Detall de Procediment

TECE - Aportació documental telemàtica per a completar un expedient ja iniciat de sol·licitud d'ajudes per al PLA RECUPEREM LLARS convocatòria 2021.

Codi SIA:: 2448753
Codi GVA:: 21972
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT des de 02-09-2021
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquest tràmit permet l'aportació de documents a un expedient obert de sol·licitud d'ajudes per a la rehabilitació d'habitatges o edificis d'habitatges d'entitats locals de la Comunitat Valenciana per a destinar-los a habitatge de lloguer amb finalitats socials. PLA RECUPEREM LLARS. Convocatòria 2021. L'aportació documental pot ser per iniciativa de la persona interessada o a conseqüència de requeriment d'esmena d'objeccions a petició de l'administració.

Observacions

Observacions

Per a presentar la sol·licitud serà imprescindible que dispose d'un dels següents mecanismes d'autenticació electrònica per a poder verificar la seua identitat: a) Cl@ve permanent: Sistema d'autenticació dissenyat per a persones que necessiten accedir sovint als serveis electrònics de l'Administració. Es basa en l'ús d'un codi d'usuari, el seu DNI o NIE, i d'una contrasenya que s'estableix en el procés d'activació i que només ha de ser coneguda pel ciutadà. Per als serveis d'administració electrònica que requerisquen un nivell de seguretat elevat, el sistema reforça l'autenticació amb la sol·licitud d'introducció d'un codi numèric d'un sol ús (OTP). Podrà sol·licitar-ho en alguna de les diferents oficines de Registre CL@VE habilitades per a això, que trobarà en la URL: https://administracion.gob.es/pag_Home/va/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro_CLAVE.html b) Certificat electrònic (incloent el DNI-e) emés pels prestadors de serveis autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les administracions locals i altres entitats del sector públic d'àmbit local que tinguen expedient obert de sol·licitud d'ajudes PLA RECUPEREM LLARS convocatòria 2021.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • ORDRE 6/2021, de 17 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'habitatges o edificis d'habitatges d'entitats locals per a destinar-los a habitatge de lloguer amb finalitats socials mitjançant el pla «Recuperem llars» i es convoquen les ajudes per a l'exercici 2021. (DOGV núm. 9113 de 23/06/2021).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

L'aportació de documents haurà d'efectuar-se en el termini indicat en el requeriment d'aportació documental efectuat per l'administració o, en el seu cas, es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentre no es trobe l'expedient arxivat.

Formularis documentació

La documentació que es considere oportuna adjuntar a l'expedient a què es fa referència (per iniciativa de l'entitat local o a conseqüència de requeriment d'esmena d'objeccions a petició de l'administració).

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de punxar en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, on la persona que aporta la documentació s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat. Haurà de disposar de certificat electrònic reconegut per la ACCV o DNI electrònic. També pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE permanent de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no necessita disposar de certificat en el seu equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA (Veure enllaços de l'apartat "Informació complementària"). 2. S'haurà de seleccionar l'expedient que corresponga entre els que oferisca l'aplicació en funció de la identificación (DNI-NIE-NIF) de la persona sol·licitant de l'ajuda. 3. A continuació, s'adjuntarà la documentació que haja sigut requerida per l'Administració o que es considere oportuna per a incorporar a l'expedient d'ajuda amb anterioritat a la seua resolució. NOTA: -La grandària màxima permesa per a cada fitxer individual que s'adjunte és de 25 Mb, i es podran adjuntar un màxim de 25 fitxers sempre que el volum total no supere els 150 Mb. -En cas de superar qualsevol d'aquests límits, s'haurà d'emplenar i presentar només la sol·licitud telemàticament i entregar presencialment en un suport físic (cd, dvd, etc.) els fitxers que acompanyen la sol·licitud, adjuntant una còpia del justificant del registre telemàtic d'entrada de la sol·licitud. -Es poden adjuntar fitxers amb extensió. pdf, .xls, .rar, .zip, .doc, .jpg, etc. 4. Finalment ho registrarà d'entrada, a través del registre telemàtic. La documentació serà valorada pel personal de la Conselleria encarregat de la tramitació de l'expedient, per a la seua incorporació al mateix si escau.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Les sol·licituds es presentaran telemàticament per mitjà de la persona representant de l'entitat local, mitjançant imprés normalitzat, degudament emplenat, mentre l'expedient no estiga arxivat o, si escau, dins del termini que l'administració establisca. La tramitació del procediment serà telemàtica mitjançant formulari emplenat electrònicament que estarà disponible en aquesta mateixa pàgina a "Tramitar amb certificat" on haurà d'adjuntar la documentació requerida o que es considere oportuna. Per a això, haurà de disposar de certificat digital, Cl@ve permanent o qualsevol altre certificat reconegut i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa