Detall de Procediments

PLA RESISTIR PLUS. Sol·licitud de subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial a la Comunitat Valenciana, per a persones treballadores autònomes i empreses, en resposta a la pandèmia de la COVID-19
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  PLA RESISTIR PLUS. Sol·licitud de subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial a la Comunitat Valenciana, per a persones treballadores autònomes i empreses, en resposta a la pandèmia de la COVID-19

  Objecte del tràmit

  Respondre a l'impacte que l'epidèmia de la COVID-19 ha provocat en l'economia de la Comunitat Valenciana, mitjançant la concessió d'ajudes directes a autònoms (empresaris i professionals) i empreses per al suport a la solvència i la reducció de l'endeutament del sector privat, en els termes que estableix el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de resposta a la pandèmia derivada de la COVID-19, a càrrec del pressupost de l'exercici 2021.
  .
  Les ajudes tindran caràcter finalista i, per tant, no podran aplicar-se a una altra finalitat diferent de les despeses subvencionables determinades en la convocatòria de la subvenció. Seran subvencionables les quantitats que es destinen a satisfer el deute amb proveïdors, creditors financers i no financers, així com els costos fixos no coberts incorreguts sempre que aquests s'hagen reportat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedisquen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.
  .
  A l'efecte d'aquest punt, es consideraran costos fixos no coberts les pèrdues comptables de les empreses durant el període subvencionable. Els costos fixos no coberts són els costos fixos suportats per les empreses durant el període subvencionable que no estiguen coberts per la contribució als beneficis (és a dir, els ingressos menys els costos variables) durant el mateix període i que no estiguen coberts per altres fonts, com assegurances, mesures d'ajuda temporal cobertes pel marc temporal nacional o ajudes d'altres fonts. La intensitat de l'ajuda no superarà el 70 % dels costos fixos no coberts, excepte en el cas de les microempreses i les petites empreses (en el sentit de l'annex I del Reglament general d'exempció per categories), respecte de les quals la intensitat de l'ajuda no superarà el 90 % dels costos fixos no coberts.

  Aquestes ajudes són finançades pel Govern d'Espanya.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tindran la consideració de beneficiaris d'aquestes ajudes els empresaris, els professionals i les entitats no financeres més afectats per la pandèmia, sempre que:
  .
  a) Tinguen el domicili fiscal en territori de la Comunitat Valenciana. Es consideraran les següents excepcions:
  Els empresaris, els professionals o les entitats no financeres el volum d'operacions dels quals el 2020 haja sigut superior a 10 milions d'euros que desenvolupen l'activitat econòmica en més d'un territori autonòmic o en més d'una ciutat autònoma podran participar en aquesta convocatòria si operen a la Comunitat Valenciana.
  .
  Els grups consolidats que tributen en l'Impost sobre Societats en règim de tributació consolidada podran presentar sol·licitud d'ajuda si operen a la Comunitat Valenciana. En qualsevol cas, la sol·licitud l'ha de presentar la societat representant (dominant) del grup en tot cas i ha d'incloure totes les entitats que hagen format part del grup el 2020.
  .
  Les entitats no residents no financeres que operen a la Comunitat Valenciana a través d'establiment permanent.
  .
  b) Hagen realitzat durant 2019 i 2020 alguna activitat econòmica no financera, i continuen en el seu exercici en el moment de la seua entrada en vigor, tenint en compte que:
  .
  Quan es tracte d'empresaris, professionals i entitats no financeres que no apliquen el règim d'estimació objectiva (mòduls) en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent en 2020, haurà d'haver caigut més d'un 30 % respecte de 2019 i hauran de tindre un volum de deutes pendents i, si és el cas, costos fixos subvencionables de, com a mínim, 4.000 euros.
  .
  S'exceptuen de les condicions anteriors les empreses que hagen fet modificacions estructurals de la societat mercantil entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, així com els professionals o les empreses que s'hagen donat d'alta o creat entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, tots dos casos inclosos en el següent paràgraf.
  .
  Quan es tracte d'empresaris o professionals que apliquen el règim d'estimació objectiva (mòduls) en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques el 2019 o 2020, o d'empreses no financeres que hagen fet modificacions estructurals de la societat mercantil entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, o de professionals o empreses que s'hagen donat d'alta o creat entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, no serà necessari que complisquen la caiguda de volum de negoci indicada en el paràgraf anterior i que s'aplica a la resta de beneficiaris.
  .
  A aquest efecte, s'entendran per modificacions estructurals les regulades per la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.
  .
  c) Complisquen amb els requisits d'elegibilitat que, per a diferents situacions, es detallen en l'article 5 del Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell. L'aplicació d'aquests requisits establits per a la concessió de l'ajuda es farà atenent el conjunt d'activitats dutes a terme per la persona física, l'entitat o el grup sol·licitant de l'ajuda.
  .
  No es consideraran destinataris de l'ajuda els empresaris o professionals, les entitats i els grups consolidats que en la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2019 hagen declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en què haja aplicat el mètode d'estimació directa per a la determinació o, si és el cas, haja resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l'Impost de Societats o de l'Impost sobre la Renda de no Residents, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

