Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció d'habitatge en l'Inventari d'habitatges de protecció pública.

  Objecte del tràmit

  El tràmit té per objecte la inscripció dels habitatges protegits, tant de promoció pública com privada, en l'Inventari d'habitatges qualificats de protecció pública, per al seu seguiment i l'actualització de dades.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques o jurídiques, propietàries o promotores d'un habitatge protegit de promoció pública o privada, o en el seu cas les entitats financeres, les seues filials immobiliàries i les entitats de gestió d'actius, inclosos els procedents de la reestructuració bancària.

  Requeriments

  Ser propietària o promotora d'un habitatge protegit de promoció pública o privada, o en el seu cas les entitats financeres, les seues filials immobiliàries i les entitats de gestió d'actius.

  La sol·licitud també es podrà presentar per mitjà d'una persona representant, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en aquest cas s'han de fer constar les dades de la persona representada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la inscripció serà d'un mes a comptar de l'endemà de l'obtenció de la qualificació provisional o de l'adquisició de l'habitatge.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  En el cas que la sol·licitud es realitze a través de representant, haurà d'omplir-se i aportar-se en el tràmit l'annex d'autorització per a la representació.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La inscripció en l'inventari s'ha d'efectuar mitjançant el full d'inventari corresponent que determinarà la subsecció i epígraf en la qual s'inscriu l'habitatge i la seua titularitat.
  2. La inscripció dels habitatges protegits de promoció privada en l'Inventari d'habitatge de protecció pública s'ha de formalitzar a través d'una sol·licitud.
  3. El procediment d'inscripció es durà a terme segons el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  4. La inscripció en l'Inventari d'habitatge de protecció pública implicarà l'obertura del full registral corresponent per cada habitatge.
  5. Les persones físiques o jurídiques propietàries o promotores que sol·liciten la inscripció han de comunicar les variacions sobrevingudes de les dades consignades en la sol·licitud d'inscripció per a la seua corresponent actualització en el termini màxim d'un mes des que es produïsca la variació.

  Els canvis de titularitat d'habitatges inscrits s'han de comunicar en el termini màxim d'un mes.

  La no comunicació de la variació de dades que consten en la inscripció serà motiu de baixa en l'Inventari, sense perjudici de les sancions que puguen correspondre derivades de l'aplicació de la legislació vigent.

  Quan en exercici de les facultats de comprovació, control i inspecció l'administració detecte dades no actualitzades, errònies o falses, les modificarà d'ofici i les comunicarà a la persona interessada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució que pose fi al procediment d'inscripció, es podrà interposar un recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social, d'acord amb el que disposen els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=INFOHABITATGE_REG_INV_VIV&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21963

  Tramitació

  1) Accedir mitjançant sistema electrònic d'identificació a la plataforma de tramitació electrònica disponible en l'enllaç corresponent.
  2) Completar el contingut de la sol·licitud amb les dades de la persona representant, si és el cas.
  3) Signar i registrar electrònicament la declaració responsable.
  4) Notificació de l'alta en l'inventari: l'alta en el registre es comunicarà al sol·licitant a través dels mitjans indicats.

  Informació adicional

  La inscripció de l'habitatge s'ha de fer, per mitjans electrònics, a través del tràmit corresponent.

  Les persones jurídiques han de fer el tràmit exclusivament de manera telemàtica.

  Per a tramitar la sol·licitud, és necessari disposar del certificat de l'ACCV o bé de cl@ve permanent (podeu obtindre informació addicional en l'apartat d'informació complementària).

  La sol·licitud es pot fer a través de representant, per a això s'haurà d'omplir i signar l'imprés d'autorització per a la representació i, una vegada signat, escanejar-lo i adjuntar-lo al tràmit.

  Així mateix, podeu fer la vostra sol·licitud de manera presencial en l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, per a la qual cosa cal acudir a les vostres oficines en les quals el personal de l'entitat us facilitarà la realització del tràmit. L'horari d'atenció és de 9.00 a 14.00 hores:

  Oficina València
  Av. de la Plata, 50 B.
  46013 València
  Tel. 961 207 950
  Fax 961 207 890

  Oficina Alacant
  C/ Girona, 4
  03001 Alacant
  Tel.96 593 82 55

  Oficina Castelló
  Av. Germans Bou, 47
  12003 Castelló
  Registre Actius Propis: 964 72 53 52
  Registre Habitatge Social: 964 72 53 55
  Atenció públic: 9.00 a 14.00

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  No es preveuen sancions, excepte la baixa en l'inventari per no complir els requisits d'inscripció.

  Enllaços

  Guia informativa de com obtindre la cl@ve i el certificat digital

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 106/2021, de 6 d'agost, del Consell, del Registre d'Habitatge de la Comunitat Valenciana i del procediment d'adjudicació d'habitatges (DOGV núm. 9173, de 14/09/2021)

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 106/2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.