Detall de Procediments

EMPUJU - Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020, per a l'exercici 2021.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  EMPUJU - Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020, per a l'exercici 2021.

  Objecte del tràmit

  La concessió d'incentius a la contractació de les persones menors de 30 anys, que figuren inscrites com a desocupades en els espais Labora de la Generalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  De conformitat amb el que preveu l'article 10.3 de l'Ordre 7/2019, podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms.

  Requeriments

  No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Per a la selecció de les persones destinatàries, l'entitat beneficiària presentarà l'oferta d'ocupació a l'espai LABORA corresponent i seleccionarà els joves d'entre els que li siguen remesos per aquest.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Aquest òrgan col·legiat proposarà la distribució de la dotació pressupostària d'acord amb els criteris següents:
  a) Es proposarà per a tots els sol·licitants l'import del barem estàndard de costos unitaris que corresponga a la contractació prioritzada pel sol·licitant en el formulari web annex a la sol·licitud.
  b) En el cas que la dotació no s'haja esgotat després de procedir segons el que disposa el paràgraf anterior, el sobrant es distribuirà fins a esgotar el crèdit disponible en proporció a l'atur registrat en l'àmbit territorial de la corresponent entitat local.
  c) Si la dotació resultara insuficient per a procedir segons el que s'estableix en l'apartat a, es prioritzaran els sol·licitants segons l'atur més alt registrat.

  A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, es tindran en compte les estadístiques d'atur registrat corresponents al mes anterior al de la data de la convocatòria.

  La resolució de possibles empats s'efectuarà en funció de la pitjor evolució de l'atur registrat en cada municipi. A aquest efecte, la comparativa es remuntarà als mesos precedents a l'indicat en l'apartat anterior que resulte necessari fins a desfer l'empat.

  En cap cas l'import assignat podrà superar la quantia de l'ajuda sol·licitada.
  L'import de la subvenció per cada contractació es determinarà en funció del grup de cotització que corresponga a cada treballador, segons es detalla a continuació:

  GRUP DE COTITZACIÓ
  BECU 12 MESOS
  1
  30.702,96 €
  2
  26.582,28 €
  3
  20.980,32 €
  4
  19.504,44 €
  5
  20.519,40 €
  6
  17.000,16 €
  7
  17.839,44 €
  8
  18.771,48 €
  9
  17.169,00
  10
  15.192,00 €
  11
  15.399,96 €


  La liquidació final de la subvenció es produirà una vegada que l'entitat beneficiària en el termini de 2 mesos des de la notificació de la resolució de concessió justifique la subvenció, mitjançant l'aportació de la documentació següent:

  a) Llista de treballadors i treballadores contractades, segons el model normalitzat.
  b) Contractes de treball i la seua comunicació a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació a través de l'aplicació Contrat@.
  c) Alta en la Seguretat Social de les persones treballadores i informe de dades per a la cotització (IDC).
  d) Acta de selecció de les persones contractades i llista de persones desocupades remés per l'Espai Labora.
  e) Imprés normalitzat on figurarà el codi comptable identificable en relació amb la subvenció concedida.
  f) Acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, i no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament, mitjançant la declaració responsable relativa a l'article 34.5 de la Llei general de subvencions.
  g) Acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, per a la qual cosa l'òrgan gestor obtindrà de la Sindicatura de Comptes el certificat sobre el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals.
  h) Declaració del representant de l'entitat relativa al fet que les contractacions no incorren en causa d'exclusió.
  i) Comunicació a la persona treballadora contractada que la seua contractació és susceptible de ser finançada amb càrrec al Programa operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020, a través de l'objectiu específic 1 de l'eix REACT-UE: "Donar suport a l'accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball i l'ocupació de qualitat, així com al manteniment de l'ocupació, inclosa l'ocupació juvenil, i el suport als treballadors per compte propi i als emprenedors", segons model normalitzat.
  j) Justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors per la persona contractada.
  l) Certificat del secretari de l'entitat relatiu al fet que les contractacions no s'emmarquen en l'àmbit de les ofertes públiques d'ocupació, regulades en el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  l) Justificació de les accions de publicitat sobre el finançament de les ajudes per part del Fons Social Europeu. Per a això, s'hi han d'adjuntar fotografies, captures de pantalla de pàgines web, cartells informatius, notes de premsa o qualsevol altra acreditació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  DOGV. núm. 9130, de 19 de juliol de 2021.
  El termini de presentació de sol·licituds és el comprés entre el 20 de juliol al 2 d'agost de 2021, els dos inclosos.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la documentació següent:
  a) Annex I. Documentació que cal presentar.
  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. En el cas que no haja variat respecte de l'última sol·licitud presentada davant de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per l'entitat sol·licitant, se n'ha d'identificar la versió corresponent.
  c) Declaració responsable de no haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari ni per a ser receptor del pagament al qual fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons el model normalitzat.
  d) Declaració sobre les obligacions de publicitat de les ajudes del Fons Social Europeu.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DELS ARTICLES 13.2, 13.3 Y 34.5 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

  DECLARACÍÓ SOBRE LES OBLIGACIONS DE PUBLICITAT DE LES AJUDES DEL FONS SOCIAL EUROPEU

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos:

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
  3. La instrucció correspondrà a les direccions territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  4. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.
  5. L'òrgan col·legiat a què fa referència l'article 7 de l'Ordre 7/2019, de 25 d'abril emetrà un informe en el qual determinarà, seguint el procediment de distribució de la dotació que preveu el resolc onzé de la resolució de convocatòria, l'import de l'ajuda que individualment s'ha assignat a cada entitat en funció de la dotació pressupostària prevista.
  6. En vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent.
  7. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon per delegació a la persona titular de la Direcció General d'Ocupació i Formació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seua publicació, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu competent, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, un recurs de reposició davant d'aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense perjudici que les persones interessades hi puguen presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS_EMPUJU&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21902

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o el certificat de representant d'entitat.