  Requeriments

  Podran sol·licitar les subvencions previstes en aquesta convocatòria aquelles les i entitats que complisquen, a més dels ja esmentats anteriorment, els següents requisits:
  .
  a) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  .
  b) Comprometre's al fet que els imports sol·licitats en aquesta ajuda no han sigut ja subvencionats per altres ajudes convocades per administracions o institucions públiques.
  .
  c) Comprometre's a destinar l'ajuda al compliment dels objectius i activitats que fonamenta la concessió de la subvenció, així com a justificar-ho en un termini màxim de tres mesos des del pagament de l'ajuda.
  .
  d) No trobar-se ja en situació de crisi, segons el que es disposa en el Reglament general d'exempció per categories (Reglament UE núm. 651/2014), de 31 de desembre de 2019, excepte quan siguen microempreses i petites empreses que ja estigueren en crisi el 31 de desembre de 2019, sempre que no es troben en un procediment concursal i no hagen rebut una ajuda de salvament o de reestructuració.
  .
  e) Garantir el respecte dels llindars quantitatius corresponents i les regles d'acumulació que estableix la normativa de la Unió Europea en matèria d'ajudes d'estat (Decisió de la Comissió Europea SA.56851 [2020/N], de 2 d'abril de 2020, i les seues corresponents modificacions: SA.57019, SA.58788, SA.59196, SA.60136, SA.59723 i SA.61875), de manera que el conjunt d'ajudes públiques rebudes fins hui no supere els 1,8 milions d'euros des de l'inici de la vigència del marc temporal el 2 d'abril de 2020. En els casos en què l'ajuda total acumulada per empresa supere els 1,8 milions d'euros, l'empresa no podrà ser beneficiària, llevat que justifique els costos fixos no coberts i la resta de requisits exigits per la normativa d'ajudes d'estat de la Unió Europea.
  En els sectors de l'agricultura, la pesca i l'aqüicultura s'apliquen els límits següents: 270.000 euros per empresa activa en els sectors de l'agricultura, la pesca i l'aqüicultura o 225.000 euros per empresa activa en la producció primària de productes agrícoles.
  Així mateix, l'ajuda global que pot percebre una empresa relativa al suport per costos fixos no coberts no podrà ser superior als 10 milions d'euros per empresa.
  f) Que compleix amb els requisits establits pel marc temporal relatiu a les mesures d'ajuda estatal destinades a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19.
  .
  Per acord de Consell de Ministres del Govern d'Espanya podran establir-se requisits addicionals, d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret llei 5/2021 i la seua normativa de desplegament.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import global màxim de les ajudes per concedir ascendeix a 647.081.980 euros, d'acord amb el que es disposa en l'Ordre HAC/283/2021, de 25 de març, per la qual es concreten els aspectes necessaris per a la distribució definitiva, entre les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, dels recursos de la línia COVID d'ajudes directes a autònoms i empreses prevista en el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Aquest import global es distribuirà d'acord amb els següents criteris:
  .
  a) Per als beneficiaris que apliquen el règim d'estimació objectiva en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per a empreses que hagen fet una modificació estructural de la societat mercantil entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, i per als professionals o empreses que s'hagen donat d'alta o creat entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019 es destinarà un import màxim de 200.000.000 euros. Si no s'exhaureix el crèdit destinat a aquesta tipologia de beneficiaris, l'import sobrant incrementarà el que s'indica en l'apartat següent, sense necessitat de nova convocatòria.
  .
  b) Per a la resta de beneficiaris, és a dir, els empresaris o professionals i les entitats que no apliquen el règim d'estimació objectiva en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i se n'exceptuen tant les empreses que hagen fet una modificació estructural de la societat mercantil entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020 com els professionals o les empreses que s'hagen donat d'alta o creat entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, es destinarà un import de 447.081.980 euros, sense perjudici de l'increment en els termes indicats en l'apartat anterior.
  .
  La quantia de l'ajuda per a les persones o entitats beneficiàries es determinarà d'acord amb els següents paràmetres:
  .
  a) Quan es tracte d'empresaris o professionals que apliquen el règim d'estimació objectiva en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, o d'empreses que hagen fet una modificació estructural de la societat mercantil entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020 o de professionals o empreses que s'hagen donat d'alta o creat entre l'1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, es concedirà una quantitat fixa equivalent al volum de deutes pendents declarats pel sol·licitant, així com els costos fixos incorreguts en els termes de l'article 6 del decret que s'imputaran a la subvenció, amb un màxim de 3.000 euros per sol·licitant. Per a aquests empresaris o professionals no serà necessari complir el requisit d'elegibilitat de caiguda del volum d'operacions aplicable a la resta de beneficiaris.
  .
  Tot beneficiari que haja aplicat el règim d'estimació objectiva el 2019 o 2020, amb independència que faça altres activitats a les quals resulte aplicable el règim d'estimació directa, fins i tot quan s'haja renunciat al règim d'estimació objectiva per a 2021, s'ha de regir per aquest apartat. Per tant, no serà possible aplicar a un beneficiari simultàniament les ajudes previstes per als beneficiaris recollits en aquest apartat a i en el següent b.
  .
  En cas que no hi haja crèdit suficient per a atendre totes les sol·licituds presentades a partir del 28 de juliol de 2021 que complisquen els requisits, se'n farà un repartiment proporcional, atenent el volum de deute declarat pels sol·licitants.
  .
  b) Per a la resta dels empresaris, professionals, entitats no financeres i establiments permanents el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració dels quals, en l'Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent, haja caigut més del 30 % l'any 2020 respecte de l'any 2019, l'ajuda no podrà ser mai inferior a 4.000 euros ni superior al volum de deutes pendents declarats per sol·licitant, així com els costos fixos incorreguts en els termes de l'article 6 d'aquest decret que s'imputaran a la subvenció, amb un màxim de 200.000 euros. En el cas dels grups consolidats que tributen en l'Impost de Societats en règim de tributació consolidada, els límits anteriors s'aplicaran al grup en conjunt.
  .
  i. En una primera etapa s'assignarà un import mínim garantit de 4.000 euros. Si no n'hi ha prou de crèdit per a atendre totes les sol·licituds, es donarà prioritat als sol·licitants que complisquen tots els requisits i acrediten una major caiguda de volum de negoci en termes percentuals. Si persistira l'empat, tindran prioritat els sol·licitants amb un major import de caiguda de negoci en termes absoluts.
  .
  ii. Una vegada garantida aquesta quantia mínima, es procedirà a una segona assignació amb el crèdit restant per als que encara no hagen cobert amb l'import mínim tots els seus deutes pendents comunicats.
  .
  El procediment de repartiment es detalla, per a les diferents situacions, en l'apartat 4 de l'annex del Decret 103/2021, de 23 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell.
  .
  L'ajuda màxima que es concedirà per als sol·licitants d'aquest apartat b no podrà ser superior al 40 % de la seua caiguda d'operacions anual que supere el 30 %, calculada tal com s'indica en l'article 5 del Decret per a sol·licitants que tinguen fins a 10 treballadors, i al 20 % per a sol·licitants amb més de 10 treballadors, ni superior a 200.00 euros i amb un import mínim de 4.000 euros, en tot cas.
  .
  El pagament de les ajudes es farà mitjançant transferència al compte bancari indicat pels beneficiaris. L'import de l'ajuda es lliurarà d'una sola vegada, amb justificació prèvia del compliment dels requisits establits en l'article 4 del Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell.
  .
  L'abonament de la subvenció es farà en un pagament únic, amb caràcter anticipat, i s'exonera el beneficiari de l'obligació de prestar aval o garantia, d'acord amb el que es disposa en el Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 28 de juliol de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores el 20 d'agost de 2021.
  .
  Serà necessària la sol·licitud d'una cita prèvia per a la presentació que donarà com a resultat l'assignació d'un període (data i franja horària) per a presentar telemàticament la sol·licitud de subvenció.
  En els casos en què s'haja presentat ja una sol·licitud per a accedir a les ajudes, es podrà presentar una nova sol·licitud en els terminis indicats en els paràgrafs anteriors. En aquests casos, es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada.
  No s'admetrà cap ampliació de termini, llevat que no puguen presentar-se les sol·licituds per impossibilitats tècniques atribuïbles a l'Administració.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La presentació electrònica de les sol·licituds s'ha d'efectuar fent dos tràmits:
  .
  Tràmit u: sol·licitud de cita prèvia (data i franja horària) per a presentar la sol·licitud. No requereix signatura electrònica ni aportació de documentació.
  .
  Tràmit dos: presentació de la sol·licitud.
  Formulari electrònic de sol·licitud de la subvenció que haurà de signar-se electrònicament al final del tràmit de presentació.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  En la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic https://hisenda.gva.es/es/web/modelo-economico/ajudes-en-tramit es troba disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitaran accessos a la seu electrònica de la Generalitat, tant per a sol·licitar data i franja horària (cita prèvia) de presentació de la sol·licitud com per a presentar la mateixa sol·licitud.
  .
  En concret, la presentació de la sol·licitud s'ha d'efectuar fent dos tràmits:
  ........
  a) Tràmit u: Sol·licitud de cita prèvia per a presentar la sol·licitud. No requereix signatura electrònica.
  Per a sol·licitar l'assignació de cita prèvia per a presentar la sol·licitud, s'ha d'accedir a l'apartat "Concessió directa de subvencions extraordinàries per al suport a la solvència empresarial, a la Comunitat Valenciana, en resposta a la pandèmia de la COVID-19" de la pàgina web anterior, en la qual s'ha de fer clic en l'enllaç corresponent a la petició de cita prèvia, accedint a la següent adreça web https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21938&version=amp.
  .
  En aquest tràmit només haurà d'introduir-se la identificació (NIF/NIE) de la persona treballadora autònoma o l'entitat per a la qual se sol·licita l'ajuda (NO del representant), el nom o la raó social del sol·licitant, un correu electrònic i un telèfon de contacte. Com a resultat, el sistema informarà del període assignat (data i franja horària) per a presentar telemàticament la sol·licitud de subvenció.
  ......
  b) Tràmit dos: Presentació de la sol·licitud. Requereix signatura electrònica.
  Dins del termini (data i franja horària) facilitat pel sistema durant el TRÀMIT UN per a presentar la sol·licitud de la subvenció, cal accedir a la següent adreça web https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21939&version=amp, la qual conté la informació sobre el procediment, feu clic sobre "Tramitar amb certificat" i inicieu el procés per a omplir i presentar la sol·licitud.
  .
  També podreu accedir a la pàgina del procediment de presentació de la sol·licitud des de la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic https://hisenda.gva.es/va/web/modelo-economico/ajudes-en-tramit, en què a través de l'enllaç habilitat podreu presentar electrònicament la sol·licitud.
  .
  El TRÀMIT DOS haurà de fer-se obligatòriament en el període de temps assignat en la cita prèvia. Si no s'ompli aquest segon tràmit, s'entendrà no presentada la sol·licitud.
  .
  Per a fer el tràmit dos, s'haurà de disposar d'un dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).
  .
  La presentació de sol·licituds mitjançant representant requerirà l'autorització prèvia a través del Registre de Representants (https://www.accv.es/va/serveis/registre-de-representants/) de la Generalitat o a través del Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Estat (https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoDeApoderamientos.html?idioma=ca).
  .
  Qualsevol sol·licitud que es presente seguint un procediment diferent del que es descriu ací serà inadmesa. Només es podrà presentar una sol·licitud per cada beneficiari sol·licitant. Totes les sol·licituds que es consideren duplicades es tindran per no presentades i, en aquest cas, només es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada electrònicament.
  ......
  Com es tramita telemàticament?
  .
  Tramitar amb sistemes de signatura electrònica.
  .
  La presentació de la sol·licitud de subvenció s'efectuarà per mitjans electrònics des de l'adreça electrònica assignada a aquest tràmit dins de la franja de data i hora assignada, durant el tràmit de cita prèvia, a cada persona o entitat sol·licitant.
  .
  Important: Amb les versions més recents dels navegadors d'Internet més utilitzats, quan s'utilitze certificat electrònic per a signar digitalment la presentació de la sol·licitud, serà necessari tindre instal·lada l'aplicació AutoFirma desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Podeu accedir a la descàrrega a través del següent enllaç: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
  .
  En el seu cas, les notificacions dels actes de tràmit s'efectuaran també de manera electrònica en la seu electrònica de la Generalitat. Hi podeu accedir a través del sistema de notificacions en https://www.comunicaciones.gva.es/comunicaciones/login.html o a través de la carpeta ciutadana de la Generalitat en https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html.
  Les resolucions es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, així com en la pàgina web de la Generalitat Valenciana (www.gva.es), en l'apartat corresponent a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
  .
  Informació de tramitació
  .
  La presentació de la sol·licitud i qualsevol altre tràmit administratiu relacionat amb aquestes ajudes, atés el volum de sol·licituds previst i les característiques dels beneficiaris, s'ha de fer a través de mitjans electrònics.
  En la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic https://hisenda.gva.es/va/web/modelo-economico/ajudes-en-tramit estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitaran accessos a la seu electrònica de la Generalitat, tant per a sol·licitar cita prèvia per a presentar la sol·licitud com per a presentar la mateixa sol·licitud.
  .
  Per a la presentació de la sol·licitud s'haurà de disposar d'un dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat. Informació disponible en https://sede.gva.es/va/sede_certificados.
  .
  Els tipus de certificat electrònic de signatura electrònica més comuns que es poden utilitzar són:
  .
  - Certificat de persona física, bé quan la persona física sol·licitant presenta la sol·licitud en el seu nom (no té representant) o bé quan la persona que presenta la sol·licitud consta inscrita com a representant de la persona o entitat sol·licitant.
  .
  - Certificat de representant d'entitat o persona jurídica.
  .
  - Certificat de representant d'entitat sense personalitat jurídica.
  .
  Per a fer qualsevol consulta sobre l'ajuda Pla Resistir Plus, podeu fer-ho a través de:
  .
  - Correu electrònic: planresistirplus@gva.es
  .
  - Telèfon d'atenció directa: 960 99 25 32
  .
  Disposeu d'ajuda i preguntes freqüents sobre tramitació electrònica en https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia.
  .
  Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tecnicoinformàtiques s'atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La competència per a la resolució d'aquestes ajudes correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
  .
  La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què s'haja de subjectar l'empresa beneficiària.
  .
  El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de sis mesos des de l'entrada de la sol·licitud en la seu electrònica de la Generalitat. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat ni notificat cap resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada. En tot cas, les ajudes es concediran, a tot tardar, el 31 de desembre de 2021.
  .
  La resolució posarà fi a la via administrativa i s'hi podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_AYUDA_AUTO_HAC&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21939

