Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  MOVES III - INFRAESTRUCTURES COMUNITAT VALENCIANA

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquesta resolució és convocar les ajudes de l'IVACE per a la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics a la Comunitat Valenciana en el marc del programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (MOVES III), amb la qual cosa es fomente la disminució de les emissions de CO? i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i les entitats que s'enumeren a continuació:
  a) Les persones físiques que desenvolupen activitats econòmiques, per les quals oferisquen béns i/o serveis en el mercat (professionals autònoms), que estiguen donats d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
  b) Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat, amb residència fiscal a Espanya, no incloses en l'apartat anterior.
  c) Les comunitats de propietaris, que hauran de complir el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en particular, amb el que estableix en el seu article 11.3.
  d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, el número d'identificació fiscal (NIF) de les quals comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W. També seran elegibles les entitats de conservació de polígons o societats agràries de transformació el NIF de les quals comence per V.
  e) Les entitats locals, d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i el sector públic institucional, d'acord amb el que estableix l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que realitzen la seua activitat a la Comunitat Valenciana, sempre que no exercisquen activitats econòmiques per les quals oferisquen béns i serveis en el mercat, cas en què es consideraran incloses en l'anterior apartat d. No obstant això, no podrà ser beneficiària l'Administració autonòmica de la Comunitat Valenciana en la condició de beneficiària directa de les ajudes regulades en el Reial decret 569/2020, sense que aquesta exclusió comprenga el sector públic vinculat o dependent de l'Administració autonòmica valenciana, que podrà ser beneficiari sempre que els organismes i les entitats que l'integren tinguen personalitat jurídica pública diferenciada, així com autonomia de gestió per al compliment dels seus objectius.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Vegeu l'article 4 de la Resolució de convocatòria i taula-resum en http://www.ivace.es i en http://moves.ivace.es/es/moves-iii-recarga

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds a aquest programa d'ajudes s'iniciarà el 8 d'octubre de 2021 i finalitzarà el 31 de desembre de 2023, termini a partir del qual no seran admeses més sol·licituds. No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional, i seran ateses per rigorós ordre d'entrada en cas que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les ajudes prèvies que pogueren alliberar pressupost, o, en el cas d'augment o reajustament de la distribució pressupostària, d'acord amb el que estableix l'article 2 d'aquesta convocatòria. Transcorreguda la data de tancament de programa, no es registraran més sol·licituds de reserva, encara que es produïsca amb posterioritat a aquesta un alliberament de crèdit pressupostari. (DOGV núm. 9138, de 29/07/2021).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud normalitzat, que s'ha de generar a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible a través de la pàgina http://moves.ivace.es i de http://www.ivace.es.

  - Memòria tècnica del projecte en funció del programa al qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons el model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

  - Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents que cal presentar aniran en funció del tipus de sol·licitant (particular, autònom, empresa, entitat sector públic, etc.), segons indica l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.

  - Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits, es requerirà la persona interessada perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb la indicació que, si així no ho fera, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud.
  Els requeriments als quals es fa referència en aquest article, així com qualsevol altre que poguera realitzar-se per l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de manera electrònica, sense perjudici del que estableix l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada tindran validesa i eficàcia, en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Les notificacions que es facen per mitjans electrònics s'entendran practicades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015.
  L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats s'ha de fer a través de registre electrònic, per a la qual cosa cal accedir a l'adreça web
  Amb la finalitat de mantindre el caràcter incentivador de les ajudes, per al cas dels beneficiaris inclosos article 7.1, apartat d, de la resolució de convocatòria, així com per als inclosos en l'apartat e amb activitat econòmica per la qual oferisca béns i/o serveis en el mercat, només s'admetran projectes realitzats amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda. Per a la resta de beneficiaris, seran subvencionables projectes que s'hagen iniciat amb data posterior al 30 de juny de 2021.

  L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà la Unitat IVACE Energia.

  L'IVACE o, si és el cas, l'entitat col·laboradora verificarà de cada sol·licitant i dels projectes presentats el compliment dels requisits que s'exigeixen en la convocatòria i emetrà un informe amb la preavaluació dels expedients que s'elevarà a la Comissió d'Avaluació.

  Després dels actes d'instrucció, la preavaluació realitzada per l'IVACE o, si és el cas, l'entitat col·laboradora se sotmetrà a una comissió d'avaluació, que serà la competent per a elevar a la presidència de l'IVACE la proposta de concessió d'ajudes.

  Una vegada vista la proposta que recull l'acta de la comissió, la Presidència de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, fixarà expressament la quantia i incorporarà, si és el cas, les condicions i obligacions derivades d'aquesta, que en cap cas podran contravindre el que disposa aquesta resolució.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AVENENT01&version=7&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21942

  Tramitació

  La tramitació del procediment serà electrònica. Les sol·licituds i la documentació annexa s'han de presentar davant del registre electrònic de la Generalitat.
  Una vegada presentada la sol·licitud davant del registre electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que l'entitat interessada podrà arxivar o imprimir, en els termes que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Informació complementària

  * COSTOS SUBVENCIONABLES

  1. Es consideren costos subvencionables els costos d'inversió addicionals necessaris per a anar més enllà de les normes de la Unió aplicables o per a incrementar el nivell de protecció mediambiental en absència de normes de la Unió. Aquests costos d'inversió addicionals es calcularan per diferència entre la inversió elegible del projecte, definida segons el paràgraf següent, i la inversió d'una instal·lació convencional equivalent, menys respectuosa amb el medi ambient i que s'hauria pogut realitzar de manera creïble sense l'ajuda. En el cas de beneficiaris que no tinguen la consideració d'empresa a l'efecte de l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DO L187/1, de 26.06.2014), i en el cas que siguen persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica (autònoms) per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, el cost subvencionable serà la inversió elegible del projecte.

  2. Es considera inversió elegible el projecte, l'obra civil, els costos d'enginyeria i la direcció d'obra, el cost de la mateixa infraestructura de recàrrega, la instal·lació o actualització de qualsevol element elèctric, inclòs el transformador, treballs de connexió a la xarxa de distribució, centres de seccionament i transformació i connexió de mitjana tensió, necessaris per a connectar la infraestructura de recàrrega a la xarxa o a la unitat de producció o emmagatzematge local d'electricitat, l'adequació de terrenys o carreteres, els costos d'instal·lació i costos per permisos relacionats i necessaris. Els costos de la unitat de producció renovable o emmagatzematge local per a generar o emmagatzemar l'energia elèctrica, en cas que n'hi haja, seran elegibles únicament si estan exclusivament dedicats al punt de recàrrega i es poden considerar part de l'estació de recàrrega. No podran ser elegibles, per tant, unitats de producció d'energia renovable connectades a la xarxa, encara que estiguen vinculades parcialment al punt de recàrrega. També es considerarà subvencionable, si n'hi ha, el sistema de pagament integrat en l'estació de recàrrega, la senyalització de les estacions de recàrrega i el sistema de gestió, control i seguretat.
  En el cas d'aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis existents de règim de propietat horitzontal, serà actuació subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicle elèctric que incloga una conducció principal per zones comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibilite la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega situades en les places d'aparcament, tal com descriu l'apartat 3.2 de la (ITC) BT-52 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. També seran elegibles els sistemes de gestió de la càrrega dels vehicles elèctrics, així com instal·lacions de telecomunicacions, internet, 3G, 4G o sistemes similars que permeten garantir una càrrega de vehicles intel·ligent que minimitze les necessitats d'un augment de la potència elèctrica contractada.

  3. No es considera inversió elegible:
  - La instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques als consumidors (usuaris finals o gestors de recàrrega), generalment sota règim de lloguer.
  - L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats i, en general, qualsevol impost pagat.
  - Les despeses financeres conseqüència de la inversió, les de personal propi i les d'adquisició d'immobles i terrenys.
  - Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.
  - Totes les despeses que no estiguen clarament definides, que no estiguen directament vinculades a la consecució d'un nivell més elevat de protecció mediambiental o que no tinguen per finalitat directa la consecució dels objectius energètics de la inversió, i serà, en tot cas, el criteri de l'IVACE el que prevaldrà davant de controvèrsia.

  4. No es concediran ajudes en cas que les inversions es realitzen perquè les empreses s'adeqüen a normes de la Unió ja adoptades que no estiguen encara en vigor.

  5. A l'efecte d'elegibilitat per a l'admissió de les actuacions, per als beneficiaris establits en l'article 7.1, apartats a, b, c i e, sempre que aquest últim no tinga activitat econòmica per la qual oferisca béns i/o serveis en el mercat, s'exigirà que la data de la factura corresponent a l'adquisició i instal·lació de la infraestructura corresponent siga posterior al 9 d'abril de 2021; i per als beneficiaris inclosos en l'article 7.1, apartat d, d'aquesta convocatòria, així com per als inclosos en l'apartat e amb activitat econòmica per la qual oferisca béns i/o serveis en el mercat, les dates dels contractes, la factura i els justificants de pagament hauran de ser posteriors a la data de registre de la sol·licitud en la convocatòria corresponent d'aquest programa.

  Criteris de valoració

  El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què es formalitzen i completen correctament, d'acord amb el que estableix l'article 11 d'aquesta convocatòria.
  Després dels actes d'instrucció, la preavaluació realitzada per l'IVACE o, si és el cas, l'entitat col·laboradora se sotmetrà a una comissió d'avaluació, que serà la competent per a elevar a la presidència de l'IVACE la proposta de concessió d'ajudes.

  Obligacions

  Les descrites en l'article 13 de la Resolució de 22 de juliol de 2021.

  Enllaços

  Web IVACE.

  Programa MOVES

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 266/2021, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la concessió directa d'ajudes a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla, per a l'execució de programes d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu (BOE núm. 89, de 14/04/2021).
  - Resolució de 22 de juliol de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, dins del programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021 (Programa MOVES III-Infraestructura Comunitat Valenciana), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu (DOGV núm. 9138, de 29/07/2021).
  - Correcció d'errors de la Resolució de 22 de juliol de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, dins del programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021 (Programa MOVES III-Infraestructura Comunitat Valenciana), en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu. (DOGV núm. 9190, de 07/10/2021)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 266/2021.

  Vegeu la Resolució de 22 de juliol de 2021.

  Vegeu la correcció d'errors.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.