Detall de Procediment

Ajudes per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques, i el tercer sector amb emmagatzematge o sense (Pla de recuperació, transformació i resiliència, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana)

Codi SIA:: 2448948
Codi GVA:: 21988
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: TANCAT
(11-01-2022
31-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Es convoquen, per a l'exercici 2022, les subvencions destinades a finançar inversions dins del Programa d'Incentius 4, i en concret la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques, i el tercer sector amb o sense emmagatzematge, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i resilencia, d'acord amb les bases reguladores aprovades pel Reial decret 477/2021, de 29 de juny, modificades pel Reial decret 377/2022, de 17 de maig. Estes ajudes s'emmarquen dins dels objectius del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, establit pel Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i el Consell de 12 de febrer de 2021, així com a la consecució dels objectius fixats pel *PNIEC 2021-2030 i l'Estratègia d'Emmagatzematge Energètic, quant al desplegament i integració de les energies renovables així com l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, contribuint amb això a la «descarbonització» en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. TELÈFON DE CONTACTE 961612415 i 961612418

Observacions

Observacions

Pagament i Justificació de les subvencions concedides. A partir del 9 de maig de 2024, tots els beneficiaris que complisquen els requisits per a fer el tràmit simplificat de justificació i pagament (*), hauran de fer-ho pels dos enllaços següents: •Primer han d'accedir al tràmit de lliurament de la Memòria Tècnica simplificada https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=95625 •Després, al tràmit de sol·licitud de justificació i pagament https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=95626 (*) Segons disposició primera, punt sis, 1.8 A, de la Resolució de 12 d'abril de 2024 (DOGV núm. 9843 pàg. 19112-19122; https://dogv.gva.es/datos/2024/05/07/pdf/2024_3500.pdf) La resta, haurà d'aportar els documents pel tràmit següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536. 1. Sol·licitud de Pagament. 1.1. La sol·licitud de pagament de la subvenció es dirigirà a la Direcció General competent en matèria de Transició Ecològica, en el termini màxim de díhuit mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda. 1.2. Les actuacions hauran d'estar executades, operatives i justificades en el termini màxim de díhuit mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda. Les persones beneficiàries hauran de justificar el compliment del convingut mitjançant la presentació del compte justificatiu de despeses i de pagament de la totalitat de despeses originades per les activitats subvencionades. 1.3. La no execució, no justificació i impagament de les actuacions en els terminis establits, implica el reintegrament de la subvenció efectivament concedida i pagada. 1.4. La Direcció General competent en matèria de Transició Ecològica ostentarà les funcions d'autorització de pagaments, així com la pràctica dels controls necessaris. 1.5 Les despeses efectuades es justificaran mitjançant factures i documents de pagament, o documents de valor probatori equivalent d'acord amb la normativa aplicable i el que es disposa en la present convocatòria. 1.6. Les sol·licituds de pagament i la documentació que les acompanya es presentaran preferentment en els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen, podent-se presentar també en qualsevol dels registres previstos en la legislació reguladora del procediment administratiu comú, mitjançant el corresponent model normalitzat disponible a través de la seu electrònica de la Generalitat, en la següent URL: http://www.gva.es/proc18536. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com les persones sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/proc18536. 1.7. En cas de presentació telemàtica, les sol·licituds han de firmar-se amb el certificat digital de la persona física o jurídica que presenta la sol·licitud o, si és el cas, amb el certificat digital del seu representant. Així mateix, els restants documents que s'adjunten, quan siga procedent, hauran d'anar firmats electrònicament pels qui siguen competents per a això. 1.8. La sol·licitud de pagament incorporarà les següents declaracions responsables, que hauran de ser subscrites, segons siga procedent, per les persones sol·licitants o els seus representants: A) Per als projectes amb una ajuda concedida inferior a 50.000 euros, els beneficiaris dels quals siguen persones físiques: - Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en el supòsit d'ajudes la quantia de les quals no supere els 10.000 euros per destinatari últim, conforme al que es preveu per la lletra c) de l'article 63 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, sense que siga necessari en estos casos l'aportació de les certificacions corresponents. - Complir les normes nacionals i comunitàries sobre requisits d'igualtat d'oportunitats i no discriminació, aplicables a esta mena d'actuacions. - Complir les normes mediambientals nacionals i comunitàries, i sobre desenvolupe sostenible. - La no existència de més instal·lacions de la mateixa tecnologia (eòlica o fotovoltaica), subvencionades amb els programes d'incentius inclosos en l'RD 477/2021, de 29 de juny, al mateix destinatari últim de l'ajuda, associades a la mateixa ubicació o al mateix consum o consums. - Quan el beneficiari siga una persona física que realitze alguna activitat econòmica, per la qual oferisca béns i/o servicis en el mercat (autònoms), no haver sol·licitat o rebut ajudes sota el règim de minimis en l'exercici fiscal corrent i en els dos exercicis anteriors. I en el cas d'haver-les rebut en l'exercici fiscal corrent i en els dos exercicis anteriors haurà de concretar l'import de l'ajuda sol·licitada o obtinguda, data de concessió, així com l'Administració, organisme o entitat pública concedent, tot això d'acord amb el Reglament (UE) n ° 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013), que ha sigut modificat pel Reglament (UE) núm. 2020/972 de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 pel que fa a la seua pròrroga i el Reglament (UE) núm. 651/2014 pel que fa a la seua pròrroga i els ajustos pertinents (DOUE L 215 de 07.07.2020) i a altres reglaments minimis que puguen resultar d'aplicació. El període de tres exercicis fiscals es determinarà prenent com a referència els exercicis fiscals utilitzats pel beneficiari en l'Estat membre de què es tracte i totes les ajudes s'expressaran com a subvenció en efectiu, amb xifres emprades brutes, és a dir, abans de deducció d'impostos o altres càrregues. Este període presenta a més un caràcter mòbil, és a dir que, per a tota nova ajuda de minimis que es concedisca, s'ha de calcular la quantia total d'ajudes de minimis atorgades en l'exercici fiscal present i en els anteriors. El moment en què s'ha de considerar concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega al beneficiari el dret legal a rebre l'ajuda en virtut del règim jurídic nacional aplicable, amb independència de la data de pagament de l'ajuda de minimis. - No ha sol·licitat o rebut altres ajudes per a la mateixa actuació o finalitat. En cas d'haver-les sol·licitat o rebut, s'indicarà l'import de l'ajuda sol·licitada o obtinguda, així com l'administració, l'organisme o l'entitat pública concedent. - Que el projecte o actuació complix amb el principi de no causar mal significatiu a cap dels objectius mediambientals establits en el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088 i es compromet a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient." B) Per als projectes amb una ajuda concedida superior a 50.000 euros o inferior a 50.000 euros el beneficiari dels quals no siga una persona física: - Que el projecte o actuació complix amb el principi de no causar mal significatiu a cap dels objectius mediambientals establits en el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088 i es compromet a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient. - No haver cobrat altres subvencions o ajudes per a la mateixa actuació o finalitat que la sol·licitada en el context d'este Programa d'incentius, atorgades per qualsevol administració, organisme o entitat pública, nacional o internacional. En cas que s'hagen cobrat, s'indicarà l'import de les altres subvencions o ajudes cobrades per a la mateixa actuació o finalitat que la sol·licitada en el context d'este Programa d'incentius. - Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, quan la persona sol·licitant de les ajudes siga alguna Administració Pública o els organismes, entitats públiques i fundacions del sector públic dependent d'aquelles, fent menció expressa al fonament legal per a esta exempció d'acord amb el que s'establix en l'art. 24 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, sense que siga necessari en estos casos l'aportació de les certificacions corresponents. - Complir les normes nacionals i comunitàries sobre requisits d'igualtat d'oportunitats i no discriminació, aplicables a esta mena d'actuacions. - Complir les normes mediambientals nacionals i comunitàries, i sobre desenvolupament sostenible. - Complir l'aplicació de mesures antifrau eficaces i proporcionades en l'àmbit de gestió del projecte objecte d'ajuda (segons model que estarà disponible en Web del *IDAE), excepte per a persones físiques. - La no existència de més instal·lacions de la mateixa tecnologia (eòlica o fotovoltaica), subvencionades amb els programes d'incentius inclosos en el Reial decret 477/2021, de 29 de juny, al mateix destinatari últim de l'ajuda, associades a la mateixa ubicació o al mateix consum o consums. - Quan el beneficiari siga una persona física que realitze alguna activitat econòmica, per la qual oferisca béns i/o servicis en el mercat (autònoms), no haver sol·licitat o rebut ajudes sota el règim de minimis en l'exercici fiscal corrent i en els dos exercicis anteriors. I en el cas d'haver-les rebut en l'exercici fiscal corrent i en els dos exercicis anteriors haurà de concretar l'import de l'ajuda sol·licitada o obtinguda la seua quantia, data de concessió, així com l'Administració, organisme o entitat pública concedent, tot això d'acord amb el Reglament (UE) n ° 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013), que ha sigut modificat pel Reglament (UE) núm. 2020/972 de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013 pel que fa a la seua pròrroga i el Reglament (UE) núm. 651/2014 pel que fa a la seua pròrroga i els ajustos pertinents (DOUE L 215 de 07.07.2020) i a altres reglaments minimis que puguen resultar d'aplicació. El període de tres exercicis fiscals es determinarà prenent com a referència els exercicis fiscals utilitzats pel beneficiari en l'Estat membre de què es tracte i totes les ajudes s'expressaran com a subvenció en efectiu, amb xifres emprades brutes, és a dir, abans de deducció d'impostos o altres càrregues. Este període presenta a més un caràcter mòbil, és a dir que, per a tota nova ajuda de minimis que es concedisca, s'ha de calcular la quantia total d'ajudes de minimis atorgades en l'exercici fiscal present i en els anteriors. El moment en què s'ha de considerar concedida una ajuda de minimis és aquell en què es reconega al beneficiari el dret legal a rebre l'ajuda en virtut del règim jurídic nacional aplicable, amb independència de la data de pagament de l'ajuda de minimis. - Que el projecte o actuació complix amb el principi de no causar mal significatiu a cap dels objectius mediambientals establits en el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088 i es compromet a respectar els principis d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient. 2.- Documentació justificativa que ha d'acompanyar a la sol·licitud de pagament. 2.1 Per als projectes amb una ajuda concedida inferior a 50.000 euros, les persones beneficiàries dels quals siguen persones físiques, s'acompanyarà la següent documentació: a) Informe justificatiu de l'adequada realització de les actuacions subscrit, datat i emés per tècnic titulat competent autor del projecte definitiu o, en defecte d'això, el Director d'Obra o, si és el cas, l'empresa instal·ladora autora de la memòria tècnica final de la instal·lació executada. En este informe s'ha de justificar la correcta realització de les actuacions, d'acord amb les condicions establides en les bases i en la concessió de l'ajuda, i arreplegar el realment executat i els resultats obtinguts, així com el compliment dels requisits necessaris per a la seua posada en funcionament. Haurà d'incloure descripció del sistema de monitoratge incorporat d'acord amb l'indicat en esta convocatòria. b) Justificació documental de la correcta execució de l'actuació «ex post» que es requerix per a este programa d'incentius, i en concret: - Certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i director d'execució de l'obra, en cas que siga preceptiu. - Autorització d'explotació o acta de posada en servici, quan siga preceptiva, i Certificat d'Instal·lació Elèctrica (*CIE), d'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió (en instal·lacions elèctriques de qualsevol tipologia), emés per l'empresa instal·ladora i diligenciat per l'òrgan competent de la comunitat autònoma. Addicionalment, s'adjuntarà còpia del projecte o memòria tècnica de disseny (segons siga procedent per a la tipologia d'actuació) que s'haja aportat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma per a l'obtenció de l'autorització d'explotació o acta de posada en servici i/o Certificat d'Instal·lació Elèctrica (*CIE). En el cas que haja d'adjuntar-se còpia del projecte, es farà d'acord amb el que es disposa en l'Orde 9/2016, de 22 d'abril de 2016, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'establix el format digital per a la presentació de projectes tècnics, i acompanyant la documentació requerida en esta orde que siga aplicable. - Informe, firmat per un tècnic competent o l'empresa instal·ladora, que justifique la previsió que el consum anual d'energia per part del consumidor o consumidors associats a la instal·lació siga igual o major al 80% de l'energia anual generada per la instal·lació objecte de l'ajuda. Este informe no serà necessari en el cas d'instal·lacions del sector residencial de tecnologia fotovoltaica de potència igual o inferior a 2,63 kW ni en instal·lacions del sector residencial de tecnologia eòlica de potència igual o inferior a 3,69 kW. Tampoc serà necessària la presentació de l'informe en el cas que la instal·lació poguera acollir-se a algun dels casos tipus que podran publicar-se en la pàgina web del IDAE, i en este cas haurà de justificar-ho. - Quan la persona sol·licitant haja inclòs la petició d'ajuda complementària per al desmantellament d'amiant haurà de presentar-se documentació justificativa del compliment de totes les obligacions establides en la normativa d'aplicació. - Els projectes que hagen declarat ser d'autoconsum col·lectiu o dur-se a terme en un edifici plurifamiliar, hauran d'aportar justificació, aportant bé l'acord firmat per tots els participants que arreplegue els criteris de repartiment, bé l'acord de la comunitat de propietaris, bé la justificació de la seua inclusió en el registre administratiu d'autoconsum que indique este tipus d'autoconsum. c) Relació classificada i firmada pel destinatari últim de l'ajuda de les comandes i/o contractes relatius a les actuacions realitzades, en cas que existisquen, i còpia d'estos. d) Relació classificada i firmada pel destinatari últim de l'ajuda de les factures i dels seus corresponents justificants bancaris de pagament, corresponents a la inversió elegible realitzada i que responguen al pressupost i contractes presentats, i còpia d'estos. S'eximix de l'obligació de presentar aquelles factures que tinguen un import inferior a 3.000 euros. e) Reportatge fotogràfic de les actuacions realitzades, que incloga fotografies de la situació de l'edifici després de les actuacions, i si és el cas, dels equips i instal·lacions principals finals objecte de l'ajuda, i si és el cas, on es mostre el cartell publicitari o senyalització de l'actuació i el sistema de visualització d'energia, en aquells casos que d'acord amb les bases que regixen esta convocatòria siga exigible. f) En tot cas, quan l'import del cost subvencionable supere les quanties establides en la normativa de contractació pública aplicable per al contracte menor, i no concorrent dels supòsits previstos per l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, el destinatari últim de l'ajuda haurà d'acreditar que ha sol·licitat, almenys, tres ofertes de diferents proveïdors, de conformitat amb el que s'establix per este precepte, i aportar una memòria que justifique raonablement l'elecció del proveïdor quan la mateixa no haja recaigut en l'oferta econòmica més avantatjosa. 2.2 Per als projectes amb una ajuda concedida superior a 50.000 euros o inferior a 50.000 euros la persona beneficiària dels quals no siga una persona física, s'acompanyarà la següent documentació: a) Informe justificatiu de l'adequada realització de les actuacions subscrit, datat i emés per tècnic titulat competent autor del projecte definitiu o, en defecte d'això, el Director d'Obra o, si és el cas, l'empresa instal·ladora autora de la memòria tècnica final de la instal·lació executada. En este informe s'ha de justificar la correcta realització de les actuacions, d'acord amb les condicions establides en les bases i en la concessió de l'ajuda, i arreplegar el realment executat i els resultats obtinguts, en ella es reflectirà l'eficiència energètica de la instal·lació i l'energia anual estimada que produirà la mateixa. Haurà d'incloure descripció del sistema de monitoratge incorporat d'acord amb l'indicat, així com el compliment dels requisits necessaris per a la seua posada en funcionament. b) Justificació documental de la correcta execució de l'actuació «ex post» que es requerix per a este programa d'incentius, i en concret: - Certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i director d'execució de l'obra, en cas que siga preceptiu. - Autorització d'explotació o acta de posada en servici, quan siga preceptiva, i Certificat d'Instal·lació Elèctrica (CIE), d'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió (en instal·lacions elèctriques de qualsevol tipologia), emés per l'empresa instal·ladora i diligenciat per l'òrgan competent de la comunitat autònoma. Addicionalment, s'adjuntarà còpia del projecte o memòria tècnica de disseny (segons siga procedent per a la tipologia d'actuació) que s'haja aportat a l'òrgan competent de la comunitat autònoma per a l'obtenció de l'autorització d'explotació o acta de posada en servici i/o Certificat d'Instal·lació Elèctrica (*CIE) i/o certificat de la instal·lació tèrmica. - Informe, firmat per un tècnic competent o l'empresa instal·ladora, que justifique la previsió que el consum anual d'energia per part del consumidor o consumidors associats a la instal·lació siga igual o major al 80% de l'energia anual generada per la instal·lació objecte de l'ajuda. Este informe no serà necessari en el cas d'instal·lacions del sector residencial de tecnologia fotovoltaica de potència igual o inferior a 2,63 kW ni en instal·lacions del sector residencial de tecnologia eòlica de potència igual o inferior a 3,69 kW. Tampoc seria necessària la presentació de l'informe en el cas que la instal·lació poguera acollir-se a algun dels casos tipus que podran publicar-se en la pàgina web del IDAE, i en este cas haurà de justificar-ho. Quan la persona sol·licitant haja inclòs la petició d'ajuda addicional per al desmantellament d'amiant haurà de presentar-se documentació justificativa del compliment de totes les obligacions establides en la normativa d'aplicació. - Per a les actuacions que superen els 100 kW de potència nominal, documentació actualitzada que reflectisca o confirme, per a l'actuació finalment duta a terme, que es correspon amb el pla estratègic referit en l'apartat onzé punt primer, apartat d), en relació amb l'origen dels components i les seues característiques, l'impacte del projecte i el principi de no causar mal significatiu. Per a les actuacions menors o iguals a 100 kW, declaració responsable del compliment d'esta condició respecte a l'actuació finalment duta a terme. - Els projectes que hagen declarat ser d'autoconsum col·lectiu o dur-se a terme en un edifici plurifamiliar, hauran d'aportar justificació, aportant bé l'acord firmat per tots els participants que arreplegue els criteris de repartiment, bé l'acord de la comunitat de propietaris, bé la justificació de la seua inclusió en el registre administratiu d'autoconsum que indique este tipus d'autoconsum. c) Relació classificada i firmada pel destinatari últim de l'ajuda de les comandes i/o contractes relatius a les actuacions realitzades, en cas que existisquen, i còpia d'estos. En el cas d'existir contractació pública, relació certificada i còpia dels contractes subscrits pel destinatari últim de l'ajuda per a la realització de les actuacions objecte d'ajuda, així com documentació justificativa del procediment de contractació: adreça web del perfil del contractant, plecs, anuncis de licitació i formalització de contractes, acords de l'òrgan de contractació. d) En tot cas, quan l'import del cost subvencionable supere les quanties establides en la normativa de contractació pública aplicable per al contracte menor, i no concorrent dels supòsits previstos per l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, el destinatari últim de l'ajuda que s'inclou en el subapartat b) de l'apartat segon haurà d'acreditar que ha sol·licitat, almenys, tres ofertes de diferents proveïdors, de conformitat amb el que s'establix per este precepte, i aportar una memòria que justifique raonablement l'elecció del proveïdor quan la mateixa no haja recaigut en l'oferta econòmica més avantatjosa. En esta documentació s'haurà de respectar en tot cas el que s'establix en els articles 13.6 i 16.2 del RD 477/2021 respecte del caràcter incentivador de les actuacions. Per este motiu, cap compromís ferm d'execució pot tindre data prèvia al 30 de juny de 2021. e) Relació classificada i firmada pel destinatari últim de l'ajuda de les factures i dels seus corresponents justificants bancaris de pagament, corresponents a la inversió elegible realitzada i que responguen al pressupost i contractes presentats, i còpia d'estos. S'eximix de l'obligació de presentar aquelles factures que tinguen un import inferior a 3.000 euros. f) Reportatge fotogràfic de les actuacions realitzades, que incloga fotografies de la situació de l'edifici després de les actuacions, i si és el cas, dels equips i instal·lacions principals finals objecte de l'ajuda, i on es mostre el cartell publicitari o senyalització de l'actuació i el sistema de visualització d'energia, en aquells casos que d'acord amb les bases que regixen esta convocatòria siga exigible. g) Informació i enllaç al lloc d'Internet del destinatari últim de les ajudes, en cas que dispose d'un, on este destinatari últim de les ajudes informarà el públic del possible suport obtingut dels Fons *Next *Generation o Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i/o, si és el cas, de l'instrument de la Unió Europea que corresponga, fent una breu descripció de l'operació, de manera proporcionada al nivell de suport prestat, amb els seus objectius i resultats, i destacant el suport financer de la Unió Europea. h) Documentació justificativa de l'existència d'una comptabilitat separada o diferenciada per a totes les transaccions relacionades (ingressos i pagaments, inclòs, si és el cas, l'ingrés d'ajudes, pagaments a proveïdors, etc.). Esta obligació no serà aplicable per a persones sol·licitants que siguen persones físiques. i) Obligatòriament per als projectes amb un cost elegible superior a 1.000.000 euros s'entregarà compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, segons el que es preveu en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i d'acord amb el que s'establix en l'Orde EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, en l'àmbit del sector públic estatal, previstos en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat mitjançant Reial decret 887/2006, de 21 de juliol. 2.3 En tot cas, si realitzada l'activitat i finalitzat el termini per a justificar, s'haguera pagat només una part de les despeses en què s'haguera incorregut, a l'efecte de pèrdua del dret a la percepció de l'ajuda corresponent, s'aplicarà el principi de proporcionalitat. 2.4 Amb independència de l'anterior, l'òrgan instructor podrà elaborar instruccions d'acreditació i justificació complementàries per als casos en els quals la complexitat de l'actuació o l'import elevat de l'ajuda així ho requeriren.

