Detall de Procediment

Ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.

Codi SIA: 2451490
Codi GUC: 22026
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-11-2021
31-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Mitjançant el Reial decret 477/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, s'estableixen sis programes d'incentius d'autoconsum, emmagatzematge i usos tèrmics d'energies renovables i l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), mitjançant aquesta resolució posa en marxa els programes 1, 2, 3, 5 i 6, que són els següents: - Programa d'incentius 1: realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector serveis, amb emmagatzematge o sense. - Programa d'incentius 2: realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en altres sectors productius de l'economia, amb emmagatzematge o sense. - Programa d'incentius 3: incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable ja existents en el sector serveis i altres sectors productius. - Programa d'incentius 5: incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector. - Programa d'incentius 6: realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en el sector residencial.

Observacions

Observacions

* ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT Seran actuacions subvencionables les que s'indiquen a continuació: a) Programa d'incentius 1: realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en el sector serveis, amb emmagatzematge o sense. b) Programa d'incentius 2: realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en altres sectors productius de l'economia, amb emmagatzematge o sense. c) Programa d'incentius 3: incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable ja existents en el sector serveis i altres sectors productius. d) Programa d'incentius 5: incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions i el tercer sector. e) Programa d'incentius 6: realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en el sector residencial. (Vegeu l'article 3 de la resolució de convocatòria i el 3 de la resolució de modificació de la convocatòria) * COSTOS ELEGIBLES Es consideren costos elegibles els que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics dels programes objecte d'aquesta convocatòria, que s'han indicat per a cada una de les actuacions subvencionables recollides en l'article 3 d'aquesta convocatòria, i els que s'indiquen a continuació: a) La inversió en equips i materials relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda, inclosa la corresponent als sistemes d'acumulació, si és el cas. b) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda. c) Equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars quan estiguen associats a l'actuació objecte d'ajuda. d) Sistema elèctric general d'alta tensió i baixa tensió, incloent-hi transformadors, línies d'evacuació i sistemes d'infraestructures elèctriques addicionals fins al punt de connexió amb la xarxa elèctrica de transport o distribució, quan siguen necessàries en funció de la tipologia d'actuació objecte d'ajuda. e) Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge tant de la generació com de l'acumulació i la demanda d'energia elèctrica o tèrmica d'instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte de l'ajuda, que ajuden a optimitzar la gestió i producció. f) Sistemes de mesurament del recurs en l'emplaçament, incloent-hi sondejos exploratoris i assajos TRT per al cas d'instal·lacions geotèrmiques. g) Obres civils, quan estiguen relacionades amb les actuacions objecte d'ajuda i les que siguen necessàries per a la correcta execució del projecte. h) El cost del desmantellament de les instal·lacions existents en l'emplaçament. i) Els costos de la redacció dels projectes o les memòries tècniques relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda. j) Els costos de la direcció facultativa relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda. k) Coordinació de seguretat i salut de l'obra i muntatge relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda. l) Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, inclosa la redacció d'informes i la resta de documentació requerida per a la sol·licitud. En cap cas s'admetrà que aquestes despeses de gestió superen el 4 % de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 3.000 € per expedient. m) Els costos de gestió de justificació de la realització de les actuacions, inclosos els costos de la redacció d'informes i la resta de documentació requerida per a la justificació d'aquestes ajudes. n) L'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu. o) Altres partides que siguen degudament justificades com a necessàries (auxiliars o no) específiques de cada tipologia d'actuació, diferents de les recollides com a despeses no subvencionables en l'apartat 4 d'aquest article. El cost elegible màxim total admés en els programes d'incentius per a sufragar les despeses indicades en els apartats l, m i n de l'apartat anterior no podrà superar globalment el 7 % de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000 € per expedient. La realització i facturació d'aquests serveis podrà efectuar-se durant el període concedit per a presentar la documentació justificativa. No es considerarà elegible cap cost diferent dels anteriors ni que haja sigut facturat a l'entitat beneficiària de l'ajuda amb anterioritat a les dates previstes en els apartats 3 i 4 de l'article 3 d'aquesta convocatòria. Només es consideraran subvencionables els projectes i/o les instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous i sense ús previ.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran acollir-se a aquestes ajudes, segons el que preveu aquest per a cada programa d'incentius previst per l'article 3 de la resolució de convocatòria, qualssevol de les persones i entitats que s'enumeren a continuació. 1. Per als programes d'incentius 1, 2 i 3, es consideraran com a entitats beneficiàries de les ajudes: a) Persones jurídiques, persones físiques, i agrupacions de les figures anteriors, amb personalitat jurídica o sense, que realitzen una activitat econòmica per la qual oferisquen béns o serveis en el mercat, incloent-hi, entre altres: - Els gestors de polígons industrials, de naturalesa pública o privada. - Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'actuacions en l'àmbit de l'energia. - Les empreses de serveis energètics (Esse), o proveïdors de serveis energètics definides en el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, per la qual es modifiquen les directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia. b) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia. 2. Per al programa d'incentius 5, es consideraran com a entitats beneficiàries de les ajudes: a) Persones físiques que no realitzen cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat. b) Les entitats locals i el sector públic institucional. c) Les persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica, per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, incloent-hi les entitats o organitzacions del tercer sector. d) Les persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica. e) Comunitats de propietaris. f) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia. 3. Per al programa d'incentius 6, es consideraran com a entitats beneficiàries de les ajudes: a) Persones físiques que no realitzen cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat. b) Entitats o organitzacions públiques o privades. c) Les persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica. d) Comunitats de propietaris. e) Les entitats locals i del sector públic institucional.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds a aquest programa d'ajudes s'iniciarà el dia 2 de novembre i finalitzarà el 31 de desembre de 2023 (DOGV 9203, de 27/11/2021)

Formularis i documentació

1. Sol·licitud i memòria tècnica. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web http://www.ivace.es i la tramitació s'ha de fer de manera electrònica per a tots els sol·licitants d'aquestes ajudes. 2. Documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud i la memòria tècnica. Aquesta documentació s'ha de presentar també utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE, i està descrita en l'article 10 de la convocatòria. L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats en l'article 10 de la convocatòria s'ha de fer a través de registre electrònic accedint a l'adreça web . Així mateix, es poden requerir al sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient. Amb la finalitat de mantindre el caràcter incentivador de les ajudes per al cas dels beneficiaris dels programes d'incentius 1, 2 i 3, així com per als inclosos en el programa 5 amb activitat econòmica per la qual oferisca béns i/o serveis en el mercat, només s'admetran projectes realitzats amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda. Per a la resta de beneficiaris, seran subvencionables projectes que s'hagen iniciat amb data posterior al 30 de juny de 2021.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment, serà electrònica i requerirà que la persona o entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat -o de persona física per als particulars i els empresaris/àries individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Així mateix, la persona o entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

Normativa

Normativa

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits, es requerirà l'interessat perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud. - Els requeriments als quals es fa referència en l'article 10.4 de la convocatòria, així com qualsevol altre que puga fer l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient s'efectuaran de manera telemàtica, sense perjudici del que estableix l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada tindran validesa i eficàcia, en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicades o rebutjades en els termes que assenyala l'article 43 de la Llei 39/2015. - L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats s'ha de fer a través de registre electrònic, per a la qual cosa cal accedir a l'adreça web: http://www.ivace.es. Així mateix, es poden requerir al sol·licitant qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient. - L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà la Unitat IVACE Energia. - Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació fins a l'esgotament dels fons. - L'IVACE o, si és el cas, l'entitat col·laboradora, podrà requerir a la sol·licitant l'aportació addicional de qualssevol altres documents, informes o dades complementàries que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada. El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què es formalitzen i completen correctament, d'acord amb el que estableix l'article 10 d'aquesta convocatòria. - Després dels actes d'instrucció i l'aplicació dels criteris de valoració realitzats per l'òrgan instructor, la preavaluació resultant serà sotmesa a una comissió d'avaluació, que serà la competent per a elevar a la Presidència de l'IVACE la proposta de concessió d'ajudes. - Vista la proposta continguda en l'acta de la comissió, el president de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, per a la qual cosa fixarà expressament la quantia i incorporarà, és el cas, les condicions i obligacions derivades d'aquesta. La resolució motivada de concessió es notificarà de manera individualitzada a cada persona o entitat interessada. - L'adjudicació de les ajudes es publicarà en la pàgina web de l'IVACE i -en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides- en la Base de dades nacional de subvencions disponible en l'enllaç http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què es formalitzen i completen correctament, d'acord amb el que s'estableix en l'article 10 d'aquesta convocatòria. En cas d'esgotament del pressupost assignat, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les sol·licituds d'ajuda prèvies que pogueren alliberar pressupost, o al fet que es produïsca un increment pressupostari d'acord amb el que es preveu en l'article 2 de la convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona o entitat sol·licitant, fins que no es valide la sol·licitud.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

- La resolució de concessió i/o denegació esgota la via administrativa; es delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Les ajudes que s'estableixen en la present resolució tindran la consideració de subvenció a fons perdut. L'import de l'Ajuda Total a atorgar serà la suma d'Ajuda Total de generació i Ajuda Total d'emmagatzematge en el seu cas. L'Ajuda Total de generació i d'emmagatzematge vindran determinades per l'Ajuda Base, juntament amb l'Ajuda Addicional per repte demogràfic que poguera correspondre en cada cas, conforme s'estableix en l'article 4.1. de la convocatòria i en els termes previstos en l'Annex d'aquesta. Vegeu Resolució de 24 de febrer de 2024 de modificació de la convocatòria.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'ajuda serà de 6 mesos comptats des de la data de presentació de la sol·licitud. Una vegada transcorregut el termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, s'entendran desestimades les sol·licituds per silenci administratiu; tot això, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que té l'Administració.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa