MOVES III - INFRAESTRUCTURES COMUNITAT VALENCIANA

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE

Codi SIA: 2447037
|
Codi GVA: 21942
Descarregar informació
Termini obert

Des de 08-10-2021

Fins 31-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte d'aquesta resolució és convocar les ajudes de l'IVACE per a la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics a la Comunitat Valenciana en el marc del programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (MOVES III), amb la qual cosa es fomente la disminució de les emissions...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
08-10-2021 al 31-07-2024
Observacions

* COSTOS SUBVENCIONABLES

 

1. Es considera cost subvencionable la inversió elegible del projecte, d’acord amb el que establix l’article 36.bis del Reglament (UE) núm. 2023/1315, de 23 de juny de 2023, de la Comissió, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014, de la Comissió. De la mateixa manera, per als beneficiaris les ajudes dels quals no es troben acollides a l’esmentat reglament, també es considerarà cost subvencionable la inversió elegible del projecte

 

2. Es considera inversió elegible el projecte, l’obra civil, els costos d’enginyeria i direcció d’obra, el cost de la infraestructura mateixa de recàrrega, la instal·lació o l’actualització de qualsevol element elèctric, inclòs el transformador, treballs de connexió a la xarxa de distribució, centres de seccionament i transformació i escomesa de mitja tensió necessaris per a connectar la infraestructura de recàrrega a la xarxa o a la unitat de producció o emmagatzematge local d’electricitat, l’adequació de terrenys o carreteres, els costos d’instal·lació i costos per permisos relacionats i necessaris.

Els costos de la unitat de producció renovable o emmagatzematge local per a generar o emmagatzemar l’energia elèctrica, si n’hi ha, seran elegibles únicament si estan exclusivament dedicats al punt de recàrrega i es poden considerar part de l’estació de recàrrega. La capacitat nominal de producció de la instal·lació de producció d’electricitat in situ no excedirà de la potència nominal o capacitat de proveïment de carburant màximes de la infraestructura de recàrrega a la qual estiga connectada. No podran ser elegibles, per tant, unitats de producció d’energia renovable connectades a la xarxa, encara que estiguen vinculades parcialment al punt de recàrrega,i la capacitat nominal de producció de la instal·lació de producció d'electricitat in situ no excedirà de la potència nominal o capacitat de proveïment de carburant màximes de la infraestructura de recàrrega a la qual estiga connectada.

3. No es considera inversió elegible:

- La instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques als consumidors (usuaris finals o gestors de recàrrega), generalment sota règim de lloguer.

- L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats i, en general, qualsevol impost pagat.

- Les despeses financeres conseqüència de la inversió, les de personal propi i les d'adquisició d'immobles i terrenys.

- Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.

- Totes les despeses que no estiguen clarament definides, que no estiguen directament vinculades a la consecució d'un nivell més elevat de protecció mediambiental o que no tinguen per finalitat directa la consecució dels objectius energètics de la inversió, i serà, en tot cas, el criteri de l'IVACE el que prevaldrà davant de controvèrsia.

4. No es concediran ajudes en cas que les inversions es realitzen perquè les empreses s'adeqüen a normes de la Unió ja adoptades que no estiguen encara en vigor.

 

5. A l’efecte d’elegibilitat per a l’admissió de les actuacions, per a aquells beneficiaris establits en l’article 7.1, apartats a, b, c i e, sempre que este últim no tinga una activitat econòmica per la qual oferisca béns i/o serveis en el mercat, i per a aquelles petites i mitjanes empreses englobades en l’apartat d de l’article 7.1 de la present convocatòria que hagen optat expressament en la sol·licitud per acollir-se al Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, s’exigirà que la data de les factures i dels justificants de pagament corresponents a l’adquisició i la instal·lació de la infraestructura corresponent siga posterior al 9 d’abril de 2021. Per als beneficiaris inclosos en l’article 7.1, apartat d, de la present convocatòria, així com per als inclosos en l’apartat e amb una activitat econòmica per la qual oferisca béns i/o serveis en el mercat, les dates dels contractes, de les factures i dels justificants de pagament han de ser posteriors a la data de registre de la sol·licitud en la convocatòria corresponent d’este programa.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i les entitats que s'enumeren a continuació:

a) Les persones físiques que desenvolupen activitats econòmiques, per les quals oferisquen béns i/o serveis en el mercat (professionals autònoms), que estiguen donats d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

b) Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat, amb residència fiscal a Espanya, no incloses en l'apartat anterior.

c) Les comunitats de propietaris, que hauran de complir el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en particular, amb el que estableix en el seu article 11.3.

d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, el número d'identificació fiscal (NIF) de les quals comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W. També seran elegibles les entitats de conservació de polígons o societats agràries de transformació el NIF de les quals comence per V.

e) Les entitats locals, d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i el sector públic institucional, d'acord amb el que estableix l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que realitzen la seua activitat a la Comunitat Valenciana, sempre que no exercisquen activitats econòmiques per les quals oferisquen béns i serveis en el mercat, cas en què es consideraran incloses en l'anterior apartat d. No obstant això, no podrà ser beneficiària l'Administració autonòmica de la Comunitat Valenciana en la condició de beneficiària directa de les ajudes regulades en el Reial decret 569/2020, sense que aquesta exclusió comprenga el sector públic vinculat o dependent de l'Administració autonòmica valenciana, que podrà ser beneficiari sempre que els organismes i les entitats que l'integren tinguen personalitat jurídica pública diferenciada, així com autonomia de gestió per al compliment dels seus objectius.

Requisits

Els sistemes de recàrrega, hauran de complir els següents requisits:

 

- Per a les instal·lacions connectades en baixa tensió, instal·lació d'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, concretament ITC-BT-52. Grau de protecció IP i IK adequat en funció de la ubicació segons REBT.

- Alimentació: monofàsica o trifàsica 230-400 VAC o voltatges superiors per al cas de recàrrega ultra ràpida.

- Proteccions elèctriques d'acord amb la normativa de seguretat.

- Declaració CE.

- Per al cas d'infraestructures de recàrrega que permeten la transferència d'electricitat amb una potència inferior o igual a 22 kW, i que s'acullen al Reglament (UE) 2023/1315 de la Comissió, de 23 de juny de 2023, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 651/2014, hauran d'acreditar que tenen la capacitat de suportar funcionalitats de recàrrega intel·ligents.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

Una vegada examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits, es requerirà la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb la indicació que, si així no ho fera, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud.

Els requeriments als quals es fa referència en aquest article, així com qualsevol altre que poguera realitzar-se per l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de manera electrònica, sense perjudici del que estableix l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada tindran validesa i eficàcia, en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les notificacions que es facen per mitjans electrònics s'entendran practicades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats s'ha de fer a través de registre electrònic, per a la qual cosa cal accedir a l'adreça web

 

Amb la finalitat de mantindre el caràcter incentivador de les ajudes, per al cas dels beneficiaris inclosos article 7.1, apartat d, de la resolució de convocatòria, així com per als inclosos en l'apartat e amb activitat econòmica per la qual oferisca béns i/o serveis en el mercat, només s'admetran projectes realitzats amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda. Per a la resta de beneficiaris, seran subvencionables projectes que s'hagen iniciat amb data posterior al 30 de juny de 2021.

 

L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà la Unitat IVACE Energia.

 

L'IVACE o, si és el cas, l'entitat col·laboradora verificarà de cada sol·licitant i dels projectes presentats el compliment dels requisits que s'exigeixen en la convocatòria i emetrà un informe amb la preavaluació dels expedients que s'elevarà a la Comissió d'Avaluació.

 

Després dels actes d'instrucció, la preavaluació realitzada per l'IVACE o, si és el cas, l'entitat col·laboradora se sotmetrà a una comissió d'avaluació, que serà la competent per a elevar a la presidència de l'IVACE la proposta de concessió d'ajudes.

 

Una vegada vista la proposta que recull l'acta de la comissió, la Presidència de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, fixarà expressament la quantia i incorporarà, si és el cas, les condicions i obligacions derivades d'aquesta, que en cap cas podran contravindre el que disposa aquesta resolució.

Criteris de valoració

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què es formalitzen i completen correctament, d'acord amb el que estableix l'article 11 d'aquesta convocatòria.

Després dels actes d'instrucció, la preavaluació realitzada per l'IVACE o, si és el cas, l'entitat col·laboradora se sotmetrà a una comissió d'avaluació, que serà la competent per a elevar a la presidència de l'IVACE la proposta de concessió d'ajudes.

Sol·licitud

Termini
Des de 08-10-2021 a 31-07-2024

El termini de presentació de sol·licituds a aquest programa d'ajudes s'iniciarà el 8 d'octubre de 2021 i finalitzarà el 31 de desembre de 2023, termini a partir del qual no seran admeses més sol·licituds. No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional, i seran ateses per rigorós ordre d'entrada en cas que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les ajudes prèvies que pogueren alliberar pressupost, o, en el cas d'augment o reajustament de la distribució pressupostària, d'acord amb el que estableix l'article 2 d'aquesta convocatòria. Transcorreguda la data de tancament de programa, no es registraran més sol·licituds de reserva, encara que es produïsca amb posterioritat a aquesta un alliberament de crèdit pressupostari. (DOGV núm. 9138, de 29/07/2021).

 

Termini ampliat fins al 31/07/2024. (DOGV 9755 de 29/12/2023)

Documentació
- Imprés de sol·licitud normalitzat, que s'ha de generar a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible a través de la pàgina http://moves.ivace.es i de http://www.ivace.es. - Memòria tècnica del projecte en funció del programa al qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent,...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La tramitació del procediment serà electrònica. Les sol·licituds i la documentació annexa s'han de presentar davant del registre electrònic de la Generalitat. Una vegada presentada la sol·licitud davant del registre electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la...
Saber més
Normativa

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'ajuda serà de 6 mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. Una vegada transcorregut el termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds per silenci administratiu;...
Saber més
Quantia i cobrament
Vegeu l'article 4 de la Resolució de convocatòria i taula-resum en http://www.ivace.es i en http://moves.ivace.es/es/moves-iii-recarga Vegen-se modificacions de l'article 4 en resolució del 27 de desembre de 2023 (DOGV 9755 de 29/12/2023)
Obligacions
Les descrites en l'article 13 de la Resolució de 22 de juliol de 2021.