Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de participació en la segona edició dels Premis Participa-Acció (exercici 2022)

  Objecte del tràmit

  Destacar projectes executats en el territori valencià que aporten valor i innovació a favor de la participació ciutadana i del foment de l'associacionisme.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Entitats i persones beneficiàries

  Podran ser entitats i persones beneficiàries dels premis les següents:

  - Entitats locals l'àmbit territorial de les quals siga inferior al provincial.
  - Entitats ciutadanes.
  - Centres docents.
  - Ciutadania.

  Requisits per a ser persona beneficiària

  1. Naturalesa i registre:

  - Entitats locals: municipis, mancomunitats i altres fórmules associatives, regulades en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, d'àmbit inferior al provincial.
  Per a ser beneficiàries, les entitats locals han d'estar inscrites en el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana, desenvolupat pel Decret 15/2011, de 18 de febrer, del Consell, pel qual es regula el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.

  - Entitats ciutadanes: federacions, confederacions, associacions i fundacions de la Comunitat Valenciana amb seu o delegació estable en aquesta. Seran requisits els següents:

  a) Estar inscrites en el Registre Nacional d'Associacions o en el Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana o en els registres especials establits per la normativa vigent.
  b) Estar adaptades, en el cas d'associacions, federacions i confederacions, a l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació i en el cas de fundacions a la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions (per a fundacions de la Comunitat Valenciana) o a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions (per a fundacions d'àmbit estatal).

  - Centres docents. Per a ser persones beneficiàries hauran d'estar inscrits en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, desenvolupat pel Decret 115/1990, de 9 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

  - Ciutadania: persones que gaudisquen de la condició política de valencians i valencianes d'acord amb el concepte recollit en l'article 3.1 de l'Estatut d'Autonomia (tots els ciutadans espanyols que tinguen o adquirisquen veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana).

  2. Les entitats i persones beneficiàries han de tindre com a àmbit d'actuació territorial el de la Comunitat Valenciana.

  3. No podran ser beneficiàries d'aquests premis les persones, físiques o jurídiques, en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant LGS).

  4. Les entitats i persones participants en els premis han de comunicar a l'òrgan concedent si han obtingut subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen els projectes presentats.

  Així mateix, les entitats i persones esmentades han de comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen els projectes presentats, quan aquesta obtenció es produïsca en el període comprés entre la data de publicació d'aquesta convocatòria i la data de publicació de la resolució d'adjudicació dels premis convocats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Requeriments

  1. Podran participar en els premis les persones físiques i les entitats esmentades, que hagen realitzat projectes innovadors i de qualitat, que fomenten la participació ciutadana i l'associacionisme en els dos anys anteriors a la convocatòria.

  També podran participar les persones i entitats esmentades per la realització de projectes i/o activitats que siguen continuació d'uns altres ja iniciats en anteriors anys si persisteixen les finalitats per a les quals es van iniciar, o si hi ha previsió de continuar-los en el temps.

  2. No podran concórrer a aquesta convocatòria, les persones físiques o entitats que hagen resultat premiades en alguna de les dues modalitats de la primera edició dels Premis Participa-Acció.

  3. Serà incompatible formar part del jurat amb la participació com a entitat o persona beneficiària en aquesta convocatòria.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Els premis consistiran en un diploma acreditatiu o guardó del reconeixement rebut i l'assignació econòmica establida en aquest resolc.

  Les modalitats de projectes que poden optar als premis, definides en la base quarta de l'Ordre 5/2021, són:
  Modalitat 1: projectes de participació ciutadana.
  Modalitat 2: projectes d'educació per a la participació, tant en l'àmbit formal com en l'àmbit no formal.

  D'acord amb la proposta de concessió del jurat, regulat en la base dotzena de l'Ordre 5/2021, es concediran els premis següents:

  - Modalitat 1. Projectes de participació ciutadana:
  Primer premi 4.000 euros.
  Segon premi 2.500 euros.
  Tercer premi 1.000 euros.

  - Modalitat 2. Projectes d'educació per a la participació, tant en l'àmbit formal com en l'àmbit no formal:
  Primer premi 4.000 euros.
  Segon premi 2.500 euros.
  Tercer premi 1.000 euros.

  En la seua discrecionalitat, el jurat tindrà en compte el principi de territorialitat a l'hora de realitzar la proposta de concessió.

  En cas que hi haja crèdit sense adjudicar, per declarar-se deserts els premis d'alguna de les dues modalitats, aquest crèdit incrementarà proporcionalment el de la resta de premis de la modalitat que no ha quedat deserta.

  En cas d'existir crèdit sense adjudicar, per declarar-se desert algun dels premis d'una modalitat, aquest crèdit incrementarà proporcionalment el de la resta de premis d'aquesta modalitat.

  El pagament de la totalitat de l'import del premi en cada modalitat es farà una vegada s'haja dictat la resolució d'adjudicació dels premis convocats i s'haja publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  A les quantitats concedides en concepte de premi se'ls aplicaran les retencions fiscals que corresponguen.

  En compliment del que estableix l'article 165.2, lletra i de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, la resolució d'adjudicació del premi implicarà la justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir i de l'aplicació dels fons percebuts.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al 30 de setembre de 2022, inclòs. L'incompliment de l'esmentat termini donarà lloc a l'exclusió de la convocatòria (DOGV nº 9389, 22.07.2022).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en: Registre de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

  Presentació telemàtica:

  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22012

  També es podrà accedir en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: https://participacio.gva.es/va/web/participacio/convocatorias-y-subvenciones.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La sol·licitud formalitzada en tots els seus apartats, especificarà la modalitat a la qual es presenta, i haurà d'anar acompanyada dels següents documents:

  a) Document de projecte tècnic, amb una extensió màxima de 20 pàgines, que s'emplenarà, exclusivament, en la Fitxa de candidatura 2a edició Premis Participa-Acció, disponible en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: http://participacio.gva.es/es/web/participacio/convocatorias-y-subvenciones .

  La no-presentació del projecte tècnic en la Fitxa de candidatura 2a edició Premis Participa-Acció i amb els requisitus assenyalats en el punt dos d'aquest resolc determinarà l'exclusió de la convocatòria.

  b) Declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  c) Per a les entitats ciutadanes, centres docents i entitats locals d'àmbit territorial inferior al provincial: Certificat d'inscripció en el registre corresponent, de conformitat amb el que estableix el resolc 6 d'aquesta convocatòria.

  d) Per a la ciutadania: document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent, i certificat acreditatiu de tindre el veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana (certificat d'empadronament).

  2. La sol·licitud i documentació preceptiva es dirigirà a la Direcció General de Participació Ciutadana. La Fitxa de candidatura 2a edició Premis Participa-Acció, disponible en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: http://participacio.gva.es/es/web/participacio/convocatorias-y-subvenciones, es presentarà de conformitat amb els següents requisits d'emplenament:

  - Els diferents apartats s'emplenaran exclusivament amb text i no podrà incloure's fotografies, gràfics, anagrames, dibuixos o similars.
  - Extensió màxima 20 pàgines.
  - Format: lletra arial grandària 11 punts.
  - Pot presentar-se en format pdf.
  - La no-presentació del projecte tècnic en esta Fitxa de candidatura i amb els requisits anteriors determinarà l'exclusió de la convocatòria.

  3. Si el compte bancari de l'entitat o persona sol·licitant no està donat d'alta en la Generalitat, o cal modificar les seues dades, haurà d'aportar-se, d'acord amb el que estableix l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que figuren econòmicament amb l'administració de la Generalitat (DOGV 6548, 21.06.2011), la següent documentació:

  1r. Model de domiciliació bancària (annex 1), signat per la persona representant de l'entitat beneficiària juntament amb els documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la seua representació (en el cas d'entitats), o signat per la persona física sol·licitant (en el cas de ciutadania).

  2n. Acreditació de la titularitat del compte bancari, així com de l'IBAN, que s'assenyale en el model de domiciliació bancària.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació requerida.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra el que disposa aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de l'LPACAP, o bé un recurs contenciós administratiu directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  En el cas que l'entitat interessada siga una entitat local no cal interposar recurs en via administrativa, i això sense perjudici de la possibilitat d'efectuar el requeriment al qual es refereix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Tot això, sense perjudici que les entitats i persones interessades puguen exercitar qualsevol altra via que consideren oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=22012

  Tramitació

  Per a poder fer la presentació telemàtica, és necessari disposar de signatura electrònica, mitjançant el certificat reconegut per a la ciutadania emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, www.accv.es, o del DNI electrònic. Així mateix, a través del correu d'assistència tècnica, generalitat_en_red@gva.es, es podrà resoldre qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica d'aquesta sol·licitud.

  Informació adicional

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22012

  També es podrà accedir en la pàgina web de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: https://participacio.gva.es/va/web/participacio/convocatorias-y-subvenciones.

  Inici
 • Informació complementària

  La present convocatòria té per objecte convocar, en règim de concurrència competitiva, la segona edició dels Premis Participa-Acció.

  Cada persona física o entitat només podrà presentar un projecte per convocatòria i a cadascuna de les modalitats. En cas que la mateixa persona o entitat presente més d'un projecte a una modalitat determinada, únicament es valorarà l'últim presentat.

  En el supòsit que una mateixa persona o entitat presente un projecte per la modalitat 1 i un projecte per la modalitat 2 en aquesta convocatòria, haurà d'efectuar dues presentacions independents, una per cada modalitat. La no-realització de dues presentacions, en aquest cas, determinarà l'exclusió de la convocatòria.

