Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització de la modalitat semipresencial o a distància per a la impartició d'ensenyaments esportius de règim especial.

Codi SIA: 2451201
Codi GUC: 21996
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Obtindre l'autorització per a la impartició d'ensenyaments esportius de règim especial en règim semipresencial o a distància.

Requisits

1. Disposar d'autorització prèvia per a impartir el cicle en la seua modalitat presencial 2.-Els requisits de titulació del professorat són els mateixos que en la modalitat presencial. 3.- Amb caràcter general, el nombre d'alumnes admesos per grup no podrà excedir de 45 en cap mòdul, sense perjudici que excepcionalment puga autoritzar-se la seua impartició amb un nombre major d'alumnes. 4. L'ús compartit d'instal·lacions entre les dues modalitats d'ensenyament haurà de ser en horari no simultani, circumstància que s'haurà d'especificar.

Qui pot sol·licitar-ho?

L'expedient s'iniciarà a instàncies de part, sent aquesta el representant de la titularitat o persona a qui autoritze.

Normativa del procediment

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions Públiques
 • Llei orgànica 8/1985, de 3 juliol, del Dret a l'Educació, LODE
 • Llei orgànica 2/2006, de 3 maig, d'Educació, LOE
 • Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial en la Comunitat Valenciana
 • Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.
 • Ordre 20/2019, de 16 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el bloc comú dels ensenyaments esportius de règim especial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 • Ordre ECD/499/2015, de 16 de març, per la qual es regula el règim d'ensenyament a distància dels ensenyaments esportius de règim especial, en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Termini

En qualsevol moment, amb una antelació de 3 mesos a la data en la qual es pretenga impartir l'ensenyament en modalitat semipresencial i a distància.

Documentació

D'acord amb l'art. 28.7 de la Llei 39/2015, l'interessat es responsabilitzarà de la veracitat dels documents que presenta. 1. SOL·LICITUD. S'emplenarà el model de sol·licitud disponible en l'apartat "impresos associats". "Sol·licitud d'autorització a centres docents privats per a la impartició de cicles formatius d'ensenyaments esportius de règim especial en la modalitat semipresencial o a distància." 2. MEMÒRIA en la qual s'especifiquen les següents dades: a) Organització acadèmica de la formació a distància. Tutories individuals i col·lectives. b) Materials didàctics que s'utilitzaran, incloent l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació d'acord amb els següents requeriments tècnics: b1.-Entorn Virtual d'Aprenentatge: haurà de ser un espai web sobre plataforma d'ús específic per a educació -elearning-, no general (per exemple, Moodle, Sakai, DokeOS, Chamilo...), sempre amb una versió estable (no Beta o de desenvolupament) i actualitzada per a evitar problemes de seguretat. Haurà de disposar d'un servidor que continga la plataforma amb capacitat per a contindre tots els materials dels mòduls dels cicles formatius i que permeta l'accés fluid de l'alumnat a aquests. Compliment a la normativa vigent sobre protecció de dades. b2. Si és el cas, equips informàtics a la disposició de l'alumnat en el centre: Maquinari i Programari. En cas contrari, haurà d'especificar-se que s'utilitza la metodologia BYOT -Bring Your Own Technology- i serà obligatori comunicar en el procés de matrícula que és l'alumnat qui haurà d'aportar la tecnologia necessària per a seguir el curs. c). Requisits mínims tecnològics per al normal seguiment del curs per part de l'alumnat. d) Espais disponibles per a la modalitat sol·licitada. Si l'ús és compartit entre les dues modalitats d'ensenyament, haurà de ser en horari no simultani, circumstància que haurà d'especificar-se.

Presentació

Presencial
Només es podrà realitzar de manera presencial en el cas de tractar-se de persones físiques i no estar obligat a comunicar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics, i en aquest cas podran triar en tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics o no, segons el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En la resta de casos hauran de dirigir-se per internet. Podran dirigir-se de manera presencial: a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en: REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT AV. CAMPANAR, 32Ver pla 46015 València Tel: 961970062
Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/es/sede_certificados). A través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1.- Presentació de la sol·licitud d'autorització i de la documentació requerida dirigida a la Direcció General de Centres Docents. 2.- El Servei d'Autoritzacions de Centres Privats i Concerts Educatius comprovarà la documentació i el compliment dels requisits exigibles. 3.- En cas de deficiències en la sol·licitud, es requerirà a l'interessat perquè esmene les mateixes en un termini de deu dies. Si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució. 4.-La direcció general competent en matèria de formació professional, estudiat l'expedient i previ informe favorable de la inspecció educativa, proposarà l'autorització dels ensenyaments sol·licitats a la direcció general competent en centres docents, que elevarà proposta d'ordre d'autorització davant el conseller o persona en qui delegue. 5.- L'autorització serà efectiva amb efectes de l'endemà a la data en què s'obtinga. 6.- L'ordre d'autorització serà inscrita en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, notificada a l'interessat i publicada en el DOGV.

òrgans de tramitació

DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL-València AV. CAMPANAR, 32 46015-València Tel.: 961970358 DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES DOCENTS-València AV. CAMPANAR, 32 46015-València Tel.: 961970520

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció amb-tencioso-administrativa contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant l'òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua notificació. b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la seua notificació.

Òrgans resolució

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT-València AV. CAMPANAR, 32 46015-València Tel.: 012

Esgota via administrativa