Detall de Procediments

Ajudes per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques, i el tercer sector amb emmagatzematge o sense (Pla de recuperació, transformació i resiliència, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes per a la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques, i el tercer sector amb emmagatzematge o sense (Pla de recuperació, transformació i resiliència, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana)

  Objecte del tràmit

  Es convoquen, per a l'exercici 2022 les subvencions destinades a finançar inversions dins del Programa d'incentius 4, i, en concret, la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb emmagatzematge o sense, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, d'acord amb les bases reguladores aprovades pel Reial decret 477/2021, de 29 de juny.

  Aquestes ajudes s'emmarquen dins dels objectius del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i del Pla de recuperació, transformació i resiliència, establit pel Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i el Consell, de 12 de febrer de 2021, així com en la consecució dels objectius fixats pel PNIEC 2021-2030 i l'Estratègia d'emmagatzematge energètic, quant al desplegament i la integració de les energies renovables, així com l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, amb la qual cosa es contribueix a la «descarbonització» en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser persones beneficiàries de les subvencions en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, sempre que complisquen amb els requisits establits en l'RD 477/2021, de 29 de juny:
  a) Persones físiques que no realitzen cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat.
  b) Les entitats locals de la Comunitat Valenciana i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques de la Comunitat Valenciana a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, aquest últim, sempre que no realitze cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat.
  c) Les persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica, per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, incloent-hi les entitats o organitzacions del tercer sector. A l'efecte del Reial decret 477/2021, s'entén com a entitats o organitzacions del tercer sector les entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre que no realitzen cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat.
  d) Les persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica, per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, cas en què hauran d'estar donades d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i estaran sotmeses als requisits i límits establits en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. (DOUE L 352, de 24.12.2013), que ha sigut modificat pel Reglament (UE) núm. 2020/972, de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013, pel que fa a la pròrroga, i el Reglament (UE) núm. 651/2014, pel que fa a la pròrroga i els ajustos pertinents (DOUE L 215, de 07.07.2020).
  e) Comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, que hauran de complir el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
  f) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, segons definició de la Directiva 2018/2001, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, i de la Directiva 2019/944, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE, respectivament, així com de l'article 4 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, quan no realitzen cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat.

  Requeriments

  Requisits de les actuacions

  1. Quan s'han hagut d'iniciar les actuacions?

  Es consideren actuacions subvencionables la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb emmagatzematge o sense, quan la seua data d'inici siga posterior al 30 de juny de 2021, d'acord amb el que estableix l'apartat 6 de l'art.13 de l'RD 477/2021, de 29 de juny.

  2. Quin tipus d'actuacions són subvencionables?

  Les actuacions de generació renovable subvencionables inclouen tant actuacions fotovoltaiques com eòliques, en els dos casos per a autoconsum, inclou les instal·lacions d'autoconsum i els sistemes d'emmagatzematge, en aquest últim cas quan, potestativament, s'hagen incorporat a les instal·lacions d'autoconsum.

  Per a cada tecnologia (eòlica o fotovoltaica) només serà elegible una actuació per destinatari últim de l'ajuda i per ubicació o lligades al mateix consum o consums.

  A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entén per instal·lacions d'autoconsum les que estableix el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. També es consideren actuacions subvencionables les instal·lacions aïllades de la xarxa no regulades en el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

  3. Potència subvencionable.

  La subvenció màxima que es pot percebre es correspondrà amb els 5 primers MW de potència de la instal·lació. Es permet la instal·lació de potències superiors a aquest límit, però en cap cas podran percebre ajuda per la potència que supere els 5 MW indicats.

  4. Instal·lacions emmagatzematge subvencionables.

  Així mateix, per a ser elegible a l'efecte de les bases regulades en el Reial decret 477/2021, de 29 de juny, s'entén per instal·lació d'emmagatzematge aquella en la qual es difereix l'ús final d'electricitat a un moment posterior a quan va ser generada, o que realitze la conversió d'energia elèctrica en una forma d'energia que es puga emmagatzemar per a la subsegüent reconversió d'aquesta energia en energia elèctrica. Perquè aquestes instal·lacions siguen elegibles, s'haurà de donar la condició que l'emmagatzematge no estiga directament connectat a la xarxa, sinó que serà part de la instal·lació d'autoconsum.

  Només seran considerades elegibles les instal·lacions d'emmagatzematge que no superen una ràtio de capacitat instal·lada d'emmagatzematge enfront de potència de generació de 2 kWh/kW. A més, hauran de disposar d'una garantia mínima de 5 anys. Les tecnologies plom-àcid per a emmagatzematge no seran elegibles.

  5. Sistemes de monitoratge.

  Totes les instal·lacions hauran de disposar d'un sistema de monitoratge de l'energia elèctrica produïda per la instal·lació objecte de subvenció. Aquest sistema haurà de mostrar, com a mínim, la producció energètica renovable en termes diari, mensual i anual, i el corresponent consum energètic per als mateixos períodes. El sistema podrà mostrar dades addicionals com, per exemple, emissions de CO2 evitades i estalvi econòmic generat per a la persona propietària de la instal·lació.

  Hauran de disposar d'una pantalla que mostre de manera actualitzada aquestes dades, excepte per al sector residencial, en un lloc visible i que haurà de ser accessible a través de dispositiu mòbil.

  6. Condicions de la instal·lació.

  En còmput anual, la suma de l'energia elèctrica consumida per part del consumidor o consumidors associats a la instal·lació objecte d'ajuda ha de ser igual o superior al 80 % de l'energia anual generada per la instal·lació.

  7. Potència d'instal·lació.

  En les instal·lacions eòliques, la potència de la instal·lació de generació, el terme kW es refereix a la potència de la instal·lació objecte de la sol·licitud o concessió de l'ajuda, que es correspondrà amb la potència nominal dels equips de generació eòlica (aerogeneradors), que s'entendrà com la potència activa màxima a la qual poden arribar aquests equips de generació segons la definició de l'article 3 del Reial decret 413/2013, de 6 de juny. En el cas que la instal·lació estiga composta per diversos aerogeneradors, la potència de la instal·lació serà la suma de la potència nominal de cada aerogenerador.
  En instal·lacions solars fotovoltaiques, la potència de la instal·lació de generació fa referència a les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren la instal·lació (coneguda comunament com a potència de pic).

  8. Aplicació normes de minimis quan les persones beneficiàries realitzen alguna activitat econòmica per la qual s'ofereixen béns i/o serveis al mercat.

  Estaran sotmesos als requisits i límits establits en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013), que ha sigut modificat pel Reglament (UE) núm. 2020/972, de la Comissió, de 2 de juliol de 2020, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 1407/2013, pel que fa a la pròrroga, i el Reglament (UE) núm. 651/2014, pel que fa a la pròrroga i els ajustos pertinents (DOUE L 215, de 07.07.2020), d'acord amb l'article 3.2 del reglament, l'import total d'ajuda sota aquest concepte de minimis, concedida per un estat membre a una única empresa, no excedirà 200.000 € durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

  Les ajudes de minimis concedides d'acord amb aquest reglament podran acumular-se amb:
  a) Altres ajudes de minimis concedides d'acord amb el Reglament (UE) núm. 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim que estableix aquest últim reglament.
  b) Altres ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'article 3, apartat 2, d'aquest Reglament 1407/2013 (200.000 euros en tres exercicis fiscals).

  No s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics es podran acumular a altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà des de les 9.00 hores de l'11 de gener de 2022 i fins al 31 de desembre de 2023.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=AYUDAS_REN_AUTOCONSUMO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21988

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la següent documentació general:
  a) En el cas que la sol·licitud es presente a través d'un representant, la persona signant de la sol·licitud de l'ajuda haurà d'acreditar la seua representació per mitjà de la documentació corresponent, o bé estar inscrita en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).
  b) Pressupost de l'empresa o empreses que realitzaran l'execució de les actuacions, suficientment desglossat, de data posterior a 30 de juny de 2021. En el cas de destinataris últims subjectes a normativa de contractació pública, aquesta documentació podrà substituir-se per l'esborrany dels plecs de licitació corresponents.
  Quan l'import del cost subvencionable supere les quanties establides en la normativa de contractació pública aplicable per al contracte menor i no concórrega cap dels supòsits que preveu l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, el destinatari últim de l'ajuda haurà d'acreditar que ha sol·licitat, almenys, tres ofertes de diferents proveïdors, de conformitat amb el que estableix aquest precepte, i aportar una memòria que justifique raonablement l'elecció del proveïdor quan aquesta no haja recaigut en l'oferta econòmica més avantatjosa. Aquesta documentació s'haurà de presentar una vegada finalitzada l'obra com a part de la documentació justificativa.

  Import del valor estimat contractes obres i subministraments o serveis a partir del qual han de recaptar-se almenys tres ofertes de diferents proveïdors, d'acord amb l'art. 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic:

  · Contractes d'obres amb valor estimat igual o superior a 40.000 euros: obligació d'acreditar que s'han sol·licitat, almenys, tres ofertes de diferents proveïdors, de conformitat amb el que s'estableix per aquest precepte, i aportar una memòria que justifique raonablement l'elecció del proveïdor quan aquesta no haja recaigut en l'oferta econòmica més avantatjosa.
  · Contractes de subministrament o serveis amb valor estimat igual o superior a 15.000 euros: obligació d'acreditar que s'han sol·licitat, almenys, tres ofertes de diferents proveïdors, de conformitat amb el que estableix aquest precepte, i aportar una memòria que justifique raonablement l'elecció del proveïdor quan aquesta no haja recaigut en l'oferta econòmica més avantatjosa.

  c) Sempre que el projecte supere els 100 kW de potència nominal, s'ha d'aportar un informe que indique:
  - Un pla estratègic en què s'indique l'origen o lloc de fabricació (nacional, europeu o internacional) dels components de la instal·lació i el seu impacte mediambiental, incloent-hi l'emmagatzematge, els criteris de qualitat o durabilitat utilitzats per a seleccionar els diferents components, la interoperabilitat de la instal·lació o el seu potencial per a oferir serveis al sistema, així com l'efecte tractor sobre PIMES i autònoms que s'espera que tinga el projecte. Podrà incloure, a més, estimacions del seu impacte sobre l'ocupació local i sobre la cadena de valor industrial local, regional i nacional. Aquest document serà publicat en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
  - Justificació del compliment pel projecte del principi de no causar mal significatiu a cap dels objectius mediambientals establits en el Reglament (UE) 2020/852, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088.
  - Per a la correcta acreditació del compliment de la valorització del 70 % dels residus de construcció i demolició generats en les obres civils realitzades, es presentarà una memòria resum en què es reculla la quantitat total de residu generat, classificats per codis LER, i els certificats dels gestors de destinació, en què s'indique el percentatge de valorització aconseguit. Els residus perillosos no valoritzables no es tindran en compte per a consecució d'aquest objectiu.
  d) Per al cas que el projecte no s'haja sotmés a prèvia autorització administrativa, ni a declaració responsable o comunicació prèvia a cap administració, i que no es trobe en cap dels supòsits d'avaluació d'impacte ambiental obligatòria que preveu l'article 7 de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental, s'ha d'aportar una declaració responsable del promotor del projecte sobre la no afecció mediambiental del projecte. Això no és aplicable per a actuacions dutes a terme en la tecnologia solar fotovoltaica en coberta.
  e) En el cas de comunitats d'energies renovables o comunitat ciutadana d'energia, s'ha de presentar el projecte promogut per aquestes.
  f) Els projectes que hagen declarat ser d'autoconsum col·lectiu o dur-se a terme en un edifici plurifamiliar hauran d'aportar la justificació, amb l'aportació de l'acord signat per tots els participants que reculla els criteris de repartiment o bé amb l'acord de la comunitat de propietaris.
  g) S'haurà d'aportar una declaració responsable, segons model, de no haver sol·licitat o rebut altres ajudes per a la mateixa actuació o finalitat. En cas d'haver-les sol·licitades o rebudes, s'ha d'indicar l'import de l'ajuda sol·licitada o obtinguda així com l'administració, l'organisme o l'entitat pública concedent. I, a més, quan el beneficiari siga una persona física que realitze alguna activitat econòmica, per la qual oferisca béns i/o serveis en el mercat (autònoms), no haver sol·licitat o rebut ajudes sota el règim de minimis en els tres últims anys (en l'exercici fiscal corrent i en els dos exercicis anteriors). En cas d'haver-les sol·licitades o rebudes, s'hi ha d'indicar l'import de l'ajuda sol·licitada o obtinguda, la data de concessió, així com l'administració, l'organisme o l'entitat pública concedent.
  h) S'ha d'aportar el model de domiciliació bancària i la documentació acreditativa de la titularitat del compte.

  A més, s'ha d'aportar la següent documentació tècnica:

  A) Dades del projecte:
  a) Ubicació exacta del projecte, tecnologia aplicada, potència de la instal·lació de generació (per a fotovoltaica, s'ha d'identificar la potència nominal d'inversors [kW] i la potència nominal de mòduls fotovoltaics [kWp]), i energia anual estimada produïda per la instal·lació, i que s'inclouran en la sol·licitud.
  La ubicació del projecte ha de quedar clarament identificada, per a la qual cosa cal aportar l'adreça postal completa (carrer, número o km i municipi), amb la indicació de si es realitza en coberta o no, el municipi i la parcel·la o el número de polígon, la referència cadastral i les coordenades UTM. Addicionalment a l'anterior, s'ha d'identificar el punt o els punts de consum a què se subministrarà energia elèctrica.
  b) S'hi ha d'indicar si existeix emmagatzematge o no, i, si és el cas, capacitat del sistema d'emmagatzematge i potència d'instal·lació d'emmagatzematge, que s'inclouran en la sol·licitud.
  En el cas d'existir sistema d'emmagatzematge, s'ha de tindre en compte que aquest no supere una ràtio de capacitat instal·lada d'emmagatzematge enfront de potència de generació de 2 kWh/kW.
  c) Actuacions addicionals: s'hi ha d'indicar si es retira coberta d'amiant, si es desmantellen instal·lacions existents, si inclou marquesina, i si inclou autoconsum col·lectiu, dades que s'han de fer constar en la sol·licitud.
  B) En el cas d'incloure sistemes d'emmagatzematge, s'ha de presentar una declaració responsable signada per un tècnic competent o empresa instal·ladora que acredite que el sistema d'emmagatzematge no estarà directament connectat a la xarxa, sinó que formarà part de la instal·lació d'autoconsum, segons model.

  C) S'ha de presentar una declaració responsable signada per un tècnic competent o empresa instal·ladora, que estime que el consum anual d'energia per part del consumidor o consumidors associats a la instal·lació siga igual o superior al 80 % de l'energia anual generada per la instal·lació, segons model. Així mateix, s'ha de justificar aquesta estimació una vegada executada la instal·lació i abans d'acordar el pagament de l'ajuda corresponent.

  I s'ha d'aportar també la documentació acreditativa de la mena de destinatari últim:

  a) Respecte dels beneficiaris persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica, per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, incloent-hi les entitats o organitzacions del tercer sector, han d'aportar l'acreditació d'estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.
  b) Respecte dels beneficiaris persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, han d'aportar el certificat d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
  c) Respecte dels beneficiaris comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, han d'aportar la còpia del contracte/acta de constitució i els estatuts vigents registrats de les comunitats d'energia renovable i les comunitats ciutadanes d'energia.
  d) Respecte als beneficiaris persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica i siguen comunitat de propietaris, hauran d'aportar còpia dels estatuts i l'escriptura del títol constitutiu.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM. PROGRAMA D'INCENTIUS 4 DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, EN L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ D'AJUDES (AJUDES PER A INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM PROGRAMA D'INCENTIUS 4)

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PROMOTOR (AJUDES PER A INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM. PROGRAMA D'INCENTIUS 4)

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC COMPETENT PROJECTISTA O EMPRESA INSTAL·LADORA (AJUDES PER A INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM. PROGRAMA D'INCENTIUS 4)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.