  Criteris de valoració

  En la valoració dels projectes que opten a guanyar un dels premis regulats en aquesta convocatòria, es podrà obtindre un màxim de 100 punts en cada modalitat, d'acord amb els criteris objectius establits en la base setena de l'Ordre 5/2021, i la ponderació d'aquests que a continuació s'estableix:

  A) ADEQUACIÓ/PERTINÈNCIA: contextualització i justificació de l'actuació (35 punts).
  1r. Contextualització (15 punts).
  2n. Justificació del projecte (20 punts).

  B) QUALITAT DEL PROJECTE: alineació entre objectius, activitats i resultats. Transversalització d'enfocaments de gènere i de sostenibilitat mediambiental en les activitats. Incorporació de metodologies participatives. Instruments d'avaluació. Descripció de resultats. (50 punts).
  1r. Lògica de la gestió del projecte (20 punts).
  2n. Resultats i aprenentatges (30 punts).

  C) SOSTENIBILITAT/CONTINUÏTAT: Contribució a la creació de xarxes i socialització de resultats (15 punts).
  1r. Treball en xarxa (5 punts).
  2n. Devolució i socialització de resultats (10 punts).

  Per a determinar els premis, es tindrà en compte l'adequació dels projectes presentats als criteris de valoració establits en el resolc anterior. Serà requisit necessari per a poder optar a l'obtenció d'un premi, haver superat una puntuació mínima de 50 punts.

  Els projectes presentats seran examinats i valorats pel jurat, que determinarà, per ordre de puntuació de major a menor, els aspirants seleccionats per a la concessió de premi, d'acord amb els límits establits en el resolc 4 d'aquesta convocatòria.

  En cas d'empat de les millors proposicions, es considerarà primer el projecte que tinga major puntuació en:
  - Resultats i aprenentatges.
  Si persisteix l'empat, es considerarà primer el projecte que tinga major puntuació en:
  - Lògica de la gestió del projecte.
  Si persisteix l'empat, es considerarà primer el projecte que tinga major puntuació en:
  - Justificació del projecte.
  Si persisteix l'empat, es considerarà primer el projecte que tinga major puntuació en:
  - Contextualització
  Si persisteix l'empat, es considerarà primer el projecte que tinga major puntuació en:
  - Devolució i socialització de resultats
  Si persisteix l'empat, es considerarà primer el projecte que tinga major puntuació en:
  - Treball en Xarxa
  Si persisteix l'empat, qui haja presentat la sol·licitud en primer lloc, tenint en compte l'entrada de registre.

  El jurat podrà proposar, mitjançant informe motivat, deixar desert el premi convocat, quan es consideren insuficients els mèrits de les entitats o persones sol·licitants.

  Obligacions

  Naturalesa i registre:

  - Entitats locals: municipis, mancomunitats i altres fórmules
  associatives, regulades en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, d'àmbit inferior al provincial.

  Per a ser beneficiàries, les entitats locals han d'estar inscrites en el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana, desenvolupat pel Decret 15/2011, de 18 de febrer, del Consell, pel qual es regula el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.

  - Entitats ciutadanes: federacions, confederacions, associacions i fundacions de la Comunitat Valenciana amb seu o delegació estable en aquesta. Seran requisits els següents:

  a) Estar inscrites en el Registre Nacional d'Associacions o en el Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana o en els registres especials establits per la normativa vigent.
  b) Estar adaptades, en el cas d'associacions, federacions i confederacions, a l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació i en el cas de fundacions a la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions (per a fundacions de la Comunitat Valenciana) o a la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions (per a fundacions d'àmbit estatal).

  - Centres docents. Per a ser persones beneficiàries hauran d'estar inscrits en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, desenvolupat pel Decret 115/1990, de 9 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

  - Ciutadania: persones que gaudisquen de la condició política de valencians i valencianes d'acord amb el concepte recollit en l'article 3.1 de l'Estatut d'Autonomia (tots els ciutadans espanyols que tinguen o adquirisquen veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana).

  Les entitats i persones beneficiàries han de tindre com a àmbit d'actuació territorial el de la Comunitat Valenciana.

  No podran ser beneficiàries d'aquests premis les persones, físiques o jurídiques, en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Les entitats i persones participants en els premis han de comunicar a l'òrgan concedent si han obtingut subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen els projectes presentats.

  Així mateix, les entitats i persones esmentades han de comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen els projectes presentats, quan aquesta obtenció es produïsca en el període comprés entre la data de publicació d'aquesta convocatòria i la data de publicació de la resolució d'adjudicació dels premis convocats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Enllaços

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 5/2021, de 17 setembre, de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual s'aproven les bases reguladores dels Premis Participa-Acció. (DOGV núm. 9182, de 27/09/2021).
  - RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2022, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la segona edició dels Premis Participa-Acció.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 5/2021, de 17 setembre

  Extracte de la Resolució de 19 de juliol de 2022, de la Conselleria de Participació,Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la segona edició dels Premis Participa-Acció

  RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2022, de la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es convoca la segona edició dels Premis Participa-Acció.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.