalitzat de sol·licitud d'ajudes on es reflectiran les següents dades: - Dades de l'Administració local o entitat de dret públic sol·licitant - Dades del representant: cognoms i nom, NIF, així com l'acreditació de la representació que ostenta, conformement amb la normativa específica aplicable. - Dades de l'habitatge o edifici a rehabilitar: direcció i referència cadastral. - Nombre d'habitatges de l'edifici a rehabilitar i nombre d'altures inclosa la planta baixa. - Superfície construïda dels habitatges resultants de la rehabilitació. b) Imprés de domiciliació bancària ben emplenat, que designe el compte en el qual es realitzarà l'ingrés de les ajudes. c) Si escau, resguard del número de registre de la presentació telemàtica de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici. d) Projecte de l'actuació a realitzar o en defecte d'això memòria justificativa de l'actuació d'acord amb l'expressat en la base cinquena de l'Ordre 6/2021, de 17 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. e) Programa d'actuació que garantisca l'execució de les obres en els exercicis establits. A aquest efecte i d'acord amb els terminis reglamentaris per a la tramitació del contracte d'obra, el programa d'actuació expressarà el termini d'execució de cadascuna de les anualitats previstes i imports estimats d'aquestes, d'acord amb el pla d'obra del projecte. f) En aquells supòsits en els quals els sol·licitants, en aplicació del que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, manifesten la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient, hauran d'aportar els certificats de l'Agència Tributària, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'estar al corrent en les seues obligacions i de no ser deutor per reintegrament de subvencions al fet que estiguera obligat. g) Justificant de propietat de l'immoble per part de l'entitat local sol·licitant o justificant del compromís de compra (contracte d'arres o similar). 2. Les transmissions telemàtiques de dades tindran la naturalesa jurídica de certificats quan siguen signats electrònicament per la persona titular de l'òrgan responsable de les dades transmeses i conste expressament aquesta naturalesa. NOTA: -La presentació de la sol·licitud i documentació adjunta es farà de manera telemàtica (clicant l'enllaç "Tramitar amb certificat" que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP, accedirà al tràmit telemàtic que li permetrà emplenar el formulari). -La grandària màxima permesa per a cada fitxer individual que s'adjunte és de 25 Mb, i es podran adjuntar un màxim de 25 fitxers sempre que el volum total no supere els 150 Mb. -En cas de superar qualsevol d'aquests límits, s'haurà d'emplenar i presentar només la sol·licitud telemàticament i entregar presencialment en un suport físic (cd, dvd, etc.) els fitxers que acompanyen la sol·licitud, adjuntant una còpia del justificant del registre telemàtic d'entrada de la sol·licitud. -Es poden adjuntar fitxers amb extensió. pdf, .xls, .rar, .zip, .doc, .jpg, etc.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de clicar en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, on la persona que tramite l'ajuda deurà dispose d'un certificat electrònic emés pels prestadors de serveis autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Les sol·licituds es presentaran telemàticament per les administracions locals i altres entitats de dret públic d'àmbit local, per mitjà del representant legal, mitjançant els impresos normalitzats, degudament emplenats i dins del període contemplat en la corresponent convocatòria. Cada entitat local només podrà presentar una sol·licitud i la seua presentació comportarà l'acceptació incondicionada de les fitxes establides en la present ordre. L'avaluació i selecció de les sol·licituds es realitzarà tenint en compte, exclusivament, la documentació aportada, i s'atribuirà a cadascuna de les sol·licituds una puntuació d'acord amb els criteris de valoració establits en aquestes bases. En el termini d'un mes després del dia en què acabe el termini de presentar les sol·licituds d'ajudes es publicarà en la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica el llistat de sol·licituds, indicant aquelles que estan completes, incompletes (assenyalant la documentació que falta per aportar o esmenar), o sol·licituds no admeses a tràmit, tenint aquestes publicacions el caràcter de notificació a l'efecte d'aquesta ordre. En el cas que per motius justificats no poguera publicar-se aquest llistat en el termini assenyalat, es comunicarà en la citada web la seua nova data de publicació. Completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits, s'ordenaran de major a menor puntuació, atesos els criteris de baremació inclosos en aquestes bases, i s'elaborarà el llistat de sol·licituds que resultaran adjudicatàries de les ajudes, en funció de la partida pressupostària destinada a aquestes ajudes que s'establisca en la convocatòria d'ajudes. En cas d'igualtat de puntuació, prevaldrà la sol·licitud amb el número més baix de registre telemàtic d'entrada. El termini màxim per a resoldre i publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució de concessió d'ajudes, que posarà fi al procediment, serà de sis mesos comptats des de l'endemà a la publicació de la resolució de convocatòria d'ajudes. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i publicat resolució expressa, els interessats podran entendre desestimada la seua sol·licitud, sense perjudici del que s'estableix en l'article 23 de la Llei 39/20015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La resolució de concessió d'ajudes es publicarà en el portal de www.gva.es, així com en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substituirà a la notificació individual de la resolució, conforme al que es preveu en l'article 45.1.b de la legislació del procediment administratiu comú.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Per a determinar la prioritat de les sol·licituds, aquestes es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació: 1. En funció de la necessitat d'intervenció en l'immoble: a) Segons la dimensió de l'entitat local: - de 0 a 500 habitants: 10 punts - de 501 a 2.000 habitants: 8 punts - de 2.001 a 5.000 habitants: 6 punts - de 5.001 a 10.000 habitants: 4 punts - de 10.001 a 15.000 habitants: 2 punts - de 15.001 a 20.000 habitants: 1 punt b) En funció de l'antiguitat de l'edifici: - En edificis o habitatges construïts amb anterioritat a 1900: 5 punts - En edificis o habitatges construïts entre els anys 1900 i 1950, tots dos inclusivament: 3 punts. c) Per estar l'edifici catalogat, amb alguna mena de protecció en l'instrument d'ordenació urbanística corresponent o amb reconegut valor cultural: 5 punts. d) Per estar en risc de despoblació: 10 punts. S'entendrà que un municipi està en risc de despoblació si, el dia d'inici del termini de presentació de sol·licitud d'ajudes, el municipi està inclòs en l'última resolució de la Presidència de la Generalitat, per la qual s'assigna el fons de cooperació municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana. e) Si l'edifici o habitatge es troba dins una àrea qualificada pel Visor d'Espais Urbans Sensibles com a «espai urbà sensible» el dia d'inici del termini de presentació de sol·licitud d'ajudes: 10 punts. 2. En funció de les ajudes concedides, si escau, per la conselleria competent en rehabilitació a l'entitat local: a) Les entitats locals que no hagen rebut aquesta ajuda en qualsevol de les 2 convocatòries anteriors: 20 punts. b) Les entitats locals que no siguen beneficiàries d'una ajuda directa en matèria d'actuacions urbanes o de rehabilitació que conste com a línia nominativa, en la mateixa anualitat pressupostària de la convocatòria d'aquestes ajudes, de la conselleria competent en rehabilitació: 10 punts.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

Obligacions

Obligacions

1. Les parts beneficiàries queden obligades a: a) Inscriure en el registre de la propietat la limitació que l'immoble objecte de la intervenció arquitectònica serà de propietat pública i es destinarà a fins socials en un període mínim de 50 anys des de la finalització de les obres, excepte acord exprés de la conselleria, en els termes previstos en l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) La renda arrendatícia no podrà superar el 30 % de la capacitat econòmica de la unitat de convivència adjudicatària. La inobservança d'aquesta exigència comportarà la devolució de les ajudes rebudes incrementada amb els interessos legals generats des del moment de la concessió de l'ajuda. c) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria de rehabilitació considere necessari per al control del compliment dels fins previstos. d) Remetre a la Conselleria, en un termini màxim d'un mes a comptar a partir de la realització, el contracte de la totalitat de les obres, com a document acreditatiu de l'import d'adjudicació de les obres. e) Realitzar les obres segons el projecte d'execució aprovat per l'òrgan de contractació municipal. f) Comunicar la data de l'acte d'inici i recepció de l'obra amb un mes d'antelació. g) Col·laborar en qualsevol actuació de control financer que corresponga a la Intervenció de la Generalitat, en relació amb les ajudes i subvencions concedides. h) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, nacionals o internacionals. i) Actualitzar la documentació presentada que haguera patit alguna modificació o la vigència de la qual haguera finalitzat amb anterioritat a la liquidació de les subvencions. j) Complir totes i cadascuna de les obligacions establides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. k) Assumir l'aportació econòmica per la diferència entre l'import de l'ajuda i el cost total de la inversió per a la qual se sol·licita la subvenció, de manera que es garantisca l'execució de l'obra i les variacions pressupostàries que pogueren originar-se durant la seua execució. 2. Les parts beneficiàries de la subvenció hauran d'estar al corrent amb les seues obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social, o qualsevol altra de la resta d'obligacions assenyalades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 3. En cas de la seua existència, per al cobrament de les ajudes s'haurà de procedir a la retirada d'escuts, plaques i altres objectes que continguen simbologia de la revolta militar, de la Guerra Civil espanyola i de la dictadura franquista, llevat que concórreguen raons artístiques, arquitectòniques o artisticoreligioses protegides per la llei, de conformitat amb l'article 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura. 4. Redactar els projectes i licitar les obres atenent l'última versió de la Guia verda. Mesures mediambientals en la contractació pública en l'àmbit de l'edificació de la Generalitat, editat per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (ISBN: 978-84-482-6465-9). 5. Fer constar, en tota la informació o documentació relacionada amb l'actuació, la col·laboració i finançament de la Generalitat a través de la conselleria. 6. En compliment del que s'estableix en l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'entitat local es compromet a incloure la participació de la Generalitat de manera visible des de la via pública en la zona d'actuació mitjançant el cartell descriptiu que figura en l'annex II i posteriorment al costat de la porta d'accés principal a l'immoble objecte de la intervenció arquitectònica subvencionada. En aquests figurarà, a més, l'import de la subvenció aportada per la Generalitat Valenciana. 7. En el cas d'instal·lació de plaques commemoratives permanents, aquestes inclouran la referència al finançament amb càrrec a aquesta ajuda. 8. La comunicació d'accions dirigides als mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió, pàgines web, etc.) haurà de contemplar, en tot cas, la participació de les administracions que financen les intervencions.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES 1. Podran formar part del cost subvencionable: a) El cost de la realització de l'IEEV.CV, en cas de ser preceptiu, fins a un màxim de 200 euros per habitatge. b) El cost de la redacció dels projectes (fins i tot, si escau, estudi geotècnic, arqueològic, o estructural) i de direcció de les obres, fins a un màxim del 10 % del cost d'execució de l'obra. c) El cost d'execució de les obres, que no podrà superar els costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana. S'entendran per costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana els que figuren en l'edició vigent de la Base de dades de preus de la construcció de l'Institut Valencià de l'Edificació. d) El cost de l'adquisició, si escau, de l'immoble. 2. En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes o l'IVA quan siguen susceptibles de recuperació o compensació. Pel que fa als tributs, es consideraran despesa subvencionable quan el beneficiari de la subvenció els abone efectivament, tot això de conformitat amb el que es disposa en l'article 38.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 3. D'acord amb el que es disposa en l'article 31.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions es consideren despeses subvencionables, aquells que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzen des del primer dia de l'exercici pressupostari de la convocatòria, si estan directament relacionades les actuacions amb l'objectiu de l'actuació i s'efectuen dins del termini d'execució. PRESSUPOSTOS PROTEGIBLES MÁXIMS I QUANTIA DE LES AJUDES. 1. El pressupost protegible de l'actuació serà igual a la suma del cost de les actuacions subvencionables contemplades en la base sisena, sense comptar l'adquisició, amb un límit de 500 €/m² de superfície construïda d'habitatge i de 50.000 € per habitatge resultant de la rehabilitació. 2. El pressupost protegible de l'adquisició, si escau, serà igual al cost de la compra amb un límit màxim protegible de 200 €/m² de superfície construïda d'habitatge i de 20.000 € per habitatge resultant de la rehabilitació. 