Requisits

Requisits

Requisits de les actuacions 1. Quan s'han hagut d'iniciar les actuacions? Es consideren actuacions subvencionables la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb emmagatzematge o sense, quan la seua data d'inici siga posterior al 30 de juny de 2021, d'acord amb el que estableix l'apartat 6 de l'art.13 de l'RD 477/2021, de 29 de juny. 2. Quin tipus d'actuacions són subvencionables? Les actuacions de generació renovable subvencionables inclouen tant actuacions fotovoltaiques com eòliques, en els dos casos per a autoconsum, inclou les instal·lacions d'autoconsum i els sistemes d'emmagatzematge, en aquest últim cas quan, potestativament, s'hagen incorporat a les instal·lacions d'autoconsum. Per a cada tecnologia (eòlica o fotovoltaica) només serà elegible una actuació per destinatari últim de l'ajuda i per ubicació o lligades al mateix consum o consums. A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entén per instal·lacions d'autoconsum les que estableix el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. També es consideren actuacions subvencionables les instal·lacions aïllades de la xarxa no regulades en el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. 3. Potència subvencionable. La subvenció màxima que es pot percebre es correspondrà amb els 5 primers MW de potència de la instal·lació. Es permet la instal·lació de potències superiors a aquest límit, però en cap cas podran percebre ajuda per la potència que supere els 5 MW indicats. 4. Instal·lacions emmagatzematge subvencionables. Així mateix, per a ser elegible a l'efecte de les bases regulades en el Reial decret 477/2021, de 29 de juny, s'entén per instal·lació d'emmagatzematge aquella en la qual es difereix l'ús final d'electricitat a un moment posterior a quan va ser generada, o que realitze la conversió d'energia elèctrica en una forma d'energia que es puga emmagatzemar per a la subsegüent reconversió d'aquesta energia en energia elèctrica. Perquè aquestes instal·lacions siguen elegibles, s'haurà de donar la condició que l'emmagatzematge no estiga directament connectat a la xarxa, sinó que serà part de la instal·lació d'autoconsum. Excepte en el cas d'instal·lacions aïllades de xarxa, només seran considerades elegibles les instal·lacions d'emmagatzematge que no superen una ràtio de capacitat nominal instal·lada d'emmagatzematge davant de potència de generació de 5 kWh/kW. A més, hauran de disposar d'una garantia mínima de 5 anys. Les tecnologies plom-àcid per a emmagatzematge no seran elegibles. 5. Sistemes de monitoratge. Totes les instal·lacions hauran de disposar d'un sistema de monitoratge de l'energia elèctrica produïda per la instal·lació objecte de subvenció. Aquest sistema haurà de mostrar, com a mínim, la producció energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes. El sistema podrà mostrar dades addicionals com, per exemple, emissions de CO2 evitades i estalvi econòmic generat per a la persona propietària de la instal·lació. Hauran de disposar d'una pantalla que mostre de manera actualitzada aquestes dades, excepte per al sector residencial, en un lloc visible i que haurà de ser accessible a través de dispositiu mòbil. Addicionalment a l'anterior, per a qualsevol actuació aquesta mateixa informació haurà de ser accessible a través de dispositiu mòbil o aplicació web. 6. Condicions de la instal·lació. En còmput anual, la suma de l'energia elèctrica consumida per part del consumidor o consumidors associats a la instal·lació objecte d'ajuda ha de ser igual o superior al 80 % de l'energia anual generada per la instal·lació. 7. Potència d'instal·lació. En les instal·lacions eòliques, la potència de la instal·lació de generació, el terme kW es refereix a la potència de la instal·lació objecte de la sol·licitud o concessió de l'ajuda, que es correspondrà amb la potència nominal dels equips de generació eòlica (aerogeneradors), que s'entendrà com la potència activa màxima a la qual poden arribar aquests equips de generació segons la definició de l'article 3 del Reial decret 413/2013, de 6 de juny. En el cas que la instal·lació estiga composta per diversos aerogeneradors, la potència de la instal·lació serà la suma de la potència nominal de cada aerogenerador. En el cas de les instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum, la potència de generació a l'efecte del càlcul de l'ajuda es correspondrà amb la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren aquesta instal·lació (coneguda comunament com a potència de pic), mesures en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent. En el cas de les instal·lacions d'emmagatzematge, la capacitat d'emmagatzematge a l'efecte del càlcul de l'ajuda es correspondrà amb la capacitat nominal de la instal·lació d'emmagatzematge reflectida en la seua fitxa tècnica. 8. Aplicació normes de minimis quan les persones beneficiàries realitzen alguna activitat econòmica per la qual s'ofereixen béns i/o serveis al mercat. Estaran sotmesos als requisits i límits establits en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013), que ha sigut modificat pel Reglament (UE) núm. 2020/972, de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013, pel que fa a la pròrroga, i el Reglament (UE) núm. 651/2014, pel que fa a la pròrroga i els ajustos pertinents (DOUE L 215, de 07.07.2020), d'acord amb l'article 3.2 del reglament, l'import total d'ajuda sota aquest concepte de minimis, concedida per un estat membre a una única empresa, no excedirà 200.000 € durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Les ajudes de minimis concedides d'acord amb aquest reglament podran acumular-se amb: a) Altres ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) núm. 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim que estableix aquest últim reglament. b) Altres ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'article 3, apartat 2, d'aquest Reglament 1407/2013 (200.000 euros en tres exercicis fiscals). No s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics es podran acumular a altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser persones beneficiàries de les subvencions en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, sempre que complisquen amb els requisits establits en l'RD 477/2021, de 29 de juny: a) Persones físiques que no realitzen cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat. b) Les entitats locals de la Comunitat Valenciana i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques de la Comunitat Valenciana a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, aquest últim, sempre que no realitze cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat. Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols, capítols i consells insulars, i qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents tant de l'administració local com autonòmica corresponent, podran accedir a la condició de destinataris últims de les ajudes com a representants d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, propietaris d'instal·lacions del sector serveis o altres sectors productius que, fins i tot sense tindre personalitat jurídica, puguen dur a terme l'execució de les corresponents actuacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, per a la qual cosa cal complir, en tot cas, el que preveu el paràgraf segon de l'article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. En aquests casos, el destinatari últim que actue en representació de tals agrupacions haurà de presentar la sol·licitud o les sol·licituds d'ajuda als programes que li correspondrien a cada representat. c) Les persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica, per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, incloent-hi les entitats o organitzacions del tercer sector. A l'efecte del Reial decret 477/2021, s'entén com a entitats o organitzacions del tercer sector les entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre que no realitzen cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat. d) Les persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica, per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, cas en què hauran d'estar donades d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i estaran sotmeses als requisits i límits establits en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. (DOUE L 352, de 24.12.2013), que ha sigut modificat pel Reglament (UE) núm. 2020/972, de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013, pel que fa a la pròrroga, i el Reglament (UE) núm. 651/2014, pel que fa a la pròrroga i els ajustos pertinents (DOUE L 215, de 07.07.2020). e) Comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, que hauran de complir el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre. f) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, segons definició de la Directiva 2018/2001, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, i de la Directiva 2019/944, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE, respectivament, així com de l'article 4 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, quan no realitzen cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà des de les 9.00 hores de l'11 de gener de 2022 i fins al 31 de desembre de 2023.