  Informació adicional

  De manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment GUC habilitat a aquest efecte i denominat "EMPUJU 2021- Programa de subvencions d'ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana". En la pàgina web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, (www.labora.gva.es/corporacions-locals-mancomunitats-diputacions/foment-de-l-ocupacio) estarà disponible la informació sobre aquesta convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Per a fer-ho, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o bé amb el certificat de representant d'entitat. No s'admetran les sol·licituds que no es presenten utilitzant el procediment GUC que es descriu ací.

  Inici
 • Informació complementària

  Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, descàrrega de models, etc.), es pot consultar la convocatòria en l'apartat d'ajudes i foment d'ocupació de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (http://www.labora.es).

  DESTINATARIS FINALS: persones desocupades menors de 30 anys, que figuren inscrites com a demandants d'ocupació en els espais Labora de la Generalitat, condició que hauran de complir en el moment de la contractació.

  BENEFICIARIS FINALS DE L'ACCIÓ: Els ajuntaments de la Comunitat Valenciana o els seus organismes autònoms.

  IMPACTE PREVIST: 1.550 persones desocupades

  QUANTIA: 30.000.000 euros.

  Criteris de valoració

  L'òrgan col·legiat proposarà la distribució de la dotació pressupostària d'acord amb els criteris següents:
  a) Es proposarà per a tots els sol·licitants l'import del barem estàndard de costos unitaris que corresponga a la contractació prioritzada pel sol·licitant en el formulari annex a la sol·licitud.
  b) En el cas que la dotació no s'haja esgotat després de procedir segons el que disposa el paràgraf anterior, el sobrant es distribuirà fins a esgotar el crèdit disponible en proporció a l'atur registrat en l'àmbit territorial de la corresponent entitat local.
  c) Si la dotació resultara insuficient per a procedir segons el que s'estableix en l'apartat a, es prioritzaran els sol·licitants segons l'atur més alt registrat.

  A l'efecte del que disposa l'apartat anterior, es tindran en compte les estadístiques de desocupació registrada corresponents al mes anterior al de la data de la resolució de convocatòria.

  La resolució de possibles empats s'efectuarà en funció de la pitjor evolució de l'atur registrat en cada municipi. A aquest efecte, la comparativa es remuntarà als mesos precedents a l'indicat en l'apartat anterior que resulte necessari fins a desfer l'empat.

  En cap cas l'import assignat podrà superar la quantia de l'ajuda sol·licitada.

  Obligacions

  A més de les que estableix l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les entitats beneficiàries:
  a) Facilitar totes les dades i la informació relacionades amb la subvenció concedida que els siguen requerits pel LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  b) Comunicar la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat; així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
  c) Iniciar els contractes i donar d'alta en la Seguretat Social les persones contractades en el període comprés entre la comunicació de la proposta de l'òrgan de col·legiat recollit en el resolc desé i la finalització del termini de presentació de la justificació de la subvenció. Excepte en el cas de les substitucions, la contractació haurà de tindre lloc l'any de concessió de la subvenció.
  d) Mantindre l'ocupació creada durant almenys dotze mesos, excepte en els casos de substitució que estableix el resolc desseté.
  e) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, que han de ser originals o còpies certificades d'acord amb aquests.
  f) Les entitats beneficiàries han de comptabilitzar la concessió i el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic.
  g) Com que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) s'ha de conservar durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en les quals estiguen incloses les despeses definitives de l'operació, tal com es defineix en l'article 140.1 del Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 (la qual cosa s'estima que puga tindre lloc al voltant de l'any 2025).
  h) A l'efecte de difusió pública, com que les ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu, el beneficiari estarà subjecte a les normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. Entre aquestes normes, cal destacar que la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista d'operacions, que es publicarà de manera electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda. Així mateix, ha de comunicar a la persona contractada que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu. Així mateix, el beneficiari està subjecte a les normes d'informació i publicitat que recull el Reglament d'execució (UE) 821/2014, de la Comissió, de 28 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions aplicables del Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzematge de dades. En concret, les actuacions d'informació i publicitat que execute el beneficiari han de reflectir l'origen del finançament, amb esment exprés al Fons Social Europeu i a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.
  i) Conservar tota la documentació associada a la selecció final de les persones treballadores.
  j) L'entitat beneficiària ha de concedir a la persona treballadora el permís necessari en horari laboral per a permetre, si és el cas, les labors d'acompanyament i orientació durant el període de manteniment a què fa referència la disposició addicional tercera de l'Ordre 7/2019.

  Sancions

  Els incompliments que es puguen qualificar d'infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 7/2019, de 25 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus). (DOGV de 2/5/2019).
  - RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2021 el Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. PROGRAMA EMPUJU 2021
  - Extracte de la Resolució de 14 de juliol de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2021 el
  programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del
  Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. PROGRAMA EMPUJU 2021

  Llista de normativa

  Ordre 7/2019, de 25 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus). (DOGV de 2/5/2019).

  Extracte de la Resolució de 14 de juliol de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2021 el programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. PROGRAMA EMPUJU 2021

  RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2021 el Programa d'incentius a la contractació de persones desocupades menors de 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. PROGRAMA EMPUJU 2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.