Detall de Procediment

Transmissió de les autoritzacions de les instal·lacions on es duen a terme operacions de tractament de residus.

Codi SIA: 211037
Codi GUC: 2200
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Transferir la titularitat de les autoritzacions de les instal·lacions on es duen a terme operacions de tractament de residus, perillosos i no perillosos, previstes en l'article 27.1 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

Observacions

Si l'adquirent de l'autorització de les instal·lacions és, al seu torn, qui vaja a explotar-la i realitzar les operacions de tractament (com a explotador de les instal·lacions), haurà de fer-se càrrec, al seu torn, del règim de garanties previst en els apartats b i c de l'article 20.4.b de la Llei 22/2011, en el cas de residus perillosos, i quan així ho exigisquen les normes que regulen la gestió de residus específics o les que regulen operacions de gestió. De conformitat amb l'article 27.2 del Reial decret 833/1988, no s'autoritzarà la transmissió de les autoritzacions fins que no es faça càrrec de les referides garanties l'adquirent, en el moment de la qual s'efectuarà la devolució de l'import d'aquestes al transmetent.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona adquirent de les autoritzacions de les instal·lacions de tractament de residus objecte de transmissió.

Normativa del procediment

  • Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos (BOE núm. 182, de 30/07/88), modificat pel Reial decret 180/2015, de 13 de març (BOE núm. 83, de 07/04/2015)
  • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE nº85, de 09/04/2022).
  • Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus en l'interior del territori de l'Estat (BOE núm. 83, de 07/04/15).
  • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació.(DOGV nº 9327, de 28/04/2022)

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

Imprés de sol·licitud de transmissió de les autoritzacions de les instal·lacions on es desenvolupen operacions de tractament de residus. Acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la representació que tinguen els signataris de la sol·licitud. Document acreditatiu de la transmissió de la titularitat de la instal·lació (escriptura notarial, ....) Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental prevista en el 26.2-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. Quan l'adquirent de la instal·lació siga al seu torn qui vaja a explotar-la haurà de sol·licitar en este mateix tràmit l'autorització per a realitzar les operacions de tractament amb què compte la instal·lació. Amb este fi acompanyarà a la sol·licitud de transmissió de l'autorització un projecte d'explotació, en suport electrònic (CD), que incloga almenys la informació següent: 1. Descripció detallada de les activitats de tractament que pretén realitzar incloent-hi els tipus d'operacions prevista identificades segons la codificació establida en els annexos I i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 2. Mètodes que s'utilitzaran per a cada tipus d'operació de tractament, les mesures de seguretat i precaució, i les operacions de supervisió i control previstes. 3. Capacitat tècnica per a realitzar les operacions de tractament previstes en la instal·lació: mitjans tècnics (maquinària, equips, etc), personal (perfil professional, qualificació i formació específica), etc. 4. Qualsevol altra exigida per les normes que regulen la gestió de residus específics que resulten aplicables a l'activitat que es desenvolupa en la instal·lació (per exemple residus d'aparells elèctrics i electrònics, de pneumàtics al final de la seua vida útil, piles, acumuladors i bateries, vehicles al final de la seua vida útil, …). En cas de residus perillosos i quan així ho exigisques les normes que regulen la gestió de residus específics o les que regulen operacions de gestió, l'adquirent haurà d'acreditar documentalment: 1. la constitució d'una fiança per idèntic import al que va depositar el transmetent de l'autorització per a la concessió de l'autorització. 2. La subscripció d'una assegurança de responsabilitat civil, en els termes establits en l'article 20.4.c de la Llei 22/2011 i en l'article 6 del Reial decret 833/1988.

Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: taxes per serveis administratius d'intervenció ambiental. - Tramitació de canvi de titularitat d'autoritzacions en matèria de residus per modificació de personalitat jurídica o transmissió: 93,55 euros. Passos: 1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten i feu clic en el botó "Genera imprés". 2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic el botó "Acceptar". 3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Feu clic, de nou, en el botó "Acceptar". 4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries. 5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració. Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament. B. Pagament 1. Mitjançant el pagament telemàtic genèric. - Les persones que tinguen DNI electrònic o certificat electrònic i que hagen generat prèviament la taxa per Internet podran efectuar el pagament telemàticament. 2. Per mitjà de la banca electrònica, banca telefònica, deute en línia, de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats. 3. Mitjançant oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats. Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquest efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena. I, preferentment, a:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=2200. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Presentació de la sol·licitud de transmissió de l'autorització (segons model normalitzat) acompanyada de la documentació requerida. Si la sol·licitud no reunira els requisits exigibles o l'Administració considerara necessària l'ampliació de dades, es requerirà a l'interessat que l'esmene de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Una vegada comprovada la suficiència i l'adequació de la documentació presentada, l'òrgan competent per a resoldre dictarà, si és el cas, la resolució per la qual es transmeta l'autorització de la instal·lació de tractament de residus i procedirà a la seua inscripció en el Registre General de Gestors de Residus de la Comunitat Valenciana i a la seua publicació en les llistes de gestors de la pàgina web de la conselleria a efectes informatius. D'acord amb l'article 27.10 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el termini màxim establit per a dictar una resolució serà de 10 mesos. Transcorregut el termini previst sense haver-se notificat cap resolució expressa s'entendrà desestimada la sol·licitud presentada.

Observacions

La resolució podrà ser recorreguda en alçada davant de l'òrgan superior jeràrquic que la va dictar en el termini d'un mes d'acord amb el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

D'acord amb l'article 27.10 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el termini màxim establit per a dictar una resolució serà de deu mesos. Una vegada transcorregut el termini previst sense que se n'haja notificat notificat cap resolució expressa, es considerarà desestimada la sol·licitud presentada.

Esgota via administrativa

Sancions

L'exercici d'una activitat de gestió de residus sense la preceptiva autorització o amb aquesta caducada o suspesa, així com l'incompliment de les obligacions imposades en les autoritzacions, constitueix una infracció greu o molt greu i podrà provocar la imposició de sancions, segons s'estableix en l'article 46 i següents de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.