  Tramitació

  A través de l'enllaç corresponent:
  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_AYUDA_AUTO_HAC&version=2&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=21939

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració
  Aquestes ajudes adopten la forma de subvencions i es concedeixen de manera directa, en aplicació del que preveu l'article 1 del Reial decret llei 5/2021, i en aplicació del que estableixen els articles 22.2.b de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 168.1.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, atés que l'atorgament està imposat a l'Administració per una norma de rang legal. Així mateix, el caràcter singular d'aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les motiven.
  .
  La informació completa sobre la quantia i el procés del càlcul de les ajudes per a les persones o entitats beneficiàries es pot consultar en l'article 7 del Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell, i la modificació que se'n fa.
  Obligacions
  A més del que disposa l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les persones o entitats beneficiàries:
  .
  1) No podran repartir dividends durant 2021 i 2022.
  .
  2) No poden aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió d'aquestes ajudes.
  .
  3) Els beneficiaris d'aquestes ajudes hauran de justificar, en el termini de tres mesos des que les ajudes siguen pagades, que les ajudes han sigut destinades al compliment de l'objecte de la concessió de la subvenció.
  .
  4) Justificar davant de l'òrgan concedent el manteniment de l'activitat que dona dret a les ajudes fins al 30 de juny de 2022.
  .
  5) Les ajudes directes rebudes pels autònoms i les empreses considerats elegibles tindran caràcter finalista i han d'aplicar-se a la satisfacció del deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts, sempre que s'hagen reportat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedisquen de contractes anteriors al 13 de març de 2021. En primer lloc, se satisfaran els pagaments a proveïdors, per ordre d'antiguitat i, si és el cas, es reduirà el nominal del deute bancari; prevaldrà la reducció del nominal del deute amb aval públic.
  .
  6) Les empreses beneficiàries quedaran obligades a sotmetre's a la normativa sobre supervisió, seguiment i control de subvencions, així com a facilitar tota la informació que requerisca l'òrgan gestor de la subvenció.
  .
  7) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca l'òrgan instructor d'aquest procediment.
  .
  8) Comunicar al servei responsable de la tramitació la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
  .
  9) Complir les obligacions de transparència que estableix la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut durant un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a deu mil euros. En concret, hauran de publicitar en la pàgina web, si en tenen, l'obtenció d'aquesta subvenció.
  .
  10) Els beneficiaris de l'ajuda tindran l'obligació de conservar tota la documentació exigida per a la justificació de les ajudes, en el termini de 10 anys a comptar de la justificació de l'ajuda.
  .
  11) Sotmetre's a les actuacions de control financer que preveuen els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.
  Sancions
  1) L'incompliment dels requisits o les obligacions establits en aquest decret donarà lloc, amb el procediment oportú previ, a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les subvencions i els interessos de demora corresponents, d'acord amb el que disposa l'article 172 de la Llei 1/2015.
  .
  2) El falsejament o l'ocultació de dades i documents que afecten substancialment la concessió i el lliurament de fons públics donarà lloc a l'exigència de responsabilitats tant en l'ordre administratiu com en el jurisdiccional competent, així com en el que dimana dels articles 173 a 177 de la Llei 1/2015.
  .
  3) De conformitat amb l'apartat d de l'article 35 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, també serà procedent el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida segons el règim sancionador previst en el títol III d'aquesta mateixa llei.

  Enllaços

  Informació addicional subvencions extraordinàries per al suport a la solvència empresarial, a la Comunitat Valenciana, en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

  Dubtes i preguntes freqüents.

  Informació sobre la tramitació de les ajudes.

  Instruccions per a omplir la sol·licitud Subvencions extraordinàries per al suport a la solvència empresarial, a la Comunitat Valenciana, en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

  Aportació de documentació a un expedient obert de Subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per la COVID-19.

  Sol·licitud de cita prèvia per a presentar la sol·licitud de "Subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per a la COVID-19".

  Inscripció en el Registre de representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV).

  Certificats electrònics de ciutadans en suport programari (certificats de persona física) emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

  Certificats electrònics de representant d'entitat emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

  Ajuda i preguntes freqüents sobre tramitació electrònica.

  Enllaç de descàrrega de l'aplicació AutoFirma, per a signar digitalment la sol·licitud quan s'utilitze certificat electrònic (necessària per a les últimes versions dels navegadors més habituals).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 103/2021, de 23 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per la COVID-19.
  - Decret llei 12/2021, de 23 de juliol, del Consell, de modificació del Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial de resposta a la pandèmia de la COVID-19.
  - Instrucció 1/2021, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, relativa a la tramitació de les subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per la COVID-19 regulades pel Decret 61/2021.
  - Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per la COVID-19 (DOGV núm. 9092, de 25/05/2021).
  - Correcció d'errors de l'annex del Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
  - Correcció d'errors del Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
  - Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (DOGV núm. 9083, de 13 de maig de 2021).
  - Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (BOE núm. 62, de 13 de març de 2021).
  - Ordre HAC/348/2021, de 12 d'abril, per la qual es concreten els criteris per a assignació d'ajudes directes a autònoms i empreses en aplicació del que disposa el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (BOE núm. 89, de 14 d'abril de 2021).
  - Reial decret llei 6/2021, de 20 d'abril, pel qual s'adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19 (BOE núm. 95, de 21 d'abril de 2021).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/15).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 103/2021, de 23 de juliol, del Consell, de modificació del Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per la COVID-19.

  Vegeu el Decret llei 12/2021, de 23 de juliol, del Consell, de modificació del Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial de resposta a la pandèmia de la COVID-19.

  Vegeu la Instrucció 1/2021, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, relativa a la tramitació de les subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per la COVID-19 regulades pel Decret 61/2021.

  Vegeu el Decret 61/2021, de 14 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions extraordinàries de suport a la solvència empresarial per la COVID-19.

  Vegeu la Correcció d'errors de l'annex del Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

  Vegeu la Correcció d'errors del Decret llei 7/2021, de 7 de maig, del Consell, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

  Vegeu el Decret llei 7/2021, de 7 de maig, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

  Vegeu el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

  Vegeu l'Ordre HAC/348/2021, de 12 d'abril, per la qual es concreten els criteris per a l'assignació d'ajudes directes a autònoms i empreses en aplicació del que disposa el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

  Vegeu el Reial decret llei 6/2021, de 20 d'abril, pel qual s'adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Vegeu el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

  Vegeu la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.