3. La subvenció a concedir es calcularà a partir de la suma dels pressupostos protegibles anteriors aplicant els següents percentatges en funció de la població atesa per l'entitat local. Població del municipi < 5.000 habitants --> Percentatge finançament Generalitat Valenciana 100% Població del municipi entre 5.000 i 50.000 habitants --> Percentatge finançament Generalitat Valenciana 80% Població del municipi > 50.000 habitants --> Percentatge finançament Generalitat Valenciana 60% 4. L'import màxim de la subvenció a concedir per municipi serà de 500.000 €, independentment del nombre de sol·licituds presentades. ABONAMENT DE LES AJUDES 1. L'abonament de les ajudes es realitzarà, respectant les anualitats aprovades per la conselleria amb competències en matèria de rehabilitació, a l'ajuntament de la següent manera: a) Primera bestreta: la conselleria amb competències en matèria de rehabilitació podrà anticipar fins al 30 per cent de la subvenció aprovada, en concepte de provisió de fons per a l'arrancada de l'actuació. Aquesta bestreta, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 171.5, lletra a) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, està exonerat de la constitució de garanties per tractar-se d'una Administració pública de caràcter territorial. b) Bestretes successives: una vegada certificat un volum d'obra superior a la bestreta atorgada, es podrà concedir una nova bestreta per un import que com a màxim serà del 30 per cent de la subvenció aprovada sense sobrepassar la disponibilitat pressupostària de l'anualitat corresponent de l'obra. c) Pagament final: L'últim pagament de la subvenció, es tramitarà una vegada es dispose de la certificació final d'obra de l'actuació. 2. La primera bestreta s'abonarà, sense necessitat de sol·licitud prèvia, una vegada resolta la convocatòria de concessió de les ajudes. 3. Per a l'abonament de les bestretes successives, la part beneficiària haurà de sol·licitar-ho telemàticament abans del 15 d'octubre de cada any d'execució de les obres, aportant la següent documentació: a) Annex de justificació de la inversió, segons model normalitzat de l'annex I, adjunt a aquestes bases, on es justifique que l'obra executada ha superat l'import de l'última bestreta atorgada. b) Certificació d'obra i factura acreditativa de la despesa o inversió realitzada, aprovades per l'òrgan municipal competent. c) En aquells supòsits en els quals els sol·licitants, en aplicació del que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, hagen manifestat la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient i en cas de pèrdua de vigència dels documents aportats juntament amb la sol·licitud de les ajudes, hauran d'aportar els certificats de l'Agència Tributària, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'estar al corrent en les seues obligacions i de no ser deutor per reintegrament de subvencions al fet que estiguera obligat. 4. Per a sol·licitar l'últim pagament, la part beneficiària haurà de fer-ho telemàticament adjuntant la documentació que a continuació es detalla: a) Annex de justificació de la inversió, segons model normalitzat de l'annex I, adjunt a aquestes bases, on es justifique que l'obra executada ha superat l'import de l'última bestreta atorgada. b) Certificació última i factura acreditativa de la despesa o inversió realitzada, aprovades per l'òrgan municipal competent. c) Testimoniatge fotogràfic de l'actuació realitzada. d) Acta de recepció d'obra. e) En aquells supòsits en els quals els sol·licitants, en aplicació del que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, hagen manifestat la seua oposició al fet que l'Administració recapte electrònicament la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient i en cas de pèrdua de vigència dels documents aportats juntament amb la sol·licitud de les ajudes, hauran d'aportar els certificats de l'Agència Tributària, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent en les seues obligacions i de no ser deutor per reintegrament de subvencions a què estiguera obligat. f) Les entitats locals deuran amb caràcter previ al pagament acreditar trobar-se al corrent de la seua obligació de rendir comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, segons disposa l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana. g) Justificant de la inscripció en el registre de la propietat de la limitació que l'immoble objecte de la intervenció arquitectònica serà de propietat pública en un període mínim de 50 anys, des de la finalització de les obres. 5. En el cas que el cost de l'actuació siga inferior al cost inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es recalcularà l'import de la subvenció, i aquesta podria ser minorada si de l'aplicació dels criteris d'aquestes bases resultara un import d'ajuda inferior a l'inicialment previst. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere l'inicialment previst. 6. El termini de justificació de les subvencions finalitzarà el 15 d'octubre de cada exercici econòmic per al qual es van concedir-les, sense perjudici que el tancament de l'exercici pressupostari obligue a avançar aquesta data.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Els establits per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236 de 02/10/2015).