Formularis documentació

La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la següent documentació general: a) En el cas que la sol·licitud es presente a través d'un representant, la persona signant de la sol·licitud de l'ajuda haurà d'acreditar la seua representació per mitjà de la documentació corresponent, o bé estar inscrita en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). b) Pressupost de l'empresa o empreses que realitzaran l'execució de les actuacions, suficientment desglossat, de data posterior a 30 de juny de 2021. En el cas de destinataris últims subjectes a normativa de contractació pública, aquesta documentació podrà substituir-se per l'esborrany dels plecs de licitació corresponents. Quan l'import del cost subvencionable supere les quanties establides en la normativa de contractació pública aplicable per al contracte menor i no concórrega cap dels supòsits que preveu l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, el destinatari últim de l'ajuda haurà d'acreditar que ha sol·licitat, almenys, tres ofertes de diferents proveïdors, de conformitat amb el que estableix aquest precepte, i aportar una memòria que justifique raonablement l'elecció del proveïdor quan aquesta no haja recaigut en l'oferta econòmica més avantatjosa. Aquesta documentació s'haurà de presentar una vegada finalitzada l'obra com a part de la documentació justificativa. Import del valor estimat contractes obres i subministraments o serveis a partir del qual han de recaptar-se almenys tres ofertes de diferents proveïdors, d'acord amb l'art. 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic: · Contractes d'obres amb valor estimat igual o superior a 40.000 euros: obligació d'acreditar que s'han sol·licitat, almenys, tres ofertes de diferents proveïdors, de conformitat amb el que estableix aquest precepte, i aportar una memòria que justifique raonablement l'elecció del proveïdor quan aquesta no haja recaigut en l'oferta econòmica més avantatjosa. · Contractes de subministrament o serveis amb valor estimat igual o superior a 15.000 euros: obligació d'acreditar que s'han sol·licitat, almenys, tres ofertes de diferents proveïdors, de conformitat amb el que estableix aquest precepte, i aportar una memòria que justifique raonablement l'elecció del proveïdor quan aquesta no haja recaigut en l'oferta econòmica més avantatjosa. c) Sempre que el projecte supere els 100 kW de potència nominal, s'ha d'aportar un informe que indique: - Un pla estratègic en què s'indique l'origen o lloc de fabricació (nacional, europeu o internacional) dels components de la instal·lació i el seu impacte mediambiental, incloent-hi l'emmagatzematge, els criteris de qualitat o durabilitat utilitzats per a seleccionar els diferents components, la interoperabilitat de la instal·lació o el seu potencial per a oferir serveis al sistema, així com l'efecte tractor sobre PIMES i autònoms que s'espera que tinga el projecte. En particular, haurà d'incloure la contribució a l'objectiu d'autonomia estratègica i digital de la Unió Europea, així com a la garantia de la seguretat de la cadena de subministrament tenint en compte el context internacional i la disponibilitat de qualsevol component o subsistema tecnològic sensible que puga formar part de la solució mitjançant l'adquisició d'equips, components, integracions de sistemes i programari associat a proveïdors situats a la Unió Europea. Podrà incloure, a més, estimacions del seu impacte sobre l'ocupació local i sobre la cadena de valor industrial local, regional i nacional. Aquest document serà publicat en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. - Justificació del compliment pel projecte del principi de no causar mal significatiu a cap dels objectius mediambientals establits en el Reglament (UE) 2020/852, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088. - Per a la correcta acreditació del compliment de la valorització del 70 % dels residus de construcció i demolició generats en les obres civils realitzades, es presentarà una memòria resum en què es reculla la quantitat total de residu generat, classificats per codis LER, i els certificats dels gestors de destinació, en què s'indique el percentatge de valorització aconseguit. Els residus perillosos no valoritzables no es tindran en compte per a consecució d'aquest objectiu. d) Per al cas que el projecte no s'haja sotmés a prèvia autorització administrativa, ni a declaració responsable o comunicació prèvia a cap administració, i que no es trobe en cap dels supòsits d'avaluació d'impacte ambiental obligatòria que preveu l'article 7 de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental, s'ha d'aportar una declaració responsable del promotor del projecte sobre la no afecció mediambiental del projecte. Això no és aplicable per a actuacions dutes a terme en la tecnologia solar fotovoltaica en coberta. e) En el cas de comunitats d'energies renovables o comunitat ciutadana d'energia, s'ha de presentar el projecte promogut per aquestes. f) Els projectes que hagen declarat ser d'autoconsum col·lectiu o dur-se a terme en un edifici plurifamiliar hauran d'aportar la justificació, amb l'aportació de l'acord signat per tots els participants que reculla els criteris de repartiment o bé amb l'acord de la comunitat de propietaris. g) S'haurà d'aportar el model de domiciliació bancària i documentació acreditativa de la titularitat del compte. A més, s'ha d'aportar la següent documentació tècnica: A) Dades del projecte: a) Ubicació exacta del projecte, tecnologia aplicada, potència de la instal·lació de generació (per a fotovoltaica, s'ha d'identificar la potència nominal d'inversors [kW] i la potència nominal de mòduls fotovoltaics [kWp]), i energia anual estimada produïda per la instal·lació, i que s'inclouran en la sol·licitud. La ubicació del projecte ha de quedar clarament identificada, per a la qual cosa cal aportar l'adreça postal completa (carrer, número o km i municipi), amb la indicació de si es realitza en coberta o no, el municipi i la parcel·la o el número de polígon, la referència cadastral i les coordenades UTM. Addicionalment a l'anterior, s'ha d'identificar el punt o els punts de consum a què se subministrarà energia elèctrica. b) S'hi ha d'indicar si existeix emmagatzematge o no, i, si és el cas, capacitat del sistema d'emmagatzematge i potència d'instal·lació d'emmagatzematge, que s'inclouran en la sol·licitud. En el cas d'existir sistema d'emmagatzematge, s'ha de tindre en compte que aquest no supere una ràtio de capacitat instal·lada d'emmagatzematge enfront de potència de generació de 5 kWh/kW. c) Actuacions complementàries: s'hi ha d'indicar si es retira coberta d'amiant, si es desmantellen instal·lacions existents, si inclou marquesina i si inclou autoconsum col·lectiu, dades que s'han de fer constar en la sol·licitud. B) En el cas d'incloure sistemes d'emmagatzematge, s'haurà de presentar declaració responsable signada per un tècnic competent o empresa instal·ladora que acredite que el sistema d'emmagatzematge no estarà directament connectat a la xarxa, sinó que formarà part de la instal·lació d'autoconsum, segons model. C) S'ha de presentar una declaració responsable signada per un tècnic competent o empresa instal·ladora, que estime que el consum anual d'energia per part del consumidor o consumidors associats a la instal·lació siga igual o superior al 80 % de l'energia anual generada per la instal·lació, segons model. Així mateix, s'ha de justificar aquesta estimació una vegada executada la instal·lació i abans d'acordar el pagament de l'ajuda corresponent. I s'ha d'aportar també la documentació acreditativa de la mena de destinatari últim: a) Respecte dels beneficiaris persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica, per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, incloent-hi les entitats o organitzacions del tercer sector, han d'aportar l'acreditació d'estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent. b) Respecte dels beneficiaris persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, han d'aportar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. c) Respecte dels beneficiaris comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, han d'aportar la còpia del contracte/acta de constitució i els estatuts vigents registrats de les comunitats d'energia renovable i les comunitats ciutadanes d'energia. d) Respecte als beneficiaris persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica i siguen comunitat de propietaris, hauran d'aportar còpia dels estatuts i l'escriptura del títol constitutiu.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:

Telemàtica
Les sol·licituds s'han de dirigir a la Direcció General de Transició Ecològica de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21988. Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques. En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de representants (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud hauran de realitzar-se a través de l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es facen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-s'hi, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat, des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud d'ajuda juntament amb la documentació que l'ha d'acompanyar. - Instrucció: l'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà la Direcció General de Transició Ecològica. - Resolució i notificació: El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'ajuda serà de 6 mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. Una vegada transcorregut el termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds per silenci administratiu; tot això, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que té l'Administració. - La sol·licitud de pagament de la subvenció juntament amb la documentació justificativa s'ha de dirigir a la direcció general competent en matèria de transició ecològica, en el termini màxim de díhuit mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda.

Observacions

Observacions

Telèfons de contacte 961612415 i 961612418

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Criteris de concessió 1. Les ajudes s'atorguen en règim de concurrència competitiva simple i s'atendran per rigorós ordre de presentació fins a l'esgotament dels fons, tal com estableix l'article 16, apartat 6, del Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i preveu l'article 165.2.f, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. El criteri d'atorgament de les ajudes, per tant, serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. 2. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estiguen correctament formalitzades i completades. 3. En cas d'esgotament del pressupost assignat, podran continuar registrant-se sol·licituds, les quals seran incloses en una llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les sol·licituds d'ajuda prèvies que pogueren alliberar pressupost, o al fet que es produïsca un increment pressupostari d'acord amb el que preveu aquesta convocatòria. En cap cas, formar part de la llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona o l'entitat sol·licitant, fins que no es valide la sol·licitud.

