Sol·licitud d'autorització de la modalitat semipresencial o a distància per a la impartició d'ensenyaments esportius de règim especial

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 2451201
|
Codi GVA: 21996
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

L'expedient s'iniciarà a instàncies de part, sent aquesta el representant de la titularitat o persona a qui autoritze.

Requisits

1. Disposar d'autorització prèvia per a impartir el cicle en la seua modalitat presencial

 

2.-Els requisits de titulació del professorat són els mateixos que en la modalitat presencial.

 

3.- Amb caràcter general, el nombre d'alumnes admesos per grup no podrà excedir de 45 en cap mòdul, sense perjudici que excepcionalment puga autoritzar-se la seua impartició amb un nombre major d'alumnes.

 

4. L'ús compartit d'instal·lacions entre les dues modalitats d'ensenyament haurà de ser en horari no simultani, circumstància que s'haurà d'especificar.

Com es tramita

Procés de tramitació
1.- Presentació de la sol·licitud d'autorització i de la documentació requerida dirigida a la Direcció General de Centres Docents. 2.- El Servei d'Autoritzacions de Centres Privats i Concerts Educatius comprovarà la documentació i el compliment dels requisits exigibles. 3.- En cas de deficiències...
Saber més
Òrgans de tramitació
DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL-València AV. CAMPANAR, 32 46015-València Tel.: 961970358 DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES DOCENTS-València AV. CAMPANAR, 32 46015-València Tel.: 961970520

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En qualsevol moment, amb una antelació de 3 mesos a la data en la qual es pretenga impartir l'ensenyament en modalitat semipresencial i a distància.

Documentació
PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals. b) Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit. Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp “SOL·LICITUD”. Especifique la matèria objecte de la sol·licitud. Indique igualment...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica...
Saber més
Presencial

Només es podrà realitzar de manera presencial en el cas de tractar-se de persones físiques i no estar obligat a comunicar-se amb l'administració a través de mitjans electrònics, i en aquest cas podran triar en tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics o no, segons el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En la resta de casos hauran de dirigir-se per internet.

 

Podran dirigir-se de manera presencial:

 

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, en:

REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

AV. CAMPANAR, 32Ver pla

46015 València

Tel: 961970062

Saber més

Resolució

Observacions

De conformitat amb el que establixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa contra el...

Saber més
Òrgans resolució
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT-València AV. CAMPANAR, 32 46015-València Tel.: 012