ECOPDE 2021. Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits per a l'exercici 2021

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 2447859
|
Codi GVA: 21980
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la contractació a jornada completa, durant almenys vint-i-quatre mesos, de les persones desocupades que pertanguen a algun dels col·lectius següents:

 

Persones desfavorides:

a) Persones que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 6 mesos previs.

b) Joves entre 16 i 24 anys.

c) Persones majors de 50 anys.

 

Persones molt desfavorides:

a) Persones que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 24 mesos previs.

b) Joves entre 16 i 24 anys i persones majors de 50 anys que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 12 mesos previs.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

- DESTINATARIS FINALS DE L'ACCIÓ: Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les empreses de naturalesa jurídica privada, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

 

Les persones destinatàries finals d'aquestes subvencions han de pertànyer en el moment de la seua contractació al col·lectiu de "persones desfavorides" o al col·lectiu de "persones molt desfavorides".

 

IMPACTE PREVIST: 100 beneficiaris.

 

QUANTIA: 1.000.000 euros.

Normativa
 • ORDRE 6/2019, de 24 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases...
 • ORDRE 3/2021, d'11 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases...
 • Resolució de 31 d'agost de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2021...
 • Extracte Resolució de XX d'agost de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les empreses de naturalesa jurídica privada, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

 

En cap cas podran obtindre la condició de beneficiàries:

a) Les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats han de presentar la corresponent declaració responsable.

b) Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot quan no tinguen personalitat jurídica, puguen realitzar les actuacions subvencionables.

c) Les persones treballadores autònomes.

d) Les entitats sense ànim de lucre.

e) Els centres especials d'ocupació (CEO).

f) Les empreses d'inserció (EI).

Requisits

Resultarà objecte de subvenció la contractació ininterrompuda durant almenys vint-i-quatre mesos (mitjançant un o diversos contractes), a jornada completa, de les persones desocupades pertanyents al col·lectiu de persones desfavorides o al col·lectiu de persones molt desfavorides. En el cas de les persones amb diversitat funcional severa, resultaran subvencionables les contractacions que, amb independència del percentatge que represente sobre la jornada habitual, tinguen una jornada d'almenys 15 hores setmanals.

 

Les persones destinatàries finals han d'haver romàs desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació fins a la seua contractació (en el supòsit de pròrrogues de contractes temporals i en el supòsit de conversió a indefinit de contractes temporals, aquest requisit s'ha de complir en el moment del contracte inicial que es prorroga o que es converteix a indefinit).

 

Condicions:

1. Les sol·licituds que es presenten han d'incloure almenys 20 contractes subvencionables.

2. Les contractacions s'han d'haver iniciat a partir de l'1 de gener de 2021.

3. La contractació haurà de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els 12 mesos anteriors a la subscripció del contracte, o el seu manteniment quan el lloc haja quedat vacant arran de la dimissió del treballador, de la seua discapacitat, de la seua jubilació per motius d'edat, de la reducció voluntària del temps de treball o del seu acomiadament disciplinari procedent i no de resultes del seu acomiadament.

4. Per a resultar subvencionables, els contractes temporals o les seues pròrrogues han de reflectir que la contractació s'estendrà almenys durant vint-i-quatre mesos o transformar-se en indefinits abans de presentar la sol·licitud.

 

Exclusions:

Queden exclosos de subvenció els supòsits següents:

a) Contractes o modalitats contractuals que tinguen un període de prova igual o superior a 6 mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.

* Contractes a temps parcial, excepte en el cas de persones amb diversitat funcional severa la jornada de les quals podrà ser de, com a mínim, 15 hores setmanals.

c) Persones treballadores que hagen finalitzat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora en els 6 mesos previs a la contractació.

d) Contractacions realitzades per empreses multiserveis i empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.

e) Contractacions realitzades per ocupadors que hagen sigut exclosos com a beneficiaris de programes d'ocupació.

f) Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria laboral, prevenció de riscos laborals o Seguretat Social.

g) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels treballadors.

h) Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revestisquen la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

i) Sol·licituds que no incloguen almenys 20 contractes subvencionables.

 

 

Incompatibilitats:

Amb l'excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social, aquestes subvencions resulten incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Com es tramita

Procés de tramitació
La instrucció correspondrà als serveis territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits...
Saber més
Criteris de valoració
Criteri de valoració de les sol·licituds: La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (comprensiva de l'imprés de sol·licitud i...
Saber més
Òrgans de tramitació
La instrucció correspondrà als serveis territorials de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació. En cada direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació es constituirà un òrgan col·legiat que emetrà periòdicament informes en què es...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà el 7 de setembre de 2021 i finalitzarà el 20 d'octubre de 2021 (DOGV núm. 9167, de 06/09/2021).

Documentació
Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la documentació següent: a) Dades de domiciliació bancària, segons model normalitzat. b) Declaració responsable que la contractació no incorre en causa d'exclusió. c) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La sol·licitud (comprensiva així mateix de la documentació exigida) efectuada per les persones jurídiques o els seus representants (que han d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants - https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/) s'ha de presentar de...
Saber més
  Presencial

  La sol·licitud (comprensiva així mateix de la documentació exigida) efectuada per les persones jurídiques o els seus representants (que han d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants - https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/) s'ha de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "ECOPDE 2021. Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits per a l'exercici 2021".

  En la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es/va/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio) estarà disponible la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

  Per a fer-ho, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o bé amb el certificat de representant d'entitat.

  Qualsevol sol·licitud que es presente seguint un procediment diferent del que es descriu ací serà inadmesa.

  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos comptats a partir de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat ni notificat cap resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  L'import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el 45 % del salari mínim interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la contractació (en el cas de persones amb diversitat funcional o de dones, el percentatge s'eleva al 50 %) per: a) En...
  Saber més
  Obligacions
  A més del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, són obligacions de les entitats beneficiàries: a) Formalitzar els contractes de treball per escrit. Els contractes temporals o les seues pròrrogues han de reflectir que la contractació s'estendrà almenys durant vint-i-quatre mesos; els...
  Saber més
  Observacions

  La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon, per delegació, a la persona titular de la direcció territorial de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent.
  Sancions
  Els incompliments que puguen qualificar-se com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015. Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o...
  Saber més