Obligacions

Obligacions

Sense perjudici del que disposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, seran obligacions de les persones beneficiàries: a) Seguir la metodologia i el procediment que indica aquesta resolució. b) Respondre de la veracitat dels documents aportats. c) Actualitzar la documentació presentada que haja patit alguna modificació o la vigència de la qual haja finalitzat, i comunicar altres ajudes públiques o privades que hagen obtingut o sol·licitat per als mateixos costos subvencionables. d) Complir amb les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. e) Acreditar la seua personalitat jurídica, referida al moment de sol·licitud de l'ajuda, en la forma i el termini establit en aquesta convocatòria. f) Destinar íntegrament l'import de la subvenció a les finalitats per a les quals s'atorga i respectar el que estableix el punt i d'aquest apartat. g) Conservar els documents justificatius de les despeses corresponents, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguen ser objecte d'actuacions de comprovació i control. h) Excepte si el beneficiari és una persona física que no realitza cap activitat econòmica per la qual oferisca béns i/o serveis en el mercat o es tracta d'un beneficiari al qual no se li aplica la legislació mercantil, cal disposar de llibres comptables i registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil, així com dels estats comptables. En l'execució de les operacions, s'haurà de mantindre, a més, un sistema de comptabilitat separat o un codi comptable adequat en relació amb totes les transaccions relacionades amb l'operació, sense perjudici de les normes de comptabilitat nacional. i) Respectar en els projectes els principis següents: Els resultats del projecte s'han de mantindre en el territori de la Comunitat Valenciana. - Acomplir la normativa comunitària, nacional i autonòmica aplicable en l'àmbit de contractació, subvencions, ajudes d'estat (Reglament [UE] 651/2014, DOUE L 187, de 26.06.2014), comptabilitat, publicitat, medi ambient i igualtat d'oportunitats. j) Complir amb les obligacions relatives a la publicitat indicades en aquesta resolució. k) Complir amb les preceptives llicències i autoritzacions administratives, en el cas que l'actuació ho requerisca. l) Reintegrar els fons percebuts indegudament a conseqüència de les actuacions de comprovació fetes pels òrgans de control competents i d'acord amb la normativa aplicable. m) Els destinataris últims hauran de mantindre la propietat de les instal·lacions objecte d'ajuda finançades per aquest reial decret durant almenys cinc anys, a comptar del pagament de l'ajuda, complint així els requisits i límits que estableix el Reglament (UE)2021/1060, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al Fons de Cohesió, al Fons de Transició Justa i al Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura, així com les normes financeres per a aquests fons i per al Fons d'Asil, Migració i Integració, el Fons de Seguretat Interior i l'Instrument de suport financer a la gestió de fronteres i la política de visats. n) Qualsevol altra obligació establida en l'RD 477/2021, de 29 de juny, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'RD 887/2006, de 21 de juliol, i qualsevol altra que derive de la normativa autonòmica, estatal i comunitària aplicable.

Observacions

Observacions

Teléfonos de contacto 961612415 y 961612418

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La quantia de les ajudes s'inclou en l'annex III de l'RD 477/2021, atenent la tipologia d'actuació subvencionable i el destinatari últim. Les ajudes s'atorguen com a imports fixos unitaris o "mòduls" que cobriran parcialment els costos subvencionables. L'ajuda total que es pot percebre s'obtindrà com: Ajuda total = ajuda total de generació + ajuda total d'emmagatzematge On: Ajuda total de generació = (mòdul generació + mòdul complementari + mòdul addicional de generació) x PS Ajuda total d'emmagatzematge = (mòdul emmagatzematge + mòdul addicional emmagatzematge) x CAP En què PS és la potència real de la instal·lació de generació en kW (kWp per a solar fotovoltaica) i CAP la capacitat del sistema d'emmagatzematge, en kWh. En tot cas, l'ajuda total de generació no podrà superar el cost elegible de generació de l'actuació efectivament realitzada, convenientment justificat. En tot cas, l'ajuda total d'emmagatzematge no podrà superar el cost elegible d'emmagatzematge de l'actuació efectivament realitzada, convenientment justificat. En qualsevol cas, aquest import estarà sotmés als límits que establisca la normativa europea aplicable d'ajudes d'estat. Aquest import consistirà en una ajuda base, i ajuda addicional, aplicable, si és el cas, sobre actuacions addicionals a la instal·lació d'autoconsum, o vinculades al repte demogràfic, que consistirà en un valor fix per unitat de potència o capacitat d'emmagatzematge, «mòdul», que es detalla en l'apartat següent. Mòduls d'ajuda: Mòduls generació A) Sector residencial: vegeu l'annex "Quadre actuacions". B) Administracions públiques i tercer sector: vegeu l'annex "Quadre actuacions". Mòduls emmagatzematge L'ajuda aplicable en el cas d'incorporar sistemes d'emmagatzematge (mòdul emmagatzematge) és la següent: vegeu l'annex "Quadre actuacions". Mòduls addicionals i actuacions complementàries - Actuacions complementàries Les ajudes aplicables sobre actuacions complementàries que cal afegir a les que s'han presentat en les taules anteriors, si és el cas, són les següents: vegeu l'annex "Quadre actuacions". - Ajuda addicional per repte demogràfic L'import d'aquestes ajudes addicionals serà el següent: vegeu l'annex "Quadre actuacions".

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'ajuda serà de 6 mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. Una vegada transcorregut el termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds per silenci administratiu; tot això, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que té l'Administració.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa