Transmissió de les autoritzacions de les instal·lacions on es duen a terme operacions de tractament de residus.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211037
|
Codi GVA: 2200
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Transferir la titularitat de les autoritzacions de les instal·lacions on es duen a terme operacions de tractament de residus, perillosos i no perillosos, previstes en l'article 27.1 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

Si l'adquirent de l'autorització de les instal·lacions és, al seu torn, qui vaja a explotar-la i realitzar les operacions de tractament (com a explotador de les instal·lacions), haurà de fer-se càrrec, al seu torn, del règim de garanties previst en els apartats b i c de l'article 20.4.b de la Llei 22/2011, en el cas de residus perillosos, i quan així ho exigisquen les normes que regulen la gestió de residus específics o les que regulen operacions de gestió.

De conformitat amb l'article 27.2 del Reial decret 833/1988, no s'autoritzarà la transmissió de les autoritzacions fins que no es faça càrrec de les referides garanties l'adquirent, en el moment de la qual s'efectuarà la devolució de l'import d'aquestes al transmetent.

Normativa
 • Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i...
 • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE nº85, de 09/04/2022).
 • Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus en l'interior del territori de l'Estat (BOE núm. 83, de 07/04/15).
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

La persona adquirent de les autoritzacions de les instal·lacions de tractament de residus objecte de transmissió.

Com es tramita

Procés de tramitació
Presentació de la sol·licitud de transmissió de l'autorització (segons model normalitzat) acompanyada de la documentació requerida. Si la sol·licitud no reunira els requisits exigibles o l'Administració considerara necessària l'ampliació de dades, es requerirà a l'interessat que l'esmene de...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Imprés de sol·licitud de transmissió de les autoritzacions de les instal·lacions on es desenvolupen operacions de tractament de residus. Acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la representació que tinguen els signataris de la sol·licitud. Document acreditatiu de la transmissió de...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023:

 

Model 046-9756: taxes per serveis administratius d'intervenció ambiental.

 

- Tramitació de canvi de titularitat d'autoritzacions en matèria de residus per modificació de personalitat jurídica o transmissió: 103,95 euros.

 

Passos:

1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten i feu clic en el botó "Genera imprés".

2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic el botó "Acceptar".

3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Feu clic, de nou, en el botó "Acceptar".

4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries.

5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.

Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

B. Pagament

1. Mitjançant el pagament telemàtic genèric.

- Les persones que tinguen DNI electrònic o certificat electrònic i que hagen generat prèviament la taxa per Internet podran efectuar el pagament telemàticament.

 

2. Per mitjà de la banca electrònica, banca telefònica, deute en línia, de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

3. Mitjançant oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

 

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

 

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

 

No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena.

 

I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
D'acord amb l'article 27.10 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el termini màxim establit per a dictar una resolució serà de deu mesos. Una vegada transcorregut el termini previst sense que se n'haja notificat notificat cap resolució expressa, es considerarà...
Saber més
Observacions

La resolució podrà ser recorreguda en alçada davant de l'òrgan superior jeràrquic que la va dictar en el termini d'un mes d'acord amb el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sancions
L'exercici d'una activitat de gestió de residus sense la preceptiva autorització o amb aquesta caducada o suspesa, així com l'incompliment de les obligacions imposades en les autoritzacions, constitueix una infracció greu o molt greu i podrà provocar la imposició de sancions, segons s'estableix...
Saber més