Detall de Procediment

Ajudes per a actuacions municipals en matèria de transició ecològica per a la implantació i gestió d'instal·lacions de producció i autoconsum d'energia elèctrica de fonts renovables.

Codi SIA:: 2414977
Codi GVA:: 21904
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(30-09-2021
21-10-2021)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocatòria d'ajudes dirigides als ajuntaments dels municipis de la Comunitat Valenciana relatives a actuacions municipals en matèria de transició ecològica i energètica, que tinguen com a finalitat la implantació i gestió en els municipis de la Comunitat Valenciana d'instal·lacions de producció i autoconsum d'energia elèctrica mitjançant l'aprofitament i la utilització d'energies netes renovables.

Observacions

Observacions

Les instal·lacions objecte d'aquestes bases seran les que recull l'article 2.1 del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, dins de la categoria b, i en concret les següents: - tecnologia solar fotovoltaica (b.1.1), - instal·lacions eòliques en terra (b.2.1), - centrals minihidràuliques (b.4), - centrals de generació elèctrica que utilitzen com a combustible principal biomassa i biogàs (b.6, b.7, b.8). S'hi inclouen tres categories d'instal·lacions d'energia elèctrica mitjançant l'aprofitament i la utilització d'energies netes renovables finançables: A) Categoria primera: instal·lacions de producció d'energia elèctrica situades en sòl o instal·lacions de titularitat municipal per a abocar a la xarxa de transport o distribució d'energia elèctrica. B) Categoria segona: instal·lacions d'autoconsum en edificis i equipaments municipals, que han d'estar destinades a l'ús exclusiu d'instal·lacions i edificis de titularitat municipal, incloent-hi dues subcategories: - Instal·lacions d'autoconsum en edificis i equipaments municipals connectades a la xarxa sense acumulació. - Instal·lacions d'autoconsum en edificis i equipaments municipals connectades a la xarxa, però proveïdes de sistema d'acumulació d'energia elèctrica. C) Categoria tercera: instal·lacions aïllades, en què no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució ni directament ni indirectament a través d'una instal·lació pròpia o aliena, proveïdes aquestes instal·lacions de sistema d'acumulació d'energia elèctrica. Sempre que s'utilitzen acumuladors d'energia en les instal·lacions indicades en el punt anterior, s'ha de complir, com a mínim, una relació de 3:1 entre la potència instal·lada (kW) i l'energia de les bateries d'emmagatzematge (kWh).

Requisits

Requisits

Respecte de les condicions generals per a obtindre la condició de beneficiari de les subvencions, cal ajustar-se al que disposa la base tercera apartat segon. I respecte a les condicions particulars, seran les següents: a) Els ajuntaments beneficiaris han de trobar-se adherits al Pacte Europeu de les Alcaldies per al Clima i l'Energia, en suport a les mesures establides en el Pla d'acció per al clima i l'energia sostenible (PACES) de mitigació i adaptació al canvi climàtic, com és l'execució d'instal·lacions generadores d'electricitat mitjançant l'aprofitament i la utilització d'energies renovables. A més, hauran de tindre: - Un pla d'acció per al clima i l'energia sostenible (PACES), en què han d'estar incloses les actuacions proposades en la sol·licitud d'ajuda. - Inventari d'emissions de referència de gasos d'efecte d'hivernacle del municipi per a fer el seguiment de l'efectivitat de les accions de mitigació. - Una avaluació de riscos i vulnerabilitats derivats del canvi climàtic per a l'adaptació. b) Els ajuntaments beneficiaris han de disposar de suficient capacitat de gestió tècnica, administrativa i informàtica, i disposar d'una gestió local compatible, ja siga per mitjans propis o a disposició, per mitjans aliens, a través de qualssevol dels procediments que preveu la normativa vigent de contractes del sector públic.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Ajuntaments dels municipis situats a la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, així com la resta de normativa estatal i autonòmica que siga aplicable.
 • Ordre 16/2021, de 20 de setembre, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes dirigides als ajuntaments dels municipis de la Comunitat Valenciana per a dur a terme actuacions municipals de la implantació i gestió d'instal·lacions de producció i autoconsum d'energia elèctrica de fonts renovables, dins del marc competencial i en matèria de transició ecològica de la Comunitat Valenciana, i convocatòria corresponent a l'exercici pressupostari 2021.
 • Extracte de 29 de setembre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen ajudes als municipis de la Comunitat Valenciana per a potenciar projectes de lluita contra el canvi climàtic, per a l'exercici de 2021.(DOGV nº 9184, de 29/09/2021)
 • Resolució de 14 d'octubre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'acorda el nomenament dels membres de la comissió de valoració de les ajudes dirigides als ajuntaments dels municipis de la Comunitat Valenciana, per a dur a terme actuacions municipals d'implantació i gestió d'instal·lacions de producció i autoconsum d'energia elèctrica de fonts renovables convocades per l'Ordre 16/2021, de 20 de setembre, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (DOGV Num. 9210 / 08.11.2021).
 • Resolució de 7 de desembre de 2021, del director general de Transición Ecológica, de concessió d'ajudes dirigides als ajuntaments dels municipis de la Comunitat Valenciana per a dur a terme actuacions municipals d'implantació i gestió d'instal·lacions de producció i autoconsum d'energia elèctrica de fonts renovables, dins del marc competencial i en matèria de transició ecològica de la Comunitat Valenciana, previstes en l'Ordre 16/2021, de 20 de setembre, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a l'exercici 2021.(DOGV num. 9234, de 14/12/2021)
 • Resolució de 8 de febrer de 2022, del director general de Transició Ecològica, per la qual s'aprova el Pla de control aplicable durant el procediment de concessió i comprovació de la justificació de subvencions atorgades dins de l'Ordre 16/2021, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes dirigides als ajuntaments dels municipis de la Comunitat Valenciana, per a dur a terme actuacions municipals d'implantació i gestió d'instal·lacions de producció i autoconsum d'energia elèctrica de fonts renovables, dins del marc competencial i en matèria de transició ecològica de la Comunitat Valenciana i convocatòria corresponent a l'exercici pressupostari 2021 (DOGV Num. 9285 / 24.02.2022).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.(DOGV nº 9184, de 29/09/2021)

Formularis documentació

La sol·licitud s'ha de presentar segons el model normalitzat. L'entitat sol·licitant o el seu representant l'ha de signar digitalment en el moment de la presentació telemàtica, mitjançant el procediment establit per a això en la seu electrònica. Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent: a) Acreditació de la representació de la persona signant de la sol·licitud. b) Documentació que acredite l'adhesió de l'ajuntament sol·licitant al Pacte Europeu de les Alcaldies per al Clima i l'Energia, amb estratègia d'adaptació inclosa. c) Pla d'acció per al clima i l'energia sostenible (PACES). - Inventari d'emissions de referència de gasos d'efecte d'hivernacle del municipi per a fer el seguiment de l'efectivitat de les accions de mitigació. e) Avaluació de riscos i vulnerabilitats derivats del canvi climàtic per a l'adaptació. f) En el cas d'actuacions pendents d'executar: certificació de la intervenció de l'Ajuntament sol·licitant que acredite la disponibilitat pressupostària o el compromís de l'habilitació pressupostària, que s'ha de correspondre amb el 100 % del cost de l'actuació. g) Certificat de l'acord de l'òrgan de govern o delegació pel qual s'aprova la presentació de la sol·licitud de subvenció. h) Certificació per part de la persona funcionària de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de l'ajuntament corresponent acreditativa de: - Representació de la persona signant de la sol·licitud per a sol·licitar l'ajuda. - Acord de l'òrgan de govern de l'ajuntament pel qual s'aprova la presentació de la sol·licitud de subvenció. - Elaboració i aplicació del pla d'igualtat segons la disposició addicional 7a TREBEP. - Xifra oficial de població del municipi d'acord amb la base huitena, apartat primer. - Titularitat del dret real de l'ajuntament sobre el sòl/sostre on se situe la instal·lació objecte de la subvenció. - Que l'entitat local no està incursa en alguna de les circumstàncies que recullen els articles 13.2 i 3 de la Llei general de subvencions. - Si a l'ajuntament se li han concedit altres ajudes de l'Administració de la Generalitat, o d'altres administracions entitats públiques o privades nacionals o internacionals, per a la mateixa actuació subvencionable, amb l'especificació de la quantia de la subvenció, la data de concessió i l'entitat atorgant, així com la identificació de l'actuació finançada o subvencionada. i) Projecte subscrit per un tècnic titulat competent o document tècnic, si és el cas, d'acord amb la normativa aplicable, amb descripció clara i precisa de la instal·lació, de construcció i posada en servei de la instal·lació de generació d'energia de fonts renovables. j) Declaració o acord de l'òrgan de govern de l'ajuntament sol·licitant en què es compromet a continuar amb l'operació en funcionament durant la seua vida útil de les actuacions executades, amb inversions sol·licitades com a elegibles que siguen susceptibles de ser subvencionades. k) Cost previst i finançament de cada actuació, siga amb fons propis o amb altres ajudes de subvencions, d'acord amb el que estableix l'article 19.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21904. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de manera electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/web/sede_electronica/sede_certificados). En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de representants (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud hauran de realitzar-se a través de l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Els ajuntaments que reunisquen les condicions que preveuen aquesta convocatòria i les seues bases reguladores podran presentar una única sol·licitud per convocatòria. La tramitació constarà de les fases següents: Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Valoració de les sol·licituds que complisquen els requisits i notificació de la proposta de resolució provisional. - L'ajuntament beneficiari ha de notificar que accepta la subvenció o bé que hi renuncia, en el termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució de concessió de l'ajuda. Aquesta acceptació s'ha de fer mitjançant el formulari normalitzat de declaració d´acceptació d´ajudes al foment d´energies renovables al qual es pot accedir des de l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21904. La no acceptació expressa serà interpretada com a renúncia. - Resolució definitiva i el termini donen justificació de la subvenció. - Pagament de la subvenció: L'ajuntament beneficiari ha de dirigir la sol·licitud de pagament a la Direcció General de Transició Ecològica.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Per a establir l'ordre de prelació entre les línies d'ajudes i dins de cada línia es consideraran els criteris següents: 1- En funció del nombre d'habitants del municipi, prioritzant als ajuntaments sol·licitants de menys a més població dels seus respectius municipis. 2- En el cas que es produïra empat en la xifra oficial de població publicada per l'INE, es prioritzarà per ordre de data d'entrada de la sol·licitud d'ajuda telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana. La dotació de la línia pressupostària es repartirà, fins que s'esgote, entre els municipis que es troben inclosos en el rang de població de la línia A (municipis amb una població fins a 2.000 habitants). Si la quantitat de l'ajuda assignada a l'esmentada línia excedira la suma total d'imports d'actuacions subvencionables, el seu romanent passaria a engrossir l'import total d'ajudes destinades a la línia B (municipis amb una població entre 2.001 habitants i 5.000 habitants), i si excedira també aquesta línia B, el seu romanent passaria a la línia C (municipis amb una població des de 5.001 habitants), i d'aquesta manera fins a esgotar el pressupost assignat per a aquestes ajudes.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment de selecció de les subvencions a què es refereixen aquestes bases és la direcció general amb competències en matèria de transició ecològica, que acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució.

Obligacions

Obligacions

1. Les entitats locals beneficiàries de les subvencions previstes en la base tercera tenen les obligacions següents: a) Complir l'objectiu que fonamenta la concessió de la subvenció. b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització del projecte o la memòria. c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuarà l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer. d) Acceptar les condicions fixades en aquesta ordre de bases i de la convocatòria i aquelles directrius. e) Comunicar a la conselleria competent en matèria de transició ecològica l'obtenció de qualsevol altra ajuda o subvenció per a la mateixa finalitat. f) Complir amb les altres obligacions que preveu l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. g) Complir el que estableix la normativa en matèria de transició ecològica. h) Mantindre a la disposició de l'administració concedent de les ajudes, durant almenys els quatre anys següents al pagament final de la subvenció, els documents justificants de liquidació de les despeses subvencionades i dels ingressos per les ajudes percebudes. i) Reintegrar els fons percebuts quan siga procedent segons el que estableixen els articles 36 i 37 (modificat per la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a 2017) i l'article 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. j) Elaborar i aplicar el pla d'igualtat, de conformitat amb el que determina la disposició addicional setena del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Observacions

Observacions

Contra la resolució d'ajudes que es dicte, que posarà fi a la via administrativa, podrà interposar-se en el termini d'un mes un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que va dictar la resolució, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé en el termini de dos mesos un recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que es preveu en els articles 10 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que puga interposar-se qualsevol altre recurs que s'estime oportú.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L'import subvencionable de cada instal·lació ha de ser com a mínim de 10.000,00 euros i l'import de l'ajuda total individual per a cada municipi no podrà superar 750.000,00 euros.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds de subvencions serà de sis mesos comptats des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, sense que hi haja recaigut cap resolució expressa, poden entendre's com a desestimades les pretensions per silenci administratiu en els termes que preveu la normativa reguladora del procediment administratiu comú.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La competència per a resoldre la convocatòria correspondrà a la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, conforme a l'art. 160.4.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, si bé per delegació expressa la competència podrà recaure en la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de transició ecològica.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives contemplades en la normativa bàsica estatal a aquells subjectes responsables d'aquestes i es regirà pel que es disposa en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.